PLATTELANDSJEUGD Notities van het P.B u P. J. G. Cursus ekonomische vorming toekomstige ondernemers Jongere?? VcdivUeiten Onder bovenstaande titel zullen in het vervolg regelmatig korte over- zichten ia de „Plattelandsjeugd" verschijnen van de belangrijkste punten die in de vergaderingen van 't Provinciaal Bestuur der P. J. G. Z. worden besproken. Het P. B. heeft dit besloten opdat alle leden kunnen worden geïnformeerd over zaken die op een bepaald moment in de orga nisatie aan de orde zijn. Hieronder volgt een overzicht van. de P. B.- vergadering op 5 augustus. Dij óo ingekomen stukken was de aankondiging van het huwelijk van de vormingsleider H. A. Harderwijk met mej. T. Lammerts op 8 augustus. Voorts een brief van de Z. L. M, waarin dank wordt gebracht voor de medewerking van de P. J. G. Z. aan het Z. L. M.-jubileum. Provinciale Staten van Zeeland hebben besloten om vanaf 1968 aan jongerenorganisaties 5%.sub sidie te verlenen op de subsidiabele lasten. o De Sportdag op Thoien, het eerste gezamenlijke projekt van B. P. J en P. J. G. Z. kan geslaagd ge noemd worden, niet in de laatste plaats door de grote inspanning van de afdeling Tholen/St. Phi- lipsland. Het programma was door de grote deel name wat overladen. Besloten werd om volgende jaren dit bezwaar op te heffen door in de streken en beide provincies voorselekties te houden voor de teamwedstrijden. Ook de aktiviteiten in het kader van het Z. L. M.- jubileum zijn een succes geworden. Aan de Sterrit namen 100 equipes deel, de stand trok veel bezoe kers en de kindercrèche heeft circa 120 kinderen geherbergd. Het aantal bezoekers van het bal in de veiling te Goes brak alle records. o De India-aktie is nog steeds een punt van be spreking in de P. J. G. N Men is nu zover dat men CURSUS ECONOMISCHE VORMING ONDERNEMERS Er zal zonder twijfel weer tijd vrij zijn om de komende winter dingen te onderne men, die deze zomer terechtin de kast zijn geraakt. Het is niet moeilijk om iets te vinden. Im mers, het lijkt wel of iedereen er behagen in schept ons jongeren te „belagen" met kant- en-klaar tijdverdrijf. Kreatwiteit van oris wordt al reeds vanaf het begin onder-geschikt gemaakt aan de kreativiteit van anderen. Het is dan ook van deze plaats dat ik aan raad eerst met de nodige zorg te kiezen, wat er ondernomen wordt aan studie of ander „serieus" werk om als jongere niets tekort te komen, daar waar het „jong zijn" betreft. Het moet vóór de P. J. G. Z. dan ook steeds een punt van overweging zijn of de zelfont plooiing van de leden niet in het gedrang komt. Samenwerking van de vele organisa ties die programma's met een nagenoeg ge lijke inhoud aanbieden zal om deze reden door de P. J. G. Z. altijd worden gestimu leerd. Het is dan ook met veel genoegen, dat ik bij vele agrarische leden van de P. J. G. Z. in de eerste plaats en verder alle geïnteres seerde lezers een kursus introduceren die door samenwerking van onderstaande organisaties tot stand is gekomen. Aan de heer Krijger van de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst te Goes zullen de kur- sisten van de kursïis een goede kursusleider hebben. Ik beveel dan ook deze kursus (met een reeds goede reputatie) van harte aan. Vooral bij die ledendie kritisch een keuze willen maken. De Voorzitter der P. J. G. Z. een keuze zal doen uit een aantal concrete plannen. Later is medegedeeld dat in India een voorbeeld bedrijf zal worden gesticht. Op initiatief van de P. J. G. Z. heeft de P. J. G. N. een cursus „Kennismaking met de Deense land bouw" op stapel gezet, die waarschijnlijk van 211 januari 1969 zal worden gehouden. Nadere ge gevens hierover volgen nog. fn de Commissie 3 C. J. O.