DINGEN VAN DE WEEK II Er waren ook in de afgelopen periode nog veel donkere wolken aan het afzetfront van tuinbouw- produkten, maar toch hebben we de Indruk dat het wat lichter gaat worden. Zeker, één zwaluw maakt nog geen zomer, maar de geweldige doordraai van het begin van de week was er toch niet meer In het eind van de vorige week. De EEG. Interventieregeling voor peren heeft de markt duidelijk bewaard voor een algeheel In elkaa'r storten. De miljoenen kilo's peren die in ons land en in het buitenland zijn vernietigd, zitten niet meer in de weg voor de betere rassen die nu ko men. Niet alleen in ons land is er sprake van een perecrisis. Sinds 22 juli is die er al in Frankrijk en sinds 16 augustus in België en in beide landen zijn zeer grote hoeveelheden uit de markt geno men. De Franse regering besloot reeds bij het begin van het seizoen om het verhandelen van vroege peren van de kwaliteitsklasse lil niet toe te staan, evenmin als van de kleine maten van klasse I en II kwaliteit De Franse perenoogst wordt dit jaar een kwart hoger geschat dan het vorig jaar en zaJ ruim 400 miljoen kg bedragen. Het produktschap voor Groenten en Fruit gaf dezer dagen een uitvoerig overzicht van de stiuatie op de Europese perenmarkt. Daarin kwam duide lijk naar voren dat er overal een grote oogst is. In Nederland rekent men op het dubbele van het vorig jaar, namelijk een kwantum van 140 miljoen kg. België gaat ook meetellen als perenproducent want dit land schat de produktie op 100 miljoen kg, dat is ook het dubbele van het vorig jaar. Twee jaar geleden bedroeg de perenproduktie van dit land slechts 30 miljoen kg. West-Duitsland spreekt van een te verwachten produktie van 520 miljoen kg peren, dat is ruim 30% meer dan het vorig jaar. Italië sprak eerst van een produktie van 1249 miljoen kg peren in dit seizoen maar inmiddels heeft men de oogstraming herzien en spreekt men nu over 1590 miljoen kg peren. Spanje had het vorig jaar goed 100 miljoen kg peren en dit jaar schat men de produktie op 218 miljoen kg. We geven deze cijfers weer om aan te tonen dat de peren overal dik hangen en ook om er op te wijzen dat de teelt in vele landen van belang ia. Het Nederlandse perensortiment is ruim en voor de goede rassen zijn we niet pessimistisch ge stemd. Met de specifieke zomerrassen als Précoce de Trevoux en Clapps Favorite zit het echter wat moei lijker. Ze moeten in een korte periode worden ge ruimd, zeker bij warm weer en ze komen in een tijd waarin de concurrentie van peren en andere fruitsoorten uit de zuidelijke E. E. G.-landen groot is. Met dit gegeven zal zeker rekening gehouden moeten worden bij het vaststellen van maatregelen in de perensektor op het fruitbedrijf. Daarbij is de Clapps Favorite wel het ras dat de grootste moei lijkheden geeft. Op de veilingen is de Beurré Hardy verschenen en de Conference zal niet lang meer op zich laten wachten. Conference is een peer die over minstens vijf maanden gespreid kan worden dus daar zien we niet zoveel moeilijkheden voor in het verschiet. En Beurré Hardy is altijd goed gevraagd vanwege de smaak en kwaliteit. We gaan ook weer beginnen met het plukken van fruit voor het koelhuis. Sommigen zijn mis schien al begonnen met de Conference. Wat dat opslaan van fruit in het koelhuis betreft zouden we nog eens met nadruk willen wijzen op de nood zaak om hiervoor enkel de betere kwaliteiten te bestemmen. In elk geval dient dat te gebeuren bij de appels. Het is te verwachten dat de fabrieken dit najaar een goede belangstelling zullen tonen voor kroet- en valappelen. Er komt niet zoveel industrie-fruit. Reeds enkele jaren zien we dat het ondereind van de appels in het voorjaar vrijwel waardeloos is. De consument heeft hiervoor geen interesse en de fabrieken