2 SCHAPENHOUDERS OPGEPAST I Nadat enkele weken geledien een aantal geiten uit de omgeving van Krabbendijke spoorloos verdwenen lijn, komen er nu berichiten binnen dat de belang stelling van deze onbekende veedieven ook uitgaat naar schapen dde niet onder direkt toezicht staan. Schapenhouders die hun schapen laten weiden op enigszins afgelegen uithoeken worden daarom gead viseerd een extra oogje in het zeil te houden C. M. C. HAALDE RICHTPRIJS IN 1967/1968 Met de hakken over de sloot heeft de Coöpera tieve Melk centrale g.a. (C. M. C.) in het boekjaar 1967/1968 de richtprijs (35 cent) gehaald. Bij een vetgehalte varn 3.70 kwam een C. M. C.-lid ge middeld aan 35,15 cent. De ruim 9.000 C. M. C.- leden vertrouwden 670 miljoen kg melk met 3,82 vet aan hun coöperatie toe. In 1966/1967 was dit 635 miljoen kg melk met 3,78 vet. Voorname lijk als gevolg van de ruim 5 hogere aanvoer steeg het totaalbedrag melkgeld van 226 miljoen tot 239 miljoen. Aan de algemene vergadering w-ordt voorgesteld om van het batig saldo ad 8,6 miljoen (vorig jaar ƒ10,4 miljoen) ƒ8,1 miljoen met de leden te vereffenen en 0,5 miljoen aan de reserve toe te voegen. Wordt dit voorstel aan- genomen, dan stijgt het werkkapitaal tot ruim 76 miljoen. BESTEMMINGSPLANNEN 's Heer Arendskerke. Vanaf 20 aug. '68 ligt geduren de één maand ter inzage, het door G. S. goedgekeur de bestemmingsplan „Kom 's-Heer Hendrikskinderen Kerkplein 1967". Het bestemmingsplan omvat de gronden, gelegen in de omgeving van de Oude Rijks weg en het Kerkplein te 's-Heer Hendrikskinderen. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeente raad als G. S. hébben gewend, bij de Kroon in beroep gaan. Valkenisse. Vanaf 15 augustus 1968 ligt te Koude- kerke gedurende één maand ter inzage het bestem mingsplan „Zomerhuizenterrein Zoutelande". Ge durende genoemde termijn kunnen schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren worden ingediend. Westerschouwen. Vanaf 26 augustus 1968 ligt ge durende een maand te Haamstede ter inzage het vast gestelde bestemmingsplan „Nieuw Haamstede I". Ge durende genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij G.S. bezwaren tegen het bestemmingsplan indie nen. Zierikzee. Met ingang van 28 augustus 1968 ligt gedurende één maand ter inzage het bestemmings plan West I, II en III. Het plan betreft het gebied, be grensd door de Boerenweg, Laan van St. Hilaire, Havenkanaal en Levenstrijddijk. Gedurendie genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tegen het ontwerp tot de gemeenteraad hebben gewend, tegen voormeld plan bezwaren indienen bij G. S. Rilland-Bath. Ingaande 26 augustus 1968 ligt ge durende één maand ter inzage het bestemmingsplan Kom Rilland 1968, houdende wijziging van het be stemmingsplan kom Rilland 1964. Gedurendè genoem de termijn kan een ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend, bezwaren tegen genoemd bestemmingsplan indienen bij G. S. Ontwerp streekplan West Zeeuws-Vlaanderen. Tot en met 30 september 1968 ligt ter inzage op de pro vinciale griffie en op de secretarieën van de betrok ken gemeenten het ontwerp streekplan West Zeeuws- Vlaanderen. Tot deze datum kunnen schriftelijk be zwaren tegen dit ontwerp naar voren worden ge bracht. