7 hebben de indruk dat PCNB de beste bestrijding geeft. HET WIT Een schimmel bekend onder de naam Bremia Lac- tucae. Ze behoort, evenals valse meeldauw in uien en wolf in spinazie, tot de groep van de valse meel- dauwzwammen. Dit ter onderscheiding van de (echte) meeldauw, tot welke groep meeldauw in fruit, aard beien en komkommers behoort. Meeldauw zit op het blad, valse meeldauw zit in het blad. De sporen- dragers hiervan komen via de huidmondjes naar bui ten. Deze laten hun sporen los welke zich met lucht bewegingen in de kas kunnen verplaatsen. Komen deze sporen op gezonde bladeren terecht, dan kun nen ze alleen ontkiemen in druppels water. Daarna dringen ze het blad binnen, en zuigen de cellen leeg, waardoor aan de bovenkant van het blad geelkleuring ontstaat. Voor het vormen van sporendragers zijn eveneens vochtige omstandigheden nodig; voor de verdere ontwikkeling van de zwam niet. Onder gun stige omstandigheden verloopt de levenscyclus van de zwam in één week. Sporenkieming vindt plaats tussen 030° C en verloopt het snelst bij 510° C. De verdere groei in het blad verloopt het beste bij 18—22° C. De schimmel in de plant kan niet gedood worden, wel de spore op het blad. De chemische bestrijding met Zineb is hierop dan ook gericht. Verder moeten we proberen de omstandigheden voor het ontkiemen van de sporen en het vormen van sporehouders zo ongunstig mogelijk te houden. Getracht moet worden het gewas zo snel mogelijk droog te krijgen. Verder geeft stilstand in de groei, b.v. door snelle daling van de grondtemperatuur, de schimmel meer kansen. Aan de punten genoemd onder de algemene wen ken willen we hier nog de volgende toevoegen: Kweek het plantmateriaal op in een aparte ruimte. Bestrijdt het onkruid in de kas om een gunstig klimaat voor de schimmel in de kas te voorkomen, maar ook in de buurt van de kas, omdat sommige onkruiden kun nen optreden als waardplant. Teel bij voorkeur geen vollegrondssla in de buurt van de kas. Als chemische bestrijding stuiven we vanaf de op komst op het plantebed om de 5 dagen met 2 gr. Zineb per m2. Na het planten kan men nog één keer stui ven met Zineb tot 14 dagen na het uiitplanten. Bij deze bestrijding moeten we dus de nadruk leggen op het plantebed. We moeten beschikken over apparatuur die een gelijkmatige verdeling geeft. Wegstuiven zodanig dat er een wolk boven het gewas hangt. We stuiven niet bij winderig weer, wgnt dan is de verdeling minder goed. Hebben we veel te maken met het wit-probleem op het bedrijf, dan kunnen we overwegen gebruik te maken van witresistente lijnen. I^jfr uitkomsten van deze lijnen zijn in het algemeen bevredigend. Is het geen probleem voor u, neem dan liever de tot nu toe gébruikte rassen. Recent is gebleken dat een nieuwe fysio is ont staan die de nieuwe wit-resistente lijnen kan aan tasten. In ons gebied is dit nog niet waargenomen. Maar wat niet is kan komen! 1. Het is een hele kunst om een partij sla op de veiling te brengen waarop niets is aan te merken. 2. De teeltzorgen zijn nog belangrijker dan 'n chemische bestrijding. 3. Eenmaal gemaakte fouten zijn meestal niet goed te maken met een extra dosis bestrij dingsmiddel. 4. Hygiëne op het bedrijf is ook nodig. 5. Groeistagnaties werken dikwijls ziekten in de hand. 6. Om ziekten te kunnen voorkomen en te kunnen bestrijden is het nodig iets af te we ten van de leefwijze van de parasiet. PEREN ZIJN Het aanbod van peren nam in de afgelopen pe riode op de Zeeuwse veilingen wat toe, maar met de vraa^ was het nog niet best gesteld. Alleen de Doyenne du Cornice kon tegen redelijke prijzen worden verkocht maar overigens werd voor deze fruitsoort te weinig betaald. Conference uit het koelhuis deed rond 37 cent per kg voor de klasse I boven 65 mm. De maat 6065 werd verkocht voor 3132 cent en voor de klasse I 5560 mm werd eind vorige week iets boven 20 cent per kg betaald, terwijl de lid, kwa liteit toen doordraaide op de interventieprijs van 16 cent per kg. Dit betekent dat de kleine maten van de Con ference gemiddeld ongeveer 4 cent per kg goed koper zijn dan