Bedrijfsresultaten voorlichtingsbedrijven 1965 t/m 1968 De Frieslandhoeve 't Hof Zwagerma 10 De Frieslandhoeve, gelegen te Ellemeet op Schou- wen-Duiveland, is één van de twee voorlichtingsbe drijven, die in het kader van de herverkaveling is ge saneerd tot een oppervlakte van rond 15 ha. Doel van dit voorlichtingsbedrijf is na te gaan wel ke mogelijkheden er zijn voor een bedirijfstype met een betrekkelijk klein oppervlakte. De grondsoort maakt een gemengd karakter met veehouderij noodzakelijk. Er ligt 7 ha in gras, waarop nu 14 melkkoeien worden gehouden. De vee bezetting is geleidelijk uitgebreid en is thans hoog. Dit is mogelijk doordat (bij)produkten van het bouw land voor dé veehouderij beschikbaar komen. Het bouwplan is voor Zeeland normaal. De bedrijfsleider, de heer S. Simonse, verricht alle werkzaamheden alleen. Daardoor wordt een hoge arbeidsproduktiviteit bereikt, hetgeen mede door slaggevend is voor het uiteindelijk bedrijfsresultaat. In toenemende mate vindt samenwerking met kolle ga's plaats, omdat enerzijds individuele mechanisatie te duur zou worden en anderzijds het werk met grote machines niet meer alleen is rond te zetten. Uit onderstaande cijfers blijkt, dat de genoemde hoge arbeidsproduktiviteit, gekombineerd met hoge veebezetting per ha en goede opbrengsten, zowel in de sektor van de rundveehouderij als de akkerbouw een goed inkomen mogelijk maakt. De berekening van de bedrijfsekonomische boek houding vond plaats aan de hand van een bedrijfs- boek dat door de bedrijfsleider wordt bijgehouden. <Zie verder pag. 13) Het „Hof Zwagerman", gelegen in de oude kern van Walcheren te Grijpskerke, is één van de beide voorlichtingsbedrijven in het Konsulentschap. De grondsoort bestaat uit kalkhoudende tot kalkloze kleigrond met storende lagen in de ondergrond. Het beste gedeelte werd bestemd voor bouwland, terwijl het niet scheurbare gedeelte in grasland werd gelegd. Het doel was om na te gaan welke bedrijfsvoering onder deze omstandigheden na de herverkaveling van Walcheren het meest geschikt zou zijn. De melkvee stapel werd geleidelijk uitgebreid van 12 stuks in 1956 tot ongeveer 22 stuks gedurende de laatste jaren. In 1959 werden de paarden vervangen door een trekker. Op het bedrijf zijn aanwezig een hooiventila- tie en een vaste doorloopmelkstal. Het bedrijf wordt verzorgd door de bedrijfsleider, de heer G. Blankers, met 1 vaste arbeider, terwijl ver- dier de loonwerker wordt ingeschakeld. Om de struk- tuur van de grond te verbeteren werd 490 ton schuimaarde, meest op het bouwland aangewend. Na aanvankelijk moeilijkheden met de struktuur van de grond en de melkproduktie zijn de vooruitzichten thans belangrijk gunstiger. Niettemin blijven de risi- ko's op dergelijke gronden vrij groot. De berekening van de bedrijfsekonomische boekhouding vond plaats aan de hand van een bedrijfsboek, dat door de be drijfsleider wordt bijgehouden. Aangezien de bedrijfs resultaten van één boekjaar sterk afhankelijk zijn van de opbrengsten in dat jaar, zijn hier de resul taten van de laatste 3 jaren vermeld. Daardoor wordt een beter inzicht in de gemiddelde bedrijfsuitkomsten verkregen. Het bedrijfsplan 1965/'66 1966/'67 1967/'68 Bouwplan In ha Granen (wintertarwe, zomertarwe, zomergerst) Erwten Bruine bonen Suikerbieten Snijmais Zaaiuien Blijvend grasland 7.34 7.20 6.10 3.30 2.50 2.84 1.06 4.50 5.44 6.02 1.00 1.00 10.05 10.05 10.17 26.19 26.19 26.19 22.38 23.77 22.62 