H1 UIT EEN geheim Weekboek BRAMu/roï wkhöek WEEKOVERZICHT NOTERINGEM 17 VAK (Ons verstrekt door NOBECO - Kortgene) Tarwe. Lettende op hetgeen zich in de afgelopen week op de tarwemarkt voordeed, zouden wij zonder bezwaar kunnen nalaten om daarover iets te schrij ven. De omzetten waren beslist teleurstellend waar door goed voelbaar werd dat het bereiken van de tot voor kort gerealiseerde prijzen op weerstand ging stuiten. Slechts de industrie zette zijn aankopen voort op ongewijzigde voorwaarden. Voor levering in de voorjaarsmaanden van maal- en voertarwe naar En geland bestond nu en dan enige vraag. De biedingen waren echter veelal zo laag dat de exporteurs wei nig lust hadden om iets te ondernemen, mede omdat voor die termijnen nog geen restituties gefixeerd kun nen worden. Het gevolg was dat de houders weder om gingen trachten voor spoedige levering tarwe in Engeland onder te brengen. Dit mislukte echter gro tendeels omdat de in uitzicht gestelde prijzen gèën berekening lieten, temeer daar de coastervrachten in de laatste weken verhoogd werden. Zonder dat dit veel invloed had op de prijzen werd wat meer uitge zien naar met visolie gedenatureerde tarwe, speciaal voor opname vanuit de noordelijke provincies. Een nieuwê maatregel van het produktschap is dat nu ook ongedenatureerde tarwe aan de veevoederindus trie geleverd kan worden met behoud van de dena- turatievergoeding. De vermaling van de tarwe en de verwerking in mengvoeders moet met in achtneming van bepaalde regels en onder controle plaats vinden. Afgewacht dient te worden of de mengvoederfabri- kanten voor deze werkwijze interesse zullen hebben. Voergranen. In voergerst ging vorige week weinig om. De stemming bleef prijshoudend, voornamelijk als gevolg van afdekkingen op blanko posities. Daar naast werd Franse voergerst minder vlot tot ver lading gebracht. De houders deden pogingen om voor afzet in de latere maanden kopers te vinden, maar dit had weinig succes. In haver konden de zo nu en dan plaats vindende afsluitingen van contracten met derde landen de markt op peil houden. Toch waren de omzetten over het geheel klein te noemen. De verkoop in het binnenland en naar Duitse verwerkers was te verwaarlozen, wat wel eens twijfel oproept over het handhaven van de in de laatste weken gel dende noteringen. Brouwgerst. Het C.B.K. was vorige week de enige koper van brouwgerst, voor afname in januari op on veranderde prijzen en condities. Wanneer deze mo gelijkheid er niet was dan zou de markt- zonder meer flauw genoemd kunnen worden. Het leek uitgesloten om in Duitsland afnemers te vinden die bereid waren om de in vergelijking met Franse brouwgerst voor ons produkt redelijkerwijs gevraagde premies te be talen. Peulvruchten. Ook in de afgelopen week liet de verkoop van groene erwten nogal wat te wensen over. De markt sloot evenwel op iets verhoogde prij zen, wat afgezien van het koude weer wel veroor- AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1319 november 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., A'dam;voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje. 40 mm opw., voor de novemberlevering werden 28 con tracten afgesloten op 14,De slotnotering was 14,laten zonder biedprijs. De openstaande positie bedraagt 41 contracten (v.w. 69). Voor de april-con- tracten gaven de noteringen deze week nogal schom melingen