Dt WISENT AARDAPPELROOIER STAAT AAN DE SPITS! VELDKONING O VONDALHYD waterpomi liiT w.vvv.v. HET IDEALE VERLENGSTUK VAN UW STALUITMESTER! (™jemert o WATERSCHAP WALCHEREN ROTASPREADER Dat hebben beproevingen bewezen. Met bunker.laadplatform of wagen-afvoerband. Gecombineerde uitvoering met bunker/laadplatform Vraag Uw dealer nadere inlichtingen, (voor pootgoed). Schouwen van sloten Veranderende marktsituatie dwingt ertoe! Voor spuiten tegen spruiten van uien na opslag: GEBRUIKTE MACHINES J. TROS ADVERTEERT IN DIT BLAD ■■■■■■■VV wateroverlast De LELÏ-WATERPOMP lost dit probleem op driepuntsophanging zeer grote capaciteit - tot 10 m3/mia ookvoor het miaten van water zeer lage prijs f.695,- benodigd vermogen vanaf 30 PK waterverplaatsing tot 20 meter C. VAN DER LELY N.V. KJ NIEUW HOOFDKANTOOR ROERMOND, TEL. C04750) 55 44 CS UJNEWFIUAAL TERWOLDE: TWEUOSEWEG 27.TEL. C0570115 84. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP WALCHEREN maakt bekend, dat ingevolge artikel 24 van bet Reglement van Politie voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, met aanvang van 15 december a.s. schouwing zal worden gehouden op het schoonmaken van sloten (Kavelslo- ten, scheidingssloten, wegsloten, die dienen voor de geregelde door- of afvoer van het polderwater, e.d.) met inbegrip van de zich daarin bevindende buis leidingen, binnen het Waterschap, alsmede op het weren van het in de oevers staande houtgewas, en dat tegen hen, die bij deze schouwing nalatig worden bevonden, proces-verbaal zal worden opgemaakt. Onder een gezuiverde sloot wordt verstaan een sloot, waarvan de belopen zijn gemaaid en waaruit modder, afval plantengroei, onkruid, e.d. zijn ver wijderd. Ingelanden, die vóór 1 november a.s. hun sloten hebben schoongemaakt kun nen dit vóór 1 november a.s. melden aan het Bestuur voornoemd d.m.v. ter griffie van het Waterschap verkrijgbare formulieren. Deze sloten zullen in de;iperiode tussen 1 en 15 november as. aan een voor schouwing worden onderworpen en indien bij deze voorschouwing blijkt, dat deze sloten aan de gestelde vereisten voldoen op of na 15 december a.s. niet meer geschouwd worden. De sloten, die dit jaar gecontroleerd zullen worden, zijn aangegeven op kaarten die op het Polderhuis te Middelburg en bij onderstaande personen ter inzage liggen. NOORDWATERING Naam Plv. Districtshoofd A. de Wolf OOSTWATERING Districtshoofd ZUIDWATERING Plv. Districtshoofd WESTWATERING Districtshoofd Adres Tel. nummei Groenmarkt 10, Middelburg 011804353 j. A. A. Mol Kade 79, Veere 01181—260 L A. v. Bers Groenmarkt 10, Middelburg 011804353 01180—4516 G. P. Sturm Nwe. Vlissdngseweg 3 Middelburg Middelburg, 16 augustus 1968. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, G. C. D. RUTGERS VAN ROZENBURG, Dijkgraaf. B. PLOMP, Griffier. ét Fabriek vaq chemische producten Vondelingenplaat N.V Postbus 71?0 Rotterdam. Verkrijgbaar bij Verdugt's agenten en Jebo-depots. TE KOOP VOLVO 6-rtfer BIETENROOIER één seizoen gebruikt, in prima staat. Klaaswaal Hoflaan 19 Tel. 01864—661 mag demonstratie WEVERSKADE10-MAASLAND-TEL.01899-2644 In weer en wind, in hitte en strenge vorst kunt U de Howard Rotaspreader als opvangbak achter Uw statuit* mester plaatsen. Volt... rijden en verspreiden. Het werk van één man. Het werk van een ogenblik. Want de Howard Rotaspreader staat winter en zomer voor U klaar, je elk uur van de dag. Gebruiksklaar! Howard Rotaspreader, de alIes-ver» spreider: stalmest, drljfmest, com* post, schuimaarde, kippemest - droog, nat, kort, lang, ALLES l En hijkan eenvoudig niet stuk! LAADVERMOGEN: model 100 3-ton model 200.... 5-ton werkbreedte 0-4 mtr. VRAAGT INLICHTINGEN M V^JI AfM WANROY N B. - TEL. 08859-1177 BIJ DE IMPORTEUR JvHICI I V VIAUD- HOWARD-SAXONIA S&S- WEHRHAHN-WEIMAR

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10