zijn meestal gestopt met de verwer king. Toch zijn de bewaarkosten er voor gemaakt Het bewaren van de mindere kwaliteiten geeft mees tal verlies. Bij het plukken van fruit voor het koelhuis kan men het beste de mindere kwaliteiten laten han gen. Heeft men later nog gelegenheid dan kan men ze altijd nog voor de industrie plukken of ze oprapen. Nog beter is ze direct apart te houden. In verband met de te verwachten vraag naar industrie-fruit kan het ook verstandig zijn om van bepaalde rassen waarvan de kwaliteit niet al te best is, de kosten van het sorteren niet te maken. Overleg met de veilingdirektie over de mogelijkheden in dezen is gewenst. Het kan veel kosten besparen. Als fruit telers zullen we dit jaar naar het zich laat aanzien met lage uitkomsten genoegen moeten nemen. La ten we er dan ook voor oppassen om onszelf geen nodeloze stroppen te bezorgen door het bewaren van fruit dat daarvoor niet geschikt is, of het node loos sorteren van een industrieprodukt Daar in 1968 het inventarisatiesysteem sterk ge wijzigd is en in verband hiermede verwarring over de areaalcijfers bestaat heeft het Produktschap voor Aardappelen het volgende vergelijkbaar overzicht opgesteld. Deze opstelling geeft een vrij betrouw baar beeld van de werkelijkheid. Oppervlakte aardappelen 1968 in ha incl. vroege aardappelen en pootaardappelen kleiaard. zandaard. fabr.aard. totaal 1968 (voorl.) 68.700 20.800 59.900 149.400 1967 67.400 24.900 46.200 138.500 1966 61.900 25.500 43.700 131.100 1965 56.500 24.000 44.200 124.700 1964 56.300 24.800 43.500 124.600 1963 61.000 30.300 42.600 133.900 1962 58.200 29.300 41.100 129.600 1961 57.000 32.700 43.000 132.700 1960 63.400 43.600 41.100 148.100 1959 63.100 44.200 37.700 145.000 Uit deze nog voorlopige cijfers van 1968, aldus het Produktschap zou moeten worden afgeleid, dat het areaal klei-aardappelen niet met 3 is ingekrompen maar met 2 is uitgebreid. Het areaal fabrieksaard appelen is t.o.v. vorig jaar bijna 30 groter gewor den. Het areaal pootaardappelen (evenals de vroege consumptie-aardappelen) zijn bij genoemde cijfers in begrepen. De oppervlakte „goedgekeurde" pootaard appelen schommelt de laatste jaren tussen 21.500 en 24.400 ha. Aardappelareaal E. E. G. in 1.000 ha 1963 1965 1967 1968* Nederland 129 123 138 149 België/Luxemburg 74 61 66 58 West-Duitsland 925 783 707 661 Frankrijk 843 574 532 480 Italië 386 348 338 340 Samen 2.357 1.889 1.781 1.688 Voorlopige cijfers. Van enkele andere Europese landen is intussen ook de voorlopige oppervlakte bekend. 1967 212.000 ha 38.000 ha 37.000 ha 1968 213.000 ha 37.000 ha 38.000 ha Groot-Brittannië Zwitserland Denemarken DE PRIJZEN Tot nog toe is de prijsontwikkeling voor de nieuwe oogst onbevredigend, aldus het Produktschap. Voor de veilingaardappelen dde in hoofdzaak afkomstig zijn van tuinbouwbedrijven en andere kleine bedrij ven, was de gewogen gemiddelde prijs van eind mei t/m 31 juli 21,05. Vorig jaar was dit 21,en in 1966 34,— per 100 kg. Voor de tuinders is de prijs ook dit jaar weer be neden de kostprijs gebleven. De veilingaanvoer was tot en met 31 juli 32.000 ton tegen vorig jaar 37.000 ton. In 1960 was dit nog 52.000 ton en in 1955 63.000 ton, waaruit de sterke inkrimping van de vroege consumptie-aardappelteelt blijkt. De goedkopere im port uit de E. E. G.-partnerlanden is hiervan de voor naamste oorzaak. De veilingprijzen van St. Annaland/ Tholen, geven een beeld van het doorsnee prijsver loop in augustus. Voor Bintje consumptie-aardappe len per 100 kg op 6 augustus 11,40, 12 augustus 13,30, 16 augustus 14,90, 22 augustus 13,80, 28 augustus 11,60, 2 september 10,40. Op 2 september zijn in Rotterdam de eerste groot handelsnoteringen van diit seizoen opgemaakt. Deze prijzen gelden af produktiegebied. 