ZEEUWSE AGENDA ALGEMENE VERGADERING Z. L. M. maandag 2 december 1968 te 14.00 uur in „De Prins van Oranje" te Goes. Agenda 1. Openingsrede door de algemeen voorzitter. 2. Notulen van d? algemene vergaderingen van 18 december 1967 en 17 juni 1968. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Rekening en verantwoording over 1967. 5. Begroting en contributievaststelling 1969. 6. Statutenwijziging Z. L. M. 7. Acceptatie batig saldo Noord-Brabantse Mij. van Landbouw. 8. De ontwikkelingen in de akker-, tuinbouw- en veehouderijsector, ingeleid door de heren J. B. Becu, P. J. J. Dekker en Js. Vos. 9. Gedachtenwisseling met de inleiders. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Namens het hoofdbestuur der Z. L. M. J. PRINS, voorzitter. E. WAGE, secretaris. ALGEMENE VERGADERING KRING WALCHEREN Z. L. M. Algemene vergadering op dinsdag 10 december a.s. in „De Brasserie", Lange Delft te Middelburg. Aan vang 13.30 uur. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4. Inleiding te houden door ir. J. Prins, Alg. Voor zitter der Z. L. M., over: „Landbouwevolutie of -revolutie". 5. Bespreking. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Op deze vergadering zal mede aanwezig zijn één der direkteuren van het Boekhoudbureau om even tuele vragen over de B. T. W. te beantwoorden. S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, sekretaris. KRING WALCHEREN DFR Z. L. M. Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 december 1968 om 13.30 uur in de ,,Brasserv" (voorheen City theater), Lange Delft te Middelburg. Spreker is ir. J. Prins, alg. voorzitter der Z. L. M AFDELING ZAAMSLAG DER Z. L. M. Praatavond op woensdag 4 december a.s om 19.00 uur in hotel „Het Wapen van Zeeland" te Zaamslag. Sprekers: Mr. E. Wage en de heer G. Paauwe, die za! spreken over de B. T. W. CURSUS PRAKTISCHE BEDRIJFSECONOMIE Gedurende het winterseizoen zal in één van de lokalen der Landbouwhuishoudschool „Het Molen kwartier" te Axel een cursus worden georganiseerd in praktische bedrijfseconomie. In een aantal bijeenkomsten zal het gebruik van de bedrijfseconomische boekhoudingen, maken van be- drijfsbegrotingen enz. worden besproken. Opgave van deelname zo spoedij? mogelijk te rich ten aan de bedrijfsvoorlicbter F. W. Buïfze, v. Gistel- lelaan 45 te Axel, tel. 011551306. GRASZAADTEELT VOORLICHTINGSDAGEN De Nederlandse Kwekersbond organiseert op maandag 9 december te Dinteloord fn hotel „De Beurs", aanvang 13.30 en woensdag 11 december te Goes In „De Prins van Oranje", aanvang 13.30 uur, graszaadteelt voorlïchtingsmiddagen. De volgende week zullen wij de inleiders en onderwerpen die door hen behandeld zullen worden opnemen. Reserveer nu reeds één van beide dagen om deze voorlichting bij te kunnen wonen. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „PTattelandsjenfd" Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande ALG. VERGADERING C.L.V. EILAND WALCHE REN donderdag 12 december a.s., aanvang 9.30 uur in „De Brasserie", Lange Delft te Middel burg. ALG. VERGADERING COÖP. AANKOOPVERENI GING SCHOUWEN-DUIVELAND te Zierikzee op vrijdag 6 december te Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. Naast bestuurlijke zaken wordt door de heer S. Silvis van Cebeco een inleiding gehouden over „Ontmoeting tussen producent en konsu- ment". B.V.P1.V.. Z. L. M., P.J. G., Z.A.R. THOLEN EN ST. PHIT.IPSLAND. Toneelavond ot> vrijdag 13 dec. 1968 in het „Hollands Huis", Scherpenisse. Aanvang 19.30 