vam WEEKOVERZICHT NOTERINGEN 19 'Tbdtt&AlcJUieJZ UIT EEN aehtim Weekboek ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: In de afgelopen week was die handel in tarwe zeer stiL De nog steeds niet veranderde resti tutie maakte zaken met Engeland onmogelijk. Voor enkele dekkingsaankopen werden slechte prijzen be taald. Voor gedenatureerde tarwe bestemd in Duits land wel enige vraag. Er deden zich moeilijkheden voor dioor het ontbreken van voldoende blauwe kleur stof die bij het E. E. G.-verkeer is voorgeschreven. Brussel heeft nu bepaald dat voorlopig het gebruik van de goedkopere rode kleurstof is toegestaan, waarbij de denaturatievergoeding dan lager zal zijn. De industrie verhoogde zijn aankoopprijs niet, waar schijnlijk omdat nog zoveel aanvoer moet worden op gevangen dat geen behoefte bestond aan veel aan bod voor spoedige levering. Toch ging zich geleide lijk aan een ander beeld van de tarwemarkt afteke nen, dat misschien in de toekomst bepaalde pers pectieven kan gaan bieden. In Engeland en Frank rijk blijkt veel slechte tarwe geoogst te rijn. Als gevolg daarvan lijkt het waarschijnlijk dat in Enge land mede daardoor veel minder voertarwe dan in de voorgaande jaren geïmporteerd zal kunnen wor den. Nederland en in het jzonder het Zuid-Westen heeft in het algemeen een redelijke schotvrije kwa liteit die op grond van de reeds voorhanden zijnde analyses aan bepaalde door de bakkerijen gestelde eisen zal kunnen voldoen. Daardoor zou het wel eens mogelijk kunnen worden dat onze tarwe niet In hoofdzaak als gedenatureerd produkt maar juist als maaltarwe een bestemming kan gaan vinden, ook voor export naar Engeland. In dit verband mag ook verwacht worden dat de fabrieken zich in min dere mate kunnen voorzien met Franse tarwe, maar grotere belangstelling voor onze eigen goede maal tarwe zullen gaan opbrengen. Wanneer het beleid van Brussel in de eerste plaats gericht zal moeten zijn op het wegwerken van voertarwe, dan zullen v ij misschien met onze maaltarwe in een wat gun- tiger positie komen te verkeren. Zodra de markt de eerste zware druk van de aanvoeren te boven is gekomen zal spoedig kunnen blijken of zich voor onze maaltarwe op de latere maanden kansen gaan voordoen. Voergranen: In voergerst ging vorige week zeer weinig om door het ontbreken van afzetmogelijk heden voor disponibel produkt. De verwachting die bij vele houders bestond met betrekking tot de leve ring op latere termijnen werd in sterke mate door kruist door lage offertes in Franse gerst. De om zetten in haver waren gering. Ruimtegebrek belette veelal de afnemers om zich op de bestaande lage prijzen te bevoorraden. Ook van termijnzaken werd nauwelijks iets vernomen. Brouwgerst: Vorige week was de handel in brouw- gerst onbetekend, niettegenstaande het feit dat de markt toch wel een vriendelijke ondertoon had. Voor spoedige levering werden de prijzen onveranderd aangehouden, bij geringe verkoopmogelijkheden. Voor de latere maanden was er Duitse interesse, maar daarvoor werd niet veel geoffreerd. Het C. B. K. kreeg naar gehoord werd slechts op bescheiden schaal brouwgerst aangeboden. Er waren berichten die er op kunnen wijzen dat de brouwkwaliteit van onze gerst niet hoog zal rijn. Peulvruchten: In een vaste markt voor groene erwten kochten de Duitse importeurs vorige week slechts schoorvoetend beperkte hoeveelheden. Er be stond