Nieuw type fruittransportwagen Appels en peren werden goedkoper DINGEN VAN DE WEEK 4 Een nieuw type fruittransport wagen, waarbij de laadvloer bij het laden en lossen tot op de grond kan zakken wordt dioor C. van der Lely N.V. te Maasland op de markt ge bracht. De wielen van deze Lely fruitwagen zijn draaibaar aan de laadvloer bevestigd. Door aan weers zijden geplaatste hydraulische cylin ders kan vanaf de trekker de hoogte van de laadvloer versteld worden en aan de omstandigheden worden aan gepast. De hierbij geplaatste foto laat zien hoe op deze wijze het laden en los sen met steekwagen, klemwagen enz. een eenvoudige zaak wordt. Voor het transport wordt de laadvloer in en kele seconden hydraulisch omhoog gebracht. De korte oprijplank blijft aan die wagen bevestigd zodat die al tijd bij de hand is. De lengte van de laadvloer is 4.10 m (11 kisten). Door de brede lagedrukbanden (10 x 15) worden wielsporen zoveel mogelijk tegengegaan. De prijs van deze fruit transportwagen, compleet met hy draulische cylinders, bedraagt 1600. NIEUWE DIRECTEUR TUINBOUW OP 1 SEPTEMBER 1968 IN FUNCTIE De benoeming an de heer ir. W. van Soest tot directeur van de Tuinbouw bij de Directie Bedrijfs ontwikkeling van het Ministerie van Landbouw en Visserij, zal per 1 september a.s. haar beslag krijgen. De heer Van Soest vervulde tot nog toe de functies van regionaal Rijkstuinbouwconsulent voor het Zuid hollands Glasdistrict te Naaldwijk, landelijk tuinbouw- consulent voor de groenten- en fruitteelt onder glas en directeur van het Proefstation voor de groenten- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. De heer ir. J. M. Jacobs, die voorheen reeds de da gelijkse leiding had van hét* regionaal Rijkstuinbouw- consulentsohap te Naaldwijk, zal per 1 september a.s. tot regionaal Rijkstuinbouwconsulent te Naald wijk worden benoemd. Tevens zal hij tijdelijk worden belast met de leiding van het landelijk consulentschap en van het Proefstation voor de groenten- en fruit teelt onder glas. EERSTE OOGSTRAMING APPELS EN PEREN SEIZOEN 1968/'69 Het C. B. S. heeft in samenwerking met de R. L. V. D. van het Ministerie van Landbouw en Visserij de eerste oogstraming van appels en peren voor het seizoen 1968/'69 opgesteld. Deze oogstraming werd gehouden eind juli 1968. APPELS De totale bruto-produktie van appels wordt voor het seizoen 1968/'69 geraamd op 395 min kg tegen 535 min kg in 1967/'68 26 De handelsproduk- fde wordt voor het seizoen 1968/'69 geraamd op 360 min kg tegen 488 min kg in 1967/'68. Handelsproduktie appels in min kg 1967/'68 1968/'69 Appelen (totaal) 488 360 Yellow Transparent 11 10 James Grieve 37 32 Cox's Orange Pippm 61 49 Jonathan 46 34 Schone van Boskoop 90 32 Golden Delicious 113 96 PEREN De raming van de bruto-produktie van peren komt voor het seizoen 1968/'69 uit op 155 min kg tegen 80 min kg in 1967/'68. Dit betekent bijna een ver dubbeling t.o.v. 1967/'68. De handelsproduktie van peren wordt voor 1968/'69 geraamd op 140 min kg tegen 72 min kg in 1967/'68. Handelsproduktie peren in min kg 1967/'68 1968/'69 Peren (totaal) 72 140 Clapp's Favouriie 6,5 12,5 Bonne Louise d'Avranches 6,5 10,0 Légipont (Charneux) 7,0 16,0 Conference 18,5 25,0 Doyenné du Cornice 3,0 5,5 Br valt opnieuw weinig opwekkends te schrijven over de gang van zaken op de Zeeuwse fruitvei lingen in de afgelopen periode. Het aanbod van appels en peren nam toe en de prijzen liepen over de gehele lijn terug. Bij de peren kwam er nog veel Précoce