TUINBOUWKLANKEN Zomerappelrassen weer weinig aan verdiend Zware dobber Crisisprijzen in de fruitteeft DINGEN VAN DE WEEK Ook op SCHOUWEN-DUIVELAND moeten we 20 langzamerhand tot de conclusie komen, dat de zomer van 1968 niet tot de fraaiste behoort. Nu kunnen we over het begrip fraai nog van mening verschillen. Maar we zijn het er toch wel over eens dat er te weinig zon is geweest en te veel regen, terwijl de temperatuur veelal aan de lage kant was voor juli en augustus. E11 dat te weinig zon betekent voor ons als fruittelers dat het fruit over het algemeen iets grover zou kunnen zijn, terwijl vooral als dit zo doorgaat ook de kleur tegenvalt. Te veel regen speelt vooral de pruimen- telers parten in die zin dat veel pruimen gescheurd zijn. Maar ook voor de appels en peren kunnen we nadelen opnoemen. Zo denken we dat de blad- val in de Golden Delicious mede veroorzaakt wordt door de vele regenval. Wat de peren be treft vinden we vooral ook dat de vruchten nog heel wat „moeten doen" om aan een groot per centage klasse I te komen. We weten toch dat voor al onze peren goed tegen een droge warme zomer kunnen, veel beter dan de appels, maar dat is in 1968 niet zo. Bij de oogst van de Pree. de Tre- voux blijkt al dat we weinig A plukken, wellicht ook doordat ze te dik hangen, maar ook vanwege het weer. Een ander nadeel is geweest dat ook de schurft- bestrijding extra aandacht heeft gevraagd zodat hiervoor meer diende gespoten te worden. We horen regelmatig van aantasting door schurft op Precoce de Trevoux, James Grieve, Goudreinette enz. En hieruit blijkt alweer hoe voorzichtig we moeten zijn met schurft. Wanneer u dit leest dan zijn de zomerrassen ge plukt en geveild. Voorzover wij dit kunnen zien is er weer weinig aan verdiend in 1968 en we vragen ons af: wat doen we nu met dat beetje Yellow Transparant en Starks Earliest dat we nog hebben, want de andere zomerrassen als Early Victoria, Perzikappel en Zigeunerin zijn al reeds verdwenen. We hebben het idee dat we onder de huidige omstandigheden ook de Yellow en Starks Earliest moeten opruimen. Vaak kosten ze veel geld van dunnen, terwijl de oogst door het door- plukken relatief duur is. Maar 'n andere vraag is: wanneer we deze allemaal rooien, wat moeten we de mensen dan aanbieden voordat de James Grieve eind augustus gegeten kan worden. Moe ten we dan nee verkopen tegen onze consumen ten, wat in feite betekent dat ze nog meer buiten lands fruit zullen eten? We zitten vooral met de grootte van de Yellow en Starks. Boven de 65 mm krijgen we nog een redelijke prijs, maar alles wat daaronder ligt is vrijwel waardeloos. En juist bij deze twee rassen gaat het zo moeilijk om grote vruchten te telen. Blijkbaar wil de consument juist grote maten, en dat is misschien een gevolg van het feit dat ze een paar maanden enkel grote appels hebben ge geten. Want u weet toch ook dat b.v. de Granny Smith aangeboden wordt per stuk of 5 a 6 vruch ten per kg. Al met al zitten we o.i. toch met dit probleem en wie weet de oplossing? We dachten zo dat, nu er een groot gedeelte van de Starks Earliest is gerooid of omgeënt, het zo zachtjes aan voor de rest wel iets beter zou gaan. Maar helaas is dit in 1968 nog niet tot uiting gekomen in de prijs Ook in WALCHEREN hebben we veel last van de overvloedige regenval. Hoewel we in doorsnee in Walcheren beslist niet de hoogste regenval hebben is er nu van ernstige stagnatie sprake. Vooral onze collega's boeren smachten naar zon, want na de grote regenval der laatste dagen kan geen machine het land op. Zelf kochten we wat aardappelen bij de groenteboer, daar we praktisch geen maaltje voor eigen kost uit de klei konden peuteren. De kleinfruitoogst is. ook hier ten einde en de resultaten zijn als elders, n.l. zeer onbevredigend. Ook de prijs van de vroege appel- en perensoor ten' is ronduit teleurstellend. Het dubbel erge van deze teelten is dat men maar éénmaal oogsten kan en deze onrendabele teelten kunnen een heel jaar niets anders op brengen. Ons inziens zullen er weer heel wat, vooral oudere percelen, kleinfruit verdwijnen. Opvallend is wel, dat er telers zijn die .nog tevreden zijn. Door intensieve zorg en veel spui ten kan men de produktie aardig opvoeren. Vraag echter niet hoeveel uren hier gewerkt is, want dan is het voor velen een onhaalbare trek. In tegenstelling met 'fruit staat de veel grotere