óm. DE OLVEH VAN 1879 Hengsten, die bij de prjjsvraag betrokken zijn i KORTE WENKEN DE PRIJZEN! LEVENS C/ERZEKERIN WINSTDELING ZONDER EXTRA PREMIE kampioen"? A. Aangegeven hengsten, die in aanmerking kunnen komen voor het kampioenschap en het reserve- kampioenschap. Hengsten van 6 jaar en ouder, grote maat. 1. Favori van Moerkapelle K 2569, geb. 4-4-'57, Costaud de Marcfae K 2322. Eig.: C. N. den Hamer Jr te Schoondijke (Zeel.). 2. Diogene van 't Hoogland K 2658, geb. 21-4-'62, d. Elegant van Braamhof K 2619. Eig.: Al. Serra- rens te Ossenisse (Zeel.). 3. Baron van Axel K 2654, geb. 14-5-'62, d. Baron Van Kruispolder K 2602. Eig.: H. C. Kuijpers te Nederwetten-Nuenen en H. J. Kuijpers te St. Oedenrode (N.-Br.). 4. Robert van Achterloo K 2631, geb. 20-5-'61, d. Robert van Rika 206439. Eig.: Gebr. J. en G. Meijering te De Loo-Coevorden (Dr.). Hengsten van 6 jaar en ouder, midden maat. 5. Nico van de Verwe K 2625, geb. 12-6-'60, d. Nico van het Zwartewater K 2343. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-Br.). 6. .Nico van de Venne K 2655, geb. 5-6-'62, d. Nico van Faira K 2544. Eig.: A. P. van Lier te Oud- Gastel (N.-Br.). 7. Alex van den Elzenburg K 2637, geb. 13-6-'61, d. Successeur K 2457. Eig.: C. H. Wouters te Gilze (N.-Br.). 8. Paul van Vrijhoeve K 2670, geb. 20~5-'61, d. Suc cesseur K 2 <*57. Eig.: A. Maljaars te Luttelgeest (N. O. P). Hengsten van 6 jaar en ouder, kleine maat. 9. Karei van 't Broek K 2657, geb. 4-3-'62, d. Carlo van Aardenhof K 2496. Eig.: H. v. d. Heuvel te Keldonk-Erp (N.-Br.). 10. Barnum van de Johanna Hoeve K 2653, geb. 3-5-'62, d. Barnum Delmotte K 2584. Eig.: Frans v. d. Heijden te Mariaheide-Veghel (N.-Br.). 11. Hector K 2635, geb. 24-4-'61, d. Krack K 2511. Eig.: C. H. Wouters te Gilze (N.-Br.). 12. Baron van Zuiddorpe K 2593, geb. 22-5-'58, d. Baron de l'Hostée K 2487. Eig.: Gebr. Th. en G. Bouwman te Didam (Geld.). 13. Négus I van de Achterdijk K 2643, geb. 30-6-'61, d. Négus de Miécret K 2534. Eig.: J. H. Kruders te Wiene (Over.). 14. Herman van Halfweg K 2650, geb. 19-6-'62, d. Gamin die l'Eaugrenée K 2490. Eig.: Chr. J. Erke- lens te Zeijerveld (Dr.). Hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat. 15. Maurits van Geurte K 2680, geb. 5-4-'64, d. Costaud van Soesterhof K 2498. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-Br.). Hengsten van 4 en 5 jaar, midden- en klein maat. 16. Flic van de Meerkoetweg K 2678, geb. 19-6-'64, <L Flic de Roselies K 2586. Eig.: Willem de Buck en Zn te Meliskerke (Zeel.). 17. Negus II van de Achterdijk K 2681, geb. 23-3->64, d. Négus de Miécret K 2534. Eig.: P. J. A. Bens te Mill en E. P. W. Bens te Oeffeit (N.-Br.). 18. Wilfried van Kruisschot K 2663, geb. 20-6-'63, d. Nico van Faira K 2544. Eig.: Kindn. H. van Bom mel te Stiphout (N.-Br.). 19. Baron van 't Hoekske K 2679, geb. 27-5-'64, d. Baron de l'Hostée K 2487. Eig.: Frans v. d. Heij den te MariaheideVeghel (N.-Br.). 20. Flic van Weerterhof K 2676, geb. l-7-'64, d. FHc de Roselies K 2586. Eig.: Gebr. Tenhagen te Neede (Geld.) en A. J. Grijsen te Colmschate (Over.). 21. Moustic van Verbeek K 2674, geb. 27-4-'64, d. Favori van Moerkapelle K 2569. Eig.: J. H. Kru ders te Wiene (Over.). 22. Gamin van de Hooi K 2675, geb. 14-5-'64, d. Costaud van de Kapelstraat K 2620. Eig.: A. H. Askes en Zn te Zweelo (Dr.). B. Hengsten, die in de rubriek „Hengsten met af stammelingen" werden ingeschreven. 