oogst in eigen hand Master heteluchtkanon K. N. L. C. Ongelijke kansen in de E.E.G. Elk Jaar zes natte maanden en een halfjaar kans op vorst Dreigend risiko. Wend het af met een Master. Het mobiele heteluchtkanon van Jennen. Eenvoudig, direkt bedrijfs klaar stekker in het stopkon- takt warmte. Doeltref fend wèg vocht. Sneller inschuren van de hooi-oogst. Drogen van graan, zaden en uien. Op koude dagen verwarmen van biggen-, kalveren- en kuikenhokken. In de winter verwarmt de Master de doorloopmelk- stallen, schuren en werk plaatsen en houdt aardap pels vorstvrij. Brandveilig en stankvrij. En nog zuinig ook. In één sei zoen hebt u de kosten eruit I Hoe? ,B O lennen Bij het komende overleg in allerlei instanties over de nieuwe E.E.G.-richt- prijzen zal wel geconstateerd (moeten) worden, dat de marktsituatie weinig prijsverhogingen toe staat. Toch zou ook de rentabiliteitspositie In de Nederlandse landbouw er wel aan leiding toe geven. Handhaving van bestaande richtprijzen is alleen voor de Nederlandse boer aanvaardbaar te maken als hij zich ook overigens op voet van landbouwpolitieke gelijkheid met zijn collega's kan meten. In dit verband spelen de concurrentie-vervalsende subsidiepraktijken in de andere E.E.G.- landen een grote rol (naast overigens de verschillende behandeling op belas tinggebied). In dit artikel wordt nagegaan of van Nederlandse kant het probleem van de subsidiëring in Brussel opnieuw aan de orde gesteld zou kunnen worden. Er zijn misschien aanknopingspunten te vinden in recente Franse en Duitse publi- katies. STILTE ROND DE STEUNMAATREGELEN Een paar jaar geleden heeft de toenmalige Nederlandse minister van landbouw, mr. Biesheu vel, met enige nadruk in Brussel het vraagstuk van de subsidies en andere steunmaatregelen in de E.E.G.-landbouw aan de orde gesteld. Het ging om het bekende, hinderlijke verschijnsel van de vele steunmaatregelen ten behoeve van de land en tuinbouw in onze partner-landen, die leiden tot een vervalsing van de concurrentie, tot het voort bestaan van ongelijke kansen op de vrije Euro pese markt. Aangedrongen werd op een gelijktrek ken van wat niet en wel zou mogen en tot hoe ver. Op wat dan in de Brusselse vaktaal heet de harmonisatie van de steunmaatregelen. Of ook wel het voeren van een goed mededingingsbeleid. De commissie in Brussel maakte een inventari satie van alle soorten steunmaatregelen in de E.E.G.-landen ten behoeve van land- en tuinbouw. Later volgden voorstellen voor die bewuste har monisatie. Er werd een indeling in vier groepen voorgesteld: wat geen steun is, wat voor steun altijd geoorloofd is, wat nooit toegestaan is en tenslotte een groep die nader onderzocht zou moe ten worden. Bij het ambtelijke overleg over deze, voorstellen bleken enkele landen zoveel mogelijk soorten steun „buiten schot" te willen houden. Het overleg verzandde en het werd stil rondom de subsidies. ROL BIJ KOMEND OVERLEG Toen later de definitieve marktregelingen voor de eindfase werden opgesteld werd per produkt of produkt engroep bepaald dat de direct de han del verstorende subsidies moesten verdwijnen. Op grond van de marktregeling voor granen werd Nederland dan ook gevraagd een einde te maken aan zijn toeslagregeling voor voergranen op de lichte gronden. En Nederland deed dat. Andere landen, die soortgelijke verzoeken kregen, vooral ook o.a. wat de varkens- en pluimveehouderij be trof, maakten nogal wat misbaar. Toch moeten op deze wijze de meest direct storende subsidies in derdaad binnenkort kunnen verdwijnen. Brussel ie ook met investeringssubsidies die de handel verstoren bezig. Deze aanpak per produkt is nuttig, maar toch is het zoals gezegd overigens rustig op het ter rein van de steunmaatregelen. Vele soorten sub sidiëringen in onze partnerlanden lopen dus rus tig door. Er is aanleiding om zich af te vragen of niet een nieuw initiatief om deze zaak forser aan te pakken zijn nut kon hebben. Straks in ok tober zal de E.E.G.