te zien. Met een notering op de eerste béurs- dag van 17,70 trad terstond een stijging op tot 18,30 om de daaropvolgende dag nog verder op te lopen tot 18,80 als hoogste notering voor deze week. Direct daarop volgde een daling tot 18,20 welke zich doorzette tot 17,— om vervolgens weer enigszins te herstellen tot 17,50 op 19 november. De slotnotering was 17,70 17,50, de weekomzet beliep 835 contracten, de openstaande positie steeg van 2697 vorige week naar 2722. VARKENSNOTERINGEN COVECO Geklassificeerden: 6880 kg la 3,22; 2a, lb ƒ3,10; 3a, 2b, lc ƒ3,05; 3b, 2c, 3c ƒ3,—; 4 en Cc ƒ2,94. 81—85 kg la ƒ3,22; 2a, lb ƒ3,10; 3a, 2b, lc 3,05; 3b, 2c, 3c ƒ3,—; 4 en Cc ƒ2,94. 86—90 kg la ƒ3,17; 2a, lb ƒ3.05; 3a, 2b, lc ƒ3,—; 3b, 2c, 3c ƒ2,95; 4 en Cc 2,89; 91—100 kg la ƒ3,07; 2a, lb 2,95; 3a, 2b, lc 2,90; 3b, 2c, 3c ƒ2,85; 4 en Cc 2,79. Ongeklassificeerden: 101110 kg 2,87; 111150 kg 2,77. MARKT GOES (19 nov. 1968) Granen en peulvruchten. Tarwe van 33,50 tot ƒ34,70 (basis 17%); gerst van ƒ27,50 tot 31,75 (basis 17%); haver van ƒ25,tot ƒ27,25 (basis 15%); erwten (klein groen) van 35,tot 56, schokkers van 40,tot 80,capucijners van 50,tot 60,(moeilijk te plaatsen); bruine bonen van 60,tot 90,(idem). Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje, 0 (nul) mm en opw. binnenl. kwaliteitseisen 6,75 tot 8,af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voeder aardappelen 4,75 beide per 100 kg. Uien: On afgestaan op auto geleverd 1215 cent per kg. Hooi ert stro. Tarwe- èn erwtestro van ƒ65,tot 75,en erwtestro van 65,— tot 80,Voor alle noteringen geldt op auto geleverd en per 1000 kg. Vlas. Ongerepeld 2028 cent, gerepeld 2035 cent, beschadigde en afwijkende partijen 1320 cent, alles op auto geleverd en per kg. Eieren. De prijs bedraagt 2,382,64 per kg. NOTERINGEN ROTTERDAMSE KORENBEURS (18-11-1968) Tarwe: 36,25, netto, fabriekscondities, nov., fran co fabrieken. Kippengerst: 32,nov.. Brouwgerst C.B.K.: 35,50, netto, januari. Brouwgerst Duitse con dities: 35,40, nom.. nov., 35,75, dec.,alles basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 29,75, nov. Groene erw ten op monster: tot 55,uitgezochte partijen iets hoger. Groene erwten 3 kwaliteit: 69,50, dec., 72,jan.-april. Groene erwten 6 kwaliteit: 62,50, dec. Schokkers op monster: tot 86,uit gezochte partijen iets hoger. Schokkers 3 kwali teit: ƒ115,nov.-dec. Schokkers 5% kwaliteit: f 104,nov.-dec. Capucijners 5 72,nov.-dec. Bruine bonen od monster: tot 115,Bruine bonen doorsneekwaliteit: 110,nov., 111,dec. Maan zaad exportkwaliteit ot> monster: 200,- tot 205,-. Karwiizaad exnortkwaliteit: 129,nov., alles fran co R'dam. Termijnmarkt Consumptie-aardappelen: (Ochtendcall.): Bintje 40 opw., april, 1 x 17,40, 75 x 17,17,20 laten, 17,bieden, nov., 14, laten. Aardappelbeurs: Bintje 40 opw., binnenland: 11,5012,Bintje 35 opw., export: in 2 maten, ƒ11,12,alle autovrij. Ruwvoeders: Tarwe- stro 70,- 75,gerstestro 70,- 75, erwtenstro 75,— - 80,af boerderij. zaakt kan zijn door de goede exportcijfers over ok tober j.l. Er werd in die maand uitgevoerd 4546 ton (vorig jaar 2085 ton) groene erwten en spliterwten. In de periode augustus t/m oktober 1968 was de to tale export 8192 ton (vorig jaar 7133 ton). Aan Fran se en Belgische erwten werd in deze zelfde maanden totaal 7882 ton ingevoerd (vorig jaar ca. 10200 ton). Over aanbod van Oosteuropese erwten