MANUS AERODYN Weekboek sükhqeK UW MELKMACHINE - UW MELKLEIDING CEBECO WEEKOVERZICHT NOTERINGEN UIT EEN geheim BRAM>u/rSt 16 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: In de afgelopen week veranderde er weinig In de feitelijke situatie op de tarwemarkt. De fabrie- Jcen kregen op nog steeds ongewijzigde prijzen nogal jwat aanbod uit het noorden, waar het dorsen op een ieind ging lopen. Er was slechts matige belangstelling Voor aankopen op exportcondities franco Rotterdam/ 'Amsterdam. De uitvoer van tarwe naar Duitsland Verliep stroef, mede als gevolg van de moeilijkheden met de kleurstof. Van Franse zijde werd met schel- yisleverolie gedenatureerde voertarwe goedkoop aan geboden. Voor export van maaltarwe naar Engeland op de latere termijnen was enige interesse te bespeu ren en naar gehoord werd kwamen er ook enkele tsaken tot stand. De geldende restitutie was oorzaak yan de aan de lage kant zijnde prijs. Voergraunen: In voergerst waren de omzetten vorige week bijzonder gering. De stemming voor leveringen op termijn was geheel gekoppeld aan het disagio van de Franse frank. Zoals wij in het vorige bericht reeds opmerkten zou dit wel eens een ernstige verstoring yan onze markt tot gevolg kunnen hebben. In haver ging nauwelijks iets om. De kopers lieten verstek gaan, maar ook het aanbod was uitermate klein. Brouwgerst: Het Centraal Brouwerij Kantoor ver- tioogde vorige week zijn aankoopprijs enigszins, zon der diat dit naar gehoord werd een aanzienlijke ver groting van het aanbod tot gevolg had. In een wel vriendelijke markt werden voor spoedige levering enige zaken afgesloten voor export naar Duitsland op een vrijwel onveranderde prijs. De Duitse vraag tichtte zich hoofdzakelijk op de latere termijnen, waarvoor het aanbod onbetekenend was. Voor de eerstkomende maanden was de belangstelling niet groot maar het eveneens kleine aantal offertes hield de markt in evenwicht. Peulvruchten: Voor groene erwten ontstond in de överzichtsperiode een rustige stemming, wat aan het eind van de week resulteerde in lagere noteringen. De buitenlandse kopers hielden zich afzijdig. In Duitsland werden flinke hoeveelheden reeds eerder de direkte behoefte werd voorzien. Over concurren tie van Oosteuropese erwten werd nog niets gehoord. Niettegenstaande het feit dat de geleidelijk aan ver lopende prijsstijging tot een eind kwam, mag aange nomen worden dat groene erwten gezond in de markt liggen. Er moet tenslotte niet vergeten worden dat nog vrij ruime voorraden oude erwten zijn overge bleven, zodat de prijsontwikkeling ook uit dien hoof de aan grenzen gezonden zal zijn. In schokkers liep het aantal zaken sterk terug. Onder redelijke weers omstandigheden werd in Engeland vorige week het dorsen voortgezet. De Engelse kopers, die tot nu toe niet veel verwachting van de eigen oogst hadden, gingen toch even kalm aan doen. Deze reserve kreeg als begeleidend verschijnsel de winstnemingen van Bpeculanten, waardoor de prijzen wat onderuit gin gen. De laatste beursdag gaf een enigszins verwarde MARKT GOES (10-9-'68) Granen en peulvruchten: Tarwe van 32,tot f 34,gerst van 27,tot 30,50, beide basis 17 haver van 25,tot ƒ26,basis 15 erw ten (klein groen) van 35,tot 49,schokkers yan 40,tot 80,(voor extra kwaliteit wordt een premie betaald); capucijners van 50,tot 65,Alles per 100 kg en boerenschoon af boerde rij. Aardappelen: Bintje 35 mm opw. binnenl. sort, van 7,tot 7,25 af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappe len van 3,tot 3,50 beide per 100 kg. Uien: On- ftfgestaart op auto geleverd van 910 cent per kg. Hooi en stro: Lucemehooi van 115,tot 125, veldbeemd geen notering; tarwestro en gerstestro van ff 52,50 tot 57,50 en erwtestro van 55,tot f 60,Alle noteringen, op auto geleverd, uit de rui ter geperst en per 1000 kg. Vlas: Ongerepeld 2028 cent, gerepeld 2035 cent, beschadigde en afwijken de partijen 1220 cent, ernstig beschadigde van 6 12 cent. Alles per kg en op auto geleverd. Eieren: De •ierprijs is 1,74ƒ2,per kg. UIENPRIJZEN In 100 kg. Avenhorn, klasse 2: middel 10,70—- 12.20; picklers 12,00; aanvoer 5 ton. Noord-Schar- woude, klasse 1: middel 14,40; aanvoer 5 ton. Broek op Langendijk, klasse 1: grof 14,30; middel 14,30 16,40; aanvoer 5 ton. Medemblik, klasse 2; grof 16,00; tniddel 13,0017,00; drielingen 8,00; aanvoer 7 ton. AARDAPPFLTERMIJNMARKT Weekbericht 1117 september 1968, verstrekt door G. de Vries en Zonen N.V. te A'dam, voor Zee land, Goes tel. 011006451. Consumptie-aardappe len: Bintje 40 mm opw. nov.