en rooi systeem bij suikerbieten Transportorganisatie J te J. T A-NDR1NGA RIaV.D. - Ckte» De zelfrijdende Volvo-Kuiken machine brengt bieten en loof op langszwaden van twaalf rijen. Koppen en rooien geschieden in één werkgang met een hoge prestatie per man per dag. Laden en transport kan onafhankelijk van het rooien worden uitgevoerd. Bruto opbrengst 60.000 kg per ha; Hoeveelheid per wagen 4.000 kg; Transporttijd op het land 5 minuten per vracht; Rijsnelheid over de weg 10 km/uur; Lostijd los- of kipwagens 5 minuten per vracht A. ROOIMACHINES MET VERZAMELBAK We nemen als voorbeeld een éénrijige machine met grote verzamelbak; inhoud 2000 kg. In het artikel dat de vorige week opgenomen is, werd in tabel 1 vastgesteld dat in 8 werkuren 1.50 ha bieten kunnen worden gerooid. Dit is 187,5 kg per minuut of ruim 21 minuten per wagen. Draaien op wendakkers en lessen zijn hierbij inbegrepen. Voor het vullen van de verzamelbak is dus telkens ruim 10 minuten no dig. Als de afvoer in dit geval met één wagen zou worden verzorgd, dan is daarvoor ook 10 minuten beschikbaar. Immers, de wagen moet terug zijn als de verzamelbak vol is. Het transport op het land en het lossen vragen ieder vijf minuten. Afvoer met één wagen betekent praktisch dat de losplaats moet grenzen aan het te rooien perceel. Zodra enige afstand afgelegd moet worden heeft dit tot gevolg dat de rooimachine moet wachten. Een oplossing hiervoor is het inzetten van een tweede wagen. De wagens kunnen dan beurte lings stilstaan (op gunstige plaats op wendakker) om gevuld te worden. De transportman krijgt daardoor ca. 20 minuten tijd beschikbaar voor transport en lossen. In die tijd kan een afstand van 800 m fvan losplaats tot ingang perceel) worden overbrugd. Voor deze oogstmethode is in totaal nodtig: 1 éénrijige rooimachine met verzamelbak van 2000 kg; 2 trekkers (rooien en transport); 9— 2 kip- of loswagens a 6,5 m3 (4000 kg) tot 800 m afstand; 2 personen (rooien en transport). Aan de laders die o.a. bij de Franse systemen behoren is een belangrijke reinigende taak toegedacht Enige tijd na het rooien gaat dit meestal beter dan direkt na het rooien. Zowel bij koppen, ontbladeren, rooien als laden kunnen hoge kapaciteitei» worden behaald. Reoimaehmes met kleinere verzamelbakken kunnen TABEL 4. op daarvoor in aanmerking komende percelen (re latie perceelslengte-bakinhoud) een soortgelijke orga nisatie mogelijk maken. Is de kapaciteit daarvan lager dan hiervoor genoemd, dan betekent dit ook dat met hetzelfde transportmateriaal een grotere af stand kan worden afgelegd. Inhoud wagens en verzamelbakken in relatie tot perceelslengte. Om verschillende redenen is het doel matig om met oogstmachines minstens één omgang te kunnen rijden alvorens de verzamelbak of wagen gevuld is. Uiteraard kan bet aantal omgangen ook meer dan één zijn. Op basis van een bruto-opbrengst van 60 ton per ha, een rijenafstand van 50 cm en een Verzamelbak wendakkerbreedte van 10 m wordt hierover de vol- Verzamelbak gende informatie verstrekt: Verzamelbak Rij- en perceelslengte per type rooimachine bij verschillende grootte van wagens en verzamelbakken 1000 1500 2000 et JÜ. M, V 3 O. 1 1 1 TPANSPORTORGANISATIE Daar soort en type rooimachine bij de oogst van suikerbieten mede de orga nisatie van het transport bepalen, zal de trartsportorganisatie van de volgende oogstmachines nader worden besproken: a. Éénrijige machines met verzamelbak, b. Tweerijige machines met naastrijdende wagen; c. Zesrijige voorraadrooiers. UITGANGSPUNTEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8