uur. Opvoering blijspel: „Uw ka meel staat voor" door eigen leden. AFDELING OOSTKAPFLLE DFR Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 4 december 1968 in hotel „Internationaal" te Oostkapelle. Aanvang 19.30 uur. De heer C. Paauwe zal spreken over „De nieuwe omzetbelasting (B. T. W.)". AFDELING OO STER LA ND DER Z.L.M. Jaarverga- - dering op maandag 25 november, aanvang 19.30 uur in café Bouma. Spreker de heer J. v. d. Zande te Nieuwerkerk over: „Opslag en afzet van aard appelen". RONDGANG LANGS DE KRINGEN KRING HULST woensdag n dec., L4.00 uw, hotel „Van Leuven", Kloosterzande. ONTWIKKELINGSMIDDAG WALCHEREN De gezamelifke standsorganisaties op Wal cheren en de streekverbeferingscommLssie Walcheren nodigen uft tot het Mïwonen van een ontwikkelingsiMddag voor Walche ren die gehouden zal worden op: MAANDAG 25 NOVEMBER T968 des namMdae's half twee ïn het CITY-THEATER te MIDDELBURG. De volgende onderwerpen zullen in 20 mi nuten inleidingen aan de orde worden ge steld: a. De ontwikkelingen die verhand houden met de industrie, spreker de heer A. J. Kaland. Tid Gedeputeerde Staten van Zeeland. b. De ontwikkeling van de Landbouw spre ker TVr. Ir. C. W. C. van Beekom, Hoofd ingenieur-directeur van de voorlichting in Zeeland. e. De ontwikkeling van de recreatie, spre ker de heer J. P. de Regt, directeur V.V.V. in Zeeland. d. De ontwikkeling in de middenstand, spreker de heer A. Korstanje, Rijksmid- denstandsfconsulent voor Zeeland. e. De plaats van de mens in deze ontwikke lingen, spreker ds. H. M. Stratmg, direc teur van het Maatschappelijk Werk in Zeeland. De organisatoren vertrouwen er op, dat men zich vrij zal willen en kunnen maken om deze belangrijke middag te bezoeken. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: Woensdag 27 nov. in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 28 nov. in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 28 nov. in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 29 nov. in café „Huysse" van 9 tot 13 uur. Tholen: Zaterdag 30 nov. in hotel „Hof van Holland". VEEHOUDERIJ-AVOND THOLEN—ST. PHILIPSLAND De werkgroep veehouderij TholenSt. Philipsland houdt op vrijdag 29 november a.s. om 19 uur in café „De Tol", Stoofstraat 27 te Poortvliet een veehou derij-avond. Onder meer worden de prijzen Thoolse dagen 1968 en de diploma's kursussen machinaal mel ken en veeverloskunde uitgereikt. Tevens worden korte inleidingen gehouden over: „Welke mogelijkheden liggen er voor de rundvee houderij op onze bedrijven?" te verzorgen door C. den Engelsen van het Veeteeltkonsulentschap en F. de Ronde van het Landbouwkonsulent.schap. Een forum onder leiding van de heer J. M. C. Ooms en waarin naast de beide inleiders voorts zitting heb ben de heren L. Istha en M. M. Punt beantwoordt vragen. AFSLUITING STREEKVERBETERINGSPERIODE WALCHEREN Wij vestigen nu reeds uw aandacht op de slot bijeenkomst van de Streekverbeteringskommissie Walcheren die gehouden zal worden op 17 december a.s. in de Schouwburg te Middelburg. Op deze bijeenkomst zal de Algemeen Direkteur van de Direktie Bedrijfsontwikkeling, ir. A. de Zeeuw, een Inleiding houden over „De toekomstige ontwikke ling van de bedrijfsstruktuur in de land- en tuin bouw". BLAUW IN AARDAPPELEN De Rijkslandbouwconsulent voor de Zeeuwse Eilanden wijst erop, dat er dit jaar in vele partijen blauwe aardappelen voorkomen en de aardappelen zeer blauwgevoelig zijn. Daardoor kunnen reeds nu bij het afleveren van bepaalde partijen grote moet- lijkheden ontstaan. Wat Is hiertegen nog te doent 1. Bewaren bij een hogere temperatuur dan nor maal. Zeker voor die partijen, die vóór het voor jaar worden afgeleverd, is bewaring bij een tem peratuur die niet lager is dan 8* C gewenst. 