FORD TAUNUS 12 M 1967 t FRUITTEELTDAG GELDERMALSEN De traditionele frukteeltdag te Geldermalsen wordt ditmaal reeds dinsdag 12 december gehouden in „De Gouden Leeuw". Aanvang 10 uur. Thema van deze fruitteeltdag: „De reconstructie ▼an onze bedrijven". Als sprekers zullen optreden de heren L. Gijsberts van het Centraal Bureau Tuinbouw- veilingen; P. A. Spoor van het L. E. I.; ir. G. S. Roosje, Rijkstuinbouwconsulent voor de Fruitteelt en ir. J. Luyendijk, Rijkslandbouwconsulent te Tiel. Een forum onder leiding van ir. L. Vellekoop beantwoordt vra gen. ZEEUWS-VLAAMSE STUDIEDAG In verband met de achterstand in de oogstwerk- zaamheden zal de traditionele Zeeuws-Vlaamse Stu diedag ditmaal niet eind december worden gehouden maar op 14 Januari 1969, zoals gebruikelijk te Ter- neuzen. Nadere mededelingen over het programma, dat op deze dag geboden zal worden, volgen te zijner tijd. MAANDAG 18 NOVEMBER BELANGRIJKE FUSIE-VERGADERING K. I. - ZEELAND Wij vestigen er de aandacht op dat de Coöp. Ver eniging „Centraal Stierenstation Zeeland" op maan dag 18 november a.s., 's middags om 2 uur in „de Brasserie", Lange Delft 10 te Middelburg een alge mene ledenvergadering houdt. Deze vergadering is van bijzonder grote betekenis omdat de leden dan zullen beslissen over het aangaan van een fusie met de Zuid-Hollandse K. I.-verenigin- gen. De nieuw te stichten K. I.-organisatie zal de bekro ning zijn van een reeds begonnen samenwerking wel ke onder meer door inzet van de best verervende K. I.-stieren de verhoging van de produktiviteit van de Zeeuwse rundveestapel krachtig kan dienen. Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Zeeuws-Vlaanderen SPUITKURSUSSEN Enkele weken geleden werdi van mijn zijde de aan dacht van huidige en toekomstige bezitters van spuit- machines gevestigd op de mogelijkheid zich op te geven voor het volgen van een korte spuitkursus. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat ook buitenom degenen die het bedoelde schrijven ontvingen nog belangstelling hiervoor bestaat wil ik ook langs deze weg nogmaals op deze kursussen attenderen. Dit geldt uiteraard ook voor degenen die wel het schrijven ontvingen maar hun opgave nog uitstelden. Van beide groepen zie ik de opgave (bij de bedrijfs- ▼oorlichters) nu gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. Ir. L. Th. J. M. DE WIT. BESTEMMINGSPLANNEN Goes. Met ingang van 11 november ligt gedurende een maand ter inzage het door G. S. goedgekeurde vastgestelde bestemmingsplan Zuid-Zuid II en het be stemmingsplan 1954. Gedurende bovengenoemde ter mijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend bij de Kroon beroep instellen. Sint Maartensdijk. Met ingang van 11 november ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde be stemmingsplan Sportlaan en de ten noorden daarvan gelegen achtererven van de woningen aan de Molen dijk. Zij. die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij G. S. bezwaren tegen dit bestemmingsplan indienen. Hulst Met ingang van 8 november ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmings plan West III, met de daarbij behorende bestem mingsvoorschriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben ge wend, kunnen bij de Kroon beroep instellen. Rilland-Bath. Met ingang van 6 november ligt ge durende een maand ter inzage het besluit van G. S. tot goedkeuring van het bestemmingsplan „Sport terrein 1967" met bijbehorende voorschriften. Ge durende bovengenoemde termijn kan een ieder, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben gewend bij de Kroon bezwaren Indienen. