Weekboek van WEEKOVERZICHT NOTERINGEN n UIT EEN geheim Ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: De stemming op de tarwemarkt was vorige week zeer rustig. De noteringen bleven bij een be perkt aantal zaken onveranderd hangen. Alleen de Industrie kreeg wat aanbod te verwerken. Gehoord werd dat de fabrieken er wederom toe over zijn ge gaan om Franse tarwe in de betere kwaliteiten aan te kopen tegen wat verhoogde prijzen. Het blijkt overi gens steeds meer dat in Frankrijk zeer veel tarwe slechts een voerkwaliteit heeft. De handel in maal tarwe met Engeland was onbetekenend. Vernomen werd dat de Engelse kopers gesteld werden voor 'n op drogend aanbod van Zweedse en Spaanse tarwe, waarvan de laatste tijd het een en ander gekocht werd. De interesse richtte zich voor ons produkt in het bijzonder op de voorjaarsmaanden. De onzeker heid ten aanzien van de restituties belemmerde de exporteurs bij het geven van passende offertes. De markt voor levering op exportcondities franco Am sterdam/Rotterdam viel geheel weg als gevolg van de concurrentie met Franse voertarwe. Vanuit de noordelijke provincies kon regelmatig wat gedenatu reerde tarwe met Duitsland gedaan worden, hoewel de prijzen in de loop van de vorige week enigszins afbrokkelden. Voergranen: De moeilijke vrachtenmarkt in Frank rijk was er de oorzaak van dat de interesse voor Fran se gerst verdween. Dit had een negatieve invloed op het prijsniveau van onze voergerst dat van het Fran se produkt tot voor kort steun ondervond. Het ge ringe aantal offertes zorgde ervoor dat de stemming toch prijshoudend kon blijven. Niettemin bleek wel dat op wat langere termijn door de verwerkers maar weinig vertrouwen in de markt kon worden opge bracht. In haver werden enige transacties met derde landen gemeld, waardoor de stemming goed prijs houdend bleef. Het is te hopen dat deze zaken een flinke omvang zullen gaan aannemen. Onze haver is n.l. voor Duitse verwerkers te duur geworden ver geleken met produkt van anderen herkomst. Ook de binnenlandse industrie volgde de markt niet en staak te zijn aankopen. Brouwgerst: De brouwgerstmarkt was vorige week zonder vraag en zonder aanbod van enige omvang, waarbij de prijzen zich nauwelijks konden hand haven. Er bleek af en toe enige Duitse belangstelling, maar de in uitzicht gestelde prijzen waren niet inte- tessant ten opzichte van de verlangde leveringscon dities. Het gevolg was dat het C. B. K. voor januari- afname het een en ander die markt kon nemen tegen onveranderde prijzen. Peulvruchten: De peulvruehtenmarkt was in de af gelopen week niet zo zeer flauw, doch veeleer lauw te noemen. Zo gebeurden er in groene erwten bijzon der weinig zaken, waarvoor geen speciale oorzaak aan te geven was. Bekend is wel dat in oktober be hoorlijk veel erwten verladen werden hetgeen de kooplust voor nieuwe contracten vanzelfsprekend even kon afremmen. Het leek er op dat zich een adempauze voordeed nadat de eerste ronde in het erwtenseizoen als afgelopen kon worden beschouwd. De noteringen van 3 contracten ondergingen wei nig verandering, zij het dat aan het eind van de week lager geboden werd. De 6 kwaliteiten hadden, als belangrijk produkt voor de effectieve handel, toch wel te lijden van de stilstand in zaken. Voor boerenpar tijen erwten werden nog weinig of geen prijsconces- sies gedaan met als gevolg dat ook hierin slechts op beperkte schaal gehandeld werd. Schokkers werden beslist lager aangehouden, waarbij van zaken nauwe lijks sprake was. De buitenlandse vraag bleek onbe tekenend. Bruine bonen moesten bij een rustige