w 1 P. J. G. Afscheid van de secretaris P. J. G. Z. L. A. Nobels .Misdaad en misdadigers" 22. Het is een hele tijd al geleden, dat er een foto van de secretaris van de Plattelands Jongeren Gemeen schap Zeeland in de „Plattelandsjeugd" stond. De reden dat dit nu weer gebeurt is enkele regels ten volle waard. De heer Nobels heeft namelijk een andere functie op zich genomen. Hij zal daarom de Zeeuwse platte- landsjongerensfeer op korte termijn (15 sept.) ver laten om zich in Deventer te vestigen, waar hij als buurthuisleider temidden van stadsjeugd gaat wer ken. Een hele verandering dus! Even terugblikken op de aktiviteiten, die in het verleden zijn tot stand gekomen is bij een afscheid gewoonte. Een goede gewoonte echter, omdat juist die talenten, die lange tijd door hun vanzelfspre kendheid ongenoemd bleven, dan de aandacht krij gen, die ze verdienen. Op 20 juli 1963 werd de heer Nobels op de leden raad voorgedragen als secretaris-penningmeester van de P.J.G.Z. Hij werd daar ook in die functie be noemd. De secretaris, die de P.J.G.Z. toen weer rijk was, kreeg de taak om met een kersverse voorzitter (F. Dees) en een goed bestuur gestalte te geven aan wat er leefde aan idealen bij de leden, bij de pro vinciale bestuursleden en adviseurs. De wijze waarop de laatste vijf jaren het provin ciale secretariaat heeft gedraaid, doet mij als voor zitter der P. J. G. Z. tot de konklusie komen, dat het onze vereniging tot op heden wel is gegaan bij het gevoerde beleid. Niet alleen intern daar waar het oan kontakten met afdelingen en leden gaat maar vooral ook naar buiten daar waar het om kontakten gaat met personen en instanties waar de P.J.G.Z. mee samenwerkt. Het open jeugdwerk is de laatste jaren 'n „vak" geworden* dat in het middelpunt van de belang stelling staat en om deskundigheid vraagt. Loek Nobels, die hij voor velen werd, heeft dit ten volle kunnen ervaren binnen onze vereniging. Verheugend is dat juist de P.J.G.Z. een belang rijke bijdrage heeft kunnen zijn voor de toekomst van onze secretaris. Loek Nobels kwam uit het verzekeringsvak; hij was werkzaam bij de Stichting Vakopleiding Ver zekeringswezen. Daar heeft hij misschien wel zijn talent als boekhouder ontplooid en dat is voor de P.J.G.Z.-administratie altijd zeer dienstbaar ge weest. Regelmatig vinden we dan ook de volgende zin in de notulen terug: „De secretaris geeft een uit voerige toelichting op het financiële beleid in de P.J.G.Z." Maar is het niet juist de oriëntatie in de P.J.G.Z., die hem tot studie aan de Sociale Akademie te Rot terdam heeft gebracht? Wanneer ik hier hulde breng bij dit afscheid meen ik dit te kunnen doen namens de leden der P.J.G.Z. en in het bijzonder namens de bestuurs leden, zowel provinciaal als van de afdelingen. Wat mij persoonlijk betreft, wil ik de prettige samen werking, die er op zovele punten bestond, ook zeker niet ongenoemd laten. Ik wil tot slot nog alle succes toewensen aan het hele gezin Nobels, zowel bij het voltooien van de studie als bij het volvoeren van de nieuwe opdracht. Voorzitter P.J.G.Z. J. C. ZANDEE 'f i- JONGERENAKTIVITEITEN LEDENVERGADERING SCHOUWEN De Ledenvergadering van de Afd. Schouwen- Duiveland zal gehouden worden op vrijdag 20 sep tember om 20 uur in de aula van de Lagere Land en Tuinbouwschool te Zierikzee. Op deze avond zal ook provinciaal voorzitter J. C. Zandee aanwezig zijn. Getracht zal worden de vergadering vlot te laten verlopen, waarna de resterende tijd op een gezellige manier doorgebracht kan worden. VISSEN MET DE P. J. G. Iedere zondagmorgen vaart vanaf de vissershaven te Colijnsplaat een boot uit met sportvissers om een dagje op de Oosterschelde te vissen. Deze boot is bij zonder comfortabel en zelfs voorzien van een bar. Uit heel Zeeland kunnen, op initiatief van de PJ.G. Noord-Beveland, P.J.G.