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de Provinciale Staten. In Memoriam H. A. A. BARON COLLOT D'ESCURY In de loop van zondag bereikte ons het ont stellende bericht dat de ere-voorzitter van de Kring Hulst en zijn echtgenote door een auto ongeluk om het leven waren gekomen. Door dit tragische ongeval is een bijzondere figuur uit het Zeeuwse agrarische verenigings leven heengegaan. Voor onze Z. L. M. is de heer Collot jaren lang een voortreffelijk bestuurslid en collega geweest. Zes en dertig jaar heeft hij de Kring Hulst gediend als bestuurslid waarvan veertien jaar als voorzitter. Met dankbaarheid gedenken wij het zeer vele werk door hem ten behoeve van onze organisatie en leden verricht. Voor de Z. L. M. deden wij nooit een tevergeefs be roep op hem. Wij herinneren ons nog de grote Landbouwtentoonstelling in 1955 met het be zoek van H. M. de Koningin, bij welke gelegen heid hij te Kloosterzande geheel belangeloos een tentoonstellingsterrein beschikbaar stelde. De heer Collot heeft het in zijn leven niet altijd gemakkelijk gehad. Zijn taak als rent meester van het Kroondomein was geen een voudige. Maar met niet aflatende zorg was hij steeds voor het welzijn van zijn pachters In de weer. Hij zal gemist worden in zijn geboorte dorp Kloosterzande, gemist in de Zeeuws- Vlaamse polders, waar veel van zijn voetstap pen liggen. De polders die hij kende als geen ander! Moge de Heer hem en zijn echtgenote voor hun vele goede werken de eeuwige rust schen ken. Dat zijn kinderen dit smartelijke verlies met kracht en sterkte mogen dragen. Binnen de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en in het bijzonder in de Kring Hulst der maat schappij zal men hem in dankbaarheid blijven gedenken. HET BESTUUR DER Z. L. M. CURSUS ELEKTRISCH LASSEN LANDBOUWPRAKTIJKSCHOOL SCHOONDIJKE Bij voldoende deelname zal evenals voorgaande jaren ook in de komende winter weer een cursus electrisch lassen georganiseerd worden. Deze cursus die speciaal gericht is op het lassen in de landbouw zal gegeven worden aan de Technische School te Oostburg. De cursus zal begin oktober aanvangen en zal gehouden worden op één avond in de week van 18.3021.00 uur. Naast praktisch lassen zal ook de noodzakelijke theorie worden gegeven. De cursus wordt afgesloten met een examen afgenomen onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastech niek. De kosten bedragen 45,Belangstellenden voor deze cursus dienen zich vóór 13 september 1968 aan te melden bij de Landbouwpraktijkschool, Dr. Huizingastraat 30 te Schoondijke. RADIO Dinsdag 3 september a.s., Hilversum I, 52.30 12.40 uur „De bietenteelt in Limburg", m.m.v. ir. L. J. T. Lumens, rijkslandbouwconsulent voor Zuid- Limburg. „Tien jaar bdrijfsv^rzorgingsdienst in Gors- sel", een vraaggesprek met de heer G. Loman, secre taris van de samenwerkende bondén in Gelderland, Overijssel en Drente. Vrijdag 6 september a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur „Bedrijfsaanpassing in de ruilverkaveling", m.m.v. de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Z. Gelderland. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Hulst: Maandag 2 sept, in „Het Bonte Hert". Westkapelle: Maandag 2 sept, in „Kasteel van Batavia" van 9.15 tot 12.30 uur. Terneuzen: Woensdag 4 sept, in hotel „Des Pays-Bas". Oostburg: Woensdag 4 sept, in café „De Windt". Koudekerke: Woensdag 4 sept, in hotel „Wal cheren" van 9 tot 1 uur. Zierikzee: Donderdag 5 sept, in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 5 sept, in hotel „De Eendracht". Tholen: Zaterdag 7 september in hotel „Hof van Holland". INZAAI WINTERGEWASSEN RUILVERKAVELING KOEWACHT De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Koewacht maakt bekend, dat in de 2e helft van ok tober 1968 een aanvang zal worden gemaakt met de uitvoering van de kavelinrichtingswerken in de com plexen 4 ged.