kennelijk nog een tegenzin om zich behoorlijk te gaan bevoorraden. Toch leek het prdoukt gezond fc. de markt te liggen. Er mag intussen wel aange nomen worden dat in Belgische erwten niet veel goeds tevoorschijn zal komen. Van Franse erwten schijnen de betere kwaüteiten nu al uitgeput te ra ken. Engelse kopers kwamen zich eveneens op onze markt melden, rij het nog voor geringe hoeveelhe den. De 'Alaska-erwten zijn intussen niet duurder meer dan ons produkt, waarmede wel rekening ge houden dient te worden bij het beoordelen van de marktontwikkeling. Over aanbod vanuit de Oost- europese landen werd nog steeds niets gehoord, wat de kansen voor plaatsing van onze erwten wel kan doen groeien. Op een wat verhoogd prijsniveau ein digde de markt vorige week met een goede stem ming doch met onbetekenende handeL Schokkers konden in de verslagperiode weer verder aantrekken, waardoor de 100,grens voor 3 -contracten be reikt werd, wat in jaren niet is voorgekomen. De Engelse kopers bleven geïnteresseerd. Dit nam ech ter niet weg dat aan het eind van de afgelopen week een aarzeling optrad, waardoor de prijsstijging tot stilstand kwam. Het leek wel alsof de kopers zich wilden bezinnen op de ontstane situatie. Er werd dan ook maar weinig meer omgezet. Als gevolg van de vele regen kon de prijs van bruine bonen nog iet-: verder oplopen. Aan het eind van de week moest echter met wat lagere prijzen genoegen worden ge nomen. De handel in capucijners bewoog zich op een spe culatief vlak met vrij sterk verhoogde prijzen voor contracten. Het viel op dat het monstergoed, dat rijn weg in de consumptie-sector moet vinden, moei lijk geplaatst kon worden. De markt sloot met iets afvlakkende noteringen. Zaden. Door het ontbreken van exportvraag van enig belang werd karwijezaad wat lager aangehou den. Blauw maanzaad van de nieuwe oogst kreeg een hogere prijs, terwijl die voor oud zaad ongewij zigd bleef. De consumptieaardappelmarkt: Ondanks de slech te weersomstandigheden bleef de aardappelmarkt deze week rustig. Het aanbod voor prompte levering is nog klein, maar blijkbaar toch ruim voldoende voor de huidige behoefte. Het ziet er naar uit dat de ex port in september aanzienlijk lager zal uitvallen dan vorig jaar. Voor overzeese bestemmingen is zelfs op dit lage prijspeil de concurrentie al moeilijk. Ook de yerladingen naar Westeuropese landen, zoals West Duitsland en Italië, komen nog wat traag op gang. Franse oogstramingscijfers per 1 augustus j.l. wijzen een ca. 10 lagere opbrengst aan dan vorig jaar. In hoever deze cijfers straks met de werkelijkheid zullen overeenstemmen is niet te voorspellen. Hier worden n.l. meerdere keren per jaar oogstramingen gepubliceerd, die vaak moeilijk te vergelijken zijn. De opbrengstverwachtingen in eigen land rijn nog steeds goed. Het tarra-percentage zal echter hoger liggen dan vorig jaar. In verband met bijzondere omstandigheden kan de heer Zuidweg van het Grond-, Pacht en Taxatiebureau dinsdagmiddag 17 septem ber geen zitting houden. Deze wordt verzet naar woensdagmiddag 18 SEPTEMBER ROTTERDAMSE KORENBEURS (99'69) Tarwe: 35.10, sept., netto, franco fabrieken, fa- briekscomüties, exportcondities, franco A'dam R'dam, geen zaken. Kippengerst: 30,25, sept., basis boordvrij. Brouwgerst faq. kwaliteit: 32,sept., basis boordvrij". Brouwgerst C.B.K.: 32,80, netto, sept., basis boordvrij. Brouwgerst