beweeglijkheid der groententeelt en de veel gro tere spreidingsmogelijkheid hiervan over 1, 2 of 3 teelten. Hoewel ook hier zeer veel tegengelopen is, vooral in de voorj aars-koudegrondteelten, is er altijd wel een of andere groente duur. We denken aan bonen die nu duur blijven en hoewel de pro ductie laag is, maakt de prijs veel goed. Ook is er uiteraard weinig plukloon en het te betalen weekloon is momenteel allesbeheersend. Bloemkool is gemiddeld duur tot zeer duur met tussendoor de, blijkbaar onvermijdelijke, inter vallen in prijs. Sla en andijvie zijn gemiddeld goed aan de prijs geweest tot nu toe, hoewel de andijvie vorige week hard bergafwaarts ging. Gek vinden we, dat er bijv. zo weinig animo bestaat voor een groente als bijv. postelein. Zouden de jongere huis moeders deze toch wel fijne groente de rug toe keren? De tomatenteelt is deze zomer ook veel hollen en stilstaan. Momenteel staan we weer stil. Zelf verkiezen we nog altijd een gemengd groenteteeltbedrijf door zijn grotere beweeglijk heid boven de fruitteelt. Al met al geloven we dat 't voor menig collega een zware dobber wordt dit jaar. Nu de kruitdamp der toeristenstroom wat op trekt, kan men o.i. hier enkele conclusies uit trekken. Gaarne willen-we in een volgend artikel eens een gedachte wijden aan welvaartsbron num mer drie uit ons gewest, n.L de recreatie! De veilingen op Zuid-Beveland stonden de laatste weken vol met gescheurde pruimen en ondermaat se peren. En de prijzen waren naar verhouding even slecht als in de beruchte crisis jaren rond 1930. Na de bloei waren velen in hun sas omdat we eindelijk weer eens een goede pruime- en pere- oogst zouden krijgen, maar het plezier is er nu wel af. Vaak werden zelfs de sorteer- en plukkosten niet vergoed. Nooit tevoren was het zo slecht. Veel fruit dat geplukt werd had men voordeliger kunnen laten hangen. Alles wat tegen kon zitten, zat trouwens ook tegen. De veie regen deed de piuimen barsten en rotten en zorgde voor hoge plukkosten. Met zulk weer wordt er nu eenmaal niet veel geoogst en toch gaan de kosten door, want het personeel moet be taald worden. Verder was het koud en kil, waardoor de consument weinig behoefte had aan pruimen. Dat de peren zo klein bleven zal ook wel voor een groot deel aan het ongustige weer te danken zijn. En tenslotte is er een overvloed van buitenlands fruit te koop. Goedkope perziken en druiven, zelfs peren uit Frankrijk, tegen lage prijzen. Zo maakt de ene E.E.G.-teler het voor de andere kapot. Er vallen harde klappen en als het zo nog een poosje doorgaat zullen er weinig fruittelers in Ne derland overblijven. Niemand kan lang met zulke grote verliezen werken. We kunnen niet geloven dat men het in Frankrijk zó wel vol kan houden, maar daar heeft men nog altijd een regering die behoor lijk steun geeft. Ook voor de sterke stijging van de lonen krijgen ze daar in land- en tuinbouw weer compensatie, zoals in de bladen was te lezen. Misschien hebben we dit jaar het ergste achter de rug, want op 't ogenblik zijn de prijzen beter. Goede pruimen zijn weer gewild en de appels doen het ook weer aardig goed. Benoni en Tydeman zijn zelfs tot op zekere hoogte duur. Maar er is weinig aanvoer en hoe zal het gaan als straks de volle aanvoer van James Grigve komt? Nittemin, de kilo's zullen tegenvallen en de aanvoer zal dus niet erg groot zijn. Dat vergroot de kans op betere prijzen. Bij ver koop op 't hout schijnen de prijzen ook aan te trek ken, dus ook de handel lijkt dus wel vertrouwen te hebben in het latere fruit. VOORLICHTINGSMIDDAG CONSUMPTIE-AARDAPPELAFZET Reeds nu willen wij wijzen op de door de geza menlijke standsorganisaties in het Zuid-Westen en het L.C.C. te Goes te organiseren voorlichtingsmid- dag over de afzet van consumptie-aardappelen. Deze zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober in de „Prins van Oranje" te Goes 's middags om 2 uur. Inleiders op deze middag zijn o.m. de heren J. M. Glotzbach, direkteur Produktschap voor Aardappe len, W. H. Jas, voorzitter H. Mij v. Landbouw, Drs K. C. van Kempen, president-kommissaris Nedato en W. Strobosch, direkteur Smith Potato Crisps. Een forum o.l.v. Drs. J. Dijkgraaf zal vragen beant woorden. Alle aardappeltelers zijn op deze voor lichtingsmiddag die bij kan dragen tot een bredere en bewustere aanpak rond de aardappelafzet, welkom! £"\P veel kleinfruitbedrijven in