Bergruimte in huis ^■T^oor de <:Vrouw van Wet <=piatteland Studiemiddag afd. Zeeland Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen 13 Onder redactie van Mevrouw L N. Huijsman -Grlep Wêi&ff ^LS huisvrouw hebben wij vaak met het pro bleem te kampen, dat we weinig kasten tot onze beschikking hebben. Toch moeten wij al onze spullen in de kasten opbergen. Je hoort dan vaak de kreet slaken: „Hier in huis kun je nooit iets vin den". U kunt aan dit euvel een eind maken zonder dat het u enorm veel geld gaat kosten. Veel fantasie en handigheid worden echter wel gevraagdDoor de volgende spelregels en ideeën te benutten kunt u zich veel ongemak en werk besparen. Geef ieder gezinslid zijn eigen kast, waarin zijn persoonlijke bezittingen kunnen worden opge borgen, zoals kleren, speelgoed en schoolmate rialen. Deze maatregel kweekt verantwoordelijkheid en netheid, waar een kind later alleen maar plezier van kan hebben. 2. Berg alles op de plaats waar de spullen het meest gebruikt worden. Dit werkt plezierig en voorkomt onnodig geloop. Voorbeelden. a. Maak de wintergoedberging bij de wasruimte of badkamer. b. Berg serviesgoed en bestek op in de buurt van de eettafel. c. Leg schone theedoeken in een lade in de keuken, zodat u niet eerst naar boven behoeft te lopen om een schone theedoek uit uw linnenkast te halen. d. Berg verder materiaal, poets- en wasmiddelen in één kast bij elkaar. Let bij berging op de hoogte en diepte van de kastplanken. Hoogte. Zet de dingen, die u regelmatig gebruikt op oog hoogte in de kast. U ziet alles direct staan en kunt het gemakkelijk pakken. Leg op de onderste en bovenste plank dingen, die u af en toe nodig hebt. Vaak zijn de onderlinge afstanden tussen de planken veel te groot en verliest u daardoor onnodig ruimte. Een goede oplossing voor dit probleem is, de planken zodanig te verzetten dat er nog een paar tussen komen. Houten of plastic laden. In warenhuizen zijn houten of plasticladen verkrijg baar, die u gemakkelijk onder een kastplank kunt schroeven. Ook zijn er plastic onderschuifladen te koop. In deze laden kunnen allerlei kleinigheden zoals zakdoeken, kousen, sjaals en handschoenen worden opgeborgen, die een kast vaak een rommelig aanzien geven en op genoemde manier kunt u dit mooi ver helpen. Diepte. Dikwijls zijn de kanten veel te diep om er iets doelmatigs in op te bergen. Een diepte van 30 tot 35 cm voldoet in de meeste gevallen het beste met als resultaat een overzichtelijke kastindeling. In te diepe kasten kunt u een stuk van de planken afzagen en de ruimte benutten door aan do deur haken, schoenenzak of plasticrekjes te bevestigen. Ook is het een goed idee om een grote oude spie gel, die u misschien op de vliering heeft staan aan de binnenzijde van de kastdeur te bevesti°en. alvorens de spiegel uit de houten lijst te halen. U moet er wel aan denken, dat uw spiegel van onderen op een hou ten richel rust. Let op ventilatie en afwerking. In kasten waar natte materialen worden bewaard moet u acht slaan op de ventilatie. Ventileert u niet of onvoldoende dan kan de kast muf gaan ruiken (b.v. werkkast voor dweilen, bezems, teilen, spons en zeem). Afwerking. Werk alle kasten zo af dat ze gemakkelijk schoon te maken zijn. Geverfde kasten genieten de voorkeur. Andere afwerkingen kunnen onder bepaalde omstan digheden ook voldoen. Bij het bedekken van planken en laden kunt u gebruik maken van: a. Geplastificeerd papier. Dit papier is nat afneem baar. Op de duur voldoet diit niet. b. Plakplastic. Dit is veel sterker dan het geplastifi ceerde papier en kan ook nat worden afgenomen. U ziet, dat er over bergruimte het één en ander valt te vertellen. Ik hoop, dat u eens uw bergruimte nagaat en dat bergingsproblemen dan snel voor u tot verleden tijd zullen worden. 7. J. H. EDZES. IJEZE middag, die onder leiding stond van de Prov. Presidente, mevr. E. J. A. de Koeyer— Doeleman, was druk bezocht. In haar openingswoord kon zij o.a. welkom heten de echtgenote van de com missaris der Koningin, mevr. Van AartsenStap, de echtgenote van de Goesse burgemeester, mevr. Huber en de spreker van deze middag dr. B. S. Witte uit Woudenberg, direoteur van het Nederlands Instituut voor Seksueel onderzoek. De presidente belichtte de op handen zijnde reor ganisatie van het provinciaal bestuur, dat tot dusver uit 33 leden bestond, uit elke afdeling één. Om finan ciële redenen kan er hoogstens 4 maal per jaar wor den vergaderd. Het dagelijks bestuur, dat