8.85 8.84 9.46 7.62 6.62 8.15 Totaal kulturgrond Gemiddelde veebezetting Melkkoeien Jongvee 01 jaar Jongvee 12 jaar Overig rundvee 1.92 1.69 2.31 Het bouwplan is zeer eenvoudig en bestaat uit granen, erwten, suikerbieten en een voedergewas. Aardappelen en vlas zijn voor deze grond te riskant. Bewerkingskosten p. bew. eenheid 9 51 11.02 11.45 Saldo marktbare gewassen per ha 1530 1583 1598 Saldo ruidveehouderij per ha voedergewas 2950 3372 3380 Betreffende oogstjaar 1965 kan worden opgemerkt dat de kg-opbrengsten van de akkerbouwprodukten vrij goed waren, terwijl de oppervlakte suikerbieten werd uitgebreid. De opbrengst per ha grasland en voedergewassen was dit jaar nog hoger dan het voor gaande, vanwege de hogere veebezetting per ha en de iets hogere melkprijs. De kosten zijn echter ook gestegen, zodat het netto-overschot konstant gebleven is. In oogstjaar 1966 zijn door intensivering van het bedrijfsplan en door ziekte van de boer de kosten bijzonder toegenomen. De kg-opbrengsten waren ma tig tot bevredigend te noemen, behalve de opbrengst van de erwten. De opbrengsten van de rundveehou derij waren bijzonder goed door de goede opbrengsten en de dichte veebezetting. Ondanks de gestegen kos ten werd nog een bevredigend netto-overschot be haald. OOGSTJAAR 1967 De intensiteit van het bedrijfsplan is nagenoeg niet gewijzigd. Behalve van wintertarwe, waren de kg- opbrengsten van de akkerbouwgewassen hoog. De melkproduktie per koe was zeer hoog. In vergelijking met vorig jaar zijn ook de kosten gedaald. Dankzij hogere geld-opbrengsten en lagere kosten kon een goed netto-overschot worden behaald. De resultaten over deze drie jaren tonen duidelijk aan dat het mogelijk is om op deze gronden een redelijk arbeidsinkomen te behalen. Voorwaarden zijn echter dat men alle aandacht besteed aan de struk tuur van de grond en de samenstelling van het bouw plan hierbij aangepast. Vooral goede opbrengsten, zowel kg al prijs, en de vrij zware veebezetting, heb ben in belangrijke mate bijgedragen tot de gunstige bedrijfsresultaten. Wanneer daarnaast ook in de toe komst de kostenstijgingen zoveel mogelijk worden beperkt, zijn goede resultaten te verwachten. BEZOEK AAN HET BEDRIJF WORDT AANBEVOLEN De Etfjkslandbouwconsulent Ir. M. A. v. d. BEEK Goes Kosten (in guldens) per ha 1965/'66 Arbeidskosten: 1966/'67 1967/'68 betaald loon 526 800 409 berekend loon 209 233 665 Werktuigkosten 263 307 301 Werk door derden 378 436 432 Zaaizaad en pootgoed 76 92 84 Bemesting 234 243 243 Veevoer: aankoop 277 356 280 eigen bedrijf 76 75 111 Pacht (excl. woonhuis) 341 450 408 Overige kosten 335 353 345 Totaal kosten 2715 3345 3278 Rentabiliteit (in guldens per ha) Totale opbrengsten 3365 3590 3635 Totale kosten 2715 3345 3278 Netto-overschot 650 245 357 Berekend loon v/d boer 209 233 409 Arbeidsinkomen v/d boer 859 478 766 Opbrengsten (in kg per ha) Wintertarwe 4794 4760 3960 Zomertarwe 3750 4070 Zomergerst Schokkererwten 3030 1782 3575 Suikerbieten 45906 42042 57297 Zaaiuien 16910 Bruine bonen 2958 Overige kengetallen Melkproduktie in kg per melkkoe Melkvetpercentage Melkvetproduktie per koe Melkprijs in ct per kg Melkgeld per koe Gemiddelde veebezetting (in G.V.E. per ha voedergewas) Aantal bewerkingseenheden 1965/ 1966/ 1967/ 1966 1967 1968 5066 4902 5150 3.87 3.89 3.87 196 191 199 34.61 36.60 37.43 1753 1794 1928 2.84 3789 3.19 4222 3.21 4134

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10