TRANSPORTEURS voor LANDBOUWBEDRIJVEN 7 J. T. ANDRINGA, R.L.V.D. - Goes Transporteurs zijn in vele soorten en uitvoeringen verkrijgbaar ("stands van Apollo en Miedema op de Z. L. M.-tentoonstelling 1968). Een veel gebruikt werktuig voor het transport op landbouwbedrijven is een transporteur. Deze wor den vooral toegepast voor het horizontaal verplaat sen en/of opvoeren van diverse produkten. Trans porteurs komen in een grote verscheidenheid voor. Zij leveren veelal een belangrijke bijdrage tot de gewenste arbeidsbesparing en werkverlichting. In de praktijk zal men meestal op verschillende plaatsen en tijdstippen een transporteur nodig heb ben. Een verplaatsbare transporteur voorziet dan het beste in deze behoefte. Als uitsluitend op één vaste plaats een transporteur nodig is, kan worden volstaan met een vaste installatie. Daarbij kunnen onderstel en wielen vervallen waardoor de instal latie goedkoper wordt. De belangstelling voor vaste transporteurs neemt echter, om verschillende rede nen, af De belangrijkste groep wordt dan ook ge vormd door de verplaatsbare transporteurs. Belangrijke punten voor een transporteur zijn o.a. de plaats van aandrijving, breedte en profiel van de band. Rechts een transporteur met lage mee- aemers en onderaandrijving; links een exemplaar met het nieuwe, hogere profiel en bovenaandrij- ving. De laatste is voorts uitgerust met een zeet- ketting en een verlengband. (Miedema). LANDBOUWKUNDIGE EISEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Aan een transporteur kunnen landbouwkundig de volgende algemene eisen worden gesteld: Een solide, lichte konstruktie;; Grote stabiliteit en veiligheid; Gemakkelijk verplaatsbaar; Eenvoudige en lichte bediening; Voldoende opvoerhoogte; Kapaciteit afgestemd op het beoogde doel; Geschikt voor vele produkten; Geen beschadiging aan de produkten veroor zaken. Transporteurs hebben al dikwijls ongevallen ver oorzaakt, waarvan verschillende met dodelijke af loop. Daarom is het noodzakelijk nauwkeurig te letten op de volgende veiligheidsvoorschriften: Verplaatsen of repareren mag nooit geschieden wanneer de transporteur in de hoogste stand is geplaatst; Bij verplaatsen en repareren zal de transporteur steeds in de laagste stand moeten staan met uit geschakelde motor; Loop niet onder een draaiende transporteur door en rijd niet met scherpe wielen over de stroom kabel; Een transporteur moet voorzien zijn van be- grenzingsnokken voor de hoogste en de laagste stand; De stabiliteit moet groot zijn; een voldoende draagvlak op de grond en stabiel tegen dubbel- slaan van het onderstel; Toepassing van de juiste staaldraadkwaliteit. Alleen verzinkte kabels zonder lassen gebruiken. Het aantal samenstellende draden moet tenmin ste 114 bedragen; Elk oog van een staaldraad moet van een kous voorzien zijn; Het dragende deel van een staalkabel kan met U-boutklemmen aan het dode deel zijn beves tigd; daarvoor zijn minstens twee U-boutklem men nodig. Is de kabel dikker dan 12 mm, dan drie klemmen; De lier voor de hoogteverstelling moet zelfrem- mend zijn in beide richtingen; De aandrijving zal doelmatig beschermd moeten z(jn; Stroomkabels deugdelijk bevestigen; de stop schakelaar zal goed zichtbaar en bereikbaar moeten zijn; De maximaal toelaatbare topbelasting die na 1-3-1964 op goedgekeurde transporteurs is aan gegeven mag nimmer worden overschreden. Deze veiligheidsvoorschriften staan voor het merendeel vermeld in het Landbouwveiligheidsbe- slüit. Bij gebruik van verplaatsbare transporteurs wordt ernstig aangeraden deze voorschriften nauw keurig op te volgen. Verwaarlozing daarvan kan levensgevaarlijk zijn. Per 