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 TeL huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande ZEEUWSE AGENDA AFDELING ZAAMSLAG DER Z.L.M. Praatavond op woensdag 4 december a.s. om 19.00 uur in hotel „Het Wapen van Zeeland" te Zaamslag. Sprekers: Mr. E. Wage en de heer G. Paauwe, die zal spreken over de B. T. W. KRING WALCHEREN DER Z. L. M. Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 december 1968 om 13.30 uur in de „Brassery" (voorheen City theater), Lange Delft te Middelburg. Spreker is ir. J. Prins, alg. voorzitter der Z. L. M. RONDGANG LANGS DE KRINGEN Wederzijds kontakt tussen kring- en afdelings bestuursleden enerzijds met vertegenwoordigers van het secretariaat en boekhoudbureau der Z. L. M. an derzijds is bijzonder belangrijk. Vandaar de jaarlijkse „rondgang" waarop wij gaarne nogmaals de aandacht van onze bestuursleden vestigen. De kring Schouwen- Duiveland en Tholen-St. Philipsland zijn gisteren be reids aan de beurt geweest. De nog komende bij eenkomsten zijn: KRING WALCHEREN Dinsdag 19 nov., 13.30 uur, „De Brassery", Middelburg. KRING WEST ZUID-BlA LLAND Dinsdag 19 nov., 19.30 uur, „Prins van Oranje", Goes. KRING AXEL woensdag 20 nov., 14.00 uur, Hotel „Rotterdam", Terneuzen. KRING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN woens dag 20 nov., 19.30 uur, hotel „De Eenhoorn", Oost'ourg. KRING NOORD-BLVLLAND vrijdag 22 nov„ 9.00 uur, „Stadswijnkelder", Kortgene. KRING OOST ZUID BEVELAND vrijdag 22 nov., 14.00 uur, „De Korenbeurs", Kruiningen. KRING HULST woensdag 18 dec., 14.00 uur, hotel „Van Leuven", Kloosterzande.. OPGAVE INDIVIDUEEL MELKBAARHEIDSONDERZOEK Omstreeks deze tijd worden veel koeien drooggezet. Na een kortere of langere ciroogstand (optimaal onge veer 5565 dagen) zullen deze dieren opnieuw af kalven en aan een volgende melklijst beginnen. Wan neer u een of meerdere van uw beste fokkoeien op melkbaarheidsonderzoek wilt doen onderzoeken is het nu de tijd om deze dieren hiervodr op te geven. Als u koeien opgeeft zullen deze viermaal worden gemolken en wel tweemaal een opeenvolgende avond en morgenmelking. De kosten van het onderzoek be dragen 30,per onderzochte koe. U kunt uw dieren opgeven bij: ir. W. L. Harmsen, Rijksveeteelt- en Zuivelkonsulent voor Zeeland, Land bouwcentrum Zeeland, Westsingel 58, Goes, telefoon 01100—6440. VÜORLIvxriiINGSDAG VERENIGING NED. BLOEMISTERIJ Op donderdag 29 november a.s. organiseert de Ver- enig.ng Nederl. Bloemisterij na haar algemene ver gadering een voorlichtingsdag te Utrecht in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 27. 's Morgens houdt de heer P. v. d. Waard een inlei ding over de toepassing van stenen en kunststof pot ten in de bloemisterij, 's Middags worden o.m. prak tische wenken gegeven voor de administratie i.v.m. de B. T. W. De direkteur van de tuinbouw ir. W. van Soest sluit de bijeenkomst met een samenvatting van het behandelde. ZITDAGEN BOEKHOUD BUREAU Oostburg: Woensdag 20 november in café „De Windt". Kortgene: Donderdag 21 november in hotel „De Korenbeurs". Zierikzee: Donderdag 21 november in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 21 november in hotel „De Eendracht". DE Z. H. I., DE VENNOOTSCHAPSBELASTING EN DE COÖPERATIES De Stichting voor Nederlandse Zelfstandige Han del en Industrie, waarin verwerkers van en hande laren in landbouwprodukten samenwerken, heeft de financiële commissie van de Tweede Kamer een utivoerig adres gezonden over het nader gewijzigd ontwerp op de vennootschapsbelasting. Al jarenlang maakt de stichting bezwaar tegen de huidige regeling, die er volgens haar op neer komt dat de zelfstandige ondernemer, bij een hef fing van 45 procent op de voor uitdeling bestemde winst, per gulden werkelijk uitgekeerde winst een bedrag van 81 cent belasting moet betalen, terwijl de