2 sept. 1968 4 sept. 1967 Bintje 35/5055 mm 10,50 11,75 Bintje 40 mm opw. ƒ11,50 ƒ13, Bintje 45 mm opw. ƒ11,50 ƒ15, Eigenheimer 40 mm opw. 14,14,75 Op vrijwel dezelfde datum waren de noteringen vorig jaar dooreengenomen ca. 10 hoger dan dit jaar. De termijnmarktnoteringen voor klei Bintje leve ring april, geven eveneens lagere prijzen te zien dan vorige jaren. Klei-Bintje 40/- Zaken gedaan in: 3de week mei 3de week juni 3de week juli 3de week augustus levering april In 100 kg 1968 14,55 14,55 13,95 14.65 1967 17,80 17,05 17,40 16,45 1966 17,30 17,50 17,35 17,15 De consumptieprijzen in Amsterdam en Den Haag waren op 29 augustus j.l. in centen per kg. Bintje Eigenheimer Amsterdam 26 (25 tot 35) 32 (29 tot 39) Den Haag 28 (22 tot 34) 29 (24 tot 34) Opvallend is het grote verschil in prijs bij de steek- proefbedrijven die gegevens over de consumenten prijzen verschaffen. EXPORT NIEUWE OOGST De export van de nieuwe oogst kon weer moeilijk op fcgng komen. In juli en augustus kon 10.000 ton worden uitgevoerd. De export naar West-Duitsland is eerst na half augustus van enige betekenis gewor den. Wat betreft de buitenlandse oogstvooruitzichten meldt het Produktschap dat de Westduitse oogst weer goed lijkt te worden en de prijzen daar aan de lage kant zijn. In België is het areaal met 13 ingekrom pen van 62.000 ha tot 54.000 ha en de phytophthora- aantasting zou van meer betekenis zijn dan in ons land. Frankrijk heeft de afgelopen maanden meer dan 50.000 ton vroege aardappelen uit de markt genomen en grotendeels vernietigd. De overname-prijs in augustus was 8,80 per 100 kg. Behalve in West- Duitsland wordt ook voor export naar andere landen de exportactiviteit opgevoerd. Het laat zich aanzien dat dit land voorlopig een geduchte concurrent zal blijven. Voor het weer vastleggen van 50.000 ton contraot- aardappelen tot in het voorjaar en voor het verstrek ken van een opslag- en kwaliteitspremie die varieert van ca. 0,85 tot f 1,per 100 kg, is door de Franse staat voorlopig een bedrag van 6,6 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Het kan niet anders of deze wijcze van ondersteuning heeft ook betrekking op de exportaardappelen, zodat in feite van concurrentie vervalsing kan worden gesproken. Intussen houdt Frankrijk zijn eigen grenzen voor invoer gesloten door handhaving van het zgn. minimumprijzenstelsel dat er in feite op neer komt, dat bij lagere markt prijzen dan overeenkomen met de berekende kost prijs, geen invoer wordt toegestaan. De Franse oogst wordt dooreengenomen goed ge noemd. In hoeverre de inkrimping van het areaal met ca. 50.000 ha of bijna 10 betrekking heeft op voer- aardappelen en/of consumptie-aardappelen is niet bekend. Ook in Italië zijn de prijzen aan de lage kant. Im port is er nog niet. Wel zouden voor latere levering enkele duizenden tonnen Franse consumptie-aard appelen zijn aangekocht. Op wat langere termijn is de internationale marlot niet te beoordelen. In de niet genoemde Europese landen is nog weinig over de te verwachten oogst en zeker niet van de kwaliteit, bekend. Landen met noemenswaardige tekorten die voor onze export van belang zouden kunnen zijn, zijn thans nog niet te onderkennen en hierin zal in de eerstkomende tijd waarschijnlijk geen verandering komen DE IMPORT Niettegenstaande de overvloedige voorraden uit eigen oogst heeft nog import van oude aardappelen plaats gevonden; vrijwel uitsluitend uit België en wel rond 7.000 ton. De totale invoer van nieuwe aard appelen bedroeg t/m augustus 44.000 ton waarvan ruim 28.000 ton uit België. Intussen gaat de import nog steeds door en het laat zich aanzien, dat ook in september nog meerdere duizenden tonnen uit BelgW zullen worden ingevoerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11