8 fc. DE UNIVERSELE TRANSPORTEURS 1. De band en de bandbreedte De band van een transporteur dient voor onder steuning en transport van het te verwerken pro- dukt. De rubberbanden zijn voorzien van canvas- of kunststofinlagen om de gewenste treksterkte te verkrijgen. De breedte van de band zal vooral wor den bepaald door: het te verwerken produkt; de gewenste kapaciteit; de bandsnelheid; de meenemers. 3ij het kiezen van een transporteur voor een be paald bedrijf zijn vaak één of twee produkten sterk bepalend voor de keuze (b.v. aardappelen). In het verleden zijn veel transporteurs met een band breedte van 35 a 40 cm in gebruik genomen. Deze zijn overwegend afgestemd op lossen in handwerk. Met de huidige middelen voor mechanisch lossen zijn de kapaciteiten sterk toegenomen. Dit betekent dat de lossnelheid van een wagen vaak groter is dan de afvoersnelheid van een transportband. De ver- •werkingskapaciteit van deze verouderde transpor teurs bedraagt dikwijls niet meer dan 2 a 300 kg per minuut. Zodra een transporteur deel uitmaakt van een transportsysteem waarmee de produkten in losgestorte vorm snel moeten worden verwerkt, zal de kapaciteit gemiddeld circa 1 ton per minuut moeten bedragen. Een bandbreedte van 50 a 60 cm is dan noodzakelijk. Deze grotere breedte is voor verschillende produkten bijzonder nuttig, temeer omdat de bandsnelheid niet onbeperkt kan worden opgevoerd. Behalve de bandbreedte hebben ook soort, vorm en hoogte van de meenemers een bijzonder grote invloed op de kapaciteit en de verwerkingsmoge- Jijfcheden van diverse produkten. Er zijn vlakke en holle banden. Voor de kapaci teit z^jn de breedte en de meenemers belangrijker ol geleideroJlen of -planken verstelbaar. Voor stuk goederen zoals zakken, pakken of kisten geeft men veelal de voorkeur aan een vlakke band terwijl de holle band wordt toegepast voor veelsoortige los gestorte produkten. Overigens kunnen met een vlakke band met meenemers en opstaande zijschot ten ook uitstekend losgestorte produkten worden verwerkt. 2. De opvoerhoek of helling Een bandtransporteur kan zowel voor horizon taal transport als voor het opvoeren van produkten worden gebruikt. De mogelijke opvoerhoek of hel- ling wordt vooral bepaald door: het te verwerken produkt; hoogte en soort van de meenemers. Op sommige transporteurs kunnen verschillende soorten meenemers worden gemonteerd (plankjes, vorkjes), terwyl bij konstrukties met vaste mee nemers diverse afmetingen en vormen worden toe gepast. Voor een bepaald bedrijf zal een transporteur met vaste meenemers afgestemd moeten zijn op het pro dukt dat het meest steil moet worden opgevoerd. Voor de groep universele transporteurs met vaste meenemers wordt meestal een middenweg gekozen, zodat een maximale helling van circa 45° kan wor den bereikt. Voor grotere hellingen (steiler) zijn speciale meenemers nodig of speciaal voor dat doel ge maakte transporteurs. Over het algemeen neemt de kapaciteit af naar mate een transporteur steiler is geplaatst. Dit geldt in het bijzonder voor losgestorte produkten zoals graan, aardappelen en bieten. Vooral aardappelen reageren sterk op de hellingshoek van een trans porteur omdat die spoedig de neiging hebben om terug te rollen. Stellen we de kapaciteit bij een op voerhoek van 20° op 100 dan zal deze zelfs bij goed gevormde, vrij hoge meenemers bij 40° nog slechts circa 50 bedragen. 3. De lengte van de band De bandlengte wordt hoofdzakelijk bepaald doors de gewenste opvoerhoogte; - het te verwerken produkt; soort en hoogte van de meenemers; de bruikbare hellingshoek; de gewenste oversteek voor de wielen (aard appelen). Uitgaande van een universele transporteur en een maximale opvoerhoek van 45° zal de bandlengte ongeveer 1,5 maal de vertikale opvoerhoogte moe ten zijn. Uiteraard zal rekening gehouden moeten worden met eventueel benodigde oversteek, kapa- citeitsverlies, beschikbare ruimte, enz. Een gerin gere helling maakt voor eenzelfde opvoerhoogte een langere band noodzakelijk. Kan het produkt steiler worden opgevoerd dan kan de band korter zijn. 4. Ondersteuning en aandrijving De transportband is gemonteerd in een raam. Voor ondersteuning van de band worden in dii raamwerk geleiderollen of -planken aangebracht. Belangrijk is de vormvastheid van het raam, omdat verandering van vorm tot gevolg heeft dat de band scheef gaat lopen. De beste ondersteuning van een transportband is ongetwijfeld een systeem met rol len. Deze lopen licht, veroorzaken praktisch geen slijtage en verdragen een grote belasting. Verschillende omstandighedèn hebben er echter toe geleid dat dikwijls een ondersteuning met plan ken wordt toegepast. Enerzijds geschiedt dit uit kommerciële en ekonomische overwegingen, an derzijds worden talrijke transporteurs niet zodanig belast dat een rollenondersteuning absoluut nood zakelijk is. Dit laatste geldt vooral in die gevallen waarbij in handwerk wordt gelost. Door de grote toename van de oogst en verwer king in losgestorte vorm, worden aan de transpor- Boxen vullers zijn sp o.a. een zeefketting heden voor de band meeste Bet verplaatsen en/of repareren van transporteurs mag nooit in deze hoge stand geschieden omdat het zeer gevaarlijk is. Daarom eerst in de laagste stand draaien en dan verplaatsen. In veie gevallen maken transporteurs deel uit van een transport systeem. Een goede onderlinge afstemming op elkaar, zowel technisch als wat kapaciteit betreft, is dan van bijzondere betekenis. dan de vorm. Vlakke banden hebben vrijwel steeds houten of metalen zijschotten. Voor transport van bepaalde (volumineuze) produkten kunnen de zij schotten soms neergeklapt of afgenomen worden. Bij verschillende transporteurs is de band naar keuze hol of vlak te stellen. Daartoe zijn de steun- Voor het transport van losse veldgewassen (hooi, erwten e.d.) of schoven (graan, vlas) kunnen mee- nemervorken een veel steilere opvoerhoek mogelijk maken. Uiteraard kan dan met eenzelfde band lengte ook een grotere opvoerhoogte worden be reikt teurs echter hogere eisen gesteld. Als de kapaciteit van een transporteur op 1 ton per minuut wordt ge steld, dan betekent dit, vooral voor hakvruchten, 'n zware belasting. Dergelijke transportbanden die- Men cian ook door rollen ondersteund te zijn. Voor vlakke banden worden eendelige, voor verstelbare

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8