met de zware DAVID BROWN TECH NO-IMPORT N.V. UTRECHT - Bernhardhal stapt u licht door alle zware werk heen... ook bij 't slechtste weer. Korte wenk 25-26-27-28 SEPT. U betaalt voor deMFniet méér,waarom neemt u dan met minder genoegen? Waar het snel moet gaan, gaat het hard Ploegen, cultiveren en transport gebeuren in een minimum van tijd. Maar ook kunt u langzaam gaan met volle kracht Frezen, rooien en spitten gebeuren met de juiste snelheid. Dit kan met de David Brown door zijn ongeëvenaarde combinatie van motorkracht en transmissie-mogelijkheden: 12 versnellingen vooruit, waarvan 7 van 1 tot 5 km bij 540 toeren aan de aftakas. En bovendien engelse kwaliteit voor weinig geld. Er is al zo'n zware David Brown trekker voor nog geen f. 12.000,- cat. prijs. 8 EEN GOEDE KALKTOESTAND is en blijft de basis voor een goede vruchtbaarheid van Uw ak kerbouwgrond. Kalk werkt ontzurend, en maakt andere voedingsstoffen vrij, zodat deze voor de plant beter opneembaar worden. Bovendien zorgt kalk op kleigrond voor een goede structuur van de grond. De percelen waarop het volgende jaar bie ten, gerst, tarwe, erwten of bonen gezaaid zullen worden dienen dan een goede kalktoestand te be zitten. Laat van deze percelen eerst grondonder zoek verrichten. Strooi, indien dat nodig is, de ge adviseerde kalk. Anders is straks de kans groot dat U door een te lage kalktoestand groeistagnaties krijgt. Alles over het hoe en waarom van de kalkbe- mesting vindt U in het boekje„Kalk als mest stof". Dit is een uitgave van de Stichting Neder lands Landbouw Kalk Bureau te De Bilt. Op aan vraag wordt het U gratis toegezonden. INVOER VAN HAFLINGERPAARDEN UIT TIROL Stichting „Hafüngerclu'b" is voornemens in oktober-november a.s. een aantal hoogwaar dige Haflinger Keurstamboekmerriën uit het origi nele fokgebied Oostenrijk te importeren. In de voorgaande jaren werden ca. 750 Haflin ger merriën en enkele hengsten in Nederland ge ïmporteerd, waarmede aan de talrijke aanvragen slechts ten dele kon worden voldaan. Teneinde aan de wens van vele belangstellenden tegemoet te ko men wil de Stichting nogmaals trachten een aan tal eerste klas Haflinger stamboekmerriën aan te kopen en deze onder aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking te stellen. Zij die in aanmerking willen komen voor toewijzing van een Hafinger merrie uit de in te voeren collectie of nadere inlichtingen wensen gelieven zich ZO SPOEDIG MOGELIJK te richten tot de Stichting „Haflinger- club", Koninginnegracht 43 te 's-Gravenhage. TELLING GROENTEN OPEN GROND Volgens de uitkomsten van het C.B.S. juli 1968 liep de beteelde oppervlakte boerenkool terug van 499 tot 459 ha. Ook de teelt van spruitkool geeft dit jaar een vermindering te zien (5116 ha in 1968 tegen 5583 ha in 1967) De met knolselderij beteelde opper vlakte is afgenomen van 636 ha in 1967 tot 608 ha in 1968. De teelt van augurken, welke vorig jaar reeds met 400 ha was verminderd, geeft dit jaar nogmaals een teruggang te zien en wel met bijna 160 ha tot een oppervlakte in 1968 van 777 ha. Bij de stok- en stamslabonen daarentegen valt de sterke uitbreiding op van de contractteelt (2066 ha in 1968 tegen 1689 ha in 1967). HOGE PERUAANSE ONDERSCHEIDING VOOR P. DEKKER Fz. - AXEL De heer Pieter Dekker Fz. te Axel, firmant van de firma F. Dekker Pzn. te Axel is door de presi dent van Peru benoemd tot „Groot-Officier in de Orde van Verdienste voor de Landbouw". De heer Dekker is voorzitter van de Raad van Bestuur van de N.V. FECOB te Leeuwarden, een groep samenwerkende veeëxporteurs. Hij heeft een werkzaam aandeel gehad in de tot standkoming van een via de Herstelibank aan Peru verstrekte lening, waarvoor in het kader ont wikkelingshulp zendingen Nederlands fokwee zijn geleverd. Geopend woensdag 15-18 uur donderdag/vrijdag 9-22 uur zaterdag 9-17 uur Nederlands belangrijkste Pluimveetentoonstelling Sport en bedrijf, pluimvee, pelsdieren y. en aanverwante industrieën Off. M.F. Key-Dealer voor Zd. en Nrd.- Beveland en Walcheren: A. Tramper, 's Gravenpolder, tel. 01103451. Off. M.F. dealer voor O. en W. Vlaanderen M. J. Verlinde, Zaamslag, tel. 01153-227. Dealer: P. C. Dhont, Nieuwvliet, tel. 01171-294. Voor elk bedrijf het Juiste type. Vraag Inlichtingen GROOTHANDELSGEBOÜW WEENA 713 ROTTERDAM TEL: 11 95 80

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8