TUINBOUWKLANKEN Jl0!,lllr Eind in 't zicht der Streekverbeteringscommissie Snoei - iedere geschikte dag benutten PINGEN VAIN DE WEEK s T Wordt eentonig, zelfs op een afgelegen „eiland" als WALCHEREN, steeds weer geconfron teerd te worden met hogere uitgavenposten. En ditmaal een schoteltje uit eigen huis. Onze afdeling autoverzekering komt n.L uit de bus met een verhoging van 25,per jaar oor het a.s. nieuwe verzekeringsseizoen. Geluk kig blijven onze tarieven nog zéér gunstig en concurrerend. Dit blijkt ook uit de gestage groei. We vinden het verheugend, dat we in Walche ren onze achterstand op de andere kringen aan t inlopen zijn. Want juist nu de balans wat uit z'n evenwicht dreigt te raken moeten we zeker ons ledental vergroten. We ontkomen nog steeds niet aan de idee dat onze uitbreidingsstramien volledig gebruikt wordt in Walcheren. Toen we op de oprichtingsbijeenkomst waren, nu een zestal jaren terug van de Streekver beteringscommissie begrepen we het doel niet ge heel. We hebben ons er later voldoende in ver diept en gezien dat er vele en goede tot zeer goede ideeën zijn gelanceerd en uitgevoerd. On gelooflijk dat de tijd reeds voorbij is van deze Streekverbeteringscommissie. Als we de balans opmaken kunnen we stellen dat een en ander goed gewerkt heeft. Vooral de Nieuwsbrief is en was een welkome gids. Wel is het o.L beter dat zo'n commissie direct aan een verkaveling gekoppeld wordt en niet zoals in Walcheren een tiental jaren later. Als het gelijk oploopt is het effect groter Wij hebben een wat lange aanloopperiode gehad. Nogmaals, 't was nuttig bestede energie en kapitaal. En dit kan men lang niet altijd zeggen! We hopen dan ook dat op de officiële slotbijeen komst op 17 december dit nog eens goed beklem toond wordt en dat er veel belangstelling zal zijn voor deze bijeenkomst, die we nog nader zullen bekendmaken. Met enkele collega's bespraken wij de veran deringen op de bedrijven. Zo kwam ter sprake dat de glasteelt zo dominerend wordt. De inhoud uit de vakbladen doet iemand soms vermoeden dat er geen koudegrondteelt meer is. Ook ons Z.G.O.-blaadje vonden onze collega's, wijdt ver houdingsgewijs minder aandacht aan de koude- grondteelten dan voorheen. Nu vinden wij per soonlijk zéér juist dat de klemtoon op glas gelegd wordt. Toch wijzen de veilingomzetten uit dat de koude tulpen nog domineren, hoewel aan 't ver minderen zijn. Zo noteerden we deze week flinke prijzen voor de aflopende bloemkoolteelt. Ook andijvie was zeer willig, evenals spruitkool. De glasproducten zijn zeer goed. Tomaten en komkommers lopen op hun laatste benen, maar hebben nog geen doorgezakte voeten. De goede glassla is vlot in de handel. 't Wordt ook weer tijd om over de eerste voor raad basisbemestingen te praktiseren. Uiteraard is men hier erg afhankelijk van zijn grondtype. De appelprijzen handhaafden zich op onze vei ling en voor de peren is de zoveelste crisis inge treden! Een öpmerkelijk bericht lazen we, n.L dat de niet opgenomen peren niet eens gratis konden worden weggeschonken aan instellingen wegens te weinig animoUiteraard is dit geen elite-fruit. 't Is wel een aanwijzing dat we, en dit geldt ook voor groenten en andere levensmiddelen, met goede waar moeten komen. Dit is op zich een zodanig moeilijke opgave dat ieder hier zijn han del vol aan zal hebben, Door het betrekkelijk zachte weer (geen nacht vorst) zitten er ook op SCHOUWEN-DUIVELAND nog veel bladeren aan de bomen, wat aan de ene kant wel goed is bij het snoeien, maar aan de andere kant toch ook weer zijn bezwaren heeft. Ja, snoeien is weer een cultuur-maatregel die ons enkele maanden bezig houdt. Daarom is het goed om iedere dag die daarvoor goed is te benutten, want de praktijk leert dat we die dikwijls alle maal nodig hebben, wilben we op tijd klaar zijn. Oudergewoonte wordt begonnen met de zwarte bessen, voor zover die nog aanwezig zijn op de bedrijven, en dan volgen de pruimen, appe len en peren. Over de snoei zelf willen we weinig zeggen, want dat hangt van bijzonder veel faktoren af, maar de hoofdzaak is dat we zorgen voor een goede belichting, welke onderstam, plantafstand of plantsysteem we dan ook mogen hebben. De faktor licht blijkt zeer belangrijk te zijn en houdt dus in, dat we het zonlicht zo goed mogelijk moeten trachten te gebruiken of benut ten, Wanneer we dicht gaan planten dan is dat o.a. ook met de bedoeling om een zo groot moge lijk percentage zonlicht