m Bedrijfsresultaten voorlichtingsbedrijven Resultaten Zeeuwse selectievarkens Varkensstamboek voor Zeeland, C. W. M. BACKX, Goes. r *- Selectiemesterij met individuele voeding voor varken te Someren. |TÉN dezer dagen verscheen het vijf en dertig ste verslag van de in Nederland gevestigde varkensselectiemesterijen. In dit verslag zijn ook de uit het werkgebied van het Varkensstamboek voor Zeeland over 1967 onderzochte tomen opge nomen, welke afgemest zijn op de selectiemesterij en te Boxtel en te Someren. Op de selectiemesterijen wordt de gebruikswaarde van de ingezonden toom, die uit 4 dieren bestaat, vastgelegd teneinde die fokdieren en -lijnen naar voren te brengen, die naast een snelle groei en een laag voederverbruik een gewenst slachtprodukt leveren. De verkregen gegevens van de over 1967 uit de provincie Zeeland onderzochte varkens geven aan, dat de kwaliteitsverbetering van de Zeeuw se varkensstapel zich geleidelijk aan voltrekt. RESULTATEN SELECTIEMESTERIJ TE BOXTEL jJOOR de mesterij te Boxtel zijn 6 tomen af geleverd, waarvan 4 tomen zijn geprimeerd (dat is 66,7 Vorig jaar zijn 18 tomen beoor deeld, waarvan 62,5 premiewaardig was. Dat slechts 6 tomen zijn afgeleverd in 1967 staat in verband met het in gebruik nemen van de uitbrei ding van de selectiemesterij „Zuid-Nederland" te Someren, waarin ook wordt ingezonden door de provincie Zeeland. De gemiddelde groei per dier per dag bedroeg 0,62 kg, hetgeen iets lager is dan in 1966, toen de groei bepaald werd op 0,63 kg. Het voederverbruik is eveneens gestegen van 3,20 tot 3,26 V.E. per kg groei. Groei en voederverbruik moeten als on gunstig worden aangemerkt. Landelijk werd de groei per dag en het voederverbruik vastgesteld op respectievelijk 0,68 per dier per dag en 3,12 V.E. per kg groei. WAARDECIJFERS GESTEGEN dikte van het rugspek is aanzienlijk gerin ger dan in 1966. Deze werd toen op 3,18 cm bepaald, terwijl nu een gemiddelde is berekend van 2,96 cm (landelijk 2,91 cm). Het carbonade- percentage heeft zich gehandhaafd op 18,2 het geen beneden het landelijk gemiddelde ligt (18,4 Het hampercentage is gestegen van 24,9 tot 25,1 hetgeen een hoog gemiddelde is (landelijk 24,6 Als gevolg van het gestegen hampercentage is de totale volvlezigheid toegenomen van 43,1 tot 43,3 Dit is een gunstig percentage, landelijk is hier voor 42,9 .berekend. Mede door een toename van het totale vlees percentage ten gevolge van een hoger hampercen tage en een hogere waardering van de hamvorm, alsmede door dunner rugspek, is het waardecijfer voor slachttype gestegen van 6,19 tot 6,38 (landelijk 6,19). We moeten hierbij opmerken, dat het waarde cijfer voor slachttype iets scherper is beoordeeld dan in 1966. RESULTATEN SELECTIEMESTERIJ SOMEREN |N de loop van 1967 zijn de werkzaamheden op de mesterij te Boxtel ten behoeve van het selectie-onderzoek beëindigd. Thans is het selectie- mesterijonderzoek voor de zuidelijke provincies ge heel geconcentreerd te Someren. Aldaar vindt, in tegenstelling tot destijds in Boxtel, individuele voe (Vervolg van pag. 10) Aangezien de bedrijfsresultaten van een jaar sterk afhankelijk zijn van de opbrengsten in dat jaar, zijn hier de resultaten van de laatste 3 jaren vermeld. Daardoor wordt een beter inzicht in de gemiddelde bedrijfsuitkomsten verkregen. 