han del op lagere prijzen worden afgedaan. De kwaliteit van de nieuwe oogst is van dien aard, dat de prijzen daarvoor door die van oudie oogst bonen benaderd worden. Van capucijners is evenmin iets steekhou dends te vermelden. Bij gebrek aan belangstelling voor het produkt bleven de noteringen vrijwel onge wijzigd hangen. Zaden: In karwijzaad ging zo goed als niets om. Aspirant-kopers waren slechts bereid om lagere bie dingen uit te brengen die echter niet geaccepteerd werden. Van blauwmaanzaad is niets te melden omdat het een vrijwel vergeten artikel werd. Consumptieaardappelen: De exportcijfers over okto ber, die heden bekend werden, waren voor velen een verrrassing. Speciaal de zuigkracht vanuit West- Du itsland is dus klaarblijkelijk groter dan veronder steld werd. De termijnmarkt reageerde fel op deze gegevens en kwam voor april-levering aanzienlijk hoger te liggen. Op de effectieve markt voor direct werd deze week de stemming iets beter. Dit hield echter lang geen gelijke tred met de verhoging op de termijnmarkt. Waarschijnlijk zal de druk van par tijen, die nog voor de winter geruimd moeten worden, een belangrijke prijsverhoging in de weg staan. Over reële mogelijkheden voor de komende maanden is nog steeds weinig te zeggen. In de E. E. G.-landen zijn de aardappelen wel praktisch allemaal gerooid. Men neemt aan dat de opbrengsten goed zijn, maar de kwaliteit zal hier en daar wel wat geleden hebben. In hoever dit echter op het voorjaar een rol gaat spelen is moeilijk te zeggen. Men mag aannemen dat do minste kwaliteit het eerst verbruikt wordt, zo dat het verlies hierdoor beperkt zal blijven. Over mo gelijkheden van export naar z.g. derde landen, zoals Spanje en Engeland, is nog helemaal niets te zeggen. In beide landen beslissen de overheden over een eventuele import en zolang er niet dringend behoefte aan is, mag men geen openstelling van de grenzen verwachten. De binnenlandse vraag was deze week goed. De winteropslag speelt hierin een rol. De Eigen heimers en andere bloemige soorten liggen zelfs vast in prijs. Ruwvoeders: De stemming op de stromarkt was deze week kalm. De reden hiertoe dient te worden gezocht in het feit dat men speciaal van de zijde van de tuinbouw nog moeilijk bereid is de huidige vraag prijzen in te willigen en er de voorkeur aangeeft de eerder aangekochte partijen te ontvangen. Ondertus sen blijkt wel dat eerder in het seizoen reeds niet onbelangrijke hoeveelheden in deze sector werden verkocht. Nu de grootste drukte in de buitenwerk zaamheden begint af te nemen blijkt wel dat meer dere telers tot gedeeltelijke of gehele verkoop van de door hun opgeslagen partijen stro wensen over te gaan op het huidige prijsniveau. In de noteringen deden zich deze week geen wijzigingen van enige beteken's voor. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 612 november 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., A'dam, voor Zeeland, Goes tel. 011006451. Consumptieaardappelen: Bintje 40 mm opw. Voor novemberlevering kwamen slechts een 8-tal transacties tot stand op 12,50 en 13,De «lotnoteringen was 13,5012,00. De openstaande positie 69 contracten (v.w. 79). De april-contracten gaven een stijging per prijzen te zien van 14,50 tot f 17,30 als hoogste notering waarna een terugval zich inzette tot 16,60. Op 12 november herstelde de prijs zich weer tot 17,50. De slotnotering was 17,60 17,50. De weekomzet beliep 808 contracten en de openstaande positie was 2697 (v.w. 2523). DE VARKENSMARKT Door de ruimere export werd het prijsverloop op de varkensmarkt vorige week gesteund. De