ANT. HUI BERTS n.v. KOEL EN DROOGIECHNIEK BREEZAND (Holland) WEEKOVERZICHT NOTERINGEN UIT EEN gefitftrt WEEKBOEK vam fiPAMu/r dFSuKHOEI^ Wijd Spaansweg 55 Tel. 02232-314 en 516 13 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: De tarwemarkt heeft vorige week sterk onder invloed gestaan van het slechte weer. Er was een grote terughoudendheid om te verkopen omdat de vraag ging rijzen of bij de levering wel aan de kwaliteitseisen zal kunnen worden voldaan. De afzet van gedenatureerde tarwe naar Engeland en Duits land was minimaal. Met de bestaande restitutie was het trouwens niet mogelijk om op de Engelse markt tot afsluitingen te komen. Zweedse tarwe werd daar zeer concurrerend aangeboden. Het kwam zelfs voor dat Engelse importeurs hun aankopen van E.E.G.- tarwe terugverkochten en zich dekten met het goed kopere Zweedse produkt. Bij dit alles kon slechts zeer weinig tarwe zijn weg naar de consumptie- sector vinden. In ons land werd geen noemenswaar dige druk vanuit Frankrijk ondervonden. Het schijnt dat nogal wat Franse tarwe geoogst wordt die niet meer dan een voerkwahteit zal bezitten. De fabrieken maakten vorige week maandag hun aankoopprijs voor de nieuwe oogst bekend, op een niveau dat 0,70 per 100 kg lager ligt dan de startprijs van het vorige seizoen. Het is wel opvallend dat die industrie het nodig gevonden heeft om te beginnen beneden de in terventieprijs nnet aankoopcondities die zwaarder ge acht mogen worden dan die van het Voedselvoor- zienings-In- en Verkoopbureau (V.I.B.). Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de molens voor lopig weinig interesse voor de inlandse tarwe hebben. Aangenomen mag worden dat de notering langzamer hand zijn onderste grens gevonden zal hebben, om dat men wel in een dwangpositie moet verkeren om beneden de interventie-prijs te gaan verkopen. Alles bijeengenomen kon het aantal zaken, mede door het klein aanbod, niet anders dan gering zijn. Met grote aandacht werden de ontwikkelingen op de export- maxkt gevolgd, die voor onze afzet van het allerhoog ste belang kunnen worden. Voergranen: Vanuit het zuid-westen werd vorige week voergerst van slechte kwaliteit op lage prijzen verkocht. Gezien echter de premies die voor kippen- gerst op de latere termijnen in uitzicht werden ge steld was de lust om te offreren niet groot. Slechts enkele partijen die wegens ruimtegebrek geruimd moesten worden kwamen op de markt. Haver had een moeilijke week, doordat geen steun van de ver werkende industrie ondervonden werd. De prijs kwam dientengevolge lager te Eggen. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1420 Augustus 1968, verstrekt door J. de Vries en Zonen N.V. A'dam, voor Zeeland, Goes tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 n*n opw. novemberlevering. Kalme markt met trans acties op 12,De slotnotering was 12,50 11,80. De weekomzet bedroeg 24 contracten (v.w. 52>. De openstaande positie was 264 (v.w. 272) con tracten. Voor aprïHevering: Rustige ontwikkeling met zaken van 14,90 tot 15,50. De slotnotering was 15,1015,Weekomzet: 474 contracten (v.w. 464). Openstaande posities: 1623 (v.w. 1322). MARKT GOES (20-8-'68) Granen en peulvruchten: Tarwe, boerenschoon af boerderij 30,tot 33,75; Gerst, boerenschoon af boerderij 25,— tot 30,— per 100 kg (basis 17 en Erwten (klein groen) boerenschoon af boerderij f 40,tot 47,per 100 kg. Hooi en stro: Lucerne- hooi ƒ115,— tot ƒ125,—; Veldbeemd 35,—tot ƒ42,50; Tarwestro ƒ32,50 tot 37,50; Gerstestro 37,50 tot 40,Alles uit de ruiter geperst, op auto geleverd en per 1000 kg. V!as: 1700,— tot 2000,— per ha; ongerepeld 20—25 cent en gerepeld 2335 cent per kg. Beschadigde en afwijkende par tijen 1222 cent en ernstig beschadigde partijen 6 12 cent per kg. Alles op auto geleverd. Eieren: 1.772,03 per kg, afhankelijk van het af te leve ren kwantum. VARKENSNOTERINGEN COVECO (20-8-'68) Ge kl ass if meerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg 9000 dieren brachten slachtkippen bij redelijke