de Tre- voux maar een groot percentage bestond uit de kleine maten en hiervoor was weinig of geen be langstelling. Klasse I 5560 mm, wat voor dit ras dit jaar een redelijke maat is, daalde eind vorige week tot 17 cent per kg. De maat 50—-55 mm liep terug tot 7 a 8 cent, II d, II grof en III fijn ging naar de fabrieken voor 35 cent per kg. Clapps Favorite klasse I 6570 mm begon op ongeveer 40 cent per kg maar was in het eind van de vorige week al gedaald tot rond 30 cent en de maat 6065 mm, ook een courante maat voor dit ras, begon qp 30 cent en lag vorige week rond 23 cent. Met de James Grieve wou het ook al niet vlotten. In het begin van de week, toen enkel de maat 75 mm en opwaarts mocht worden aange voerd, deden de grote maten rond en iets boven 50 cent per kg. Dinsdag, toen de maat 65 mm en opwaarts aangevoerd mocht worden daalde de prijs met ongeveer 5 cent per kg en geleideliik aan is daarna de prijs van deze appel verder ge daald. Vorige week donderdag lag de prijs van de klasse I 70 en 75 mm, wat de meest aangevoer de en meest gevraagde maten zijn, rond 35 cent per kg. Vrijdag was er enig herstel op 3739 cent per kg. De hoop dat deze appel het redelijke niveau van ongeveer 45 cent per kg zou kunnen hand haven is helaas niet uitgekomen. Wel komt steeds duidelijker naar voren dat de kilo-opbrengst van de James Grieve erg zal tegenvallen. Veel telers hebben maar een halve oogst van normaal. Het aanbod van Benoni werd groter en de prijs van dit ras liep eveneens terug. De kwaliteit speelt een grote rol. Al naar gelang van het feit of er veel of weinig kleur op de vruchten zit, werd tus sen 50 en 80 cent per kg betaald voor dit ras, althans voor de grote en middelmaten. Kleine ma ten en mindere kwaliteiten deden tussen 15 en 25 cent. Tydeman's Early Worchester was af en toe in ruime hoeveelheden te koop en kon zich redelijk handhaven. De meest gevraagde maten deden eind vorige week tussen 50 en 60 cent. Zigeunerin klas se I grote en middelmaat noteerde in het begin van de vorige week rond 30 cent per kg en eind van de week rond 25 cent. Kleine maten en min dere kwaliteiten draaiden meestal door en dat deden ook deze kwaliteiten van de meeste andere appelrassen voor zover de fabriek er geen inte resse voor had op 67 cent per kg. Het pruimenaanbod bleef ruim. Belle de Lou- vain van goede kwaliteit noteerde regelmatig tus sen 60 en 75 cent per kg en Reine Victoria klasse I werd verkocht tegen prijzen van 0,90 tot 1,10 per kg. Klasse II en mindere kwaliteiten brachten 1030 cent per kg op of draaiden soms door. Bramen waren gevraagd voor binnen- en bui tenlandse fabrieken. De prijs steeg tot 1,50 per kg voor de industriebramen en 2,voor de con sumptiebramen. De aanvoer bleef tegenvallen. IET C. B. S. heeft dezer dagen in samenwer king met de Rijksvoorlichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij de eerste oogstraming voor appels en peren voor dit sei zoen opgesteld. Dit is gebeurd naar de stand per eind juli 1968 en deze cijfers zijn hierboven opge nomen. Voor een aantal rassen zijn afzonderlijke oogst- ramingen gegeven en daarbij is vermeld de pro duktie van het vorig jaar. Zeer sterk springt daar- bij naar voren de zwakke positie van de Goudrei- nette dit jaar. Wat de peren betreft valt op, de produktie van Legipont die geschat wordt op 16 miljoen kg, tegen het vorig jaar 7 miljoen kg en van Conference die het vorig jaar 18,5 miljoen kg bedroeg en nu ge schat wordt op 25 miljoen kg. Dat