handel ter beurze verwacht voor de deze week een statio naire markt met ongewijzigde prijzen. De beurs no teerde de volgende verwachtingsprijzen: levering per kg geslacht gewicht, gewichtsgroepen 63/85 kg 2,98 —f 3,00, hogere gewichten de gebruikelijke kortingen, levering per kg levend gewicht na 24 uur vasten en met aftrek van 4 kg tarra, gewichtsgroep 91/110 kg ƒ2.422,44, gewichtsgroep 111/120 kg 2,37 2,39. EIEREN- EN PLUÏMVEEMARKT De Coöp. Veluwse Eierveiling in Barneveld noteer den bij een aanvoer van 699.171 eieren de gewichls- klasse van 52/53 gram 14,61 tot 14,88 per 100 stuks en de gewichtsklasse van 64/65 gram 16,74 tot 17,10 per 100 stuks. Op de veiling in Barneveld brachten eieren van 52/53 gram bij vlotte handel 14.71 tot f 14.99 per 100 stuks op en eieren van 62/63 gram 16,31 tot 16,49 per 100 stuks en klasse 50/58 f 2,85 tot 2,78 per kg en de gewichtsklasse van 59/65 gram 16,25 tot 17,00 per 100 stuks of 2,75 tot 2,62 per kg. MARKT GOES <12-ll-'68) Granen en peulvruchten: Tarwe van 33,50 tot ƒ34,70 (basis 17%); Gerst van 27,50 tot 31,50 (basis 17%); Haver van 25,tot 27,25 (basis 15%); Erwten (klein groen) van ƒ35,tot ƒ55, Schokkers van ƒ40,— tot 80,—. Capucijners van 50,tot 60,(moeilijk te plaatsen); Bruine bonen van 60,tot 90,(idem). Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje 0 (nul) mm en opw., binnenl. kwaliteitseisen van 6,75 tot ƒ8,af boerderij op auto geleverd, sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen 4,75, beide per 100 kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 7 121/2 cent per kg. Hooi en stro: Tarwe- en gerstestro van 65,tot 75,Erwtestro van 65,tot 80,Voor alle noteringen geldt op auto geleverd en per 1000 kg. Vlas: Ongerepeld 20--28 cent, gere peld 2035 cent, beschadigde en afwijkende partijen van 1320 cent, alles op auto geleverd en per kg. Eieren: De eierprijs bedraagt 2,342,60. ROTTERDAMSE KORENBEURS (ll-ll-'68) Tarwe: 36,25, netto, fabriekscondities, nov., fran co fabrieken. Kippengerst: ƒ32,nov.; Brouwgerst C.B.K.: 35,50, netto, jan.; Brouwgerst Duitse condi ties: 35,40. nöm., nov.; alles basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 29,75, nov.; Groene erwten op monster: tot 55,uitgezochte partijen iets hoger; Groene erwten 3 kwaliteit: 68,nov., 69,dec., ƒ71,50 nom., jan./april; Groene erwten 6 kwaliteit: 61,50, nov., 62,50, dec.; Groene erwten industrie: tot 40,uitgezochte partijen iets hoger; Schokkers op monster: tot 86,uitgezochte partijen iets We waren een week-end in het Brabantse zand gebied en hebben natuurlijk ons licht opgestoken bij onze bekende collega's aldaar. Deze hebben meest een veebedrijf met nog wat akkerbouw, rog ge, aardappels, suiker- en voederbieten. In de rog- gestoppel worden knollen gezaaid die in de vooi> winter van het land. met loof en al worden opgevoe- derd voor de vorst komt. De groei van deze knollen is dit jaar niet best; de oogst van de rogge was wat later; 't weer was toen te nat en de groei is slecht ge weest. Ze zijn wel blij met de goede opbrengst van de voederbieten. De aardappels geven in de zand grond heel wat minder zorgen als op de klei, doch de kwaliteit is er ook altijd minder. Over 't alge meen is het ook voor de Brabantse boer geen goed jaar 1968. De jonge rogge stond al weer mooi op ryen. Er liepen nog wat melkkoeien buiten op een hoog perceel, maar vele stonden al in de warme stal. Het jongvee was nog allemaal buiten. Wanneer je daar zo rondkijkt en vergelijkt met zo'n dertig jaar geleden, is ook daar de vooruitgang groot ge weest. Vroeger stonden er armzalige