Aardappel- varia Oogst 1963 Oogst 1964 Oogst 1965 Oogst 1966 Oogst 1967 Gemiddeld per 100 kg 11,60 13,90 ƒ20,90 17,35 8,10 14,35 OOGST 1968 de laatste maanden steile beïnvloed zijn door ener zijds hoge opbrengstverwachtingen in ons land en andere Europese landen en anderzijds door het slech te weer, waardoor onzekerheid bestond of de gehele oogst wel kon worden binnengehaald en de vraag hoe of het met de houdbaarheid gesteld zou zijn. Zowel de R'damse noteringen als de noteringen op de termijrrmarkt reageerden gelijkelijk op de baro meter, Rotterdamse doorsneenoteringen in guldens per Dat de financiële resultaten van aardappeloogst 1967 een grote tegenvaller is geweest, Is bepaald geen nieuws. De aardappeltelers onder onze lezers kunnen daarover meepraten! Hoe slecht het ge weest is blijkt eens te meer uit het overzicht dat het secretariaat van het Produktschap voor Aardappe len over de telersprijzen van consumptie-aardappe len oogst 1967 samenstelde. Daaruit blijkt dat de gemiddelde financiële uitkomsten per ha voor de kleiaardappelen uitkwamen op f 2.775,en voor de zapdaardappelen op f 2.210,In de praktijk zullen individuele telers betere dan wel slechtere resultaten hebben bereikt, afhankelijk van tijdstip van verkoop, kwaliteit, kg-opbrengst per ha, ras enz. Telers b.v. die hun aardappelen overwegend In de nazomer en herfst hebben afgezet, zullen nog wel een redelijk resultaat hebben bereikt, maar de telers die hun oogst goeddeels tot in het voorjaar hebben bewaard moesten met veel lagere finan ciële uitkomsten genoegen nemen. In meerdere ge vallen zal de financiële opbrengst zelfs beneden de f1.000,per ha zijn gebleven, d.w.z. lager dan overeenkomt met de gemaakte bewaarkosten. yüLGENS de becijferingen van het L. E. 1. zou de kostprijs per ha kleiconsumptieaardappelen in de buurt van de 3800,per ha liggen en voor de zandaardappelen op omstreeks 3200,per ha zijn becijferd. Daaruit volgt dat zowel voor de kleicon sumptieaardappelen als de zandconsumptieaardappe- len d£ doorsnee uitkomsten ca. 1000,per ha be neden de kostprijs zijn gebleven; dit niettegenstaande de zeer hoge ha-opbrengsten. In vergelijking tot de voorafgaande jaren, waren de uitkomsten voor klei consumptieaardappelen als volgt: per ha 3050,— 4460,— 5900,— 5155,— 2770,— 4270,— Niettegenstaande de gestegen kostprijzen zijn de financiële uitkomsten van de kleiconsumptieaardanoe. len van oogst 1967 nog lager dan van oogst 1963. Voor de zandconsumptieaardappelen steekt de uit komst van oogst 1967 eveneens, maar in wat mindere mate, ongunstig af bij de financiële opbrengsten in de voorafgaande drie jaren. Uitgaandfe van een gemiddelde kostprijs in de periode 1963/1967 van ca. 3600,voor kleicon sumptieaardappelen en ca. 3000,voor zandcon sumptieaardappelen, blijkt dat de financiële uitkomr sten in deze 5 jaren dooreengenomen toch nog een redelijke winst voor de kleiconsumptieaardappelen hebben opgeleverd, die in de buurt van de 750,— per ha zou liggen. In dezelfde periode zijn de door snee uitkomsten van de zandconsumptieaardappelen 300,tot 400,beneden de kostprijs gebleven. Ook over aardappeloogst 1968 geeft het secreta riaat van het Produktschap voor Aardappelen in een overzicht een aantal nadere gegevens. Onder meer wordt er wat betreft de prijzen op gewezen, dat deze 100 kg. 30 sept. 14 okt. 28 okt. 4 nov. Bintje 35/55 8.75 13,50 11,25 10,50 Bintje 40/opw. 9,75 14,75 11,75 11,25 Bintje 55/op\». 10,— 14,50 12,25 11,50 Eigenheimer 13,— 18,— 17,— 16,75 Zand Bintje 8,— 12,— 9,50 9,— Voeraardappelen 3,— 3,50 3,75 4,-— Week 3e week 3e week 3e week 3e week 3e week 3e week 4e week le week mei juni juli augustus september oktober oktober november Oogst '66 f 17,30 17 55 17,35 ƒ1715 f 17.30 15.75 15.35 14.80 Oogst '67 f 17,80 17.05 17,40 f 16,45 ƒ14,10 f 11,35 f 11,10 11,55 Oogst '68 14,55 14.55 14,20 f 14.65 ƒ12.10 f 17,25 f 14,15 F. X PORT EN IMPORT De export ontwikkelde zich tot nu toe gunstig. Van juni t/m oktober is 90.000 ton uitgevoerd (1967: 81.00*0 ton). In verband met de druk on de markt in de andere E.E.G.