1 maart 1964 is het transporteurbesluit wette lijk van kracht geworden. In dit Besluit verplaats bare transporteurs" (Staatsblad 366) zijn alle vei ligheidsvoorschriften omschreven. Als gevolg van dit besluit moeten alle verplaatsbare transporteurs worden gekeurd door de arbeidsinspektie. Deze keuring heeft vooral betrekking op topbelasting, stabiliteit, hoogteverstelling en kwaliteit van de gebruikte staalkabels. De strekking van de keuring is vooral dat alleen transporteurs mogen worden verhandeld die door de arbeidsinspektie zijn goed gekeurd. Naast nieuwe transporteurs vallen ook ge- De talrijke soorten transporteurs zijn nut tige, dikwijls onmisbare transportwerktuigen voor landbouwbedrijven. Het juiste type dient voor een bepaald bedrijf met zorg gekozen te worden. Het werk waarvoor ze worden ge bruikt is dikwijls een verlengstuk van de oogst. Ze vormen een schakel uit het geheeL Een goede afstemming van de transportwerk tuigen op elkaar, zowel technisch als wat ka- paciteiten betreft, is noodzakelijk. Veel oogst en transportwerk is vrjj arbeidsintensief. Met weinig mensen per bedrijf leidt dit o.a. tot samenwerking bij de oogst. Samenwerken ais personen leidt weer tot gezamenlijk gebruik van oogst- en transportwerktuigen. Dan is niet alleen de onderlinge afstemming belang rijk maar ook de mogelijkheid tot transport over de weg. Dit laatste punt verdient ook de aandacht van fabrikanten en konstrukteurs. Grote wielen onder transporteurs, boxenvul- lers en stortbakken zijn zeer gewenst Nog beter was wellicht een grote spoorbreedte voor transport b.v. door middel van uitschuif- bare assen. Verder wordt het hoog tijd om een normalisatie door te voeren bij de stroom- aansluitingen! Kontaktdozen en stekkers zijn thans o.a. als 3- en 4-polig uitgevoerd voor stroomsterkten van 15, 16 en 25 ampère. Bij uitwisseling en samenwerken ontstaan daar door moeilijkheden die niet nodig en zeker ongewenst zijn. Met praktische, doelmatige werktuigen kan veel worden gepresteerd. De resultaten van gezamenlijk gebruik zijn meestal een betere benutting en daardoor lagere kosten per pro- dukt. bruikte exemplaren onder dit besluit. Alle veilig heidsmaatregelen beogen uiteraard het voorkomen van ongevallen. Het gewenste resultaat zal echter alleen worden bereikt indien verplaatsbare transporteurs ook oordeelkundig worden gebruikt. VERSCHILLENDE SOORTEN TRANSPORTEURS Transporteurs worden voor verschillende doel einden gemaakt. Sommige produkten stellen spe ciale eisen aan een transporteur, b.v. los hooi, scho ven, pakken (soms ook voor laden), zakken, kisten enz. Deze verschillen in soort en aard van de pro dukten hebben geleid tot fabrikage van z.g. speciaal transporteurs. Ook in de landbouw zyn deze in ge bruik. Sommige daarvan zijn op een vaste plaat» opgesteld. Omdat de konstruktie afgestemd is op de verwerking van één produkt, zijn ze voor dat doel dikwijls uitermate geschikt. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor het verwerken van andere produkten meestal zeer beperkt of zelfs geheel niet aanwezig. Vooral op akkerbouw- en gemengde be drijven bestaat dan ook meer behoefte aan z.g. uni versele transporteurs. Daarmee kunnen inderdaad talrijke produkten worden verwerkt zoals: aard appelen, bieten, graan, schoven, pakken, zakgoed, hooi, gras, bieteloof, zand, grint en grond. Deze transporteurs zijn daartoe uitgerust met gesloten rubber transportbanden voorzien van meenemers. Enkele belangrijke delen van deze transporteur» zullen in het volgende nader worden besproken. (Zie verder volgende paginal

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 7