-Zeeland waren enkele plannen voor gezamenlijke projekten ontwikkeld, waaronder het kampioenschap trekkerbehendig heid, dat op 31 augustus bij de Zeeuwse ploegwed- strijden zou worden gehouden. De K. P. J. heeft ech ter medegedeeld dat zij hierin niet zal deelnemen en ook voor het overige haar medewerking aan de Commissie 3 C. J. O. zal opschorten. Daar ook an dere organisaorische moeilijkheden optraden is nu besloten om te trachten het P. J. G.-kampioenschap trekkerbehendigheid onder te brengen in een streekaktiviteit. Over een gezamenlijke studiedag, die was gepland in november, zal nu met de C. P. i. verder worden gesproken. De provinciale veebeoordelingswedstrijd, die dit jaar wordt georganiseerd door de P. J. G. Z., zal worden gehouden op 7 september in Oost Zeeuws- Vlaanderen. o Voorts werd gediscussieerd over een eventuele nieuwe opzet van de Ledenraad, daar de laatste ledenraadsvergaderingen niet geheel aan hun doel beantwoordden. Mogelijk kan men zich in de ver gaderingen, naast een aantal huishoudelijke punten, meer uitvoerig richten op één onderwerp per ver gadering. Hierover en over de vertegenwoordiging in de Ledenraad zal gesproken worden in het over leg met streek- en afdelingsvoorzitters, dat op 31 augustus te Goes wordt gehouden. Besloten wordt om de vergaderstukken van het P. B. in het vervolg ook ter kennisneming te zenden aan de afdelings voorzitters en de ledenraadsleden. o De afdeling Middelburg gaat proberen een aan tal meisjesleden aan te trekken. ^JAAST de opleiding op de middelbare land- en tuinbouwscholen bestaat er bij de jonge boe ren die een bedrijf (zullen) overnemen of beginnen een grote behoefte aan bijscholing in de periode van bedrijfsovername. Niet zozeer op technisch gebied maar wel op het terrein van de bedrijfsekonomie, de financiering en andere facetten van de bedrijfsover name. Voor dit doel werden er gedurende de laatste drie jaren in Nederland in totaal 26 kursussen E.V.T.O. gehouden. De gunstige ervaringen die hiermee werden verkregen vormden de aanleiding om voor het a.s. winterseizoen te trachten een der gelijke kursus te organiseren voor de Zeeuwse eilanden. De programmering en de uitvoering vinden plaats in volledige samenwerking en overleg van de drie landbouworganisaties, de drie landbouwjongeren- organisaties, de R.M.L.T.S. te Goes, de Chr. M.L.S. te Middelburg en de Provinciale Direktie voor de Rijkslandbouwvoorlichting in Zeeland. DOEL, INHOUD EN TOELATINGSEISEN. Het gehele programma is gericht op de ekonomi- sche en sociale scholing van de deelnemers. De in houd is daarbij overwegend gericht op de bedrijfs overname of het stichten van een nieuw bedrijf en de taak van de goede ondernemer. De te behandelen stof zal bestaan uit sterk op de praktijk gerichte onderwerpen en uit het bezoeken van bedrijven, ondernemingen of instellingen. De deelnemers zullen bereid moeten zijn samen te wer ken in groepsverband omdat een beroep wordt ge BOEM IS HO, PLONS !S WATER! Wal je weten hoe een deel van je belastingcenten onder water verdwenen is? Doe dan mee aan de ex cursie van K. P. J., C. P. J. en Hollandsche Mij. van Landbouw van Flakkee en P. J. G. en C. P. J. vaa Schouwen en Delta Jongeren Soos op zaterdag 31 augustus naar de Deltawerken in het Brouwers- havense Gat. Vertrek van de boot om 13.30 uur van de steiger bij de direotiekeet van Rijkswaterstaat te Scharen- dijfce. 