Ledenraadsvergadering en afscheid H1 P. J. G. Mogelijkheid om in Canada te gaan werken R. J. de 18 liano 80! laatste ledenraadsvergadering, welke gehouden werd op 14 september j.l., betekende tevens een afscheid van twee belangrijke personen uit het P. J. G.-werk n.l. van mej. A. de Looff en de heer L. A. Nobels. Naast het afscheid van deze twee personen stond ook nog het afscheid van onze leden raadsvergadering in haar huidige vorm. Al lange tijd heerste er ontevredenheid over de efficiëntie van de huidige ledenraadsvergadering. Het noodzakelijke kontakt tussen provinciaal bestuur en de ledenraadsleden was niet of nauwelijks aanwe zig. De vergadering was en bleef een informatief gebeuren. In overleg met de afdelingsvoorzitters werd voorgesteld een andere opzet te kiezen, die beter aan het gestelde doel zou voldoen. Het voorstel was: slechts dan een ledenraadsvergadering uitschrijven, wan neer één of meer bestuursleden de wens te kepnen geven een bepaald probleem te behandelen. Mocht dit het gevat zijn, dan zullen bestuursfunctionarissen van de afdelingen uitgenodigd worden, die ingewerkt zijn in het te behandelen probleem. Een doorbreking dus van de traditionele gang van zaken. De fre quentie van vergadering zal door de behoefte worden bepaald. Na stemming werd het voorstel aange nomen. IERNA richtte de heer Zandee he woord tot mej. A. de Looff, vice-voorzitster der P. J. G. Spreker bracht haar dank voor het vele werk, gedaan voor de P. J. G. en wel in het bijzonder voor haar aktiviteiten ten dienste van het meisjeswerk. Ondanks het feit, dat zij meermalen keihard de waar heid kon zeggen, was zij toch steeds bereid tot een compromis. Haar persoonlijke inzet zal zeker ge mist worden. Een moeilijke taak wacht haar plaatsvervangster, mej. T. van Maldegem, om dit verlies te niet te doen. WERVOLGENS sprak de heer Zandee een afscheidswoord tot de heer en mevrouw Nobels. Wat de V voorzitter bijzonder trof, was de bekendheid van de heer Nobels, als sekretaris van de P. J. G. Die bekendheid genoot hij op alle mogelijke terreinen. Door zijn efficiënte werkwijze en zijn enthouiasme, werd hij een stimulans voor het P. J. G.-werk. Hoe groot dat enthousiasme is, moge blijken uit zijn hui dige studie aan de Sociale Akademie. Zijn werk in de P. J. G. heeft hem gebracht tot de keuze van zijn huidige studie. Spreker bracht tevens hulde aan mevrouw Nobels. Zij heeft haar echtgenoot vele avonden afgestaan ten behoeve van het jongerenwerk. Haar steun heeft het mogelijk gemaakt dit werk vijf jaar te doen. N de afscheidswoorden van de heer Prins, voorzitter der Z. L. M., en de heer Dees, oud-voorzitter der P. J. G., dankte de heer Nobels alle aanwezigen voor hun belangstelling. Dank ook mede namens zijn vrouw voor de bijzonder prettige samenwerking in de afgelopen vijf jaar. Het speet de spreker dan ook afscheid te moeten nemen van land en bewoners, die hem en zijn vrouw zo dierbaar waren gewor den Hij hoopte in zijn nieuwe werkkring dezelfde prettige sfeer te ontmoeten, welke hier aanwezig was. Aan de mond van de Miramichirivier in het graaf schap Northumberland in de provincie New Bruns wick (Oost-Canada) is na enkele jaren van ontwik keling een vakantie- en recreatieoord gecreëerd, welke volgend jaar van 1 juni tot ongeveer begin september voor de toeristen opengesteld wordt. De eigenaren, de heren Warren en Williston, hebben dit projekt een aantal jaren geleden ter hand. ge nomen, maar hebben beide een eigen full-time job, zodat nu het oord gereed gekomen is, zij handen te kort komen om de organisatie goed te kunnen laten verlopen. Hun belangstelling gaat nu uit naar een Neder landse jongen of nog liever