„Een Zeeuws initiatief wordt werkelijkheid" P.J.G. Lagere appelprijzen KURSUS „KENNISMAKING MET DEENSE LANDBOUW EN KULTUUR" Sinds enkele jaren is er in samenwerking met de Volkshogeschool Méridon een kursus „Kennisma king met de Franse landbouw en kuituur" georga niseerd. Deze kursussen vonden plaats in het kader „Plattelandsjongeren op Europese wegen". Mede op wens van de provinciale organisaties is voor januari 1969 een studiereis/kursus in Denemarken gepland. De studiereis/kursus vindt plaats van 2-11 januari 1969. De reis gaat 2 januari per bus van Groningen naar de Volkshogeschool in Bahrendorf bij Lune- burg o Ti 4 januari naar Haslev, 60 a 80 km ten zui den van Kopenhagen te gaan. Tijdens het verblijf Op de Volkshogeschool in Bahrendorf zal in het bij zonder aandacht geschonken worden aan de Euro pese landbouwpolitiek. In eit vanuit Haslev krijgen we de kans de Deense landbouw en kuituur te leren kennen. Facetten van het programma: Excursie naar bijvoorbeeld een fokveebedrjjf, een K.I.-station, een varkensfokbedrijf, bedrij ven met samenwerkingsvormen. In groepjes van 2-4 bezoek aan Deense boeren. Bezoek aan agrarische verwerkingsindustrieën, zowel coöperatief als particulier. Onderwijs (scholengemeenschappen) en Volks- hogeschoolwerk in Denemarken. Gesprekken over de positie van de Deense land bouw (financiering, vraagstukken rond natio nalisatie van land, Denemarken en de E.E.G.). Ontmoeting met leerlingen van de landbouw school in Haslev en zo mogelijk met de platte landsjongerenorganisatie in Denemarken. Kopenhagen met bezoek aan bijvoorbeeld de „Permanente", aflossing van de wacht, stadhuis met hal, toren en wereldklok. Verder is er ge legenheid om te winkelen. Woonkultuur in Denemarken (woonstijlen, mo derne boerderijbouw). Het internaat van de landbouw- en huishoud school in Haslev kan ons huisvesten. Deze studie reis is bedoeld voor leden van de organisatie (jon gens en meisjes) die een 4-weekse kursus hebben gevolgd en/of een kursus „Landbouwbeleid" of die op grond van hun kennis en algemene ontwikke ling voor deelname aan deze kursus in aanmerking komen. Enige kennis van Duits of Engels voor deze kur sus is gewenst, met name voor het verblijf in Bahrendorf en voor het kontakt met Deense jonge ren. Voorts hebben we mevrouw N. de Zanger van der Beek uit Barchem (Gld.) bereid gevonden als tolk mee te gaan. Het ziet er naar uit dat er veel belangstelling voor deze kursus zal zijn, terwijl het aantal deelnemers of deelneemsters het getal 30 niet mag overschrij den. Om deze reden hebben we gemeend het aantal deelnemers of deelneemsters per provincie op drie te moeten stellen. Mochten er in de provincies meer belangstellenden zyn, dan komen deze op de reser velijst. Vóór 1 december a.s. dient het aantal belangstel lenden (deelnemers reserve) per provinciale or ganisatie bij het sekretariaat van de P.J.G.N. be kend te zijn. Na deze datum komen zy die op de reservelijst staan in aanmerking. Vertrek 2 januari 1.00 uur uit Groningen met een bus, die ons ook in Denemarken ter beschik king staat. Vertrek uit Haslev zaterdag 11 januari, aankomst Groningen in de avond. De kosten van deze studiereis/kursus bedraagt ƒ300,per persoon. De deelnemers ontvangen te zijner tijd nadere gegevens over deze studiereis. N.B. Bij opgave graag de kennis vermelden van Duits en Engels, zowel wat betreft het ver~ staan als de spreekvaardigheid in deze talen. VIER WEKEN Als je de cursisten van de 4-weekse cursus ach teraf vraagt of het hun lang gevallen is, dan is hun reactie vrijwel altijd, dat er nog best een week je bij had gekund. Met plezier en voldoening kijken ze terug op wat ze al die tijd hebben gedaan. Moei lijker is het om aan de nieuwe kandidaten duidelijk te maken dat deze vier weken, die hen soms vooraf onvoorstelbaar lang lijken, bijzonder welbesteed zyn. Voor jongeren ligt hier immers de kans van hun leven om er nog eens helemaal uit te zijn voordat het bedrijf of beroep hen geheel in beslag neemt. Er uit zijn wil in dit geval niet zeggen, dat het om vakantie gaat. Verre