-landen onder andere door de houd baarheid van twijfelachtige partijen lijkt het niet waarsohiinliik dat de novemberexoort de oktober- export (52.000 ton) zal overtreffen. Naar West-Dults- land wordt in toenemende mate kleinverpakte gewas sen aardappelen uitgevoerd, een exoort van meer be tekenis dan die voor de gewone Duitse consumptie- aardappelmarkt. VOORLOPIGE RAMING DE, voorlopig geraamde ha-opbrengsten in verge lijking met de definitieve oogstraming van vorig jaar, geven de volgende cijfers. Per ha definitief 1967 voorlopig 1968 1968 lager Kleiconsumptieaard bruto 40 ton 37 ton 7 X netto 33 ton 31,5 ton 5 X uitschot, 7 ton 5,5 ton uitschot in 17,5 15 2,5 Zandconsumptieaard 6 bruto 32,5 ton 30,5 ton netto 26 ton 25,5 ton 2 X uitschot 6,5 ton 5 ton uitschot in 20 16,5 3,3% Fabrieksaardappelen 36 ton 34 ton 6 Het valt bij deze cijfers onder meer op, dat dit jaar het uitschotpercentage lager is geraamd dan vorig jaar, terwijl het bedrijfsleven het er over eens is (Jat dit ten tijde van de oogstraming wel ca. 5 hoger was. Een reconstruktle van de voorlopige oogstramingen voor pootaardappelen, kleiconsumptieaardappelen, zandconsumptieaardappelen en fabrieksaardappelen tot cijfers die vergelijkbaar zijn met de defintieve oogstramingen van vorige jaren geeft het volgende overzicht x 1000 ton kleiaard. zandaard. fabrieksaard. 1964 1965 1966 1967 1968 1610 1355 1640 2030 1980 020 440 615 640 520 1508 1035 1360 1630 1960 Termijnmarkt doorsnee weeknoteringen voor op april (van volgend jaar) gedane zaken voor Bintje klei 40/opw. Deze gemiddelde weeknoteringen laten nogal wat schommelingen zien. De laagste noteringen kwamen op 19 september tot stand toen op april zaken zijn gedaan voor ƒ11,80. Onder invloed van de aanhou dende regen gingen de prijzen In de daarop vozende weken omhoog tot als hoogste notering 18.60 per 100 kg op 16 oktober. Door het daaropvolgende rooi- bare weer zijn de noteringen weer gedaald. Het valt op, dat oo 4 novemb°r de effectieve prij zen voor Bintje 0.50 tot 0,75 per 100 kg lager waren dan op 28 oktober, terwiil in dezelfde week de termiinmarktnoteringen met f 1.25 stegen. Dit ver schijnsel Is te wijten aan de druk op de markt van partijen waarvoor geen goede bewaarruimte beschik baar is of aan de houdbaarheid waaraan getwijfeld wordt. Ook de moeilijke liquiditeitspositie van vele telers is hierop van invloed. Voor^de klei- en zandaardappelen Is het uitschot buiten beschouwing gelaten. Deze cijfers hebben dus betrekking op de marktwaardige opbrengsten klei- en zandaardappelen (incl. pootaardappelen). Zoals opgemerkt is, moet aan de juistheid van de voorlopige oogstramingen worden getwijfeld gezien het te laag geraamde percentage uitschot. Door de wateroverlast in de periode van half september tot half oktober en de daardoor ontstane verliezen, zijn deze cijfers van nog minder waarde geworden. Hoe groot deze verliezen zijn is nog niet te zeggen, maar ze zijn wel van betekenis. De verliezen bestaan niet alleen uit natrot en phytopthora, die ieder op zichzelf van niet zoveel betekenis zijn, maar ook doordat hier en daar niet alle aardappelen geoogst konden worden. Bovendien is het uitschotpercentage verder toegeno men. Ook zijn er partijen met rooibeschadigingen, terwijl het gebrek blauw zich weer voordoet. Een en ander heeft in hoofdzaak betrekking op de ca. 50 van de oogst die na de regenperiode is geoogst en waarvan thans (6 november) naar schatting nog ca. 1500 ha niet geoogst zijn. In Groningen zouden op die datum nog enkele hon derden ha consumptieaardappelen nog niet gerooid zijn. In Friesland was dit ca. 50 ha. In de N. O. P. is men praktisch klaargekomen, maar in Flevoland moet nog 10 of ca. 300 ha van de consumptieaardappelen worden geoogst. In Noord-Holland moest nog 200 ha worden gerooid en in Zuió-Holland 50 tot 109 ha. In Zeeland gaat het om nog enkele honderden ha, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen. In Brabant en het rivierkleigebied van Gelderland moest eveneens nog een paar honderd ha worden gerooid. De zand- consumptie- en pootaardappelen zijn vrijwel geheel gerooid. Met betrekking tot de kleiconsumptieaard appelen kan men zich afvragen of deze nog wel ge oogst kunnen