Duitse condities: ƒ34,60, nov., nominaal, basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 27,30, sept., 28,75, nov., basis franco R'dam. Groene erwten op monster: tot 50,uitgezochte partijen iets hoger, franco R'dam. Groene erwten 3% kwaliteit: 57,70, sept./okt., 59,okt./nov., 60,nov., franco R'dam. Groene erwten 6% kwa liteit: 55,okt./nov., franco R'dam. Groene erw ten industrie: tot 40,franco R'dam. Schokkers op monster: tot 83,uitgezochte partijen iets ho ger, franco R'dam. Schokkers 3% kwaliteit: ƒ102,50, okt./nov., franco R'dam. Schokkers 5% kwaliteit: 96,okt./nov., franco R'dam. Kapucijners 5%: ff 82,okt/nov., franco R'dam. Bruine bonen door sneekwaliteit: 109,okt./nov., franco R'dam. Maanzaad exportkwaliteit: 185,sept, oud zaad 170,tot 175,franco R'dam. Karwijzaad ex portkwaliteit: 129,laten, sept./okt., 135,la ten, dec., franco R'dam. Termijnmarkt consumptie aardappelen: (Ochtehdcall.): Bintje 40 opw., april: 51 x 13,60, 31 x 13,50, 5 x 13,40, 43 x 13,30, 32 x 13,20, 13,40, laten, 13,20, bieden. Bintje 40 opw., nov.: 7 x 10,50, laten, 10,50, bieden, 10,Aard- appelbeurs: Bintje 40 opw. binnenl. sort, af binnen- and, 9,50 tot 10,50, autovrij. Bintje 35 opw. exp. sort, bestemming W. Duitsland, in 2 maten, ƒ2, tot 10,autovrij. Bintje 45 opw., Italië, 11,50, spoorvrij, alles per 100 kg. Ruwvoeders: tarwestro 32,50—37,50, gerstestro 37,5040,—, erwten stro 55,60, AARDAPPELTERMUNMARKT Weekbericht 410 september 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen, N.V. A'diam, voor Zeeland, Goes, tel. 01100-6451. Consumptieaardappelen: Bintje 40 mm opw. nov. levering. De stemming moet voor deze periode flauw worden genoemd. Vorige week ging de notering terug van 11,50 op 11,— en deze teruggang zette zich door tot 10,30 met 10,50 op de laatste beursdag. De slotnotering was 10,80 10,—. De weekomzet beliep 17 contracten en de openstaande positie was 241 (v.w. 244). Apr. leve ring. Ook voor de apr. levering gaven de noteringen een dalende tendens te zien n.l. van 13,70 naar 13,10 als laagste notering met 13,30 op de laat ste beursdag. De slotnotering was 13,4013,30. De weekomzet was 473 contracten en de openstaan de positie 1914 (v.w. 1753). MARKT GOES (10—9—'68) Granen en peulvruchten: Tarwe van 32,tot 34,— (basis 17%); gerst van 27,— tot 30,50 (ba sis 17%); haver van 25,-* tot 26,— (basis 15%); BRAMujr déSUKWEK, 10 sept. UET begint er op te lijken dat we een mooie nazomer krijgen. De laatste week is het mooi weer geweest en de grond goed opgedroogd. De werkzaamheden zijn goed opgeschoten. Het vele stro is al wat opgeruimd en een enkel zeer nat stukje tarwe, waar de maaidorser doorgezakt zou zjjn, kan nu zachtjesaan gemaald worden. Alles is nu gepland op het rooien der aardappels. Overal zie je ze bezig, de rooimachines eerst nog wat stroef rijdend door de nog niet droge bedden, maar nu toch al weer op snelheid. Overal zie je de volle wagens hun vracht. ]o-^en in de koelhuizen en de opslagplaatsen. Alle hens zijn aan dekOp enkele plaatsen is er nogai wat natrot ingekomen en een man aan de band, die de meedraaiende rotte en halfrotte knollen er uit raapt (wanneer het niet te erg is) is daar wel op rin plaats. Met de zieke aardappels schijnt het ove rigens mee te vallen hoewel we nog maar aan t begin staan. Natuurlijk is hier ook veel verschil in. De man, die weinig gespoten heeft krijgt