van dat. Men duikt haast ongemerkt in allerlei problemen en zit in kor te tijd midden in de vragen die jongeren bezig hou den. Dat wil ook weer niet zeggen dat een „volks hogeschool" de zaken „hogeschools" aanpakt. Inte gendeel, er is woord en wederwoord, er is vrije dis cussie en een open gesprek. Er is niet veel „geleerd heid" bij, omdat het gaat om ieders persoonlijke mening, waarnaar men bereid is te luisteren. Zo staat het gesprek op het niveau van de cursisten zelf, van allemaal jongeren van 18 tot NIET TE LANG ongeveer 25 jaar. Hier ligt dus voor jongeren die meeleven met wat er om hen heen gebeurt, een unieke kans om dit meeleven nu eens te toetsen aan de meningen van anderen. Vier weken lang, die daarvoor feitelijk te kort zullen blijken te zijn. De cursus vindt plaats van 6 januari tot en met 1 februari 1969 op de volkshogescholen te Bakkeveen, Bergen, Rockanje, Eerbeek en Valkenburg. Hij is opgezet in samenwerking met de plattelandsjonge ren-, de plattelandsvrouwen- en de landbouworga nisaties, die graag bereid zijn nadere inlichtingen te verstrekken. De cursus staat open voor jongens en meisjes van 18 jaar en ouder. De cursuskosten be dragen 240 inclusief excursiekosten, te voldoen bjj aankomst öp de Volkshogeschool. Men kan een voorkeur voor deelname op een van de volkshogescholen opgeven. De volkshogescholen maken echter zelf een definitieve indeling in ver band met de samenstelling van de groepen. Er kun nen totaal hoogstens 160 jongeren deelnemen. Spoe dige opgave is daarom gwenst. Opgave is mogelijk tot 15 decémber 1968 aan de volkshogeschool „Al- lardoog" te Bakkeveen (Fr.). DRONTEN, HET MEXICO VOOR DE ZEEUWSE PLOEGERS Onze afgevaardigden naar de Landelijke en Na tionale ploegwedstrijden op 30 en 31 oktober 1968 boekten grote successen met hun ploegresultaten. Ondanks de slechte terreinomstandigheden en het sterke ploegersveld, deden onze deelnemers een geslaagde greep naar de eerste plaatsen. Hun be haalde resultaten zijn een grote stimulans voor an dere ploegers om bij volgende afdelings- of pro vinciale ploegwedstrijden hun uiterste best te doen. Misschien beschikken we volgend jaar over een Zeeuwse kandidaat voor de Wereldploeg wedstrijd. Dat dit tot de mogelijkheden behoort, hebben onze deelnemers van dit jaar door hun behaalde resul taten duidelijk bewezen. Landelijke wedstrijd: J. A. Noteboom te Schoondijke, een gedeelde zevende en achtste plaats bij de rondgaande ploe gen. M. Markusse te Nieuw en St. Joosland, een twee de plaats bij de éénscharige wentelploegen. C. P. de Rijke te Poortvliet, een tweede plaats bij de tweescharige wentelploegen. Nationale wedstrijd: M. Markiisse te Nieuw en St. Joosland, nationaal kampioen bij de éénscharige wentelploegen. C. P. de Rijke te Poortvliet, nationaal kampioen bij de tweescharige wentelploegen. Het bestuur feliciteert de bovengenoemde heren van harte met hun behaalde successen en danken hen in het bijzonder voor de grandioze wijze, waar op zij de provincie vertegenwoordigd hebben. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN De afdeling gaat van 6 t/m 8 december a.s. een bezoek brengen aan Londen. Op het programma staan bezoeken aan Tower Bridge, Westminster Abbey, Piccadilly, Wassenbeeldenmuseum, enz. Een interessante excursie voor slechts 150. Opgave voor deelname aan deze excursie zo spoedig moge lijk richten tot de heer A. van de Slikke, Puijendijk Wil, Breskens. Op 29 november brengt de afdeling een bezoek aan de koninklijke opera te Gent, waar een uitvoe ring plaats vindt van de operette „Die Czardas- fürstin". Kosten 12 per persoon. Opgave bij mej. S. Risseeuw, Kruisdijk 10 te Groede. De afdeling organiseert wederom een kookcursus voor heren. De cursus wordt gehouden in de huis houdschool te Schoondijke. Duur van de cursus: 8 lessen van 2M> uur. De eerste les begint op maan dagavond 3 febr. 1969 om 19.00 uur. De kosten be dragen 90 ct per les en 3 voor de te gebruiken ingrediënten. U wordt aangeraden een schort mee te nemen. Opgave en nadere inlichtingen bii mpj. B. Babijn, Bakkerstraat 