han del 1,101,30 op en slachtkuikens 1,501,60. UIENPRIJZEN <21-8-'68) In per 100 kg. Broek op Langendijk: middel 15,6021,60; aanvoer 3 ton. MederobMk: klasse 2 middel 18,0022,00; aanvoer 2 ton. ROTTERDAMSE KORENBEURS (19-8- 68) Tarwe: fabriekscondities, franco fabrieken, 35,10, netto, aug., export condities, franco Rotterdam/Am sterdam, 34,90, aug. Kippengerst: 30,25, aug., 32,okt./nov./dec.; Brouwgerst faq. kwaliteit: 32,aug.; Brouwgerst Duitse condities: ƒ34,15, okt., 34,75, nov., 35,05, dec.; alles basis boordvrij. Haver 52/53 kg: f 27,75, laten, aug./sept., 28,75, nov.; Groene erwten op monster: tot ƒ47,uitge zochte partijen iets hoger, Groene erwten 3 kwa liteit: 55,okt./nov.; Groene erwten 6 kwaliteit: 52,okt./nov.; Groene erwten industrie: tot 40,aug./sept.; Schokkers 3 kwaliteit: 74, Brouwgerst: Waarschijnlijk doordat in Zuidf-Duits- land de kwaliteit van de gerst geleden heeft door het slechte weer, gingen de Duitse kopers vorige week meer belangstelling tonen voor onze brouwgerst met levering in de maanden november en decmber a.s. Uiteindelijk leek het aanbod kleiner dan de vraag, zodat op iets verhoogde prijzen zaken tot stand kon den komen. Ook hier waren de verkopers gereser veerd omdat te weinig zekerheid bestaat over de mogelijkheid om aan de contractuele kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Van Franse zijde werd nog geen concurrentie ondervonden. Voor brouwgerst die slechts beantwoordt aan minimale normen werdi daar een prijs gevraagd die, hoewel lager dan onze noteringen, door de kopers te hoog geacht werd. Het Centraal Brouwerij-Kantoor heeft tegen alle ver wachtingen in nagelaten om vorige week met een 'aankoopprijs in de markt te komen. Verondersteld mag worden dat de beginprijs nu hoger zal moeten uitkomen dan op een vroeger tijdstip het geval zou zijn geweest, wil men althans hoeveelheden van enig belang kunnen aantrekken. Het geheel overziende lag de markt rustig met een wel vriendelijke stemming. Peulvruchten: De vrees voor de kwaliteit van de nog te oogsten groene erwten was vorige week reden voor een beperkt aanbod. De verhandelde contracten gaven iets hogere prijzen te zien. De Duitse kopers lieten nog na om op grotere schaal orders te plaatsen, misschien mede omdat Franse erwten lager dan ons produkt geoffreerd werden. Overigens kon men horen dat de kwaliteit van de in de afgelopen week beschikbaar gekomen Franse en Belgische erwten veel te wensen overlaat. Van Oost-Europese erwten werd nog niets vernomen. De termijnmarkt sloot vrijdag 16 augustus j.l. zonder noteringen. Schokkers konden in de tweede helft van de vorige week flink in prijs aantrekken. De oorzaak was wel te vinden in enige buitenlandse belangstelling. Ook in Engeland heeft het geregend en de verwachtingen over opbrengst en kwaliteit schijnen daar niet hoog gespannen te zijn. Bij de oplopende prijzen ontstond bovendien nog wat dekkingsvraag. Door de liquida- tiekas is besloten can in dit seizoen voor schokkers geen noteringen mecfr op te maken. Bruine bonen bleven op het in de laatste weken bereikte peil prijs houdend gestemd. Capucijners lagen bij gering aan bod vast in de markt, met opnieow hogere prijzen. 20 augustus 1968. Nog steeds blijft de zomer 1968 een natte zomer; het laatste weekeind viel er bij ons ruim 50 mm neerslag in 2 dagen; en dit na een week van weinig zon en veel natte buien! Telkens maar proberen en telkens er maar afregenen, dan begint de moed je in de schoenen te zakken. Maar toch moet het graan er af. Er is weinig op geschoten deze week, overal zie je dat ze bezig ge weest zijn aan de stukken graan, maar het zijn maar enige omgangen geweest en 't was weer klaar. Het schiet niet op. Wat kan er in een goede droge week soms niet gebeuren! Je kruit het dan zelf niet geloven dat de oppervlakte zo geminderd is. Het land is nu zó nat geworden en de grondwater stand is in de laaaste 4 jaar met zó hoog geweest, dat je er met de machines maar moeilijk meer over