te benutten, op de be plante oppervlakte, dus dat er zo weinig mogelijk licht op het gras valt, ook met het snoeien pro beren we dat al zo veel mogelijk te bevorderen. Een heel ander gebeuren, dat we toch nog even willen „aansnijden" is het afscheid van ir. Velle- koop als R.T.C. voor Zeeland en West Noord- Brabant. Ook op Schouwen was dit een geziene persoon, naar wie graag werd geluisterd omdat hij altijd op een rustige en evenwichtige manier de problemen besprak. In vrijwel iedere vereni ging op tuinbouw en fruitteeltgebied was hij be kend op ons eiland, door het houden van een lezing of door het bijwonen van een vergadering. Velen hebben hem ook persoonlijk ontmoet voor diverse aangelegenheden. Daarom ook voelen we het als een gemis, niet deze afscheidsmiddag te kunnen meemaken. We beseffen best dat dit alles georganiseerd moest worden met inachtneming van de daarvoor geldende normen, en dat die mid dag geen eindeloze rij sprekers het woord kan Ook In het THOOLSE LAND is nu ieder in de weer om de laatste produkten uit de vollegrond gerooid te krijgen, alvorens het tot zware nacht vorsten komt. In hoofdzaak is het nog de knol selderij en de gladiolen. Voor wat de knolselderij betreft kan men het wel houden op een gemid delde oogstopbrengst, ofschoon er toch bij de af levering nogal eens afkeuringen voorkomen op gescheurde knollen en enige roestaantasting. Het vervelende by dit produkt is, dat bij totale af keuring men niet direct weet wat er mee aan te vangen. In de meeste gevallen is de verdienste van dit produkt al ver zoek. Als alles meezit kan men met de .prijs die wij dit jaar van de knol selderij ontvangen, wel tot een lonende produk- tie komen, maar wordt er met de prijsvorming wel genoeg rekening gehouden met het toch ieder jaar voorkomende afkeuringsrisico? Er zijn ook hier telers die, ondanks beslist goede zorgen voor het gewas, niet tot een vlotte aflevering kunnen komen. Het systeem om de contractteelt van knolsel derij via de plaatselijke veilingen te doen plaats hebben, is voor de betreffende telers, één van de beste manieren. Men staat zeker sterker tegen over de inkoper, maar spijtig is het, dat men de laatste drie jaar geregeld met lagere prijzen uit de bus komt met deze teelt, ondanks de meerdere, produktiekosten. Zou er iets bereikt kunnen wor den wanneer alle veilingen die met dit produkt te maken hebben, onderling tot een vaste afspraak konden komen en zeker niet beneden een door hen geschikte prijs zaken willen doen. Ook hier is men er van overtuigd, dat dit geen gemakkelijke taak Ls voor de leidinggevende personen in de verscheidene veilingen. Niet altijd staan alle telers genoeg achter hun veilingbestuur, om indien nodig één lijn te trekken tegenover de inkoper. Voor velen past deze teelt goed in hun bouwplan vanwege de vruchtwisseling en dan wil men soms wel met een wat krappe beloning genoegen nemen. Het is te hopen dat de gezamenlijke tuinbouwers, hetzij vollegrond- of glasteelt, het in alle zaken wat in hun belang is één lijn trekken en dat de ene groep de andere niet in de kou laat staan. Het is hier niet de plaats om over interne din gen te gaan schrijven, waar de kleine jongens het moesten verliezen, omdat de grote broers verstek lieten gaan. Alleen door eikaars belang gezamen lijk te dienen waar dit nodig en nuttig is, kan er van een gezonde en steeds groeiende tuinbouw gesproken worden. Laten wij dus niet gedeeld, maar samen optrekken en werken, tot nut van onze bedrijven in zijn verschillende schakeringen. voerën, maar dat van iedere vereniging één a twee mensen aanwezig waren geweest, om door hun aanwezigheid blijk te geven van onze waar dering voor het werk door ir. Vellekoop gedaan, dat hadden we toch zeker verwacht. Wanneer daartoe het verzoek ons bereikt had, dan waren we zeker over de brug gekomen en hadden we graag ir. Vellekoop de hand gedrukt. Wij hopen dat het ir. Vellekoop in Gelderland goed moge gaan. TOT de dingen die ons in de afgelopen week hebben bezig gehouden behoorde de presi dentsverkiezing in Amerika, waarbij Richard Nixon met een zeer klein verschil zijn democratische tegenstander Humphrey heeft verslagen. Via radio en televisie waren we getuige van dit gebeuren dat heel de wereld in spanning hield en waarbij duide lijk bleek dat er ook in Amerika veel spanning en beroering is. Richard Nixon is de man die leiding zal moeten geven aan een wereld waarin vele vraagstukken