De Zeeuwse geitenfokkerij in 1968 Nabeschouwing centrale fokveedag Schouwen-Duiveland 11 Deze zcener heeft een groot aantal geitenfok kers weer bijgedragen tot het welslagen van de verschillende gebeurtenissen op het gebied van de geitenfokker ij. Evenals vorig jaar heeft een 3-tal geitenfokverenigingen een plaatselijke keu ring georganiseerd. Op 5 juni werd te Wemeidinge een keuring gehouden. Er werden 91 geiten van 1 jaar en ouder en 8 lammeren voorgebracht. De kwaliteit van de dieren stemde tot tevredenheid, enkele zelfs van topkwaliteit. De vereniging Wolfaartsdijk organiseerde op 6 juni een plaatse lijke keuring. Aanvoer: 8 lammeren, 7 geiten en 1 bok. Ook hier waren de geiten van goede kwaliteit en in uitstekende conditie. Te Nieuwdorp vond de keuring op 8 juni plaats in een schuur die mooie beschutting bood tegen de regen. Hier waren 9 lam meren en 9 geiten aanwezig. De geiten waren van wisselende kwaliteit, alhoewel een aantal kopnum- mers, vooral in de rubriek 3-jarige en oudere gei ten, van prima kwaliteit waren. Tegelijk met de plaatselijke keuringen vonden de stamboekkeuringen en inschrijvingen plaats van deze drie verenigingen. In de andere verenigingen in Zeeland is dit gebeurd d.m.v. stalkeuringen, waarbij de geitenhouders thuis bezocht werden. Tot nu toe zijn ingeschreven 31 geiten in S of R vo rig jaar 27), 5 bokken, voorlopig in S (vorig jaar 4) en 41 lammeren in R.V.J. (vorig jaar 65). Hierbij dient opgemerkt te worden dat nog een groot aan tal lammeren gemerkt moet worden» KRINGKEURINGEN De kiing Walcheren heeft wederom een kring- keuring georganiseerd en wei op 13 juli te Oost- kapelle, in het kader van de Agrarische Dagen Walcheren. Bij goed weer werden hier 10 geiten aangevoerd. Deze kwantitatief niet te grote groep geiten was van een goede kwaliteit. Het geitlam MAATJE van K. Kleinepier te Zoutelande kreeg een le prijs en bij de 1-jarigen werd AREN ARIA 11 v. SCHOUWEN la geplaatst. Deze laatste, typische, luxe melkgeit van P. J. Kleinepier te Zoutelande met fraai uier werd tevens uitgeroepen tot geit met het mooiste uier. Bij de 2-jarigen was de la prijs voor SAARTJE van K. Kleinepier en bij de 3-ja- rigen voor WILMA van J. Wykhuis te Aagtekerke. Kampioene werd de la uit de rubriek oudere gei ten, t.w. COBA van K. Kleinepier, een zware, goed ontwikkelde geit van goed type en met een goed gevormd uier. Reserve-kampioene werd lb uit de zelfde rubriek n.l. NELLIE van P. J. Kleinepier. Hopelijk heeft deze keuring, die veel belangstel ling trok, waaronder veel vakantiegangers, er toe bijgedragen dat meer mensen het genot van het houden van geiten inzien en er ook toe zullen over gaan, PROVINCIALE GEITENKEURING De grote dag voor onze Zeeuwse geitenfokkers was wel de dag van de levende have op de Z.L.M.- tentoonstelling op 21 juni te Wilhelminadorp. Hier werden in totaal 5 bokken en 48 witte geiten voor de keuring aangevoerd, met daarnaast 5 gekleurde geiten en een 10-tal lammeren ter opluistering en enkele gecastreerde bokken voor de bokkenwagen show. De keuring van de geiten trok veel belang stelling. Dit gold ook voor de lammeren en de Togigenburgergeit met lam die los liep in een met gaas afgetuinde ruimte waarin kisten en planken geplaatst waxen. De lammeren konden hier prach tig spelen tot vermaak van de toeschouwers. DE BOKKEN Aangezien een 1-jarige bok was verongelukt tij dens het vervoer, kwam nog slecht één 1-jarige bok in de ring, t.w. WOUTER II van F. Weijer te Wol faartsdijk, die een le prijs verwierf. Bij de oudere bokken werd de diepe, typisch^ bok DIEDERIK THEODORUS van R. C. W. de Haan te Haamstede la en tevens kampioen bok. TEUN T van de Geiten- fokvereniging Haamstede werd lb geplaatst en ver wierf