-leden deelnemen aan de tocht op 22 september a.s. Vertrek 8.30 uur v.m. Er kun nen slechts 1516 personen meevaren, zodat u zich tevoren moet opgeven om teleurstelling te voorko men. Opgave bij de heer M. Klaassen, Emelissedijk 2, Kats, tel. Cl 109231. De prijs bedraagt 10,per persoon per dag. Laat u dit buitenkansje niet ont gaan! De steeds sneller voortgaande technisering van onze maatschappij heeft tot gevolg, dat de laatste tijd vele normen, welke jarenlang onaantastbaar leken, als holle frasen van de hand worden gewezen. De enorme discussie en deining, welke ontstond na de pauselijke encycliek over de pil, maakte dui delijk, dat de moderne mens langzamerhand gewoon is eigen normen aan te leggen en bepaalde handelin gen onder eigen verantwoordelijkheid wil laten val len, inplaats van deze door bovenaf te laten voor schrijven. Deze ontwikkeling uit zich nog sterker bij de mo derne jeugd. Het resultaat hiervan zien we in de vorm van provo's, nozems of hippies. Hoe ze ook mogen heten, allen geven een demonstratie van on tevredenheid over de huidige gang van zaken in on ze maatschappij. Al komt het niet zo sterk tot uiting, toch heeft iedere jongere iets van een provo of hip pie in zich. Bij iedere jongere zijn veranderingen te bespeuren in de wijze waarop hij de maatschappelij ke normen benadert. De normen misdaad en misda- UITSLAG PLOEGWEDSTRIJD WALCHEREN 1. M. Markusse 253 pt., Nw. en St. Joostland, P.J.G. één-schaar wentel; 2. J. Cevaal 245%, Grijpskerke, P.J.G. twee-schaar wentel; 3. J. Coppoolse 236 pt., Oostkapelle, C.P.J. één-schaar wentel; 4. C. Abra- hamse 231 pt., Serooskerke, C.P.J. één-schaar paar- deploeg5. S. Maljaars 226 pt., Zoutelande, P.J.G. één-schaar wentel; 6. C. de Looff 214%, Arnemui- den, C.P.J. twee-schaar wentel; 7. J. de Visser 214 pt., Domburg, P.J.G. twee-schaar rondgaande; 8. W. Francke 208 pt., Oostkapelle, C.P.J. één-schaar wen tel- 9. A. Verhage 208 pt., St. Laurens, P.J.G. twee- schaar wentel; 10. A. Maljaars 204%, Westkapelle, digers zullen door hen anders benaderd worden, ais door de oudere generatie. De stichting Humanitas wil deze normverandering bij jongeren met betrek king tot de misdaad eens peilen en zij tracht dit te doen door middel van gespreksgroepen (17 tot 23 jaar). Het ontworpen programma bestaat uit twee delen, welke overigens nauw met elkaar verbonden zijn, n.l. onderzoek en beweging. Het eerstgenoemde deel bestaat uit een vragen lijst, welke door de jongeren spontaan, zonder een bepaalde voorbereiding wordt ingevuld. Het tweede gedeelte, de „beweging", bestaat uit drie discussie- gesprekken: 1. meningsuiting over de zojuist ingevulde vragen lijst. 2. afronding van het eerste gesprek, eventueel aan gevuld met enkele kernvragen met als „war ming up" een tweetal films, een dia-serie of een bandopname. 3. het ten tonele brengen van één of twee rollen spelen, met uit de groep als vrijwilligers naar voren gkomen „spelers", die na enige vooraf gegane voorbereiding voor de groep een kort ge sprek opvoeren in een zelf gekozen gefantaseer de situatie. Zoals u ziet een goed opgezet programma met ruime mogelijkheden om personen, werkzaam op het gebied van reclassering, in het programma op te nemen. Interessante stof voor meerdere af delingsavonden. Ik denk hierbij vooral aan de af deling Koudekerke. Deze afdeling heeft in haar winterprogramma reeds een avond gereserveerd voor een dergelijk thema. Het hierboven genoemde programma biedt hun een mooie gelegenheid om hun reeds geplande avond uit te breiden en zodoen de te komen tot een verdergaande verdieping in deze problematiek. Hebt u belangstelling, dan gaarne kontakt opnemen met het sekretariaat te Goes. P.J.G. twee-schaar rondgaande; 11. W. Wondergem 194% Oostkapelle, C.P.J. twee-schaar wentel; 12. J. Rièmens 191 pt., Grijpskerke, C.P.J. één-schaar