een Nederlands jong ech: aar, die hen ter zijde zouden kunnen staan. De werkzaamheden bestaan enerzijds o.a. uit 't schoon- hou n van het terrein 3 ha.), timmer- en schil derwerk, onderhoudswerkzaamheden, toezicht op de r >ny's, bevoorrading (hiervoor moet een kleine truck gereden kunnen worden), aanleg van wegen door het park met zware machines terwijl enige kennis van „technische zaken" op prijs gesteld wordt. Anderzijds wordt men in de minder drukke periode te werk gesteld op de farm van de heer Williston. Deze farm is 100 acres groot en uitslui tend bouwland, alhoewel de mogelijkheid niet uit gesloten wordt, dat er in de toekomst ook wat rund vee gehouden zal worden. Het is een gemechani seerd bedrijf, paarden komen er bijvoorbeeld niet voor. W BRUNSWICK is een vrij agrarische pro vincie; juist hier vindt men de bedrijfstyipen die ook veel in Nederland voorkomen. De laatste jaren echter valt hier een grote trek naar de steden te constateren, zodat er momenteel een aanzienlijk aantal boerderijen in het geheel niet of slechts ge deeltelijk bewerkt kunnen worden. Voor jong mensen, die reeds met plannen rond lopen, naar Canada te willen emigreren kan deze werkkring een welkome overbruggingsperiode be- Jongerenaktlvitette* VISSEN MET DE P. i. a Iedere zondagmorgen vaart vanaf de vissershaven te Colijnsplaat een boot uit met sportvissers om een dagje op de Oosterschelde te vissen. Deze boot is bijzonder comfortabel en zelfs voorzien van een bar. Uit heel Zeeland kunnen, op initiatief van de P. J.G. Noord-Beveland, P. J. G.-leden deelnemen aan de tocht op 22 september a.s. Vertrek 8.30 uur v.m. Ei- kunnen slechts 15—16 personen meevaren, zodat u zich tevoren moet opgeven om teleurstelling te voor komen. Opgave bij de heer M. Klaassen, Emelisse- dijk 2, Kats, tel. 01109231. De prijs bedraagt 10 per persoon per dag. Laat u dit buitenkansje niet ontgaan! PXG.N.-PLOEGWEDSTRIJDEN IN DE FLEVOPOLDER Op 9 oktober zullen de volgende leden de Zeeuwse eer op het ploegterrein hoog houden: J. Notboom (Scboondijke), M. Markusse (Nw. en St. Joosland) en C. P. de Rijke (Poortvliet). Op het gebied van de veebeoordeling zullen W. de Feijter (Axel) en A. Scheele (Axel) eveneens hun beste beentje voorzetten. Deze landelijke vee beoordeling vindt plaats op 27 september 1968 in de provincie Drente. Wij wensen de deelnemers veel sterkte, moed, trouw en beleid toe en we hopen dat ze met goede resultaten in hun afdeling terug keren. CURSUSSEN De tijd voor het volgen van cursussen is weer aangebroken. Hebt u belangstelling voor een be paald onderdeel, laat dit weten bij uw afdelings- sekretariaat of geef het door aan Goes. Het moge lijke doen we direkt, het onmogelijke duurt iets langer. Op uw afdelingssekretariaat beschikt men over diverse gegevens, betreffende gespreksgroepen. Onderwerpen van uiteenlopende aard, zwaarte en duur. Ongetwijfeld, zit er iets tussen wat u bevalt. Als lid van een afdeling mag u gerust aan uw be stuur vragen of zij informatie kunnen verschaffen over een onderwerp, dat uw belangstelling heeft. U mag het niet alleen, u moet het. Laat niet altijd het initiatief van uw bestuur uitgaan, maar kom zelf ook met ideeën, suggesties enz. De afdeling Tholen organiseert op 28 sep tember een ploegwedstrijd. Nader bericht volgt. tekenen. Er is reeds sprake van dat op niet al te lange termijn een boerderij beschikbaar komt van een oom van één van de eigenaren van het recrea tieoord. Deze boerderij bestaat uit 15 acres land bouwgrond en 65 acres bos (voor houtindustrie). MOCHT u zich echter interesseren voor de re- creatieprojekten, dan bestaat de mogelijkheid later iets dergelijks zelf te verwerven, waarvoor