het afgelopen najaar werd betaald terwijl de grote maten een zelfde prijs als tijdens de eerste aanvoerweken noteren. Al met al geen opwekkend beeld. Met de Legipont wou het ook al niet vlotten. De prijs kwam vorige week ge middeld ongeveer 5 cent per kg lager dan in de week daarvoor. Saint Remy grote maat was gevraagd en no teerde tussen 35 en 40 cent per kg maar de maat 6070 mm waarvan het aanbod het grootste is, kwam meestal niet hoger dan 20 cent. Doyenné du Cornice werd in toenemende hoeveelheden aangevoerd uit het koelhuis, waarbij prijzen wer den betaald van 8090 cent per kg voor de grote en middelmaten. Goed gevraagd blijft de Gieser Wildeman, maar dan moet het de grote maat zijn. Hiervoor wordt tussen 50 en 65 cent per kg betaald. Zeer teleur stellend was het prijsverloop van Beurré Hardy en Bonne Louise uit de koelhuizen. Eerstgenoemd GOEDKOOP ras noteerde tussen 25 en 30 cent per kg voor de klasse I kwaliteit grote en middelmaat en Bonne Louise liep tot 36 cent voor de grootste maten. Wat de appels betreft was er sprake van een goede vraag naar Goudreinette waarvan de prijs steeg tot rond en iets boven 50 cent per kg. Er was nog al wat vraag voor export naar Frankrijk. Golden Delicious van goede kwaliteit kon vrij vlot worden verkocht. Klasse I grote en middel maat noteerde al naar gelang van de kleur tus- ten 40 en 50 cent per kg. Ruwe Golden Delicious kwam er erg veel en hiervan lag de prijs meestal tussen 30 en 35 cent per kg. Met de afzet van Jonathan wou het niet en de prijs bleef hangen op het lage niveau dat eep week eerder intrad. Klasse I kwam er weinig. Hiervoor werd tussen 30 en 35 cent per kg be taald. Klasse II met een behoorlijke kleur noteer de tussen 20 en 25 cent per kg en klasse II met weinig kleur kwam niet verder dan 1012 cent per kg. UIEN WERDEN DUURDER Het is koud geworden in grote delen van Euro pa en dat is direct van invloed geweest op de prijsontwikkeling van uien in ons land. De laatste weken was er al sprake van een lichte prijsstij ging en deze heeft zich de vorige week in ver sterkte mate voortgezet. Er wordt de laatste tijd zeer veel klasse II kwaliteit aangeboden, een ge volg van het feit dat de weersomstandigheden in de oogsttijd zeer ongunstig waren voor de kwali teit. Begin vorige week werd voor de klasse H mid delmaat rond 15 cent per kg betaald. Dat was toen al 34 cent meer dan begin oktober voor deze kwaliteitsklasse werd betaald. Toen het vo rige week ging vriezen steeg de prijs regelmatig en eind vorige week lag de prijs van de middel II uien rond 18 cent per kg terwijl voor de grove uien kwaliteitsklasse II tussen 19 en 20 cent per kg werd betaald. Klasse I export uien noteerden plm. 2 cent per kg hoger dan de klasse II kwali teit. Voor drielingen werd rond 16 cent per kg betaald. Naar vele landen van Europa en ook daar bui ten worden de Nederlandse uien verladen. Over het algemeen zijn er ruime voorraden beschik baar bij de handel maar deze maakt toch geen grote haast om te ruimen. De telers die niet op het bewaren van hun produkt waren ingesteld, hebben in de afgelopen weken verkocht. De prij zen die zij konden maken hielden sterk verband met de kwaliteit die ook grote verschillen te zien gaf. Veel uien zijn er voor minder dan 10 cent per kg vanaf het land verkocht geworden. Toen het vorige week ging vriezen lagen er soms nog uien op het land. De ui is een produkt dat wel wat vorst kan verdragen maar wanneer ze nu nog op het land liggen zal de vorst toch niet te lang mo gen duren en zeker niet te zwaar mogen worden. Ook voor de uien die in de ren zijn opgeborgen is het gewenst bij vorst tijdig te zorgen voor een goede beveiliging. Plastic kan hierbij belangrijke diensten bewijzen. (Vervolg van pag. 2.) BESTEMMINGSPLANNEN Krabbendijke. Ingaande 13 november ligt geduren de een maand ter inzage het door de raad dier ge meente vastgestelde en door G. S. goedgekeurde be stemmingsplan „West". Zij die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. heb ben gewend, kunnen bij de Kroon beroep instellen. Kloetinge. Vanaf 13 november ligt gedurende een maand ter inzage het door de raad dier gemeente vastgestelde en door G. S. goedgekeurde bestem mingsplan „Valckeslot II" met de daarbij behorende bebouwingsvoorschriften. Zij die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. heb ben gewend kunnen bij H. M. de Koningin beroep in stellen. Hoek. Vanaf 6 november ligt gedurende een maand ter inzage het door de raad dier gemeente vastge stelde en door G. S. goedgekeurde bestemmingsplan „Hoek-1966". Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen bij de Kroon beroep instellen. 's-Heerenhoek. Met ingang van 13 november ligt gedurende een maand ter inzage, het ontwerp-be- stemmingsplan geldende voor een gedeelte van de Werrilaan, met bijbehorende bebouwingsvoorschrif ten. Ieder kan gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. Terneuzen. Vanaf 15 november ligt gedurende een maand ter inzage een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan „Sluiskil". Gedurende boven vermelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de ge meenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. Goes. Met ingang van 20 november ligt gedurende een maand ter inzage, het door de raad vastgestelde en door G. S. goedgekeurde bestemmingsplan Valcke slot II, met voorschriften, voor zover dit plan bin nen de gemeentegrenzen van Goes is gelegen. Ge durende bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend, bij de Kroon beroep instel len. *- AANMELDING VOOR VIERDE L. C. C. TOPKADERCURSUS OPENGESTELD De eerste aanmeldingen van aspirant-deelnemers voor de vierde Top-Kaderkursus zuidwesten zijn bin nen. Vroeger dan bij de vorige kursussen besloot de kommissie de aanmeldingsformulieren aan de deel nemende organisaties te sturen. Zij doet dit om de uitverkoren deelnemers (land- en tuinbouw jongeren in het zuidwesten) tijdig op de hoogte te kunnen stellen van de mogelijkheid tot deelname aan de kur- sus. Doublures met andere kursussen waarvoor de kursisten zich zouden kunnen opgeven worden hier door vermeden. De deelnemende organisaties kunnen uit hun werkgebied aspirant-deelnemers voordragen tot maart 1969. Uit deze voordracht zal een groep jongeren worden samengebracht. De kursus zal plaatsvinden in januari/februari 1970 en 1971. Een aantal deskundigen stellen hun kennis en tijd beschikbaar om als docent of inleider tijdens de acht internaatsweken hun bijdrage te leveren voor de vor ming en ontwikkeling van de deelnemers in het vor mingscentrum „Hedenesse" te Cadzand. Het programma omvat studie van de algemene- en bedrijfseconomie, rechts- en wetskennis, landbouw politieke onderwerpen, landbouwbeleid, waterschaps wezen, vergadertechniek enz. Ook wordt ruime aan dacht besteed aan maatschappelijke en kulturele vor ming. In de tussenliggende zomerperiode worden ex cursies georganiseerd. Na afloop van de eerste cur susperiode wordt de kursisten een tentamen afge nomen en na de tweede periode (tevens afsluiting van de kursus) een examen. Het maken van een werkstuk over een landbouwkundig onderwerp vormt de basis voor dit examen Zoals bekend is het Top- Kadervormingswerk gericht op de voorziening in een behoefte aan kaderverjonging van de diverse orga nisaties. LANDBOUWPRIMEUR BIJ HOEGEN De copy van het vorige nummer was reeds gereed, toen wij de mededeling ontvingen dat er van 18 t/m 23 november een Nederlandse primeur op landbouw gebied te zien is in het filiaal van Hoegen Dijkhof in 's Heer Arendskerke. Het is de Accord pneumatische kunstmeststrooier. Deze revolutionaire machine kom- bineert de werkbreedte van een centrifugaalstrooier met de nauwkeurigheid van een schotelstrooier. De DIJKHOF 's-HEER ARENDSKERKE Accord heeft n.l. een vaste werkbreedte van 10 m, terwijl elk van de 8 strooipijpen een effectieve strooi- breedte heeft van slechts 1.25 m, bij een valhoogte van 60 cm. Bovendien is een bezoek aan dit filiaal ook financieel interessant, want elke koper in die week maakt kans op één van de 25 HD-waardebon- nen, ter waarde van 2000,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 7