boerderijtjes met slechte stalling voor het vee en slechte huizen voor de bewoners, maar nu zijn er mooie boerde rijen met prima stallen en mooie gerieflijke huizen. De weiden brengen prima gras op; de koeien wor den bijna overal op hoeveelheid melk en vet gecon troleerd. Van de varkens zijn de zeugen meest inge schreven en de afstammelingen gaan voor een goede prijs weg. De coöperaties en de boerenleenbanken hebben daar zeer zeker aan meegewerkt en de welvaart daar bevorderd. Hier ruimen de bietenvelden goed op en de bie tenvelden worden per week heel wat kleiner. Je komt veel vrachtwagens op weg naar de fabriek tegen, bietenschepen bevaren de Schelde's maar sporadisch. Onze binnenwegen hebben van dat zware verkeer nog al wat te lijden, de auto's worden steeds groter en nemen steeds grotere vrachten mee. Gelukkig dat de Waterschappen hiervoor van 't Rijk meerdere subsidies krijgenze vangen wel niet alles op, maar helpen toch. Er is nog steeds geen hoera-stemming onder de aardappeltelers; er zit nog geen vooruitgang in. La ten we hopen dat, nu het naar Sinterklaas loopt, wat beter moge gaan. hoger; Schokkers 3 kwaliteit: 111,—, nov./dec.; Schokkers 5 kwaliteit: 103,nov./dec.; Schok kers leeskwaliteit: ca. 60,Capucijners 5 ƒ71,nov.; Bruine bonen op monster: tot 115, Bruine bonen doorsneekwaliteit: 109,nov.; Maan zaad exportkwaliteit op monster: 200,205, Karwijzaad exportkwaliteit: 128,50, nov 129, dec.; alles franco Rotterdam. Termijnmarkt consump tieaardappelen (ochtendcall): Bintje 40/opw., april 17,laten, 16,70, bieden, nov. 14,50, laten, aantal zaken: 10 x 17,40, 140 x 17,30, 7 x 17,20, 14 x 17,30, 59 x 17,20, 12 x 17,Aardappel- beurs: Bintje 35/opw., binnenland: 10,50ii,50, autovrij. Bintje 40/opw., export: 11,0012,00, autovrij. Ruwvoeders: Tarwestro 70,tot 75, Gerstestro 70,tot 75,Erwtenstro 75,tot 80,af boerderij. PEEN- EN U1ENPRIJ ZEN (12-11-'68) Breekpeen (in 100 kg): Medemblik: 50/200 gr. 17,0019,00; 200/400 gr. 31,00—32,00; aanvoer 2 '2 ton. Uien (in 100 kg): Medemblik, kl. 2: grof 29,00 30,10; middel 15,1020,90; aanvoer 10 ton. Aven- horn, kl. 2: grof 30,10; middel 16,6020,70; driel. 12,3012,60; picklers 9,00; aanvoer 12 ton. Groote broek, kl. 1 en 2: grof 25,5030,50; middel 16,50— 19,60; driel. 12,50; aanvoer 11 ton. VARKENSNOTERINGEN COVECO (IS-11-*68) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la 3,08 3,08 f 3,03 2,93 2a, lb „2,96 „2,96 „2,91 „2,81 3a, 2b, lc 2,91 2,91 2,86 2,76 3b, 2c, 3c 2,86 2,86 2,81 2,71 4 en Cc „2,80 „2,80 „2,75 „2,65 Ongeklassificeerden: 101110 kg 2,73 111—150 kg 2,63 VEEMARKT 's-HER TOGENBOSCH (13-11'68» Melk- en kalfkoeien 1050,tot 1675,Guiste koeien 875,tot 1300,Kalfvaarzen (rood bont) 1250,tot 1675,Kalfvaarzen (zwart bont) 1140,tot 1485,Klamvaarzen 1075,tot 1375,Guiste vaarzen ƒ990,tot 1185,Pin ken 675,tot ƒ900,Graskalveren 425,- - tot 650,Nuchtere kalveren voor fok- of mesterij 200,tot 335,Weideschapen 85,tot 125,Lammeren 80,tot 105,Drachtige zeugen 340,tot 460,Biggen 59,tot 71,alles per stuk. Slachtrunderen: extra kwaL 4,85—5,20, le kwal. 4,20—4,75, 2e kwal. fC 79 —ƒ4,10, 3e kwal. 3,40—3,60; Vette stieren ƒ4,28 -ƒ 4,80; Worstkoeien 3,303,50: alles per kj| gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 4,254,50, 2« kwal. 4,00—4,20, 3e kwal. 3,753,90; Nuchtere slachtkalveren 1,401,75: Slachtzeugen: le kwaL 1,982,06, 2e kwal. 1,92—1,96; Slacht varken» 2,202,30; alles per kg lev. gew. Vette schapen ƒ110,tot 135,Vette lammeren ƒ115,tfll 140,Nuchtere slachtkalveren 55,tot 85,-1 alles per stuk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11