lillilPI 1ft r -J VKIJDAC 23 AUGUSTUS 1968 56e Jaargang No. 2944 ?S# A-,:S-f?/A%m Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinliouw en Veeteelt ia Zeeland Landbouwpolitiek en ontwikkelingshulp Regencijfer. De regen is ook Heze week weer spelbreker geweest bij de oogst en voor de gewassen is er veel te veel water op de akkers gevallen.. Op diverse percelen of delen van percelen aardappelen heeft het water te lang tussen en in de bedden gestaan, zodat de omstandig heden gunstig zijn voor uitbreiding van natrot en phytophthora. De percelen waarop de bladeren en stengels slap gaan hangen en er dus een versnelde afsterving plaats vindt, kunnen, om uitbrei ding van deze ziekten te beteugelen, het beste als volgt behandeld worden a. zo snel mogelijk doodspuiten; b. na de afhardings- periode rooien en in afzonderlijke partijen opslaan. Dus: breng zwakke partijen in een aparte cel en bewaar niet alles door elkaar. U weet het: „Eén rotte appel in de mand maakt het gave fruit te schand", en dat geldt evenzeer voor andere produkten als bijvoorbeeld aardappelen. Verder willen wij ook gaarne deze week de aandacht van onze lezers vestigen op de in dit blad opgenomen prijsvraag van „WIE WORDT KAMPIOEN?", die ter gelegenheid van de op 14 en 15 september door de Kon. Ver. „Het Nederlandsche Trekpaard" te houden nationale tentoonstelling traditiegetrouw wordt uitgeschreven. Lezers van ons blad kunnen door het inzenden van een oplossing mededingen naar één van de vele waardevolle prijzen die beschikbaar worden gesteld. Ir. C. S. KNOTTNERUS De maand augustus, voor een groot gedeelte van Nederland nog steeds de vakantiemaand ofschoon deze zich wel steeds meer naar juli gaat verschuiven, is voor de Nederlandse akkerbouwer nog altijd een maand waarin hij weinig tijd heeft om aan andere dingen dan aan zijn bedrijf te denken. Ofschoon de laatste ontwikkelingen in de mechanisatie het binnenhalen van de graanoogst en vele andere gewassen sterk hebben vereenvoudigd en de afhankelijkheid van het weer ook wel iets hebben verminderd, blijft toch in deze periode het weer de werkzaamheden op de boerderij sterk beïnvloeden. In het Zuid-Westen van Nederland voelen wij dat aan dit jaar wel bijzonder duidelijk. Terwijl vol gens mijn berichtgeving men in het Noorden van het land met redelijk weer aan het oogsten is, is het hier in het Zuid-Westen allesbehalve florissant. Voor de zomergerst hadden wij precies twee dagen en daarna is het amper meer iets geweest. Voor de tarwe, die volgens de berichten van het Nederlands Graan Centrum dit jaar zeer schotgevoelig is, begint het er al slecht uit te zien. DEEL VAN EEN GEHEEL Natuurlijk heeft dit niet tot gevolg dat men in een stemming komt dan maar eens over de landbouwpolitiek te gaan denken of om lange verhalen in de krant te lezen, maar ja wie weet, vinden wij toch nog wel een momentje tijd. Wij moeten immers proberen bij te blijven en weten wat er om ons heen gebeurt. Het is niet meer zo dat de landbouw een apart hoofdstuk is in de wereldhuis houding. Zij speelt er volop in mee en er gebeuren iedere week dingen die ons aantonen dat wij niet stil mogen zitten en het over ons heen laten gaan. Natuur lijk hoeft niet iedere boer zich met problemen van een ander te kwellen, maar het is toch wel goed dat hij beseft dat ze er zijn en dat hij inziet dat het nood zakelijk is dat er namens hem wat aan wordt gedaan. HERZIENING LANDBOUWPOLITIEK De grote problemen van dit moment zijn: ten eerste de door de E.E.G.-minis terraad aangekondigde herziening van de gehele landbouwpolitiek waarbij ook de door de heer Mansholt aangekondigde nota over struktuurpolitiek ongetwij feld een grote rol zal spelen en in de tweede plaats het zich steeds uitbreidende besef dat de westerse landen veel meer aan ontwikkelingshulp moeten doen (Zie verder pagina 3.} jQE bijzonder veranderlijke weersgesteldheid in ons gehele land in de afge lopen weken deed vermoeden dat de regencijfers grote onderlinge verschil len te zien zouden geven. Het K. N. M. I. te De Bilt gaf ons enkele regencijfers waaruit blijkt dat de eerste 10 dagen van augustus het noorden van ons land bepaald veel gunstiger oogstomstandigheden heeft gehad dan het zuid-westen Daar zijn in die periode maar ook de week daarop volgend grote hoeveelheden regen gevallen, juist toen de oogst kon beginnen. Dat plaatselijk de regenval in het zuid-westen ook zeer uiteen liep blijkt uit d» regenmetingen die de Meteo van de Vliegbasis Woensdrecht ons ter beschikking stelde. (Zie verder pagina

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1