PLATTELANDSJEUGD Sportieve Belgen op de fiets naar Noord-Beveland de <T^rouu? van Uet 'platteland P. J. G. ^£LA^ Ploegkampioenschappen '68 Als uw dochter een jaartje naar het buitenland wil 14 Jongerenaktiviteiten 0P uitnodiging van de NoordhBevelandse platte lands jongeren brachten zestien Belgen, tussen 16 en 23 jaar, een bezoek aan Noord-Beveland, in het kader van een uitwisseling. Na een uitwisseling met de Midden-Betuwe en ZevenhuizenMoerkapelle werd het nu verder op gezocht, en wel buiten de grenzen. De afdeling Grembergen, voor deze gelegenheid bestaande uit jongens en meisjes (normaal zijn zij nog gescheiden), van de Katholieke Landelijke Jeugd ging op het verzoek van hun Noord-Bevelandse zus terorganisatie in en kwam dus naar Noord-Beveland. De verbazing van de gastheren en gastvrouwen was groot toen zij vernamen dat hun gasten per fiets zouden komen. Maar het was realiteit, voor een sportief volk met wielrenners als Merckx, Vanden- Berghe, Brakke en vele anderen, was het een koud kunstje. De afstand die overbrugd moest worden bedroeg 85 kilometer. Maar met de nodige rustpauzes wist men toch in vrij korte tijd Kortgene te bereiken. Afgaande op ervaringen met vorige groepen, waren slechts twee mensen aanwezig om hen te verwel komen. Er was met grote snelheid gefietst Na een kop koffie met een echte Zeeuwse bolus werd de toeristendiaserie vertoond. Voor deze Bel gische jongeren, die wel van bedrijven afkomstig zijn, maar nog studeren of buiten de landbouw wer ken, was dit zeer interessant. Hieruit bleek direct dat de landbouw in de omgeving van Grembergen nogal wat jaren achter is bij de mechanisatie die wij ken nen. Een tractor is er nog een zeldzaamheid terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte niet meer dan 7 ha bedraagt. Het grootste bedrijf van Grembergen telt 15 ha. De grondsoort is zand met als middel van be staan gemengd bedrijf. Steeds meer gaat men ertoe over om het met groen- te gaan proberen. En dat lukt goed. Na de dia's werd er ,,'nen pinte gepakt" en praatte men na over de reis enz. Zaterdags maakte men een excursie op Noord- Beveland en bezocht men Nobeco, het fruitteeltbedrijf van de heer Van Oeveren en het landbouwbedrijf van de heer Van Langeraad. In de middag voerde de tocht langs de vissershaven van CoUjnsplaat en de verschillende recreatieobjekten in Kortgene en Kam perland. Tot slot was er een volleybalwedstrijd tussen de Nederlanders en de Belgen. De laatsten behaalden 'n verdiende overwinning. 's Avonds ging men gezamenlijk uit in Kortgene, wat goed in de smaak bleek te vallen daar diverse mensen niet van naar huis gaan wisten. De volgende morgen gingen velen naar de katho lieke kerk te Kamperland. De dienst is er enkel in de zomer en bestemd voor de toeristen. Kort na de middag vertrokken onze Belgische PLOEGWEDSTRIJD WALCHEREN Ook dit jaar wordt weer de Walcherse selofciao- ploegwedstrijd gehouden en wel op zaterdag 7 sep tember a.s., aanvang 1 uur n.m., op het bedrijf vaat de heer B. Meyers, „Manege De Eendracht", Rijks buurtweg 8 te Serooskerke. Deelname aan de wed strijd staat voor ieder open; de kosten bedrage» 2,50 per deelnemer. Er kaïn in drie categorieën worden geploegd: a paardenploegen; b. traktor-rondgaande ploegen; e. traktor rechts- en links werkende ploegen. Opgave is mogelijk tot en met maandagavond 2 september bij de heer A. Dingemanse, Werendijke 12 te Zoutelande (tel. 01186505). PLOEGWEDSTRIJD OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Op zaterdag 7 september a.s. wordt de sfcreek- ploegwedstrijd Oost Zeeuws-Vlaanderen gehouden op een perceel gerststoppel van de heer A, Wester- beke