zijn rekening dit jaar wel vroeg gepresenteerd. Degene, die op tijd en veel heeft gesproeid, plukt nu de vruchten er van. Buurman Willem was ook niet tevreden over een perceeltje aardappelen in de doom. De naam zegt het reeds, een heel laag gelegen stuk, waar het grondwater zó hoog stond tot in de rijen. „Dan kun je er niet doorrijden en met de hand spuiten kunnen we niet meer" zegt hij. Dan moet je ook niet klagen, zeiden we. „Ja maere het is meest natrot, ze stongen te lank in 't waeter soms een êele weke en daer kan gin één aerpel tegen. Dat is waar, dat wordt te lang. Toch èm me vorig jaer olies nog deurgespoten maer 't wier eile mille erremoe. Het is een aeven- tuur op zulke grond, 't eene jaer lukt het en 't aére niet". Ja, zo is het, we zijn weer al aardig opgeschoten met de tijd. We lazen dat de bietencampagne '68 op 23 september begint. Dat is maar 14 dagen meerHet zag zo mooi aan met de bieten. Ze wa ren prima gegroeid tot half juni. Maar toen kwam de vele regen tot september toe en was de groei er uit. Je kon het zien; ze zagen naar de nattig heid, ze kregen te veel van 't goede. Laten we hopen, dat we dit najaar een drogere oogsttijd voor de bieten krijgen dan bij de granen. Je kunt natuurlijk in de bieten meer verdragen van 't weer dan in de granen maar hoe vlugger het gaat hoe beter! Je land lijdt er minder van. Een nat najaar geeft soms slechte gevolgen bij de volgende oogst. Nu eerst de aardappels en dan zien we wel weer verder erwten (klein groen) van 35,tot 50,schok kers van 40,tot 75,(voor extra kwaliteit wordt een premie betaald); capucijners van 50, tot 65,Alles per 100 kg en boerenschoon af boerderij. Aardappelen: Bintje, 35 mm opw. binnenl. sort, van 7,50 tot 7,75, af boerderij op auto gele verd. Sorteerkosten voor koper. Voederaardappelen van 3,50 tot 4,beide per 100 kg. Hooi en stro: Lucemehooi van 115,tot 125,veldbeemd van 35,tot 42,50; tarwestro van 32,50 tot 37,50; gerstestro van 37,50 tot 40,erwtestro van 55,tot 60,Alle noteringen op auto geleverd, uit de ruiter geperst en per 1000 kg. Vlas: Ongere- peld 2028 cent, gerepeld 2035 cent, beschadigde en afwijkende partijen 1220 cent en ernstig be schadigde 612 cent. Alles per kg en op auto gele verd. Eieren: De eierprijs is 1,75 tot 2,01 per kg. VARKENSNOTERINGEN COVECO Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la ƒ3,04 idem ƒ2,99 ƒ2,89 2a, lb „2,92 idem „2,87 „2,77 3a, 2b, lc 2,85 idem 2,82 2,72 3b, 2c, 3c 2,82 idem 2,77 2,67 4 en Cc 2,67 idem 2,71 2,61 Ongeklassificeerden: 101110 kg 2,69 111—150 kg VEEMARKT ROTTERDAM (9/10—9—'68) Slachtvee. Slachtrunderen: extra kw. 4,855,25; le kw. 4,254,70; 2e kw. 3,854,10; 3e kw. 3,603,75; worstkoeien 3,55—3,70; slachtstie- ren 4,304,90. Alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren: extra kw. f 3,854,05; 2e kw. 3,05 3,80; 3e kw. 3,353,60; Nuchtere slachtkalve- ren 1,651,75; Slachtvarkens: le kw. 2,37— ƒ2,42; 2e kw. 2,34—2,37; 3e kw. 2,26—2,14; Slachtzeugen 1,751,90; zware varkens 2, ƒ2,10. Alles per kg levend gewicht. Gebruiksvee. Melk- en kalfkoeien 1100,tot 1550,—; Varekoeien 900,— tot 1200,—; Vaarzen 900,— tot 1050,—; Pinken 600,— tot 725,—; Graskalveren 375,tot 500,Nuchtere kalve ren (stier) 210,tot 285,;voor fok of mesterij (vaars) 170,tot 220,Schapen 95,tot 130,Lammeren 100,tot 135,Alles per stuk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 19