23. Favori van Moerkapelle K 2569, geb. 4-4-'57, d. Costaud de Marche K 2322. Eig.: C. N. den Hamer Jr te Schoondijke (Zeel.). 24. Frik de Leffmge K 2645, geb. 8-6-'60, d. Idéal de Meetkerke B. S. 58/1130. Eig.: W. M. Bens en Zn te Mill (N.-Br.). 25. Nico van de Verwe K 2625, geb. 12-6-'60, d. Nico van het Zwartewater K 2343. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-Br.). 26. Alex van den Elzenburg K 2637, geb. 13-6-'61, d. Successeur K 2457. Eig.: C. H. Wouters te Gilze (N.-Br.). 27. Baron van Zuidcorpe K 2593, geb. 22-5-'58, d. Baron de l'Hostée K 2487. Eig.: Gebr. Th. en G. Bouwman te Didam (Geld.). DOOR DE WEERSOMSTANDIGHEDEN is de in zaai van groenbemestingsgewassen vertraagd en moet meermalen op een ander gewas worden over gestapt. Van het Zuidwesten komen nu nog Wester- wolds raaigras landras. en bladrammenas in aan merking. Beide groenbemesters kunnen nog wor den ingezaaid tot de eerste week in september. VELE GRONDGEBRUIKERS kopen de meststof fen reeds vroegtijdig aan. Dit is zéér verstandig! Immers de meststoffen zijn in de zomermaanden het goedkoopst, maar tevens bereikt men dat ze door vroegere aankoop hetgeen nodig is tijdig op 't bedrijf aanwezig zijn. Dat is zeer belangrijk, om dat hierdoor steeds op het juiste moment met de bemesting kan worden begonnen. Dit geldt speciaal voor die meststoffen welke reeds op de stoppel kun nen worden uitgestrooid. Wij denken hierbij aan het slakkenmeel en de kalizouten. Ook met het oog op de werkverdeling op het be drijf is dit aan te bevelen. Nu is er veelal meer tijd om de basisbemesting te geven dan in het drukke voorjaar. Een goede grondgebruiker streeft er steeds naar zo economisch en zo doelmatig mogelijk te boeren. Door nu reeds zijn meststoffen aan te kopen slaat hy twee vliegen in één klap: goedkoop en op tijd bemesten!" j 'flASSENKEUZE ALLEEN VAN PAPIER is moeilijk en kan slechts in beknopte vorm gegeven wbrden. Deze zomer worden weer verschillende kleine excursies georganiseerd naar proefvelden en andere belangrijke objecten. Zorg dat U er bij bent. NU DIT JAAR VEEL VOCHTIG graan wordt ge oogst is het voor dié bedrijven die zelf drogen en bewaren van groot belang op het behoud van de kwaliteit te letten. Graan met 22 vocht is bij 20° C slechts 5 dagen bewaarbaar. Maar vergeet niet dat vochtige partijen zonder ventileren in korte tijd zeer snel in temperatuur oplopen. In veel aard appelbewaarplaatsen iS'de capaciteit van de venti lator afgestemd op het ventileren van aardappelen. Dus 100 m3 lucht per uur bij een tegendruk van 15 mm waterkolom. Bij langzame droging en een vochtgehalte van 22 mag de graanlaag maar 1.50 meter dik zijn! DOOR DE RANDEN VAN DE PERCELEN niet te bezaaien met een stoppelgewas maar vrij te laten, krijgt u gelegenheid het onkruid langs de perceels kanten te bestrijden door deze herhaaldelijk te be werken. Soms liggen de kanten veel te hoog door het aanstorten bij het ploegen. Door de kanten af te ploegen of te betverken met een wallenfrees kunt u dit euvel weer herstellen. LAAT BIJ U DE ONTWATERING van het bouw land te wensen over omdat de drainage niet in orde is? Dat geeft u dan al gauw enkele honderden gul dens schade per ha door een lagere opbrengst en veel narigheden met de bewerkingen en het oog sten. Ga onmiddellijk over tot herdrainage en staar u niet blind op de hoge investering die draineren vraagt. Veronderstel dat het te investeren bedrag voor draineren nu eens komt op 1.200 per ha en al het geld moet worden geleend. Aan aflossings- en renteverplichtingen moet u dan bij 10 jaar af lossen en 7 rente, 17 aan lasten of f 200 per ha bijeenbrengen. De schade vooral bij aardappelen Ie prijs: Een prima stamboek-merrieveulen. 