te Stoppeldijk-Veer (langs de provinciale weg). Er wordt geploegd in twee categorieën: wed- strijdploegen (rondgaande en wentelploegen) en beginnelingen. De deelnemers moeten om half één op het perceel aanwezig zijn. Nadere inlichtingen en opgave voor deelneming bij het sekretariaat: Van Gistellelaait 45 te Axel (tel. 01155—1306). ALGEMENE VERGADERING GOES De afdeling Goes houdt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 6 september in de „Landbouw" te Goes. Aanvang 20 uur. Een belangrijk punt is de bestuursverkiezing. De agenda wordt nog aan de leden gezonden. vrienden weer, want op de fiets heb je de tijd wei nodig. Er werd om 2 uur gestart en reeds om 6 uur waren zij thuis. De gastheren en gastvrouwen zwaaiden hen uit en wensten hun een goede reis naar het toch nog zo verre Grembergen. ADDIE DE LOOFF. Op zaterdag 31 augustus a.s. zullen de ploeg wed strijden om het Zeeuws Ploegkampioenschap 1968 worden gehouden op het bedrijf „De Mosselbank" in de Wilihelminapolder. Zoals gebruikelijk wordt in twee categorieën ge ploegd, t.w, voor rondgaande trekkerploegen en voor trekker-wentelploegen. Aan deze wedstrijd mag worden deelgenomen door de twee beste ploe gers per categorie uit elk gewest dat in 1967 daartoe selectiewedstrijden heeft gehouden. Dank zij een wat grotere belangstelling van de zijde der ploegers het vorige jaar voor deze selectiewedstrijden, staan nu naast de beide kampioenen van het vorige jaar en een aantal oude bekenden, een vrij groot aantal nieuwe ploegers opgesteld. Bij de rondgaande ploe gers bedraagt het aantal deelnemers 10 stuks, bij de wentelploegers zijn dit er 17. Rekent men daarbij dat deze wedstrijd tevens doorslaggevend kan zijn voor uitzending naar de landelijke ploegkampioen schappen, dan mogen we weer een wedstrijd van hoog gehalte tegemoet zien. Ook dit jaar zijn er weer een groot aantal fraaie prijzen voor de deelnemers beschikbaar en zal Esso- Nederland weer voor een fleurige entourage zor gen, waardoor de wedstrijd een feestelijk tintje gaat krijgen. We hopen daarbij op gunstig weer en goede omstandigheden, opdat het ploegen goed tot zijn recht kan komen. Het terrein is prima geschikt, waardoor afkeuring wegens slecht weer haast niet denkbaar is. We rekenen daarom op een grote be langstelling van het publiek dat voor goed ploeg- werk toch nog wel zakelijke interesse mag hebben omdat aan verbetering van de structuur van de grond echt wel wat gedaan mag worden. Ziedaar een aantrekkelijke en leerzame wedstrijd voor de belangstellenden, die het vorige jaar zo'n 9ucces opleverde, dat zij nu herhaald wordt. Het ploegwerk wordt beoordeeld door een groep van deskundige juryleden aan de hand van vooraf vastgestelde eisen. Deze eisen en de daaraan toe te kennen punten vindt u vermeld in het program maboekje. Niet alleen de jury, maar elke toeschou wer kan aldus volgens eigen inzicht het ploegwerk mede beoordelen en de kampioen (één voor de rond gaande en één voor de wentelploegers) aanwijzen. Vul deze namen van beide winnaars (rugnummers -f naam) in op het wedstrijdformulier dat u in het programmaboekje aantreft en deponeer dit vóór het eind van de wedstrijd in de daarvoor bestemde bus bij het secretariaat op het veld. Direct na de officiële uitslag en de prijsuitreiking aan de deelnemers, wordt tevens bekend gemaakt wie van de toeschouwers winnaar is van deze prijs vraag, waarvoor een fraaie prijs beschikbaar is. De deelname is geheel gratis. Jury, commissieleden en ploegers zijn van deelname uitgesloten. Onder redactie van Mevrouw L. N. Huijsman - Griep HE scholen zijn weer begonnen en een groot aantal jonge mensen