werd niets vernomen. De Franse erwten die zo nu en dan nog geoffreerd werden blektn meestal ongeschikt door de te bleke kleur. De export van schokkers is niet meegevallen. In oktober j.l. werd uitgevoerd 601 ton (vorig jaar 716 ton). Het totaal in de maanden augus tus t/m okatober j.l. werd daarmede 937 ton (vorig jaar 1266 ton). Het belangrijkste stuk van deze ex port ging naar Engeland. Een land als Japan, dat in vorige jaren regelmatig als koper optrad, heeft zich tot nü toe niét gemeld met als reden de te hoog ge achte prijzen, die ook vorige Week op een vrijwel ge lijk niveau bleven hangen. Bruine bonen hadden wei nig handel met zo goed als onveranderde noteringen. Slechts voor extra kwaliteit monster-partijen konden premies bedongen worden. Capucijners werden onge wijzigd aangehouden bij onbetekenende omzetten. Zaden In karwijzaad werd over oktober j.l. 300 ton (vorig jaar 288 ton) uitgevoerd. In het tijdvak augustus t/m oktober 1968 was de totale export 965 ton (vorig jaar 1611 ton). Regelmatig werden vorige week enkele posten afgesloten, zonder dat dit de no teringen beïnvloedde. Van blauwmaanzaad werden nog geen exportcijfers bekend gtmaakt. De handel verliep rustig. Consumptie-aardappelen. De aardappelmarkt werd deze week gekenmerkt door een wat betere vraag met weinig aanbod. De sorteercapaciteit is nog bij zonder klein en de aardappelen, die momenteel ten verkoop worden aangeboden, zijn lang niet voor alle doeleinden geschikt. Speciaal aan de vraag voor Italië kan maar moeilijk worden voldaan. De termijnmarkt voor april-levering had deze week een vast verloop. Hieruit spreekt een toenemend vertrouwen in de mo gelijkheden voor het voorjaar. Het is te hopen dat deze verwachtingen bewaarheid worden. Voor de komende weken zijn de problemen echter nog lang niet opgelost. Mede door de invallende kou is de kans op blauw in de aardappelen nog weer toege nomen. De uiterste voorzichtigheid voor alle geledin gen van de bedrijfstak is dan ook wel geboden. Ruwvoeders. Aan het begin van de afgelopen week was sprake van een wat flauwere stemming op de stromarkt, waarbij enkele transacties op een iets lager prijsniveau werden afgesloten. In de loop van de week wijzigde zich deze stemming onder invloed van het intreden van de vorst. Onder deze omstan digheden was het mogelijk, dat de prijzen stegen en ongeveer gelijk kwamen te liggen aan die van de VOOraannd^ v'P1"0". [ET werd vorige week ineens winter, de tem peratuur daalde plotseling, de wind stak op en het vroor hard. We waren er door verrast, je denkt altijd, in november zal het zo'n vaart niet lopen, maar je moet dan toch alles in het werk stellen om alles zo'n beetje te bezorgen. Het was met het weekend dan ook een drukte van belang om de vele suikerbietenhopen, de uien en de bol len te dekken. De rollen plastic rolden in grote getale uit de winkels om alles te bedekken. Toen werd gemaaid slootgras opgehaald om de nog niet afgedekte aardappel- en mangelkuilen te bescher men. Het is ons opgevallen dat zo'n plotselinge vorstperiode bijna altijd op 't laatst van de week op komt zetten en zelden op maandag of dinsdag. Wij mensen kunnen ons zelf nogal eens op de borst slaan (in gedachten) en verbeelden dat we nogal wat mans zijn en zie, een paar goede nacht vorsten en al onze voornemens' worden van de kaart geveegd en alles ligt stil. De