Voorkom narigheid en doet uw voordeel! BESTEMMINGSPLANNEN Westerschouwen: Vanaf 16-9-'68 ligt ter inzage het besluit van de gemeenteraad d.d. 9-9-'68, waarbij is besloten: I. Voor het gebied in de omgeving Ramp- weg. Moermondsweg, einde Laone, Helleweg en Kuyer- diamseweg wordt een bestemmingsplan voorbereid; II. Het besluit treedt op 16-9-'68 in werking. Sint Maartensdijk: Vanaf I6-9-'68 ligt voor een ieder ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Sport- laan", omvattende de Sportlaan en de ten noorden daarvan gelegen achtererven van de woningen aan de Molendijk. Gedurende een maand kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Kattendijke: Met ingang van 16-9-'68 ligt gedurende een maand ter inzage te Wilhelminadorp het ont werp-bestemmingsplan .bebouwde kom Kattendijke". Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Duiveland: Vanaf 16-9-'68 ligt voor een ieder ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Nieuwer- kerk 3" (industrieterrein ten noorden van de Paarde- weg en ten westen van de Stolpweg). Eveneens ligt ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Ouwerkerk- Noord (gebied ten noorden van de dorpskom). Gedu rende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder tegen deze plannen bezwaren indienen. Mariekerke: Vanaf 16 september liggen ter inzage de volgende bestemmingsplannen: I. „Bebouwde kom Aagtekerke 1966" en II. Grijpskerke Noord 1966". Gedurende een maand kan een ieder tegen Plan no. I bezwaren indienen. Groede: Het herziene bestemmingsplan „Kom Groe- de 1967", waarvan de goedkeuring onherroepelijk is geworden, ligt voor een ieder ter inzage. 's-Gravenpolder: Met ingang van 6 september 1968 ligt gedurende een maand ter inzage, het door de raad bij zijn besluit van 28 aug. '68 vastgestelde: a. be stemmingsplan bedrijfsterrein Schoorkenszandweg; b. bestemmingsplan 's-Gravenpolder 1968. Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen deze gedurende bovengenoemde ter mijn bij G. S. indienen. Vlissingen: Met ingang van 16 september ligt voor een iedier ter inzage het besluit, dat bestemmings plannen worden voorbereid voor het gebied, dat om sloten wordt door de Vlissingsestraat, de Noordbeek- sestraat, de watergang en de Zuidbeeksestraat en voor het gebied ten noorden van de kom Oost- Souburg. En een aantal beperkende bepalingen op deze gebieden. Vogelwaarde: Met ingang van 17 september ligt gedurende een maand ter inzage het besluit van G. S. tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmings plan Knuitershoek. En het voornoemde bestemmings plan met bijbehorende toelichting. Gedurende boven genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. heb ben gewend, bij de Kroon beroep instellen. Middelburg: Vanaf 19 september ligt gedurende een maand ter inzage het bij beschikking van G. S. goed gekeurde bestemmingsplan Groot Industrieterrein III. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tot G. S. hebben gewend, kunnen ge durende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep aantekenen. RADIO Dinsdag 24 september a.s., Hilversum II, 12.30 12.40 uur „Een voorbeschouwing over de jaarlijkse Euro-show „Ornithophilia", m.m.v. dr. R. K. W. Kui pers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia. „De produktiekosten van appelen en peren", m.m.v. de heer P. A. Spoor van het Landbouw-Economisch Instituut. Vrijdag 27 september a.s., Hilversum II, 12.30 12.40 uur Serie: „De kleine ondernemersregeling in de B. T. W. (Belasting Toegevoegde Waarde)", m.m. v. mr. M. van der Heyde, van het ministerie van landbouw en visserij. „Varkens aan de lijn", m.m.v. het Rijkslandbouwconsulentschap te Hengelo. LANDELIJKE PLOEGDEMONSTRATIE IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Door de regelingscommissie „Landelijke ploeg- demonstratie Zeeuwsch-Vlaanderen", wordt een lan delijke demonstratie voor wintervoorploegen georga