het reserve-kampioenschap. Dit was een die pe bok van goed type, maar met een minder goede beharing. GEITEN De éénjarige geiten liepen kwalitatief nogal uit een en vielen over het algemeen niet mee. Eerste werd LINA van F. Weijer, voornoemd, een geit van goed type en met een fraai uier. De rubriek 2-jari ge geiten was uniformer en vertoonde meer klasse, la werd SONJA van J. Geelhoed te Wemeidinge, een soortige, goed ontwikkelde geit met een mooi uier; lb IRENE 2 v. d. Vijf schouwtjes van J. Panne- koek, Noordgouwe, een vrij typische goed ontwik kelde geit. Van gewone klasse was ook de rubriek 3-jarige geiten. Deze rubriek vertoonde vrij veel variatie met een aantal goede kopnummers. MINA van J. v. d. Cingel, Wemeidinge, werd la geplaatst, een typische, goed gelijnde geit met niet te sterke achterbenen; lb werd ADRIE van P. J. Kleinepier, Zoutelande, een goed ontwikkelde, vrij zware geit. De 4-jarige geiten vormden een grote, kwalitatief goede rubriek. Hier kwamen een aantal typische, goed ontwikkelde melkgeiten aan de kop te staan waarvan als eerste KOOS van D. van Liere, Hein- kenszand. Een geit met een fraai uier doch iets zwakke koten. Later bracht deze geit het tot reser ve-kampioene. SIEN 3 van J. van (Dosten, Wemeidin ge, verwierf de lb prijs, een goedsoortige geit met goed gevormd uier. Bij de oudere geiten ontbrak het aan uniformiteit, alhoewel de 3 eerste prijs winnaars van goede kwaliteit waren, la ELSJE van F. Weijer en 1 b NELLIE van P. J. Kleinepier, goed ontwikkelde, typische geiten die in de achter benen enige slijtage vertoonden. De produktie- klasse bestond uit een 4-tal soortige geiten met zeer goede produkties. CORRIE van D. Sandee, Nieuw dorp, werd la geplaatst, een typische, luxe melkgeit die later tot kampioene werd uitgeroepen, lb werd COBA van K. Kleinepier, een zware ruime geit. GROEPEN Van de 6 bedrijfsgroepen, elk bestaande uit 3 gei ten van 1 jaar en ouder werd de vrij uniforme groep van F. Weijer als eerste geplaatst. Er werden 3 kringgroepen in de ring gebracht, waarvan Wal cheren voor de Bevelanden geplaatst werd. 's-Mid- dags namen de geiten nog deel aan het showpro gramma in de grote ring. De la prijswinnaars lie pen mee in het défilé van de hoogstgeplaatsten van de verschillende diersoorten, waarna nog een show met bokkenwagens werd gegeven. De show viel bij zonder in de smaak bij het talrijke publiek. In het défilé tijdens het Koninklijk bezoek liepen de kam pioenen mee. Onze Zeeuwse geitehouders kunnen met genoe gen terugzien op deze bijzonder geslaagde provin- AP donderdag 4 juli 1968 werd onder ideale weersomstandigheden de traditionele fokvee dag te Zierikzee gehouden. Op het hiervoor uiter mate geschikt terrein in de Zuidhoek was het voor de fokkers van ons gewest weer de taak om te laten zien op welk niveau hun inzendingen van rundvee, paarden en schapen door hen is gebracht. Na de reeds gepubliceerde uitslagen van de in dividuele keuringen en de hieruit voortgekomen kampioenen en reserve-kampioenen, komt het ons juist voor een en ander nog eens de revue te laten passeren. Vooi'al voor de niet-ingewijden zijn deze uitslagen een aantal dorre cijfers, die ongetwijfeld met moeite zullen worden verwerkt. De afdeling koudbloedpaarden toonde ook op deze dag weer een kollektie dieren om van te wa tertanden. Hoewel de inzending van deze groep elk jaar kleiner wordt (moderne landbouwmachi nes verdringen deze edele dieren), kon worden vastgesteld dat de kwaliteit op een zeer hoog peil is gekomen. Onze volle bewondering voor deze en thousiaste fokkers, die steeds weer opnieuw in staat blijken deze prestaties te leveren. De hoogste eer was dit jaar weggelegd voor de geweldige 7-jarige merrie Connie van