worden Het betreft hier vaak de natste percelen. Een aantal percelen is inmiddels zodanig door natrot aangetast, dat ze niet meer geoogst zul len worden. Het gaat hier om naar schatting enkele honderden ha. Voor de nog goede percelen hangt alles van de verdere weersomstandigheden af. |NTUSSEN zijn er betere cijfers beschikbaar ge komen over de oppervlakten in de E. E. G. Nederland België/Luxemburg Frankrijk West -Du its l and Italië Samen Oogst 1967 149.000 ha 57.000 ha 498.000 ha 659.000 ha 322.000 ha minder/meer dan in 1967 -f- 8,1 13,4 6,1 X 6,7 5,2 1.685.000 ha 5,3 Dit betekent een daling met rond 100.000 ha t.o.v. 1967. In vergelijking tot de voorafgaande 5 jaren is het E. E. G.-areaal in 1968 met ruim 15 of 300.000 ha ingekrompen. Produktledaling in de E. E. G. wil echter niet zeggen, dat de produktle van consumptie aardappelen eveneens is ingekrompen. Integendeel, aangenomen moet worden dat de consumptieaard- appelproduktie In feite is toegenomen en de areaal inkrimping uitsluitend betrekking heeft op voeraard- appelen. Uit ontvangen informaties en cijfers blijkt echter dat de werkelijke bruto-oogst toch lager zal" zijn en de marktbare opbrengst waarschijnlijk nog meer omdat verwacht kan worden dat gedurende de bewaring een aanzienlijk deel van de consumptie- markt voorraden ongeschikt zullen blijken te zijn. De marktvooruitzichten voor de tweede helft van het af- zetseizoen lijken dan ook veel minder somber dan vorig jaar. Voorlopig zal de Europese markt nog onder druk blijven staan van de vele partijen waar voor geen geschikte opslagruimte beschikbaar is en van zwakke partijen die men liever niet bewaart, ter wijl ook de slechter geworden liquiditeitspositie van de Europese telers hierbij een rol kan spelen. POOTAARDAPPELBELEID OOGST 1969 Elk jaar wordt getracht om in de periode decem ber/januari het gehele beleid van de garantierege ling pootaardappelen voor de volgende oogst vast te stellen en te publiceren, zodat de belanghebben den zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van de ge garandeerde prijzen en de heffingen. In verband met het tekort van circa 4 miljoen garantierege ling oogst 1967 en de tendens van een toenemende pootgoedproduktie is met betrekking tot de prijzen de Pootgoedcommissie/P.C.C. van mening, dat deze voor de kern van de pootgoedteelt, namelijk 28-45 mm, ongeveer op het huidige gemiddelde niveau moet worden gehandhaafd. Daartegenover staat dat de garantie moet worden beperkt door deze in het algemeen boven de 45 mm af te schaffen. Hi erby doet zich thans nog de vraag voor of het redelijker wijs mogelijk is dit voor alle rassen te doen of een uitzondering te maken voor een aantal rassen waar voor de garantie tot 50 mm zou moeten worden ge handhaafd. Dit laatste zal nog nader worden bezien. Op grond hiervan overweegt de Pootgoedcom- missie als garantieprijzen voor 28-45 mm: S en SE 19; E en A 18 en B en C 13, welke prijzen voortaan inclusief de denaturatievergoedingen zul len zijn. Met betrekking tot de heffingen wordt overwo gen te werken met een maximum- en een minimum- areaalheffing van resp. 250 en ƒ175 per ha, af hankelijk van het door het betreffende ras geprodu ceerde STOPA-overschot. Het kriterium hiervoor moet eveneens nog nader worden vastgesteld. Hier bij is het voorts de bedoeling de telers reeds bij de aangifte voor de keuring te confronteren met het maximum-bedrag, dit bedrag in een later stadium te innen en nog later, nadat de STOP A-resultaten bekend zijn per ras al dan niet 75 per ha te resti tueren. Daarnaast zal, rekening houdende met de wensen omtrent een andere verhouding tussen areaal- en plombeheffing, de laatste worden ver hoogd van 0,70 tot 0,85 per 100 kg. Met dit samenstel van prijzen en heffingen hoopt men te bereiken, dat de uitgaven enigszins worden beperkt en de inkomsten met name in overschot jaren worden verhoogd. Dit terwijl hierdoor de bo dem in de markt niet wezenlijk wordt aangetast. Het ligt in de bedoeling om deze voorstellen na verdere behandeling af te ronden en vóór het eind van het jaar te doen vaststellen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 7