niseerd in de gemeente Breskens. De demonstratie zal gehouden worden op dinsdag 1 oktober a.s., 's middags van 12 uur tot 16.30 uur op het bedrijf van de heer J. J. VerhageBarendse. Er zal worden geploegd op bewerkt stoppelland en in klavergroenbemesting met gehakseld stro. Er zijn 23 inschrijvingen van twee, drie en vierscharige ploe gen alsmede een spitploeg. Deze worden vertegen woordigd door 14 verschillende merken. Het perceel is gelegen op slechts 500 meter vanaf de veerpont te Breskens, aan de westelijke zijde van de rijksweg. Voor bezoekers die van ten noorden van de Schelde komen is het reizen per trein tot Vlissingen aan te bevelen, omdat dan geen wacht- en parkeerproblemen optreden. Het parkeren kan in beperkte mate plaatsvinden op de parkeerplaats van de veerhaven te Breskens en verder in de omgeving van het demonstratieterrein. In verband met de verscheidenheid van de parkeer plaatsen dienen de aanwijzingen van de politie nauw keurig te worden opgevolgd. Bij slechte weersomstandigheden wordt de demon stratie uitgesteld naar vrijdag 4 oktober. Deze be kendmaking geschiedt op de demonstratiedag in het agrarisch radiobulletin van 5.45 uur en 6.40 uur 's morgens. Er is ook telefonische informatie moge- VERZEKERINGSZAKEN De lezers moeten weten, dat wij bij de Onderlinge Verzekering Mij ook heel modern met een compu ter werken. U weet wel, dat is zo'n prachtig appa raat waar je van alles in kunt stop-pen, bijv. de premieberekening voor het volgende jaar en dan feilloos, en dat dan mits het er goed is ingestopt, in een paar uur tijd 20.000 nota's voor je produceert benevens een aantal statistieklij sten etc. Zoals gezegd, het moet er wel goed ingestopt worden anders gaat het fout! En als je eventuele fouten niet corrigeert blijft het fout gaan. Telkenjare, als de nota's reeds verzonden zijn. komen de reakties los. De één deelt mede, dat hij zijn all-risksverzekering toch nog gaarne omgezet zag in een w.a.-verzekering. De ander deelt mede, dat hij de bromfiets of de traktor, welke op de nota voorkomt, reeds een half jaar geleden heeft opge ruimd. Kijk dat zijn nu van die dingen die wij in Goes niet kunnen ruiken evenmin als die knappe com puter. Welk een ellende en administratieve romp slomp zulk een verzuim van het lid met zich brengt zullen wij hier niet nader omschrijven. Wij willen gaarne iedere klant terwille zijn en vooral niet ambtelijk doen. Het is. lijkt ons, echter niet teveel "evraavd dat. men als lid van onze Onderlinge en kele spelregels in acht neemt. Deze zijn de vol gende: a. Vóór 1 oktober a.s. moet overeenkomstig de sta tuten de polis worden opgezegd indien men van verzekeraar wenst te veranderen. Dit komt bij ofts zelden of nooit voor. Maar toch willen wij hier wel op dit punt attenderen. b. Vóór 1 november a.s. dient u aan het kantoor mede te delen wanneer u de all-risksverzekering per 1 januari 1969 omgezet wenst te zien in een w.a.-verzekering. Deze omzetting in w.a. kan gemotiveerd zijn wegens hoge ouderdom van het betreffende motorvoertuig. Juist in verband met de computer dient deze om zetting vóór 1 november bij ons bekend te zijn. Aanvragen voor omzetting, welke ons na 1 no vember a.s. bereiken kunnen wij eenvoudig niet meer in behandeling nemen. c. Eveneens dient u vóór 1 november a.s. aan ons on te "fven welke motorvoertuigen inmiddels verkocht zijn en derhalve uit de verzekering ge schrapt kunnen worden. Dit lijkt een wat gekke waarschuwing. Immers men zou zo denken dat, wanneer een voertuig opgeruimd wordt, dit on middellijk aan de verzekeringsmaatschappij wordt doorgegeven. Het lijkt inderdaad logisch maar toch ontvangen wij ieder jaar, nadat de nota's zijn verzonden, tientallen berichtjes van: „Dat voertuig heb ik al een tijd niet meer!" enz. Vandaar toch ons bovenstaand dringend ver zoek. Wij willen het weten voordat de nota's ge maakt worden. Doet u mee aan deze spelregels? Het