2e prijs: Een Haflinger hengstveulen, aange boden door de N.V. Centrale Suiker Mij te Amsterdam. 3e prijs: Een Dartmoor hengstveulen, aange boden door de N.V. „A. V. O. B." te Vught. 4e prijs: Een prima vaarskalf, aangeboden door het Veemarktbedrijf te 's-Her- togenbosch. 5e prijs: Een P. Z. schotel/kunstmeststrooier voor paardentractie (strooibreedte 2.20 m). Fabrikaat: Landbouw- machinefabriek P. J. Zweegers en Zn te Geldrop. 6e prijs: Automatische wasmachine-combina tie, aangeboden door het Onderling Boerenverzekeringsfonds te Leeu warden. 7e prijs: „Eberhardt" kunstmeststrooier, type Wiesel, aangeboden door het „Ce- beco" te Rotterdam. 8e prijs: „Pfaff" zigzag naaimachine, aange boden door de verzekeringen N.C.B. - A.B.T. B. - L. L.T.B. - L.T.B. - en B. T. L. 9e prijs: Aardappelsorteermachine, aangebo den door de C. I. V. te Rotterdam. 10e prijs: Een vouwfiets, aangeboden door het dagblad „De Tijd" te Amsterdam. 11e prijs: Tien balen (1000 kg) kalkammon- salpeter, beschikbaar gesteld door het Centraal Stikstof Verkoopkan toor „Staatsmijnen", „Mekog" en Ned. Stikstof Maatschappij N.V. 12e prijs: Electrische koelkast met assorti ment Amstelbieren, aangeboden door de Fa. Beekman te 's-Herto- genbosch. 13e prijs: Vijf en twintig balen (1000 kg) droge pulp, aangeboden door de Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. te Rotterdam. 14e prijs: „Hezo" - Weidepomp, aangeboden door Landbouwmachinefabriek P. Heesters en Zn te Haaren. 15e prijs: Koltec plastic batterijapparaat, type G-9 compleet met 1 batterij 7l/2 volt, 100 isolatoren K. O. 72; 3 poortgrepen K. O. 57; 10 rantsoen- beweidingspalen K. O. 40; 1 aan- siuitkabel K. O. 34; 1 rol Neofil h 200 m; 4 koetrainers voor schrik draad in de stal; 10 rantsoenbe- weidingsisolatoren K. O. 68. Aange boden door de N.V. „Koltec" te Breda. 16e prijs: Een diepvriesinseminatie van het K. I. station Douai - Frankrijk van de kampioenstier Adema 584 F.RJS. 54332, aangeboden door die Firma Dekker Pzn te Axel. 17e prijs: Compleet luxe hoofdstel met teu gels voor Haflingers, aangeboden door de Firma S. Kuypers te Breda. 18e prijs: Draagbaar radiotoestel, aangeboden door de Firma Dodemont te 's-Her- togenbosch. 19e prijs: Twintig dozen (500 kg) paarden- koek, aangeboden door de N.V. Koudijs Veevoederfabrieken B. K. te 's-Hertogenbosch. 20e prijs: Bascule met schuif gewicht, aange boden door de Firma Vaessen Zn's Weegtuigenfabriek te Weert. 21e prijs: Stalen zeugenkooi, fabrikant „Land werk". 22e prijs: Hoofdstel met koper en gareelriem. 23e prijs: Een luxe doos Suiker Unie-suiker assortiment. 24e prijs: Twee droogvoerbakken, fabrikaat „Landwerk". 25e prijs: Luxe Haflinger hoofdstel - origineel Tiroler model, aangeboden door zadelmaker B. P. Paree te 's-Hee^ renhoek. Verder nog een aantal mooie en waardevolle troostprijzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 7