Cromstrijen, gefokt uit de ouders Constant van Bleijendaal en Zaza van Bergerhof. Nogmaals feliciteren wij de eigenaar, de heer S. M. v. d. Velde te Zonnemaire, met dit fraaie succes. De sportieve verliezers ook gefeliciteerd met de overige behaalde prijzen. Waar het gaat om een kampioenschap is in de kwaliteit vaak rnaar een heel klein verschik De afdeling rundvee, kwantitatief met 143 dieren de grootste inzending, verdient in dit overzicht ook de volle aandacht. Van de zes ingeschreven stieren waren drie dieren niet verschenen, hetgeen wel enige afbreuk deed aan deze categorie. Hier verwierf Aaltje's Adema, zoon van de prefe rent verklaarde Adema 441 en de uitstekende pro- duktie-koe Betsie, zelf een dochter van de alom- bekende Rotterda Sikkema 89, het begeerde kam pioenschap. De eigenaar, de heer A. Bolijn te Ouwerkerk, verdient met dit eigengefokte produkt onze gelukwensen. Bij de kalfvaarzen was dit jaar favoriet: Sneeker 189 van de heer A. J. Dalebout te Ouwerkerk. Deze behaalde namelijk enkele weken geleden ook op de Z.L.M.-tentoonstelling het kampioenschap. Ook nu moesten de concurrenten het onderspit delven tegen deze welgevormde, niet te robuuste, vaars die voor de toekomst veel beloften inhoudt. Het kampioenschap bij de melkkoeien werd een volledig succes voor de Gebrs. Beije te Haamstede. Deze enthousiaste fokkers wisten met zelfgefokte dieren de hoogste eer voor zich op te eisen. Kam pioene en ere-kampioene werd Mina 6, die naast haar exterieur-kwaliteiten ook heeft bewezen pro- duktief te zijn. Zij gaf in haar loopbaan (7 lactatie- perioden) ruim 40.000 kg melk, met een gemiddeld vetgehalte van 3,66 Het reserve-kampioenschap was voor Mina 8, eveneens een fokprodukt van de Gebrs. Beije. Beide dieren werden geboren uit Mina 5, ook op deze keuring aanwezig. Dit fameuze drietal sleepte ©ok de eerste prijs in de wacht bij de rubriek: koeien met tenminste twee direkte afstammelingen. Links: de kampioen geit op de Z. L. M.-tentoonstefe ling, Corrie, 1821 KS van D. Sandee, Nieuwdorp. Rechts: de reserve kampioen: Koos, 1819 S van D. van Liere, Heinkenszand. De wagen met geit van D. Wiskerke, Wllhelminaüorp tijdens de show van Bokkewagens op de Z. L. M.- ten toonstelling. ciale keuring, waarbij onze dank vooral ook uitgaat naar de Z.L.M. die het mogelijk gemaakt heeft dat de geiten op deze dag zoveel belangstelling genoten. J. J. ZONDERLAND. R.V.V.D. GOES. Secretaris Centrale Fokveedag Schouwen-Duiveland, - H. A. v. d. WERF. Onze hartelijke gelukwensen aan de -familie Beije, die hun taai volhouden zagen beloond met bovenvermeld succes. Van de geformeerde groepen moeten wij volstaan met de vermelding van de eigen gefokte dieren. Door de fokkers Gebrs. Beije en A. Vijverberg werden twee groepen van vijf koeien geformeerd, die resp. een eerste en tweede prijs behaalden. Uit het feit dat slechts twee inzendingen hiervoor wer den ingeschreven, moge blyken hoe moeilijk het is dit te bereiken. De heer A. Vijverberg behaalde ook met een vijf tal zelf gefokte vaarzen een eerste prijs. Ook hier bleek niemand in staat hem de voet dwars te zetten. Bij de zelf gefokte drietal vaarzen was de heer L. M. Moermond te Dreischor de grote overwinnaar. Met twee groepen wist hij hier de IA en 1B prijs te behalen. Ook een zeer fraai resultaat. Bij de zelf gefokte drietal koeien was de inzending van de heer A. J. Dalebout niet te verslaan. In de produktieklasse, welke gevormd wordt door de beste produktiedieren van deze fokveedag, was de uitslag als volgt: 1. Afke 2 van A. Bolijn; 2. Jel- sumer Wimpie 185 van A. J. Dalebout; 3. Ella van A. Bolijn. Een Ouwerkerkse aangelegenheid, met economische perspektieven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11