vaker bij een komt heeft zelf geen besluitkracht. Men wil een nieuw bestuur samenstellen, door de provincie in 6 kringen te verdelen, met elk één afgevaardigde in het prov. bestuur plus een extra lid, dus 7 leden. Zo wordt verwacht, dat er weer eens een presidente komt, die langer dan één of twee jaar de hamer han teert. |^|A haar openingswoord gaf zij het woord aan dr. Witte, die als onderwerp had gekozen: „Ver anderingen in huwelijk en gezin in verband met de opgroeiende jeugd". De inleider besprak een stukje toekomst. Nu de gezinnen over het algemeen kleiner zijn geworden, er meestal geen grootouders meer in de huiselijke kring permanent zijn opgenomen, men steeds vroe ger trouwt, de ouders dus jonger zijn en als ze de vijf kruisjes hebben gehaald, de kinderen het huis hebben zien uitgaan, schieten er menselijkerwijze ge sproken nog heel wat jaren over, waarin het echtpaar op elkaar is aangewezen. (De gemiddelde leeftijd Mgt aanmerkelijk hoger dan een eeuw geleden). Het is dus belangrijk, dat de twee levenspartners op elkaar zijn ingesteld. Maar wat weet de vrouw doorgaans van het werk van haar man af? Als de vrouw buitenshuis werkt of zelfs wanneer zij maar alleen haar huishouden verzorgt, gaat dit vaak ook geheel buiten de man om. In de toekomst zullen de werksferen van de diverse gezinsleden steeds verder uit elkaar komen te liggen. Het is nu vaak al zo, dat er in vele gevallen van een hechte gezinsband geen sprake is, doch men elkaar hoofdzakelijk aan de maaltijden ontmoet. yiTGEBREID ging dr. Witte In op de positie van de vrouw. Onze samenleving is typisch man nelijk geïnspireerd, de vrouwen zijn nog lang niet gelijkwaardig aan de mannen. Het staat helemaal niet vast, dat deze situatie natuurlijk zou zijn. Spre ker zei, niet te kunnen ontkennen, dat de vrouw kin deren baart, maar waarom moet zij daar automatisch voor zorgen. Waarom zou de man dit niet kunnen doen? (Grote hilariteit in de zaal). Dr. Witte wees op culturen waar de rollen omgekeerd zijn. Het klonk verder vele dames wat vreemd in de oren toen zij hoorden, dat in sommige culturen de man in bed gaat liggen als er een baby is gebaren en de vrouw meteen aan de slag moet! Tot nog toe geldt bij velen de opvalting, dat een jongen zich vóór het huwelijk wel seksueel mag uit leven, een meisje niet. In Amerika is men bezig de positie van de vouw in de maatschappij- te verste vigen door onderzoekingen en experimenten om de vrouw van haar maandelijks terugkomende bezwaren te verlossen. Als die ontwikkelingen doorgaan kan een bevrucht eitje inplaats van in de moederbuik, ook in een couveuse groeien. Het grote probleem is: ,.De vrouwen willen niet, zij keren zich terug van die harde maatschappij". Over de relatie man-vrouw zei spreker nog, dat beiden seksueel gelijkwaardig zijn. Hij waarschuwde voor te jong trouwen. De statistieken wijzen uit, dat vele op te jonge leeftijd gesloten huwelijken op een echtscheiding uitlopen. Onder invloed van onze cul tuur gaat men verliefdheid met liefde verwarren en wordt de volgorde aldus: Sex, liefde, huwelijk. Dit is een denkfout, want verliefdheid en liefde zijn ver schillend. Liefde moet groeien en verliefdheid is van voorbijgaande aard en biedt geen basis voor een huwelijk. |^A de pauze beantwoordde dr. Witte verschil lende vragen waarna de presidente hem dankte voor zijn gehouden inleiding. Vervolgens volgde de uitslag van de breiwedstrijd bij monde van mevr. Goemansvan Langeraad, pre sidente van de Zeeuwse handwerkcommissie. Twee eerste prijzen werden behaald door mevr. Noteboom uit 's Heer Arendskerke. Mevr. VerhulstVerburg behaalde eveneens 2 eerste prijzen. Een eerste prijs verwierven de dames Van Doorn—de Jong uit Poort vliet, mevr. Karelsev. Hekke uit Schore, mevr. KoolsLuteyn uit Zuidzande, mevr. SpeyerSlager uit Poortvliet. Een tweede prijs was weggelegd voor mevr. Van Langeraadvan Stalen uit Schuddebeurs, mevr. Ver hulstVerburg uit Kamperland en twee derd»? prij zen gingen naar mevr. v. OeverenHense uit Kort- gene. Daarna werd een opvoering gegeven van de culturele bijdrage aan de Bondsbeurs in Rotterdam, getiteld: „Zie Zeeland". De prachtige dia's alsmede de gezongen en gesproken woorden kwamen heel wat beter tot hun recht dan in de roezige, te veel licht doorlatende Ahoyhal. Tenslotte sloot de presidente de bijeenkomst ondef dankzegging voor de getoonde belangstelling der aan wezigen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13