Zeeland zijn de laatste weken aardbeien geplant. We hebben de indruk dat de belangstelling voor deze teelt wat gaat toenemen en dat in elk geval de oppervlakte per bedrijf iets groter wordt. De meeste aandacht krijgt de teelt van Regina op zwart plastic, welke teelt voor de Zeeuwse omstandigheden ook 't mees te perspektief biedt. Met behulp van zwart plastic kan 'n oogstvervroeging worden verkregen die van betekenis is, omdat hierdoor juist een eventueel hiaat tussen de kasaardbeien en de vollegronds- aardbeien wordt opgevangen. De laatste jaren heeft de teelt van Regina op zwart plastic zeer gunstige resultaten opgeleverd en het is geen wonder dat er telers zijn bijgekomen dit jaar. Het lijkt ook alleszins verantwoord om het hiermede te wagen. Voorwaarde voor het slagen van deze teelt is dat men vroege grond moet heb ben en het planten op plastic moet niet alleen erg zorgvuldig gebeuren maar ook de „nazorg" is van betekenis. We zullen hopen dat deze teeltmethode algemeen ingang mag vinden, want de aardbeienteelt kan een belangrijke bestaanspijler zijn voor de kleinfruit- teler. Dan moet er wel uitgehaald worden wat er In zit en zich niet toeleggen op het telen van een pro- dukt voor de industrie want de kans is groot dat telers in andere delen van Europa dat goedkoper kunnen of doen. Verder weet elke lezer van deze rubriek dat we een grote voorstander zijn van het aanbrengen van een glaskern op het kleinfruitbedrijf voor de teelt van aardbeien, gevolgd door tomaten. \A/AT die tomaten betreft gaat thans de oogst beginnen. Het zijn nog maar de voorlopers, maar in de komende weken zal, wanneer alles goed gaat, het aanbod geleidelijk toenemen. De ontwikkeling is op het ogenblik achter bij het vorig jaar. Late tomaten hebben een warme en zon nige zomer nodig en daaraan heeft het dit jaar helaas maar at teveel gemankeerd. Verschillende telers zijn niet zo gerust op de stand van het gewas. Er is soms zelfs sprake van het optreden van het z.g. „kwaacT. Voor een grote produktie is noodzakelijk dat het op korte termijn beter weer wordt. Wat de aanvoer- en afzetverwachtingen betreft, heeft het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilin gen medegedeeld, dat een wat kleinere aanvoer In september in vergelijking met 1967 het meest waar schijnlijk lijkt De natuurtomaten in de ons concurrerende lan den zijn vertraagd door het abnormale zomerweer, maar behalve hier en daar in België en In de Pfalz Ts er nergens sprake van grote oogstmislukkingen. Het zwaartepunt van de natuurtomatenconcurren- tïe kan volgens de verwachting van het C. B. door het weer naar achteren worden geschoven en wel Tn de richting van de tweede helft van september. Voor de prijsvorming wordt dit niet ongunstig ge noemd en de kans Ts aanwezig dat de lage prijzen die het vorig jaar in de laatste week van augustus en de eerste 14 dagen van september werden be taald, dit jaar in een kortere en latere periode zul len vallen. Tot eind augustus zal de meeste concur rentie worden ondervonden van het grote aanbod van Nederlandse tomaten en het C. B. verwacht dat In de eerste helft van september het prijspeil hoger zal worden in 1967 terwijl in de tweede helft van deze maand Iets lagere prijzen dan het vorig jaar waarschijnlijk zijn. Verwacht wordt dat de zeer grote doordraai van het vorig jaar september dit jaar klei ner zal uitvallen. ETR wordt aan toegevoegd dat het weer een heel belangrijke rol speelt en daarvan weten we als tuinders mee te praten. We ervaren het bijna dagelijksl Ook in de afgelopen periode heb ben we de invloed van het weer op de prijsvorming goed kunnen merken. Bij aanhoudend koud en nat weer waren de prui men moeilijk te verkopen en brachten ze lage prij zen op terwijl daarentegen de vraag naar appelen toenam en het aanbod achterbleef omdat er niet of weinig geplukt kon worden. Ondertussen lijkt het erop, dat het gaat gloren aan het prijzenfront in de fruitsektor. Sinds eind vorige week hebben we weer wat hoop gekregen toen de James Grieve een goede prijs bleef doen en zelfs enkele centen per kg meer opbrachten dan tijdens de eerste aanvoerdagen. Degenen die zonodig eerst moesten zijn met de aanvoer van dit ras hebben het vorige week fout geraden. Ze hadden door het vroege plukken niet alleen minder kilo's maar ook een lagere prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 5