bespaart u en ons duizenden guldens aan administratiekosten. BIETENSLIK De bietencampagne staat weer voor de deur. Mo gelijk wordt het een campagne met prachtig weer; immers de meeste regen zou deze zomer al gevallen moeten zijn. Toch blijft de kans groot, dat er tijdens de campagne wel een paar natte dagen zullen ko men. Denkt u er dan aan, „bietentelers", dat er geen slik op de weg mag blijven liggen. Het is eenvoudig onmogelijk te voorkomen, dat er slik op de weg komt. Maar u dient er wel voor te zorgen dat het ZITDAGEN BOEKHOUD» BUREAU Kortgene: Donderdag 26 sept, in hotel „De Korenbeurs". Zierikzee: Donderdag 26 sept, in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 26 sept, in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 27 sept, in café „Huysse", van 9 tot 1 uur. Zitdag Oostburg van 25 sept. vervalt. Café „De Windt", Zuidzandsestraat 7, Oost burg wegens verbouwing gesloten van 23/9 t/m 27/9. lijk omtrent het al of niet doorgaan op 30 september vanaf 12 uur en op 1 oktober vanaf 8 uur 's morgens via het telefoonnummer 011005335. Een uitvoerig programma is op aanvraag verkrijg baar (adres: Noordstraat 23, Axel) en op het demon stratieterrein. Secretaris A. REMIJN. slik metéén verwijderd wordt. Gebeurt dat niet, dan loopt u de kans een fikse boete op te lopen.' Maar bovenal schept u de mogelijkheid, dat een medemens in de slik gaat slippen en een ongeval overkomt. Jaarlijks worden wij dat gewaar, van daar deze schijnbaar overbodige oproep slik te rui men. Aan de automobilisten en bromfietsrijders de waarschuwing om tijdens slecht weer in de bieten campagne voorzichtig te rijden, vooral op binnen wegen waar veel bietenvervoer plaats vindt. Ook dat is een wettelijk voorschrift. Tegelijkertijd willen wij hieraan toevoegen, dat het rijden op gladde banden, zeker in de najaars periode, levensgevaarlijk is en eveneens strafbaar. Laat uw autobanden dus nazien! WONDERLIJK, MAAR WAAR I De afgelopen week deden wij achter het bureau een wonderlijke belevenis op. Een trouw lid van de organisatie kwam zijn elders lopende polissen laten kontrol eren. Hij had bij zich: a. een ziektekostenpolis; jaarpremie 975, b. een autopolis Ford 17M; jaarpremie (all-risks) 622, c. een traktorpolis M. Ferguson; jaarpremie (all-risks) 135, Totale premie per jaar 1732, Bij ons moest hij voor genoemde verzekeringen gaan betalen, waarbij onze dekkingsvoorwaarden bovendien gunstiger bleken: a. ziektekostenverzekering 706,56 b. autoverzekering Ford 17M 312, c. traktorverzekering M. Ferguson 68, Totale premie per jaar 1.086,56 Dit trouwe lid ging naar huis met een premie besparing van maar liefst 645,44 per jaar. Zijn op merking was, dat hij wel eens dagen had, dat hij minder verdiende. Nu zijn aardappelen het afgelo pen jaar maar 2 cent hadden opgebracht, meende hij dat hij moest kijken of er op de uitgaven te be zuinigen viel. En dan te bedenken, dat de Onder linge Verzekering Mij van de Z.L.M. al bijna 20 jaar bestaat! ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING We deden de afgelopen week nog meer ervarin gen van dit kaliber op. De volgende kliënt had een ziektekostenpolis bij zich. Hij betaalt jaarlijks voor zijn gezin van man, vrouw en 3 kinderen beneden de 16 jaar, allen derde klasse verzekerd met uit sluiting van dokters- en tandartskosten, een premie van f 769,44 Bij ons moet hij betalen f 518,88 Voordeel op de ziektekostenverzekering 250,56 Het is ons mogelijk nog een twintigtal van derge lijke praktijkgevallen te noemen. Wij vinden boven staande gevallen echter voldoende om te illustreren, dat er voor u „leden en begunstigers" geld te be sparen en derhalve te verdienen valt. Dagelijks inlichtingen verkrijgbaar op het Ver- zekeringssekretariaat, Landbouwhuis te Goes (tel. 01100'5010). Doet uw voordeel! de L. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeufd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2