2. Extra zorg besteden aan het opwarmen vóór de aflevering. Dit betekent ruim van tevoren begin nen met opwarmen en de aardappelen pas ver werken bij een inwendige temperatuur van het produkt van 15" C. Die partijen die thans nog niet voldoende droog zijn, dienen derhalve alleen te worden geventileerd bij een buitentemperatuur van minimaal 8° C. Dit betekent dat in deze tijd van het jaar meestal al leen overdag geventileerd kan worden. RIJKSLANDBOUWVOORLICHTINGSDIENST VOOR ZEEUWS-VLAANDEREN TE AXEL EXCURSIE „WAIBOF.RHOEVE" OP 11 DEC. 1968 R. L. V. D. Axel deelt mede dat in samenwerking met de rundveekernen en studieclubs der gemengde bedrijven op woensdag 11 december a.s. een excursie zal worden gehouden naar de proefboerderij voor de rundveehouderij „Waiboerhoeve" te Millingen. Op dit bedrijf kan men zich op de hoogte stellen met de technische ervaringen op het gebied van de voeder winning, de voedering, de stalinrichting, het melken, e.d. Hoe hoog de kosten zullen bedragen is nog niet bekend, omdat dit afhangt van het aantal deelnemers. Degenen die aan deze excursie wensen deel te ne men kunnen zich opgeven vóór 1 december a.s. bij de bedrijfsvoorlichters. Later krijgt U bericht over tijdstip en plaats van vertrek. LAND- EN TUINBOUWEXAMENS L. O. I. Op 17 en 18 maart 1969 zullen in de Stadsgehoor zaal te Leiden de schriftelijke Land- en Tuinbouw- examens afgenomen worden. Kandidaten dienen zich vóór 1 januari 1969 op te geven. Examenprospectus sen en alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bureau der examens, Oosterkerkstraat 11. Leiden. RUNDERHORZELBESTRIJDING Door een aantal Gezondheidsdiensten voor Dieren is in de afgelopen twee jaar een proef genomen mef een nieuw middel ter bestrijding van runderhorzel- larven. Het bestrijdingsmiddel wordt in de laatste week van november of de eerste twee weken van december over de rug van het te behandelen dier ge spoten (z.g. opgietmethode). Gezien de zeer gunstige resultaten met deze me thode behaald, heeft de Gezondheidsdienst een ruime hoeveelheid van het nieuwe bestrijdingsmiddel, dat de naam draagt van Tiguvon, in voorraad genomen. Tndien u uw runderen hiermee door onze bedrijfs voorlichters behandeld wenst te zien. dient u zich ten spoedigste op te geven bij de bedrijfsvoorlichters van onze dienst in wiens werkgebied u woonachtig bent. De kosten per behandeld dier bedragen f 0,40. Aldus echriift ons de direkteur van de Stichting Ge zondheidsdienst voor Dieren in Zeeland dr. J. Tesink. RADIO Dinsda? 26 november. Hilversum TI 12.3012.40 uur .Bedriifssanering in Brabant-II", m.m.v. de heer ir. H. Pais, rijkslandbouwconsulent voor N. O. Noord-Brabant. ..De betekenis van spoorelementen", m.m.v. de heer dr J. de Groot van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). Vrijdag 29 november, Hilversum II, 12.3012.40 uur „Uitspoeling van kalk na een nat seizoen", m.m.v. de heer ir. C. H. Henkens, rijkslandbouwcon sulent voor bodem en bemesting te Wageningen. „Wij bezoeken een ontwateringsproject in Bunschoten", m.m.v. het rijkslandbouwconsulentschap voor de pro vincie Utrecht. VOOR VERDERE MEDEDELINGEN Zie verder pag. 7 t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2