en problemen van zeer ingewikkelde aard om een oplossing en aanpak vragen., Er was weinig enthousiasme rond deze verkiezing. Het is te hopen dat de nieuwe president van Amerika een team van Ministers rond zich zal verzamelen waar aan met vertrouwen de wereldproblemen kunnen worden toevertrouwd. Verder hoorden we deze week dat we het komen de jaar opnieuw moeten rekenen op een stijging van de premielast voor de sociale verzekeringen. Er was nog wat verschil van mening over het per centage, maar vast staat dat er weer meer opge bracht zal moeten worden. Op het ogenblik bedraagt de sociale premielast 35 Minister Roolvink ver wacht dat het in 1969 36,9% zal worden en van werkgeverskant is gesproken over 37,6 Over de mate waarin de lonen in 1969 moeten stijgen zijn al eerder uitspraken gedaan, dus alles bij elkaar zullen we weer rekening moeten houden met belangrijke stijgingen van de bedrijfskosten In het komende Jaar. niet alleen in de sfeer van lonen en sociale lasten maar ook door de inwerkingtreding van de B.T.W. Dat zou allemaal niet zo erg zijn wanneer de opbrengsten hiermede gelijke tred hielden maar daar mankeert het helaas aan. XA/AT niemand meer had verwacht is vorige vv week toch gebeurd. Op donderdag 7 no vember trad er opnieuw een crisis in voor peren in ons land. Op de peilveiling in Zwaag was geduren de drie achtereenvolgende dagen de prijs van het gidsras Conference klasse I boven 60 mm beneden de crisisprijs van ƒ31,01 per 100 kg gebleven. Hierop besloot het Produktschap voor Groenten en Fruit dat er met ingang van 7 november weer sprake zou zijn van een crisis ingevolge de E.E.G.- regeling. Het was het gevolg van een zeer teleur stellende prijsontwikkeling voor peren op de Neder landse veilingen. Toen op 23 oktober de perencrisis eindigde, meenden we te mogen aannemen dat er geen nieuwe crisis meer zou komen, temeer omdat de prijs van de peilrassen die voor de crisis had den gezorgd al gauw ongeveer 10 cent per kg boven de crisisprijs kwam. De prijzen waartegen het fruit in de maand no vember uit de markt kan worden genomen, liggen Iets hoger dan gedurende de tweede helft van ok tober. Meestal bedraagt het verschil ongeveer twee cent per kg. Evenals vanaf 14 oktober het geval was, wordt ook nu voor wat de klasse I betreft, alleen geïnter venieerd op klasse II kwaliteit We mogen aannemen dat er in Zeeland buiten de koelhuizen niet veel peren meer aanwezig zijn, zo dat er geen grote hoeveelheden meer uit de markt genomen zullen moeten worden. Hoogstens zal het gaan om de mindere rassen en kwaliteiten die de laatste tijd toch niet te verkopen waren. In de koel huizen zitten nog wel peren waarvan niet te ver wachten is dat deze voor consumptie verkocht kun nen worden maar dat zijn dan de kleine maten van de verschillende rassen en de teler die deze heeft weggezet, heeft vooraf kunnen weten dat hij daar van weinig mocht verwachten. QVERIGENS hebben we weer een sterk staai- tje van anti-propaganda voor het eten van peren beleefd, toer^tijdens het weekeinde radio en pers bekend maakten dat er sprake is van een drama met de peren. Er werd verteld dat er een crisis is maar dat de Minister via het Produktschap voor Groenten en Fruit opdracht heeft gegeven de uit de markt genomen peren te schenken aan be jaardentehuizen en andere sociale instellingen. Het Nederlandse volk werd echter verteld dat het niet gelukte deze peren gratis weg te geven. We vonden dit een bijzonder ongelukkige berichtgeving, vooral omdat ze tendentieus is. Public relations is een moeilijke aangelegenheid, we hebben het voor de zoveelste keer ervaren. Hoe lang de nieuwe perencrisis zal duren is niet bekend. Het is afhankelijk van de prijsontwikkeling in de komende tijd. Hopelijk zal het gauw voorbij zijn, want peren leveren tegen crisisprijzen is iets wat geen enkele teler kan volhouden. Voor appe'en is de situatie in ons land gelukkig wat gunstiger. De crisisprijs voor appelen bedraagt in de maand november 23,73 per 100 kg. Begin vorige week lag bij de peilveiling te Goes de prijs van Golden Delicious klasse I boven 70 mm op ƒ43,90 per 100 kg. Hopelijk zal het bij dit produkt dit jaar niet tot een crisis komen. Dat in Frankrijk de situatie op de appelmarkt veel ongunstiger is, blijkt uit het feit dat daar sedert 19 oktober sprake ls van een appelcrisis, waarbij ap pelen uit de markt worden genomen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 5