rijden kunt; de sporen worden te diep en de werk tuigen lopen in de grond vast. We hoorden nog dat de gedorsen tarwe niet zo tegenvalt als de gerst dit jaar. Dit is dan nog een lichtpunt. Na aftrek van het vocht dat er nog inzat, want anders roepen we nog reacties op! Het werk stagneert enorm. We zagen vorige week ook nog aardappels rooien. Ook een moeilijk en zwaar werk; diepe natte spo ren en zo te zien bleef er nog al wat op 't land, na al die grote buien. Als ze nu maar ziektevry zijn. Dan kan het nog; anders kon zo'n partij na opslaan nog wel eens wat tegenvallen bij het opruimen Een klein beetje ziekte kan zich door de opslag warmte we eens erg uitbreiden en veel ziekte veroorzaken. Maar de tijd gaat door en men moet toch wat om handen hebben. Zeer zeker! We weten dat dit het grote probleem is. We kunnen niet voort; het stro wordt ook een probleem; telkens maar opschudden of keren en toch maar niet droog genoeg krijgen om te persen. Iedere boer zit met zijn eigen problemen, die over al anders liggen. We zagen nog vlas binnenhalen, tussen de buien door. Nu is vlas, wanneer het op de ruiter staat een produkt dat vlug droog is, veel vlugger dan b.v. erwten, en dan goed opgeborgen kan wot den. De kleur was er een eind af, maar viel ons toch niet tegen na al dat weer van de afgelopen weken. Het had na 't plukken niet veel zonuren meer gehad. Het is natuurlijk, wanneer men er jonge luzerne of gras in heeft, toch nog een slechte partij het zo weg te moeten halen. Het gewas '69 lijdt er natuurlijk veel door, maar men moet van twee kwaden dan maar het beste kiezen. Zo ziet men hoe moeilijk het werk van de boer in zulke natte dagen kan zijn. Hoe hij rusteloos van 't een naar het ander gaat en probeert hoe het is. Zijn slaap is licht en hij hoopt maar op beter weer; loopt langs de barometer, slaat er wat hard op, luis tert naar de weerberichten en bromt wat in z'n baard wanneer ze nog meer regen voorspellen! Neen, het wil deze zomer niet! okt./nov.; Schokkers 5 kwaliteit: 71,okt./ nov.; Capucijners 5%: 78,sept./okt.; Bruine bonen doorsneekwaliteit: 104,okt.; Maanzaad exportkwaliteit: tot 150,aug./sept.; Xarwijzaad exportkwaliteit: 126,aug./sept.; alles franco Rotterdam. Termijnmarkt cons.-aardappelen (och- tendcall): Bintje 40 opw., geen zaken, 15,40, laten, 15,bieden, op april, 12,40, laten, 11,50, bieden, op nov. VEEMARKT ROTTERDAM (19/20-8-'68) Slachtvee: Slachtrunderen: extra kwal. 4,85 5,25, le kwal. 4,30—4,75, 2e kwal. 3,90—4,15, 3e kwal. 3,703,85; Worstkoeien 3,653,80; Slachtstieren 4,354,95; alles per kg gesl. gew. la 2,97 2,97 2a, lb „2,85 „2,85 3a, 2b, lc 2,80 2,80 3b, 2c, 3c 2,75 2,75 4 en Cc „2,69 „2,69 Ongeklassificeerden: ƒ2,92 „2,80 2,75 2,70 2,64 2,82 2,70 2,65 2,60 2,54 101—110 kg 2,62 111—150 kg 2,52 EIEREN EN SLACHTPLU1MVEENOTERING De eierenaanvoer op de markt in Barneveld de vorige week was ca. 2 miljoen stuks. Eieren van 50/58 gram noteerden bij redelijke handel 10,40 tot 13,10 per 100 stuks of 2,08 tot 2,26 per kg en eieren van 59 tot 65 gram 13,40 tot 14,50 per 100 stuks of 2,27 tot 2,23 per kg. Bij een aanvoer van _40 SAMM 1920-1908 Klimaventilatoren Rekord-Clipper strofiaKselaar* Hooiventilatie Luchtverhitters Aardappelkoeling Montage-wanden Bloembollendroging •ANTHA-kratten Uienbewaring Gaasbakken Graandroging ♦Schakelmateriaal Vraagt vrijblijvend Inlichtingen: Vette kalveren: le kwal. ƒ3,70—ƒ3,85, 2e kwal. 3,40—3,70, 3e kwal. 3,253,40; Nuchtere slachtkalveren 1,70 f 1,80; Slachtvarkens: le kwal. 2,31—2,35, 2e kwal. ƒ2,29—ƒ2,31, 3e kwal. ƒ2,18—ƒ2,28; Slachtzeugen 1,65 1,75; Zware varkens 2,002,10; alles per kg ïev. gew. Gebruiks- vee: Melk- en kalfkoei en 1125,— tot 1550,—; Varekoeien 950,tot 1250,Vaarzen 925,— tot f 1050,—; Pinken 625,tot 725,Graskalveren 350,— tot 500,—; Nuchtere kalveren (stier) 230,— tot 280,—, voor fok of mesten j (vaars) 170,tot 225,Schap>en 95,— tot 125,Lammeren 100,— tot 130,—; alles per stuk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13