zit nu al tegen het eind examen aan te kijken. Sommigen weten zeer be slist wat ze verder zullen gaan doen als ze het begeerde papiertje in hun zak hebben. Maar voor al onder de meisjes is er een aanzienlijk percen tage, dat nog geen keus heeft kunnen maken. Wan neer ze er niet voor voelen verder te gaan stu deren, zijn ze soms nog te jong om iets anders te beginnen en lijkt „een jaar in het buitenland" voor velen een ideale overgang tussen het ouderlijk huis en de maatschappij. Zij zullen de taal, die hun het meest ligt vlot leren spreken en wie de adverten ties in onze grote dagbladen leest, vindt daaronder nogal eens enkele, waarin aangeboden wordt Hol landse meisjes „au pair" in een gezin op te nemen. Wat houdt dat „au pair" eigenlijk iin? De meisjes nemen in de gezinnen, waarin ze te recht komen een speciale plaats in. Vaak werken man en vrouw buitenshuis en zo er kinderen zijn wordt de zorg hiervoor geheel of gedeeltelijk aan het Hollandse meisje overgelaten. Tot hun teleur stelling merken zij al gauw dat zij als de kinde ren nog jong zijn niet zo bar veel van de vreemde taal opsteken, omdat de woordenschat van de klein tjes beperkt is. TWITSERLAND is momenteel bijzonder in trek, vooral gaat men graag naar het Fransspre kende deel. In en bij Genève zitten nogal wat meis jes uit ons land. Tot dusver was daar een Hol lands daminé's echtpaar dat eens per week een instuif organiseerde en eventuele moeilijkheden hielp oplossen. Bevalt het een meisje niet in het gezin, waarin ze terecht is gekomen, dan mag ze eenmaal van adres veranderen. Dit dan met toe stemming van haar eerste werkgever. Zo maar weglopen kan niet of ze moet naar huis terug gaan. v Wat het aanleren van de taal betreft is het in Zwitserland zo geregeld, dat de meisjes minstens vier uur per week les moeten kunnen nemen. Het zakgeld varieert van 120 tot 150 francs per maand, maar hiervoor moeten zij heel wat presteren. Zij, die weinig huishoudelijk zijn aangelegd hebben het bijzonder moeilijk en voelen zich vaak heel een zaam. Juist deze eenzaamheid vormt een groot gevaar. Ze gaan als ze vrij zijn hun vertier bui tenshuis zoeken en ongelukken zijn niet denkbeel dig! IVAAROM verdient het aanbeveling, dat de ouders van een meisje, dat „au pair" naasc het buitenland wil, eerst eens de zaak gaan ver kennen, goede afspraken maken met het betref fende gezin en hun ogen goed de kost geven. Dit vraagt tijd! Dus als u een dochter heeft, die" vol gend jaar op bovengenoemde wijze naar het bui tenland wil, steek dan nu vast uw voelhorens uit! Voor dochters van leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen zijn er wel betrouw bare adressen te krijgen, niet alleen voor Zwitser land, doch ook voor andere landen. Het algemeen secretariaat beschikt over een lijst met adressen; Maar al zijn deze betrouwbaar, dan is het toch nog verstandig vooraf kennis te maken met het ge zin, waarin een meisje terecht komt. Het loont de moeite! Onze provinciale secretaresse, mejuffrouw A. v. d. Leeden, Landbouwhuis te Goes zal u met genoegen de weg wijzen om aan betrouwbare adres sen te komen. Daarnaast is het noodzakelijk, dat een meisje, dat „au pair" naar het buitenland gaat over zelf discipline en verantwoordelijkheidsgevoel beschikt. En bovendien bereid is de handen uit de mouwen te steken! De laatste tijd ontmoette ik verschillende meis jes, die in het buitenland „au pair" zijn geweest. Allen waren het er over eens, dat een gezin zon der kinderen is af te raden, daar men dan vaak veel te veel alleen is en de eenzaamheid een te grote rol gaat sipelen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14