's Avonds lunch in de kantine van camping Duin zand" te Westerschouwen en een korte dropping met leuke prijzen. Dit is een prachtge'egenheid om je kennis, kennis sen- en kennisjeskring uit te breiden voor slechts 7,50 inclusief. PLOEGWEDSTRIJD WALCHEREN Ook dit jaar wordt weer de Waicherse selektie ploegwedstrijd gehouden en wel op 7 september a.s., aanvang 1 uur n.m. op het bedrijf van de heer B Meijers, „Manege De Eendracht'', Rijke Buurtweg 8 te Serooskerke. Deze wedstrijd staat voor een ieder open, de kos ten bedragen per deelnemer f 2,50. Er kan in drie categorieën worden geploegd: n.L a^) paardeaiploegersb.) tractor-rondgaande-ploe- gen; c.) tractor rechts- en linkswerkende-ploegen. Opgave is mogelijk tot en met maandagavond, 2 september a.s. bij de heer A. Dingemanse, Weren- dijke 12 te Zoutelande, tel. 01186505. STREEKPLOEGWEDSTRIJD OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Op zaterdag 7 september a.s. zal de streekploeg- wedstrijd Oost Zeeuws-Vlaanderen worden gehou den op een perceel gerststoppel van de heer A. Wes- terbeke te Stoppeldijk-Veer, langs de provinciale weg. Er zal worden geploegd in de categorie wed- strijdploegers (rondgaande en wentelploegen) en de categorie beginnelingen. Er worden fraaie prij zen beschikbaar gesteld. De rege 1 i ngs com missie stelt het op prijs als er geploegd wordt met in de praktijk gebruikte ploegen, terwijl de jury reke ning zal houden met het feit dat een 2-scharen- wentelploeg moeilijker te hanteren is dan een 1- schaars! De deelnemers dienen om half één op het perceel aanwezig te zijn. Opgave van deelname zenden aan het secretariaat: Van Gistellelaan 45 te Axel, tel. 01155—1306. De afdeling Schouwen-Duiveland zal samen met de andere organisaties van Schouwen en Flakkee een experiment opzetten, dat een excursie, een maaltijd en een dropping omvat. o Tenslotte had het P.B. een uitvoerig gesprek naar aanleiding van een nota „De P. J. G. N. in de nabije toekomst". Hierop zal nog nader worden teruggekomen. daan op de zelfwerkzaamheid van de deelnemer# bij het uitwerken van bedrijfsplannen en het op stellen van begrotingen. De bedrijfsovername is hierbij een belangrijk kriterium. Deze mag kortgeleden hebben plaat» gehad of zal in de naaste toekomst moeten plaat» vinden. Het stichten van een nieuw bedrijf kan hiermee worden gelijkgesteld. Wat betreft de mi nimum opleiding wordt de voorkeur gegeven aaan de M.L.S. of een daarmee gelijk te stellen opleiding. OVERIGE BIJZONDERHEDEN. De duur van de kursus zal 120 uur bedragen Daarbij zal er naar gestreefd worden om gedurende 20 weken 1 dag per week bijeen te komen. De pe riode van de kursus loopt van oktober tot eind fe bruari. Het lesgeld bedraagt 120 x 0,35 =-- 42 in totaal. De overige reis- en verblijfkosten komen voor eigen rekening. AANMELDING,* Uw opgave voor deze kursus is mogelijk tot uiter lijk 5 september bij het secretariaat der P.J.G.Z., bij de sociale voorlichter der Z.L.M., de heer J. Mar- kusse, Landbouwhuis Goes en bij de direkteuren van de R.M.L.T.S. te Goes en van de Chr. M.L.S. te ;Middelburg. Ook nadere inlichtingen worden gaar ne verstrekt. Bij de aanmelding wordt verzocht te vermelden naam; voornaam; adres; woonplaats; tel. no.; ge boortedatum; tijdstip van bedrijfsovername; voor opleiding en tevens de bedrijfsgrootte in ha, ge splitst in aantal ha bouwland, grasland en/of tuin bouw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14