-Ministerraad de richtprijzen voor 1969/'70 vast moeten stellen. Ook heeft hjj zich voorgenomen dan de structurele vraagstukken van de landbouw te bespreken: de overschotten en het verder achteropraken van vele kleinere boeren. De marktsituatie voor zuivelprodukten, tarwe en suiker is in al zijn droevigheid voldoende be kend. Ook de ontwikkeling van produktiekosten en rentabiliteit in de Nederlandse landbouw vraagt om een prijsverhoging, die minstens gelijke tred houdt met de geldontwaarding. Als die dan voor die zojuist genoemde produkten onmogelijk blijkt zonder de markt geheel te ontredderen tot uitein delijk eigen schade, wat dan? Dan zou een over weging kunnen zijn, dat de Nederlandse boer het toch tegen dezelfde, te lage, prijs op moet kun nen nemen tegen zijn collega's. Maar dan wordt wel van belang, of er van ongeveer gelijke kansen sprake is. En in dit opzicht speelt de subsidie politiek van andere landen een rok Evenals trou wens de belasting- en de sociale politiek. Reden om dus attent te zijn op het E.KG.-mede dingingsbeleid. Bovendien wil dr. Mansholt graag straks de E.E.G.-Ministerraad belangrijke besluiten laten nemen over het structuurbeleid. Een mooie gelegenheid misschien om de opbouw van een E.E.G.-structuurbeleid te koppelen aan een af bouw van nationale subsidiepraktijken. FRANSE VOORSTELLEN Frankrijk heeft onlangs in Brussel voorstellen gedaan om de steunverlening van staatswege aan het bedrijfsleven in de lid-staten van de E.E.G. te regelen. Hierin worden ook groepen van steun maatregelen onderscheiden, ongeveer zoals we straks zagen bij eerdere Commissievoorstellen over landbouwsubsidies. Er is een groep maatregelen waarvoor de regeling niet zal gelden, een groep die verenigbaar met het E.E.G.-verdrag wordt be schouwd, en een groep, die kritisch bekeken moet worden. Alle steunmaatregelen moeten in Brus sel aangemeld worden. Niet toelaatbaar zullen dian zyn die subsidies, die het de bedrijven moge lijk maken om veel produkt op de Euromarkt te brengen tegen extra lage prijzen. En evenmin subsidies die leiden tot concentratie van nieuwe investeringen in bepaalde gebieden. Op het eerste gezicht zijn dat redelijke geluiden en men zou geneigd zijn er direct mee in te stem men. Maar.Frankrijk wil deze regeling niet laten gelden voor bedrijfstakken, die een gemeen schappelijk E.E.G.-beleid zullen hebben: landbouw en vervoer. Het zijn dus Franse industriële be langen, die nopen te vragen om enige regulering van de subsidiepraktijk in de E.E.G. Maar zouden deze Franse voorstellen toch misschien geen ge rede aanleiding zijn om ook de harmonisatie van landbouwsubsidies weer eens ter tafel te brengen? DUITS LANDBOUWPROGRAMMA Het Westduitse ministerie van landbouw heeft het ontwerp van een werkprogramma voor land- bouwvolitiek aan de Bondsregering voorgelegd. De laatste heeft dit landbouwprogramma van minister Höcherl nog niet aanvaard. Dit Duitse landbouwprogramma is een interessant stuk. Op vallende punten zijn de voorzichtigheid over de mogelijkheden van de E.E.G.-prijspolitiek, de wens om niet langer financieel op te moeten draaien voor de overschotten van E.E.G.-partners en de nadruk die gelegd wordt op de verbetering van de omstandigheden op en om de Duitse landbouw bedrijven (het structuurbeleid in ruime zin). Wij zullen ons in dit verband tot dit laatste beperken. Wat vooral dan opvalt is, dat de Duitsers het structuurbeleid niet meer tot de landbouw willen beperken. Zij stellen zicih voor een regionaal ont wikkelingsbeleid te voeren. In bepaalde probleem gebieden zal de niet-agrarische werkgelegenheid op allerlei manieren bevorderd moeten worden, ook in de richting van de recreatie; aangesloten (Zie verder pagina 9.) Master is a trademark of Master Division of Koehring Company, Dayton, Ohio. USA. de enige die keus biedt uit 6 typen van 12.500 tot 80.000 kcal/u. U vermijdt het risiko van broei en rot U verhoogt de opbrengst van uw oogst, want U verbetert het produkt door sneller drogen, hogere voedingswaarde U wint tijd want de oogst is eerder ingeschuurd. Kou of geen kou, moet doorgaan. het werk |"L Ik wil vrijblijvend demonstratie en 1 i iwii viijuiijvciiu ucinuiidudiiv cii N folder van het Master heteluchtkanon. Neem uw oogst in eigen hand en vul direkt de bon in voor de Master-folder en een Master- demonstratie. Kost u niets. U kunt ook nu even bellen. 02940 - 3951 Naam (firma) jStraat: jPlaats: j In open envelop met 12 ct. postzegel zen-l den aan N.V. v/h P. Jennen (afd. Mas-1 ter), 's-Gravelandse- j weg 22, Weesp.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4