-levering. De prijzen brokkelen in deze verslagperiode verder af n.l. van 10,50 van de vorige week aan het slot tot 9,80. De weekomzet was 39 contracten en de slotnotering was 10,3010,00 met een opstaande positie van 231 (v.w. 241). De april-contracten gaven eenzelfde beeld te zien n.l. van 13,30 de vorige week naar 12,10 als laagste notering terwijl op 17 september 12,40 en 12,50 kon worden gemaakt met een slot notering van 12,5012,30. De weekomzet beliep 789 contracten en de openstaande positie was 2003 (v.w. 1914). VARKENSNOTERINGEN COVECO (17-9-'68) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la 3,08 3,08 3,03 2,93 2a, lb „2,96 „2,96 „2,91 „2,81 3a, 2b, lc „2,91 „2,91 „2,86 „2,76 3b. 2c, 3c „2,86 „2,86 „2,81 „2,71 4 en Cc 2,80 2,80 2,75 2,65 VAM situatie te zien zonder dat zaken van enig belang tot stand kwamen. Een enkel partijtje bruine bonen van de nieuwe oogst kwam vorige week op de beurs. De kopers toonden zich ook hier terughoudend en gaven er de voorkeur aan even te wachten om een goed inzicht in de kwaliteiten te kunnen krijgen. De markt eindigde zeer kalm. Capucijners kregen een flauwe stemming, waardoor de voor de consumptie bestemde monsterpartijen nauwelijks plaatsing kon den vinden. De reden hiervan was wel dat de conser- ven-industrie zich vrij vroeg en op lagere prijzen ruimschoots bevoorraad heeft. De grootwinkelbedrij ven hadden daardoor weinig lust om met het oog op de zich aandienende concurrentie hun aankopen voort te zetten. De noteringen gingen enige guldens onder uit. Zaden: Karwijzaad had vorige week een rustige stemming die uitliep op wat lagere noteringen. Ex- portvraag was niet te bespeuren. Er kwam nog wat oud Pools zaad van goede kwaliteit aan de markt beneden de hier aangehouden prijzen. Blauwmaan- zaad bleef goed prijshoudend tot vastgestemd. Gezien de kleine voorraden in ons land lijkt het alleen maar mogelijk dat eventueel door Oosteuropees zaad nog roet in het eten gegooid kan worden. De consumptie-aardappelmarkt: Op de aardappel- markt heerst momenteel al een crisissfeer. De koop lust is klein en de prijzen zijn reeds bijzonder laag. Men verwacht in het algemeen een groot aanbod voor herfstlevering, terwijl op wat langere termijn momen teel nog weinig perspectieven te bespeuren zijn. Er zijn n.l. buiten de E. E. G. nog geen grote landen aan te wijzen, die zo straks een voor onze export van be lang zijnde importbehoefte vertonen. Want het staat nu reeds vast, dat wij ook dit jaar weer een bijzonder groot kwantum aardappelen zullen moeten exporteren om ons overschot kwijt te raken. Verrassingen zijn echter op een aardappelmarkt nooit uitgesloten, zodat men mag hopen dat op wat langere termijn het getij nog weer zal keren. Ruwvoeders: Gedurende de afgelopen week konden de nog resterende partijen sto praktisch vollediig van het veld worden binnengehaald. Het hieruit voort vloeiende aanbod bleek reeds verstorend te werken op de bestaande vraag, zodat het niet eenvoudig was dit aanbod volledig te verwerken. De voornaamste reden hiervan dient te worden gezocht in het feit dat de huidige vraag voornamelijk afkomstig is vanuit de tuinderijsector. Aangezien de vraag uit deze sector zich voornamelijk bepaalt tot oktober/november/ december-levering, zijn de leveringsmogelijkheden op korte termijn klein. Alhoewel van deze zijde reeds belangrijke hoeveelheden werden aangekocht, zijn er tot op heden verkoopmogelijkheden op een prijs niveau dat een redelijke premie inhoudt. De vraag uit de veehouderijsector is tot op heden van beperkte omvang. Ongeklassificeerden: 101—150 kg 111—150 kg ƒ2,73 ƒ2,63 Wat zijn er vorige week een massa aardappels in de bewaarplaatsen gekomen; het ging prachtig, doordat de grond droog en het weer goed was. Zaterdag zagen we ook nog een