HERINNERINGSMEDAILLE 125 JAAR Z. L. M. Ter gelegenheid nan het 125-jarig bestaan der Z.L.M. is een herinneringsmedaille ver vaardigd, waarvan bovenstaand de afbeelding is te zien. Deze medaille van 5 cm wordt in verguld brons, verzilverd brons of brons beschikbaar gesteld aan de inzenders van de verschillende op de tentoonstelling bekroonde diersoorten. We kunnen ons 'voorstellen, dat echter ook ondiere leden of begunstigers der Z. L. M. prijs stellen op het bezit van deze medaille. Het tentoonstellingsbetuur heeft dan ook besloten aan dergelijke verzoeken te voldoen, mits TEVOREN DE KOSTEN WORDEN OVER GEMAAKT. Men ontvangt dan de medaille in de loop van september franco thuis. Degenen, die de medaille wensen te ont vangen hunnen deze UITSLUITEND bestel len door storting van een van onderstaande bedragen op postrekening 64539 van de Coöp. Raiffeisenbank te Goes ten gunste van Z.L. M.-tentoonstelling onder vermelding: „Her inneringsmedaille 125 jaar Z. L. M." Indien men de medaille wil ontvangen in VERGULD BRONS, is de prijs f9,VER ZILVERD BRONS f8,—. In BRONS is de prijs f 7,—. DUS GEEN TELEFONISCHE OF SCHRIF TELIJKE BESTELLINGEN INZENDEN. UW GELDSTORTING IS VOLDOENDE ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande GROOT NATIONAAL CONCOURS HfPPIQUE ZEVENBERGEN Traditiegetrouw, samenvallend met die Zevenbergse kermis en de bekende paarden- en veemarkt, wordt op. 28 augustus a.s. het Nationaal; Concours Hippique te Zevenbergen gehouden. Vele landelijke rijvereni- gingen uit N.-Brabant, Zeeland,. Zuid-Holland en Gel derland zullen hieraan deelnemen. Een bijzonder aan trekkelijk programma, zoals dressuurwedetrijden, individueel springconcours en een aantal hackney- nummers zal geboden worden. Onder meer wordt ge streden om het kampioenschap tandemhackney's en zal een dameswédstrijd voor hackney's verreden wor den. Als bijzondere attractie verzorgt tijdens het con cours de Eerste Ned. Parachutistenclub een demon stratie parachutespringen. C. A. O.'S LAND- EN TUINBOUW PROVINCIE ZEELAND 1968—1969 GOEKGEKEURD Naar wij vernemen heeft de Stichting van de Ar beid de onlangs ingediende C. A. O.'s Land- en Tuin bouw kontraktjaa. 19681969 goedgekeurd. De be treffende kontrakten worden thans gedrukt en zullen binnenkort aan de op het sekretariaat bekende werk gevers gratis worden toegezonden. BI. BESTEMMINGSPLANNEN Westerschouwen. Vanaf 19 augustus 1968 ligt ge durende een maand te Haamstede ter inzage de be stemmingsplannen: Haamstede Zuid-West, Hoge- weg. Westerschouwen en partieel plan Renesse West. Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb ben gewend, bij G. S. van Zeeland te Middelburg, bezwaren tegen de bestemmingsplannen indienen. RADIO Zondag 25 augustus, 20.0520.30 uur (N.C.R.V.) Uitzending van de opname van het op 10 juli j.l. in de Ned. Herv. Kerk te Tholen in het kader van het 125-jarig bestaan der Z. L. M. door Jan J. v. d. Berg gegeven orgelconcert, waaraan Netty Bos, so praan, meewerkte. Voor het programma raadplege men de Radiogids. Dinsdag 27 augustus a.s., Hi'versum I, 12.3012.40 uur: „Oogstproblemen in Zeeuws-Vlaand eren", m. m.v. ir. L. Th. J. M. de Wit, rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Serie: ,,Hoe werkt de B.T.W. Belasting Toegevoegde Waarde in de praktijk?", door mr. M. van der Heyde van het mi nisterie van landbouw en visserij. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: woensdag 28 augustus in café „De Windt". Zierikzee: donderdag 29 augustus in hotel „Huis van Nassau". Kortgene: donderdag 29 augustus in hotel De Korenbeurs". Middelburg: donderdag 29 augustus in hotel „De Eendracht". Serooskerke: vrijdag 30 augustus in café „Huijsse" van 9 uur tot 13 uur. St. Philipsland: vrijdag 30 augustus in hotel ,.De Druiventros." In Memoriam ABRAHAM IZAAK BECU Met grote ontsteltenis ontvingen wij zater dagmorgen 17 augustus het droeve bericht dat ons bestuurslid de heer A. J. BECU ten gevolge van een verkeersongeval was over leden. Reeds vele jaren was hij bestuurslid onzer afdeling. Door zijn rustige natuur, zijn eerlijk karakter was hij een bijzonder waardevol persoon in onze gemeenschap. Moge zijn vrouw en zijn beide kinderen die in hem een toegewijd echtgenoot en vader verliezen, troost gegeven worden in deze voor hen zo moeilijke dagen. In onze gedachten zal hij voort blijven leven als vriend en oprecht mens. BESTUUR Z.L.M. AFD. GROEDE. FRUITTEELTPERCEEL TE KOOP VAN S. B. L. IN RUILVERKAVELING IN VOORBEREIDING KAPELLE-WEMELDINGE De Stichting Beheer Landbouwgronden biedt in de «uilverkaveling in voorbereiding Kapelle-Wemeldinge, geheel of gedeeltlijk te koop aan een fruitteeltper ceel met gebouwen groot 16 ha, gelegen aan de Oudepolderweg te Wemeldinge. Als gegadigden kunnen zich melden zij die reeds een zelfstandig bedrijf exploiteren. Eventueel kunnen grasland, bouwland of oude boomgaarden in ruil worden aangeboden. Gegadigden kunnen ter verkrijging van nadere in- Bdttmgen en voorwaarden zich wenden tot de Stich ting Beheer Landbouwgronden, Westsingel 58 te Goes. PROVINCIALE TENTOONSTELLING VARKENS - SCHAPEN VRDDAG 6 SEPTEMBER - GROTE MARKT, GOES Ronde groene Kapuc. -4- erwten Schokkers roz.erwter Nederland 29.900 6.900 2.600 Zeeland 20.400 5.800 620 Z.