Algemene Vergadering der Zeeuwse Landbouw Maatschappij VRIJDAG 15 NOVEMBER 1968 56e Jaargang No. 2956 OP MAANDAG 2 DECEMBER 1968 TE 14.00 UUR IN DE „PRINS VAN ORANJE" TE GOES AGENDA: 1. Openingsrede door de algemeen voorzitter. 2. Notulen van de algemene vergaderingen van 1£ december 1967 en 17 juni 1968. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Rekening en verantwoording over 1967. 5. Begroting en contributievaststelling 1S69. 6. Statutenwijziging Z. L. M. 7. Acceptatie batig saldo Noord-Brabantse Mij. van Landbouw. 8. De ontwikkelingen in de akker-, tuinbouw- en veehouderijsektor, ingeleid door de heren J. B. Becu, P. J. J. Dekker en Js. Vos. 9. Gedachtenwisseling met de inleiders. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M., J. PRINS, voorzitter E. WAGE, secretaris Deze week op de middenpagina's een vraaggesprek met de heren Van den Berge sr. en jr. over de „Moeilijkheden en mogelijkheden in de fruitteelt". Daarbij komt o.m. het twee-rijen-systeem met de hogere beplantingsdichtheid aan de orde. Overigens beiden hebben, niettegenstaande de vele moeilijkheden, vertrouwen in de toekomst van de Neder landse fruitteelt. Verder in dit nummer o.m.: „Recreatie en de Z. L. M.", en „Bescherming suikerbieten tegen vorst" op pag. 3; „Aard- appelvaria" op pag. 7; „Tuinbouwklanken" en „Van het Landbouwschap" op resp. pag. 5 en 4.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1