ploegen, die mt de wintervoor bezig waren, de nog aan het werk zijnde tarwezaaiers, alles ligt pal èn de ak ker is verlaten. We reden vorige week door enige grote delen van de provincie en het viel ons op, dat er nog niet veel gezaaid is. We zagen wel mooie percelen staan en er zullen nog wel vele moeten afkomen maar het natte najaarsgetij heeft toch hieraan grote schuld. Het areaal nog te rooien suikerbie ten viiel ons wel mee (25 a 30 dachten we, doch de vele hopen suikerbieten zullen er de oor zaak van zijn, dat het suikerbietenverhaal langer zal worden dan vorige jaren en het moeite zal kosten om de fabrieken vóór Kerstmis klaar en stil te leggen. Mijn buurman was het ook hier mee eens en zei: „Jon as in 't naejaer achter bint, volt het nie mee om wat in te aêlen." Ja, zo is het, de da gen worden nog steeds korter, ihet wordt langer donker en dan is een week gauw om. t Gaet bij mien, zei buurman, slecht mie 't suukergehalte, dat gaet vee te lankzaem nae boven, ik bin begon nen mie 14.2 en mie vee moeite en piene is het nu om en om de vuuftiene en das toch vee te wei nig nae boven gegaen in 7 weken, dat is in gin jaeren zo laege gewist. De opbrengst is goed, daer niet van; maer ik was zo graeg boven de zestiene gekommen, dat is me nog maer één keer en van 't jaer gebeurd. Ja, zei z'n vrouwe, j'es nog één keer boven de twintig percent gewist, toen was ze zo blie dat weet ik nog goed, je belove me toen van alles en je was het zo vergeten wat je be loofde, dat zal nu ok wel zo zien, volgend jaer as je boven de zestiene zit, dienk je er nu meer over. Dat dienk je maer, zei Willem, we beuren de bes te percenten maer van 't voor jaer oor en as 't dan meevolt dan. Maer z'n vrouwe Plone had er niet op gewacht en was de kamer al uit. UIENPRLJZEN (In per 100 kg). Medemblik: klasse 11 grof van 25,90 tot 28,90; middel van 16,10 tot 24,50; aanvoer 15 ton. Avenhorn: klasse II grof 30,10; middel van 19,tot 22,60; drielingen van 14,70 tot 15,40; picklers van 11,tot 14,aanvoer 17 ton. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH Op de markt van 20 november 1968 waren de prij zen, behoudens uitzonderingen voor dieren van bui tengewone kwaliteit of eigenschappen, als volgt: Melk- en kalfkoeien van 1070,tot 1690,guiste koeien van 850,tot 1300,kalf vaarzen (rood bont) van 1265,tot 1675,kalf vaarzen (zwart bont) van 1150,tot 1285,klamvaarzen van ƒ1100,tot 1390,guiste vaarzèn van 980,—' tot 1185,pinken van 660,tot 890,gras kalveren van ƒ410,tot f 635,—nuchtere kalveren voor fok- of mesteri) van 200,— tot 330,weide- schapen van 85,tot 125,—; latmmeren van f 80,* tot 105,drachtige zeugen van 350,- tot 470, biggen van ƒ61,tot 72,alles per stuk. Slacht* runderen: extra kwal. van 4,85 tot 5,20, le kwal. van 4,25 tot 4,80, 2e kwal. van 3,75 tot 4,15, 3e kwal. van 3,40 tot 3,65; vette stieren van 4,30 tot 4,85; worstkoeien van 3,30 tot 3,50, alles per ke geslacht gewicht; vette kalveren le kwal. van 4,30 tot 4,55, 2e kwal. van 4,05 tot 4,25, 3e kwal. van 3,80 tot 3,95; nuchtere slachtkalveren van 1,40 tot 1,80; slachtzeugen le kwal. van 2,10 tot 2,20. 2e kwal. van 2,02 tot 2,08; slacht var kens van 2,25 tot 2,35, alles per kg levend ge wicht; vette schapen van 105,tot 130,vette lammeren van 115,tot 140,nuchtere slacht kalveren van 50,— tot 85,—, alles per stuk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17