wentel; 13. P. Poppe 180 pt., Koudekerke, niet ge organiseerd. De wedstrijd vond plaats op het bedrijf van de heer B. Meijers, manege „De Eendracht" te Seroos kerke. Er waren maximaal 300 punten te behalen. De beker, welke beschikbaar werd gesteld door de B.O.V.A.L. werd gewonnen door M. Markusse. Deze blijft nu in eigendom van de heer Markusse, aangezien hij tweemaal achtereen beslag legde op deze beker. Tevens ontving hij de beker voor de ploeger met het hoogste aantal punten. Deze beker was ter beschikking gesteld door CEBECO. J. de Visser won voor de tweede maal achtereen in de categorie rondgaande ploegen. Door dit feit kwam hij in vast bezit van de beker ter beschikking gesteld door de Regelingscommissie. De heer A. Abrahamse kreeg als enige paarden- ploeger van de fa. VerhageKluijfhout uit Koude kerke een lauwertak aangeboden. De publieke belangstelling was, mede als gevolg van het goede weer, bijzonder gering. Voorzitter regelingscommissie, A. DINGEMANSE WAT VRIENDELIJKER STEMMING OP FRUITVEILINGEN Zeer grote hoeveelheden peren zijn er de vorige week uit de markt genomen ingevolge de E.E.G.-in- terventieregeling voor dit produkt. Op grond van onze informaties bij de veilingen ne men we aan dat er in onze provincie vorige week on geveer 1 miljoen kg peren zijn vernietigd. Hoofdza kelijk betrof dat de rassen Clapps Favorite en Préco- ce de Trevoux en in mindere mate rassen als Beurré d'Amanlis en het ondereind van rassen als Beurré Le brun en Bon Chretien William. Wat vorige week werd verkocht van Bon Chretien William en Beurré Lebrun lag overigens ook maar weinig boven de ophoudprijzen van 21 en 17 cent voor de Beurré Lebrun klasse 1 grote en kleine maat en 24 en 20 cent voor de Bon. Chretien William. Het bleef dus maar een sombere situatie ten aanzien van de peren. Toch waren er vorige week ook wel enkele lichtpunten. Zo viel de prijs van Triumph die Vienne beslist niet tegen. De grootste maten van dit ras (bo ven 80 mm) deden eind vorige week 3538 cent per kg en de klasse I 6070 en 7080 mm werd ver kocht tegen prijzen van 40 tot 45 cent per kg. Er was eind vorige week zelfs sprake van een lichte prijsstij ging voor dit ras. De aanvoer van Beurré Hardy be gon op gang te komen en ook hiervan viel de prijs niet direct tegen. Vrijdag noteerde de Beurré Hardy klasse I 7580 mm 45—48 ct; I 70—75 mm deedi 52 cent en I 6570 mm werd verkocht voor 4143 cent. De kleine maten van dit ras mogen nog niet worden aangevoerd. Het aanbod van appels bleef klein. James Grieve was er weinig meer te koop en noteerde onveranderd tussen 40 en 45 cent per kg voor de meest gevraagde maten. De restantten van de Tydeman gingen eind vorige week ook weg tegen prijzen van 50—70 cent per kg. Donderdag kwamen die eerste Cox's aan de veilingen in Zeeland. Ook hiervan (vanzelfsprekend) geen groot aanbod. Dat komt trouwens niet ook in onze provincie. Klasse I boven 70 mm deed tussen 50 en 58 cent per kg. Jack Lebel noteerde tussen 23 en 28 cent voor de klasse I kwaliteit. De witte kroetappelen werden verkocht tegen prij zen van 1214 cent per kg. De industrie begint hier voor veel interesse te tonen. Een goede prijs voor het ondereind is altijd van betekenis voor de prijs van d» betere kwaliteiten. De aanvoeren van pruimen bleef voortduren. Reine Victoria lag vorige week wat zwakker in de markt, vooral omdat de weersomstan digheden dikwijls tegenwerkten. In het eind van de week deden de goedie partijen van dit ras tussen 50 en 80 cent per kg. Feine Claude d'Althan deed regel matig tussen 80 cent en ƒ1,per kg. Door de regen liep de kwaliteit van de bramen terug en de export op Zwitserland werd hierdoor minder. De prijzen daaldien van rond 1,60 eind vorige week tot rond 1,35 per kg eind deze week.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 22