trekkerrooier aan de gang; het ging van een leien dakje en de aardappels kwamen mooi schoon op de wagen. Toen het maandag weer geregend had, was de boer wel blij dat ze zaterdag nog zo'n mooie lap hadden uitgereden. Wat gaat het anders mooi zo; de rooier lang zaam zijn rondjes rijdend, de aardappels uit de grond lichtend, rollend op kettingen en schoon schuddend naar boven gebracht en zo in.de wagen gedeponeerd. De volle wagen naar huis rijdend, een andere wagen er weer onder. De wagen op de losplaats in koelhuis of bewaarplaats gebracht door rollende transporteurs al of niet uit een voor- raadbak steeds vol lopend en precies gedeponeerd waar men ze hebben wil. Natuurlijk moet men voor het volledig door lopend proces goed ingespannen zijn en hier kan men van burenhulp prima gebruik maken. En straks weer terugwerken bij de buurman. Want het is op 't ogenblik de topdrukte van het jaar. Er zijn weinig mooie werkbare dagen en die moet men uitbuiten. Met de prijs is het nog niet best gesteld. We hoorden van te leveren veldgewas tegen 6V2 tot 7 cent per kg, wat toch een stuiver per kg te wei nig is. Het lijkt weer dezelfde kant op te gaan als vorig jaar. Jammer Het aanbod is te groot en dë vraag te klein en we kunnen hieraan nog weinig doen. En toch moet hier o.i. wat gebeuren, want anders loopt het fout met de landbouw. Samenspel in 't groot moet hier in de toekomst een oplossing bieden. Met de fruitteelt gaat het niet veel beter, al zijn de prijzen van de eerste soort wat beter ge worden. Er is nogal veel 2e en 3e soort. Deze bren gen heel weinig op, zodat de gemiddelde prijs nog laag is. Volgende week gaat de bietenoogst beginnen. Er is niet veel animo, zeer zeker minder als vorig jaar om aan de vroege levering deel te nemen. Er is ook nog veel meer werk te doen dan het vorig jaar, toen alles door een gootje liep en de boeren blij waren om aan de bieten te kunnen beginnen. De verlaging van de premie van 5, tot ƒ3,speelt zeer zeker ook een rol daarbij. Want wie zal er voordeel bij hebben? Die nu rooit of met 14 dagen? Dit is moeilijk te zeggen. Wordt het. weer zonnig en droog dan groeien de bieten nog geweldig en gaat het suikergehalte ook mee. En dan is die ƒ3,misschien wel te wei nig. Het moet passen in het bedrijf: nu of later rooien, ieder moet dat zelf uitproberen. Vorige zaterdag heel slechte dag gehad; door omstandigheden niet naar Den Bosch geweest. Jammer, het is er weer heel mooi geweest. Jam mer ook, dat de enthousiaste paardenliefhebber De Maaker een ongeluk heeft gehad. Beterschap toegewenstNellie heeft het zó niet gemeend. ROTTERDAMSE KORENBEURS (16-9-'68) Tarwe: 35,10, sept., netto, franco fabrieken, fabriekscondities, 35,05, sept., exportcondities, fran co A'dam/R'diam. Kippengerst: 30,25, sept.; Brouw gerst faq. kwaliteit: 32,15, sept.; Brouwgerst C.B.K.: 32,80, netto, sept./okt.; Brouwgerst Duitse condi ties: 34,50, okt. Vanaf kippengerst basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 27,30, sept., ƒ28,50, nov., basis franco Rotterdam. Groene erwten op monster: tot 50,uitgezochte partijen iets hoger; Groene erw ten 3 kwaliteit: 57,50, laten, okt./nov., 58,—, nov., 58,50, dec.; Groene erwten 6 kwaliteit: 54,50, laten, okt./nov.; Groene erwten industrie: tot 40,Schokkers op monster: tot 83,uitge zochte partijen iets hoger; Schokkers 3 kwaliteit: 101,okt./nov.; Schokkers 5 kwaliteit: 94, okt./nov.; Kapucijners 5 78,laten sept./okt.; Bruine bonen doorsneekwaliteit: 108,okt./nov.; Maanzaad exportkwaliteit: 190,sept., oude oogst 180,sept.; Karwijzaad exportkwaliteit: 126,—, sept./okt., 130,diec. Alles franco R'dam. Termijn- markt consumptie-aardappelen (ochtendcall): Bintje 40 opw., april: 25 x 12,10, 48 x 12,20, 20 x 12,3Q, ƒ12,40, laten, ƒ12,30, bieden, Bintje 40 opw., nov. 10,50, laten, 9,70, bieden. Aardappelbeurs: Bintje 35 opw. binnenlandse sortering af binnenland 8,—- tot 9,Bintje 40 opw. 8,50 tot 9,50, Bintje 45 opw., Italië, 11,tot 11,50, franco op wagon. Ruwvoeders: Tarwestro 32,5037,50; Gerstestro 37,5040,Erwtenstro 55,0060,00. Terwelstr. 1 - GOES tel. 01100—8110 C

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16