coöperatie niets hoeft te betalen. De coöperatie keert haar winst aan haar leden uit in de vorm van een meerprijs voor de door die leden verrichte pres tatie. De stichting ziet hierin een privilege, dat de concurrentie niet alleen ernstig verstoort maar veelal dodelijk is. Door de bestaande regeling is de coöperatie voor haar leden 1,81 maal zö rendabel als de zelfstandige onderneming voor haar aandeel houder. Het is dan ook geen wonder, zo meent de stichting, dat de coöperaties zoveel N.V.'s opkopen of pogingen daartoe doen. Volgens de Z.H.I. wordt het bestaan van de door haar geschetste situatie nu ook in coöperatieve kringen niet meer weersproken. Om het privilege is nooit gevraagd en het heeft ook nooit in de be doeling gelegen, het te verlenen. Van coöperatieve zijde, zo deelt de Stichting Z.H.I. mee, is de sugges tie gedaan, tot een evenwichtige belastingdruk te komen door ook alle zefstandige ondernemingen vrij te stellen van belasting op uitgekeerde winst. Daar ziet de Z.H.I. niets in: de schatkist zou er ongeveer een miljard door derven, de beurskoersen zouden verdubbelen. Daarom zit er volgens de stichting niets anders op dan de coöperaties op dezelfde manier te belasten als de zelfstandige onderneming. In 19C0 kwamen de toenmalige bewindslieden Zijlstra en Van den Berge met een wètsontwerp waarin de voor uitkering bestemde winst met 28 procent zou worden belast, zodat de belasting zou worden teruggebracht van 81 cent tot 39 cent per gulden werkelijk uitgekeerde winst. Tegelijk werd een systeem voorgesteld om bij coöperaties de winst en daarmee ook de op te leggen belasting te betalen. Dit voorste] is door de huidige bewindslieden terug genomen. De stichting meent dat het in het wets ontwerp hoort terug te keren. Er is reeds veel te doen geweest over deze ver meende bevoorrechting van de Coöperaties, die e.e.a. in woord en geschrift hebben tegengesproken. Het valt dan ook deze keer te verwachten dat van coöperatieve zijde met de nodige tegenargumenten zal worden gekomen! De ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ heeft ter overname, wegens vertrek van de secretaris der P. J. G. Z, in prima staat; km-stand 25.000. Vraagprijs 4350,- Inliehtingen: Alg. Secr. der Z. L.M. Mr. E. WAGE Gróte-Markt 28 - Goes, tel. 91109—5010. RADIO Dinsdag 19 november a.s., Hilversum II, 12.30 12.40 uur: „Grondontsmetting in de landbouw", m.m. v. de heer ir. M. Heuver, rijkslandbouwconsulent voor plantenziekten te Wageningen. „Wat kosten aardbeien onder glas", m.m.v. de heer ir. R. K. Ele- ma van het Landbouw-Economisch Instituut. Vrijdag 22 november a.s., Hilversum II, 12.30— 12.40 uur: „Voorbeelden van beschadiging van cul tuurgewassen door luchtverontreiniging", m.m.v. de heer ir. F. H. F. G. Spierings van het Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek in Wageningen, „Be- drijfssanering in Brabant", m.m.v. de heer ir. H. Pais, rijkslandbouwconsulent voor N.O. Noord-Brabant. L.E.I.-PUBLIKATIES Van de hand van het L. E. I. zijn de navolgende publikaties verschenen: No. 2.5 De tuinbouw in Bergen op Zoom en om geving. Een onderzoek naar enkele aspecten van de tuinbouw in zuidwest-Brabant, 3, No. 4.7 De financiële positie van de bloemisterij- bedrijven in Aalsmeer e.o., 5, No. 4.9 Bedrijfseconomische aspecten van de augur kenteelt in onverwarmde kassen. Ir. A. J. de Visser, ƒ4,-. No. 4.10 Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van „vijfgraden" tulpen voor zeer vroege bloei. C. O. N. de Vroomen, 4, Bestellingen door overschrijving van het bedrag op postrekening 412235 van het L. E. I. te Den Haag, onder vermelding van het nummer van de publikatie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2