1965/'66 1966/'67 1967/'68 Granen 1.40 1.40 2.85 Peulvruchten 2.25 2.20 1.10 Overige handelsgewassen Aardappelen 1.40 1.45 1.45 Suikerbieten 1.65 2.10 2.00 Voederbieten 0.60 0.45 0.30 Blijvend grasland 7.05 6.75 6.65 Totaal 14.35 14.35 14.35 Gemiddelde veebezetting Melkkoeien Jongvee 01 jaar Jongvee 12 jaar Overig rundvee In g.v.e. p. ha voedergew. Kosten (in guldens) per ha Arbeidskosten: betaald loon berekend loon Werktuigkosten Werk door derden Zaaizaad en pootgoed Bemesting 12.62 13.46 14.00 5.69 4.61 6.00 5.85 4.92 4.20 1.16 2.08 1.20 2.48 2.76 2.80 Veevoer: aankoop 413 425 461 eigen bedrijf 80 70 54 Grond en gebouwen 285 340 374 Overige kosten 346 360 448 2816 3020 3192 Rentabiliteit (in guldens per ha) Totale opbrengsten 3829 3665 3600 Totale kosten 2816 3020 3192 Netto-overschot 1013 646 408 Berekend loon v/d boer 533 663 666 Arbeidsinkomen v/d boer 1546 1309 1074 Opbrengsten in kg per ha Wintertarwe 4987 4711 6365 Zomertarwe Zomergerst Schokkererwten 3556 2814 4965 Suikerbieten 52063 48566 57278 Aardappelen 41432 38792 41070 Overige kengetallen 40 23 11 533 663 666 323 360 337 434 426 441 99 130 144 263 223 256 Melkproduktie in kg per melkkoe Melkvetpercentage Melkvetproduktie in kg per melkkoe Melkprijs in ct per kg Melkgeld in p. melkkoe Aantal bewerkingseenh. 4971 4968 4915 3.75 3.80 3.76 186 189 185 33.27 35.27 34.67 1654 1752 1705 2187 2247 2162 dering plaats van de opgelegde biggen. Op deze selectiemesterij zijn 4 tomen afgeleverd, afkomstig uit de provincie Zeeland, waarvan er 3 geprimeerd zijn (75 In tegenstelling tot de mes terij te Boxtel was de groei en voederverbruik van de dieren hier gunstig. De dagelijkse groei werd vastgesteld op 0,68 kg per dier per dag, hetgeen overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Het ge middelde van de gehele mesterij te Someren werd op 0,67 kg per dier per dag vastgesteld. Het voeder verbruik is bepaald op 3,00 V.E. per kg groei, voor de mesterij Someren is 3,06 V.E. bepaald. Het carbonadepercentage ligt iets lager en het hampercentage is iets hoger dan de overeenkomen de gegevens van de mesterij te Someren. Het totale vleespercentage is voor de Zeeuwse tomen bepaald op 44,2 en voor Someren op 44,1 Het waarde cijfer voor hamvorm is berekend op 6,3, hetgeen een gunstig niveau betekent, doch dat onder het gemiddelde van de mesterij te Someren ligt, daar dit op 6,5 is bepaald. Uit de verkregen gegevens signaleren wij, dat de uit Zeeland onderzochte varkens met betrekking tot de zwaarte van het achterstel boven de waardering van het landelijk gemiddelde uitkomen. Aan de overige onderdelen en met name de groei, het voe derverbruik en de bespiering van rug en lenden dient men van fokkerszijde, ter opvoering van de gebruikswaarde, meer aandacht te schenken. Bewerkingskosten per 9.66 bewerkingseenheid 8.73 9.39 Saldo marktbare gewassen per ha 2556 1948 1682 Saldo rundveehouderij per ha voedergewas 2015 2358 2239 Opmerkingen. Het bedrijfsplan is nog verder ge ïntensiveerd. De kosten vertonen een duidelijke stij ging, vooral in de kosten van arbeid, grond en ge bouwen en de overige kosten. De cijfers betreffende oogstjaar 1965 laten zien dat de kosten aanzienlijk zijn gestegen n.l. met 269, per ha. De opbrengsten waren overwegend goed te noemen. De aardappelen brachten per ha 7944, op, wat een belangrijke bijdrage leverde voor het zeer gunstige resultaat. De marktbare gewassen wa ren duidelijk beter dan de rundveehouderij. Ook in oogstjaar 1966 zijn de kosten opnieuw belangrijk ge stegen. De opbrengsten waren overwegend goed en mede door de intensieve rundveehouderij kon een gunstig resultaat worden verkregen. OOGSTJAAR 1967 Dit jaar zijn niet alleen de kosten opnieuw flink gestegen, maar waren ook de opbrengsten lager dan vorig jaar. Met name van de marktbare gewassen, waarvan de kg-opbrengsten zeer hoog waren, was de prijs van de aardappelen aanzienlijk lager dan vorig jaar. De aardappelen brachten per ha sl hts 2282,— op. De resultaten over deze drie Jaren tonen evenwel duidelijk aan dat op een dergelijk bedrijf nog een goed arbeidsinkomen kan worden behaald. Door samenwerking was het mogelijk om een intensief be drijfsplan met arbeidsextensieve werkmethoden uit te voeren. BEZOEK AAN HET BEDRIJF WORDT AANBEVOLEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13