-5-6-7-8-9-10 en 11, zijnde de polders Zuiddorpe Zuiderdeel, ter weerszijden van de Zijp straat, Varempé-, Overslag-, Moerbeke-, Moerspui- ged., Nieuw Karnemelk- en Nieuw-Beoosten Blij-Be- zuidenpolder. De grondgebruikers die wintergewassen willen zaaien in bovengenoemde polders, dienen in verband met de uitvoering van deze werkzaamheden contact op te nemen met de Plaatselijke Commissie. De ge legenheid hiervoor zal gegeven worden op een zitdag, te houden op donderdag 5 september 1968 in café „Gemeentehuis", Dorpsplein 6 te Zuiddorpe van 9— 12 uur en in café A. A. C. de Schepper, Nieuwstraat 103 te Koewacht op donderdag 5 september 1968 van 13—17 uur. NAJAARSENTING 1968 VAN JONGVEE TEGEN MOND- EN KLAUWZEER De najaarsenting 1968 van jongvee tegen mond- en klauwzeer te verrichten in de periode 1 septem ber16 december 1968 heeft betrekking op het jongvee geboren na 30 september 1967. Jongvee dat, op het momënt dat uw dierenarts op uw bedrijf is om de najaarsenting te verrichten, jon ger dan 4 maanden, behoeft in genoemde periode niet te worden geënt. Niet enten van het wel daarvoor in aanmerking komende jongvee betekent dat u na 15 december '68 bij verkoop van een rund ouder dan 4 maanden, géén entverklaring kunt ontvangen. Neem inzake de najaarsenting contact op met uw dierenarts. Deze bericht de gezondheidsdienst of hij op uw bedrijf wel of geen jongvee, ouder dan 4 maan den, heeft geënt, en zo ja hoeveel stuks en wanneer. Het landelijk vastgestelde tarief voor de beloning van de dierenarts terzake van de najaarsenting be draagt 8— per rundveebeslag waar wordt geënt, vermeerderd met ƒ3,per geënt stuks jongvee. Evenals dit het geval is met de voorjaarsenting, zal de najaarsenting 1968 door de Gezondheidsdienst met u worden verrekend. U betaalt de enting dus aan de Gezondheidsdienst, nadat u van deze dienst een nota hebt ontvangen. De Gezondheidsdienst betaalt het bedrag door aan uw dierenarts. „WEERBAARHEID VAN EEN NIEUWE GENERATIE" Het Convent der Algemene Plattelandsorganisaties organiseert op 11 september a.s. een jaarlijkse dag voor de leden van de Provinciale conventen, de Pro vinciale en landelijke Besturen der organisaties en de Agrarisch-Sociale voorlichters. De morgenbijeenkomst die om 10.15 uur begint zal gewijd zijn aan de aktiviteiten van de provinciale con venten. 's Middags worden een drietal korte inleidin gen gehouden over het thema: „Weerbaarheid van een nieuwe generatie", n.l.: „De jonge generatie en de economische ontwikkeling in de landbouw" (K. N. L. C.); „De jonge generatie en de werkgelegenheid in de landbouw en op het platteland" (Hr. J. Hippe - A. N. A. B.) en „De houding van de jonge generatie t.o.v. de ontwikkelingen op het platteland" (Hr. W. Hovenkamp - P. J. G. N.). Daarna volgt een algemene discussie naar aanleiding van de gehouden uiteen zettingen over „toekomstmogelijkheden voor een jonge generatie ten plattelande". Om 16 uur volgt de oonélusie en sluiting van de bijeenkomst. Deze Conventsdag wordt gehouden in de Int. school voor wijsbegeerte, Dodeweg 8 te Amersfoort (teL 0349015020). De kosten bedragen 6,50 incl. lunch en consumpties. Belangstellenden kunnen zich bij het secretariaat der Z. L.M. te Goes vóór 3 september opgeven. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2