-Holland 3.000 800 180 N.-Brabant 2.400 150 N.-Holland 1.100 100 1.300 Groningen 1.500 440 N.O.P. 900 VOORLOPIGE RAMING OPBRENGST EN KWALITEIT ERWTENOOGST 1968 Op basis van de voorlopige cijfers landbouwtelling Bruto-produktie in tons (afgerond) mei 1968 van het C. B. S. en de schattingen per begin augustus van de correspondenten heeft de Peulvruch ten Studie Combinatie een opbrengst- en kwaliteits raming opgesteld voor de erwtenoogst 1968. Ir. R. P. Lammers geeft hierover de volgende gegevens: Opbrengstraming. In juni vertoonden de erwtenge wassen een prima ontwikkeling en waren de ver wachtingen haast even hoog gespannen als het vorige jaar. Knopmade heeft in 't algemeen weinig of geen schade veroorzaakt. De regens van juli berokkenden veel schade aan de peul-slaging, terwijl de regens in begin augustus veel landschade veroorzaakten. Ruwweg liggen de ha-opbrengsten zo'n 15 lager dan in 1967. Gezien die grote variaties die optraden in oogstomstandigheden: soms lagen de erwten in rijpe toestand veel te lang op de grond, mede gezien de weinige beschikbare dor^resuPaten is deze raming als zeer voorlopig te beschouwen. Ronde groene erwten. Geoogst areaal (voorlooigj 8.288 ha (C.B.S. 1967: 8010 ha). Bruto-opbrengst (boe- renschoon) 29.900 ton. (C.B.S. 1967 afgerond: 33.600 ton). Ha-opbrengst: 3610 kg/ha. (C.B.S. 1967: 4200 kg/ha). Schokkers. Geoogst areaal (voorlopig) 1.920 ha. (C.B.S. 1967: 2020 ha. Bruto-oobrengst (boerenschoon) 6.900 ton. (C.B.S. 1967: 8500 ton). Hji-opbrengst: 3600 kg/ha. (C.B.S. 1967: 4200 kg/ha). Kapucijners rozijnerwten. Geoogst areaal (voor lopig) 780 ha. (C.B.S. 1967: 1380 ha. Bruto-opbrengst (boerenschoon) ±2.600 ton. (C.B.S. 1967: 5600 ton). Ha-opbrengst: 3330 kg/ha. (C.B.S. 1967: 4050 kg/ ha). Kwaliteitsraming. Wat betreft de uiterlijke kwali teit blijkt vooral met betrekking tot de groene erw ten de grofte tegen te vallen. Over de kleur en ge- gevlektheid is men, gezien de weersomstandigheden, nog niet al te somber. De kleur varieert van vrij goed. tot matig; die gevlektheid van weinig tot vrij veel. Overigens kan de gevlektheid hier en daar nog tegen vallen omdat er ten tijde van de raming nog erwten vaststonden of in "t zwad lagen bij vrij slechte weers omstandigheden. Wormstekigheid zou weinig voor komen evenals kwade harten. De ervaring leert ech ter dat de bezetting met kwade harten nog weieens tegenvalt (zie oogst 1967). In de conservendoperwten werd dit jaar soms ernstige symptomen van man- gaangebrek waargenomen. In Noord-Holland, N.O.P. en Groningen is de uiterlijke kwaliteit beter dan in Zuid-Holland en Zeeland. Kookkwaliteit. Hierover staan nog geen gegevens ter beschikking. Gezien de weersomstandigheden is er geen aanleiding om een laag fosfaat-gehalte dus een minder goede kook te verwachten. VOORLOPIGE OOGSTRAMING VROEGE AKKERBOUWGEWASSEN 1968 Het C.B.S. heeft van enkele vroege akkerbouw gewassen de uitkomsten gepubliceerd van de op 31 juli j.l. gehouden voorlopige oogstraming. Hoewel de rendementscijfers lager zijn dan verleden jaar, dat een jaar was met bijzonder hoge opbrengsten per ha, blijken de verkregen cijfers toch over het algemeen boven de 10-jaarlijksgemiddelden te liggen. De totale opbrengst van karwijzaad wordt tengevolge van een lager rendement per ha 7 en een areaalinkrim ping, geraamd op 3600 ton, wat 18 minder is dan verleden jaar. Van vlas wordt een produktie ver wacht van ruim 85.000 ton, wat 2 meer is dan in 1967- Beteelde oppervl. Opbr. p. ha Tot. opbr. mei '68 (voorl.) 1967 1968 1967 1968 ha kg ton Rogge 75176 3300 3200 239077 237161 Wintergerst 6996 4200 4000 35280 27753 Koolzaad 6723 2900 2650 15186 17816 Karwijzaad 2852 1350 1250 4420 3630 Vezelvlas (veldgewas) 10155 8750 8400 83254 85126 STRO van: Rogge 75176 4400 4300 318265 326880 Wintergerst 0996 3300 3300 27603 23331

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2