betekent dat de .Conference in andere delen van het land aanzien lijk beter moet zijn dan in Zeeland want we moeten nog zien dat in onze provincie gemiddeld de pro duktie van het vorig jaar wordt gehaald. Er han gen over het algemeen niet meer vruchten aan de bomen en op het ogenblik zijn ze kleiner van stuk dan het vorig jaar. In het Vakblad voor de Groot handel zagen we trouwens ook een overzicht waar- ;In Conference voorkomt met 75 van een volle dige oogst in het Sticht en met een volledige oogst in de Betuwe. De produktie van Doyenné du Cornice schat het *C. B S. op 5,5 miljoen kg tegen het vorig jaar 3 miljoen kg. Het Sticht noemt voor dit ras een pro duktie van 40 van een volledige oogst en de Betuwe 60 Dikwijls is de eerste oogstraming te laag geble ken. Dat gebeurde dan in hoofdzaak in jaren met een grote oogst. Het zou ons echter niet verwon deren indien er dit jaar sprake was van het tegen overgestelde. De invloed van het weer op de grootte van de oogst is zonder twijfel zeer groot. IN eerder genoemd Vakblad lazen we een verslag van de fruitverpachtingen die in het Utrechtse en de Betuwe in de afgelopen weken hebben plaats gevonden. Gezegd wordt dat de be langstelling van de pachters voor de aangeboden percelen gemiddeld niet tegen viel. Er werden ook gemiddelde prijzen per kg genoemd die op de fruit verpachtingen in dit gebied werden besteed. Voor Goudreinette in het Sticht was dat 30 cent en in de Betuwe 25 cent. De produktie van dit ras wordt in beide gebieden overigens slechts geschat op 20 van normaal. Cox's Orange deed in bei de gebieden gemiddeld 25 cent; Golden Delicious in het Sticht 35 cent en de Betuwe 30 cent. Jona than in het Sticht 15 'cent en de Betuwe 20 cent. Wat de peren betreft wordt voor Conference in het Sticht een prijs genoemd van 30 cent per kg en in de Betuwe 25 cent. Doyenné du Cornice in het Sticht 70 cent en de Betuwe 50 cent. Beurré Hardy in het Sticht 45 cent en de Betuwe 40 cent. Omdat er ook in ons gebied regelmatig fruit- pachters komen om zaken te doen, leek het ons nuttig deze gemiddelde Betuwse en Utrechtse prij zen hier op te nemen. Men heeft dan enig inzicht in wat daar gebeurt en daarbij kan ook nog wor den gewezen op de over het algemeen zeer goede kwaliteit van het fruit uit de jonge Zeeuwse bedrij ven. De fruitpachters hebben daar altijd extra be langstelling voor. WORIGE week werden we getroffen door de zeer sombere toon die sprak uit alle regio nale rubrieken. Duidelijk werd daarin weergegeven de stemming die er op het ogenblik bestaat bij de Zeeuwse fruitteelt. De opleving die er midden augustus leek te komen is sindsdien weer verlo ren gegaan. James Grieve, Clapps Favorite en Pre- cose de Trevoux brengen te weinig op. Het is een sombere situatie. Ook uit Frankrijk komen nog steeds sombere verhalen over de toestand in de fruitteelt. In het zuiden is de oogst van Golden Delicious reeds be gonnen. Het Franse Ministerie heeft strenge eisen gesteld wat betreft de kwaliteit van de export appels. Klasse III mag hiervoor helemaal niet in aanmerking komen en ook de appels beneden 60 mm zijn uitgesloten van verkoop. Midden augustus werden vanaf de Duitse grens reeds 1520 wagons Golden Delicious terugge stuurd omdat de vruchten nog niet rijp waren. Volgens de Franse boerenbonden brengt het fruit op het ogenblik maar de helft op van verleden jaar. De roep om ingrypen van de regering is daar zeer groot

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4