PRIJSVRAAG: „WIE WORDT KAMPIOEN?" PRIjSVRAAG REGLEMENT 6 Prijsvraag Voor de prijsvraag „Wie wordt Kampioen?" gelden de volgende bepalingen: 1. Aan deze prijsvraag kan uitsluitend wor den deelgenomen door abonnees van „Ons Platteland„Zeeuws Land- en Tuin bouwblad". „De Landbode" en Boer en Tuinder". 2. Iedere abonnee kan slechs voor één prijs in aanmerking komen. De oplossing moet worden ingezonden op het formulier dat hieronder op de pagina is afgedrukt en uiterlijk dinsdag 3 september in het bezit zijn van de redaktie van het Zeeuws Land bouwblad, Grote Markt 28, Goes. Op de voorzijde van de enveloppe, waarin het formulier wordt verzonden, gelieve men in de linkerbovenhoek het woord PRIJS VRAAG te vermelden. Antwoorden niet op dit formulier ingediend, of na 3 septem ber ontvangen worden ongeldig geacht. In verband met het karakter van deze prijs vraag is hiervoor geen inschrijfgeld ver schuldigd. 3. De prijsvraag betreft twee vragen, name lijk: a. Welke hengsten zullen ter gelegenheid van de op 13 en 14 september te 's-Her- togenbosch te houden Nationale Ten toonstelling van de Koninklijke Ver eniging „Het Nederlandsche Trek paardrespektievelijk als kampioen en reservekampioen 1968 worden uit geroepen en welke hengst zal in de eindstrijd om deze titel als 3e op tal komen te staan? Met deze laatste bedoelen wij dus de hengst die in de strijd om het kam pioenschap door de jury na de kam pioen en reserve-kampioen de beste wordt geacht. b. Welke hengsten zullen in de kategorie „Hengsten met afstammelingen" (va- der-paarden) respektievelijk de eerste, de tweede en de derde plaats bezet ten? Teneinde de deelnemers aan deze prijs vraag op de hoogte te stellen van de heng sten, die voor de hiervoor bedoelde titels en prijzen in aanmerking komen, geven wij op deze pagina een volledig overzicht van de hengsten van 4 jaar en ouder en tevens van de hengsten met afstammelin gen, die voor deze tentoonstelling werden ingeschreven. In dit verband, willen wij er, ter voorko ming van misverstanden, nog speciaal de aandacht op vestigen dat in de strijd om het kampioenschap en het reservé-kam pioenschap van de hengsten alleen de straks eerste en tweede in hun kategorie geplaatste hengsten van 4 en 5 jaar grote maat, hengsten van 4 en 5 jaar midden en kleine maat, hengsten van 6 jaar en ouder, grote maat en hengsten van 6 jaar en ouder, midden en kleine maat mededin gen. Het is dus uitgesloten dat drie in de zelfde kategorie ingeschreven hengsten respektievelijk als kampioen, reserve kampioen en „derde op tal" zouden wor den aangewezen. Bij meer dan één juist antwoord zal de prijsvraag commissie beslissen aan welke deelnemer de eerste prijs en aan welke deelnemer(s) de volgende prijs of prijzen zullen worden toegekend. Geeft geen enkele deelnemer het juiste antwoord dan zal degene wiens antwoord de uitslag der desbetreffende keuring het dichtst bena dert, als winnaar worden aangewezen. 5. Een ieder die aan deze prijsvraag deel neemt wordt geacht zich bij voorbaat aan de uitspraak der prijsvraagcommissie te onderwerpen. Korrespondentie over deze uitspraak of anderszins wordt ten aanzien van deze prijsvraag niet gevoerd. „Een kunst, die prijsvraag! Ais je maar ken ner bent, ais je maar goed op de hoogte bent van alles wat het trekpaard betreft. Dan heb je de prijs praktisch al in de zak." Zo wordt er soms over gesproken, over de prijsvraag „Wie wordt Kampioen?" Of je hoort iets dat er op lijkt. Zo van: „Daar hoef je niet aan te beginnen. Zo'n fijne kenner ben ik nu eenmaal niet". Is dit wel juist bekeken, lezer? Is dit echt wel juist? Wij menen van niet. Natuurlijk, de man (of vrouw, niet te vergeten), die wat van dit wanten afweet, heeft een tikkeltje voor. Maar laten wij toch alsjeblieft wel wezen. Wint op „Dunidigt", of in Alkmaar of Gronin gen of in de N.O.P., of op die mooie baan daar in Limburg de fijne kenner altijd de toto? Neen immers. Uiteraard, die man heeft wat voor, maar schakelt dat de kansen voor de anderen uit? Daar is maar één antwoord op. Dat antwoord is: neen! MEEDOEN DUS! Meedoen dus? ia, meedoen, allemaal lek ker, gezellig meedoen met de prijsvraag „Wie wordt Kampioen?" En weet u wat nu zo pret tig is met die prijsvraag? Het kost u geen rooie cent, behalve dan die paar dubbeltjes voor een postzegel. Alleen maar het formulier in vullen, dat u hierbij aantreft. Daarmee is het bekeken. Maar zie het nu alsjeblieft niet verkeerd, lezer. Het is niet zo maar een gokje. Neen, u moet er echt wel wat moeite voor doen. Een belangrijke vraag is natuurlijk: wat houdt die prijsvraag nu precies in? En een andere: wel ke regels moet u in acht nemen, wilt u eem kans maken een prijs te winnen? Begint u daarom maar eens het reglement te lezen. Hef „REGLEMENT' op deze zelfde pagina dat sinds 1948, of was het 1949?, geen enkele wijziging heeft ondergaan. Dit reglement n.L geeft op al uw vragen een duidelijk antwoord. En dan eveneens op deze pagina ..d© hengsten die bij de prijsvraag betrokken zijn". Ook even bekijken, lezer. En tenslotte dat moet u vooral niet vergeten! de prijzen die voor deze prijsvraag werden uitgeloofd. Do moeite waard, vindt u niet? De lijst is elk© keer weer langer en de prijzen zijn elke keer dikker. MAAR DAN FLUKS! Trouwens, u heeft nog even de tijd. Uw op gave moet uiterlijk 3 september binnen zijn. En bedenk ook, dat in het nummer van de volgende week nog enkele kanshebbers wor den genoemd, hengsten wel te verstaan. Het hoofd nog even koel dus, lezer. Maar dan oofë fluks: het formulier invullen, dat formulier in een enveloppe en adresseren aan het ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD, Grote Markt 28, GOES. Op de enveloppe vermelden „PRIJSVRAAG® en dan naar de post. Nogmaals: de uiterst© datum is 3 september NAAM: BEROEP: ADRES: KAMPIOENSCHAP HENGSTEN 1. Kampioen: 2. Res. kampioen: 3 Datum: VOORLETTERS: HENGSTEN MET AFSTAMMELINGEN 1 2 3. Handtekening:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6