63 te Oostburg, tel. 01170- 2317. Opgave voor deelname vóór 6 december a.s. SCHOUWEN-DUIVELAND Op vrijdag 22 november organiseert de afdeling in samenwerking met Noord-Beveland een bezoek aan de Rotterdamse schouwburg. Bijgewoond zal worden een uitvoering door het Nieuw-Rotterdams toneel „De onbekende soldaat en zijn vrouw." De kosten bedragen slechts 10 (entree inbegrepen). Dit uitstapje is tevens een goede gelegenheid om eens kennis te maken met onze „buren" uit Noord- Beveland. Opgave voor deelname zo spoedig moge lijk bij mej. E. de Vlieger, Molenweg 1, Dreischor, tel. 01112-281. De schoonheidscursus door mej. T. de Oude wordt op twee avonden gehouden, n.l.: 18 november om 20 uur (le les) en op 25 november (deze datum is voorlonig). Op 18 november zien wij u graag bij mej. T. de Oude, Nieuwstraat 23, Brouwershaven. Op gave bij mej. E. de Vlieger. Op 15 november buigt de afdeling zich over haar bijdrage aan de Culturele Dag. Wat doen we? Hoe doen we het? En wie doen het? Allemaal vragen, die beantwoord moeten worden. Eendracht maakt macht; ook hier. Daarom no digt het bestuur al haar leden uit voor een gesprek over dit thema op vrijdag 15 november a.s. om zü uur in de lagere land- en tuinbouwschool te Zierik- zee. Het prijsverloop op de Zeeuwse fruitveilingen gaf in de afgelopen periode weinig reden tot tevre denheid. Golden Delicious kon zicih redelijk hand haven op het verlaagde peil van eind oktober, maar Jonathan werd belangrijk goedkoper en ook de prijs van Goudreinette liep terug, terwijl Cox's Orange Pippin eveneens goedkoper werd. Het aanbod was groot, vooral bij de veiling in Goes. E>e beste partijen en de meest gevraagde maten van Jonathan klasse I kwamen eind vorige week nauwelijks meer aan 40 cent per kg en veel werd verkocht tegen prijzen van 3037 cent per kg. Klasse II Jonathan met een goede kleur noteerde toen tussen 20 en 25 cent per kg en klasse II Jonathan met weinig kleur kwam niet verder dan 12—15 cent per kg. De iets betere prijsvorming voor dit ras is wel van erg korte duur geweest. H</ is op het ogenblik weer een even grote teleur stelling als het de laatste jaren steeds was met dit ras. Goudreinette, die voor wat betreft de grote en middelmaten was gestegen tot rond en iets boven 50 cent per kg kwam vorige week niet verder dan 4547 cent. Klasse II kwaliteit was 2 tot 3 cent per kg goedkoper. Klasse I Golden Delicious met een goede kleur kon zich redelijk handhaven. Het aanbod hiervan was trouwens ook niet groot. De maat 65 mm en opwaarts noteerde tussen 40 en 50 cent per kg. Klasse I met wat minder kleur en klasse II met een goede kleur noteerden ongeveer 10 cent per kg goedkoper. De meest gevraagde maten hiervan deden tussen 35 en 37 cent per kg. Klasse II Golden Delicious die wat erg ruw was, deed tussen 25 en 30 cent per kg in de grote en middelmaten. Cox's Orange Pip pin boven 65 mm deed voor wat klasse I betreft tussen 60 en 80 cent per kg, maar de partyen van 80 cent waren uitzonderingen. Overwegend kwam de prijs niet meer boven 70 cent, wat be tekent dat er in vergelijking met twee weken ge leden bij dit ras toöh ook plm. 15 cent per kg van de prijs af is. Het aanbod van peren bleef beperkt. Conference uit de koelhuizen werd ver kocht voor 3538 cent per kg yoor de klasse I boven 60 mm en tussen 25 en 30 cent voor de klasse I 5560 mm. Legipont uit het koelhuis noteerde rond 40 cent per kg voor de klasse I boven 65 mm 33 cent voor de I 6065 mm en 18 cent voor de maat 5560 mm. De kleine maten en mindere kwaliteiten peren uit het koelhuis zijn tot op heden vrijwel niet te verkopen. Duide lijk blijkt dat degenen die dit kleine goed, voor zover ze het hadden, dit najaar hebben geruimd, daarmede verstandig hebben gehandeld. Zij heb ben in elk geval geen bewaarkosten voor een produkt dat niets opbrengt. Goede vraag was er naar Doyenné du Comice welke peer algemeen werd verkocht tegen prijzen van 80 tot 90 cent per kg. Met de verkoop uit de koelcellen van deze peer is begonnen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14