alle medewerking verleend wordt. Exacte gegevens over de salariëring kunnen niet gegeven worden, maar naar Canadese maatstaven liggen deze vrij gunstig ten opzichte van de andere provincies. Voelt u hiervoor schrijf dan een bondige brief naar de heer Warren R. Tilley, 16 Dickson Street, Ottawa 6, Ontario (Canada). Met hem kunt u overleggen wat er zoal te doen valt en hij zal u graag nadere informaties hierom trent verlenen. Informaties die u ook, voorzover mogelijk, kunt verkrijgen bij het secretariaat van de P.J.G.N., Prins Mauritsplein 23, 's-Gravenihage. Telefoon 070—512541. kamp. Fair (Aernoudts) in laatstgenoemde plaats het (officieuze) internationale kampioenschap be haalde! René bewaart aan een en ander de beste herinne ringen èn een welverdiende erkentelijkheidsme daille plus nog een eerste prijs, gewonnen in de wedstrijd voor trotteurs. Was hij destijds als zoda nig inderdaad een klasse apart, snel en onvermoei baar, (wie herinnert zich niet z'n triomfen met de fenomenale draver Oscar) aan dit deel van z'n werk kwam helaas door een ernstig ongeval in 1940 een abrupt einde. Zijn kennis van exterieur en bloedopbouw stem pelen hem tot een vakman „first class". René de Milliano, die op 26 september a.s. graag vele van z'n talloze relaties en vrienden terug zal zien, heeft een lang en zeer werkzaam leven achter zich, een leven dat hem niet enkel zon, maar ook schaduw bracht. Maar telkens domineerde tenslotte bij deze merk waardige man met zijn veelzijdige interesses weer de humor en het is mede daarom dat wij hem graag, met vele anderen, tot onze beste vrienden willen re kenen- COLENBRANDER. Op 26 september a.s. hoopt de heer R. J- de Millia no, Nieuwstraat 39 te Oostburg, z'n' 80e verjaardag te vieren. Deze hoge leeftijd wordt heden ten dage, gelukkig, door velen bereikt, maar 't betreft dan niet steeds een zó markante figuur als waarvan in dit geval sprake is. De heer De Milliano (René voor z'n zeer talrijke vrienden) stamt uit een oud Zeeuws-Vlaams boerengeslacht, werd en is nog boer, maar dankt zijn nationale bekendheid aan de prominente rol die hij in de wereld van het trek paard heeft gespeeld. Reeds op jeugdige leeftijd was hij één der beste inzake toiletteren en voorbrengen van paarden op keuringen en fokdagen en groeide deze werkzaam heden, die veel vakkennis vereisen, bijna uit tot een nevenbedrijf. Al spoedig trad hij op bij aan- en verkoop van zowel mannelijk als vrouwelijk fok- materiaal en het aantal merries en hengsten dat door tussenkomst van René van eigenaar verwissel de is niet fe schatten. De jub.i aris, die op 26 september thuis ontvangt, was en is tevens fokker, heeft zich lange jaren in combinatie met anderen, intensief en met groot suc ces met de opfok van hengsten bezig gehouden en exploiteerde lange tijd, ook samen met anderen, dekhengsten. Dat zich onder deze menig koppaard. bevond is zeker. Toen destijds de Duitse groothan delaar, wijlen de heer Carl Meulenberg te Herzo- genrath tientallen hengsten in Nederland kocht, was René hier z'n adviseur en werd, in 't land van bestemming, ook soigneren en voorbrengen aan hem overgelaten. Dat waren zware, maar goede da gen. Werden er in die tijd grote „boeren-koopdagen" in Zeeuws-Vlaanderen gehouden, René was het, die zorgde dat de paardenstapel in zo goed mogelijke vorm het publiek werd getoond. Bijna vanzelfspre kend was het ook René die als soigneur en trotteur meereisde naar de internationale tentoonstelling in Cremona (1925) en Milaan (1926) waar o.m. inzen dingen trekpaarden succesvol ons land vertegen woordigen. Men zal zich herinneren dat de Ned.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18