TUINBOUWKLANKEN Aanvoer van fust en transport naar veiling voor de „Westhoek" verouderd Blijvende zorg voor onze teelten DINGEN VAIV DE WEEK 4 In dit artikel voor SCHOUWEN-DUIVELAND willen we nog op een paar onderwerpen terugko men uit het vorige geschreven in deze rubriek. Dat is dan in de eerste plaats wat betreft de oogst in Duiveland. Aan de hand van een meegemaakte excursie naar bedrijven in dit gebied, is ons geble ken dat er wel degelijk bedrijven zijn met een zeer goede oogst. Met bewondering hebben we door deze bedrijven gelopen met een prachtige bladstand, mooie gave vruchten en voor de rest zeer goed verzorgd. Uit gesprekken is ons gebleken dat er ondanks minder goede bedrijven (waarmee we de oogst- grootte bedoelen toch ook in Duiveland in zijn totaliteit een behoorlijke oogst zal komen. Boven deze bijdrage stond de vorige keer „Geen grote oogst verwacht". Laten we dit vooral niet lezen als zou er haast geen fruit zijn! Wat de zwarte bessen-oogst betreft, die is voor 1968 weer achter de rug en we weten nu dat de prijs niet is geweest zoals velen hadden verwacht. We hebben het idee dat bij veel telers de middenprijs zal liggen rond de 1,75 per kg. De verwachte middenprijs lag in de buurt van 2,75 per kg. Deze verwachting is dus verkeerd geweest en daarom zeggen we dat de zwarte bessen niet duur waren en dus zijn tegengevallen. Inmiddels zijn de Yellow's al weer aangevoerd en zodoende gaat ook de appeloogst weer beginnen. We hebben nu weer meer kontakt met de veiling, na enkele maanden van rust. We hadden na het bezoek aan de jaarvergade ring van onze veiling Z.H.E. op 23 maart '68 de toezegging dat we spoedig meer zouden horen over de fusie met Fijnaart c.a. maar tot nu toe horen we niets. Ook zouden we een „uittreksel" uit een doorlichtingsrapport ontvangen maar ook dat is nog niet verschenen. We zullen dus maar rustig afwachten en we be grijpen heel goed dat een en ander niet zo maar geregeld is, wanneer het over fuseren gaat, terwijl een samenvatting uit een rapport ons heel weinig zegt. Maar we hebben wel eens het idee dat er met name in de Westhoek wat het vervoer betreft eni ge verbeteringen mogelijk zijn. Hoe of dit op de rest van het eiland geregeld wordt weten we niet precies, maar ondanks de veranderingen zoals een vaste verbinding, dus geen wachttijden meer en een kortere en vooral betere weg naar de veiling zien we daar voor de aanvoerders weinig verbete ring en voordeel in. Dit in tegenstelling tot b.v. 5 jaar geleden. Collega's, de huidige vorm van aan voer van leeg fust op de bedrijven en daarna het transport van het fruit vanaf het bedrijf naar de veiling is volkomen verouderd en economisch on verantwoord. Vooral voor het bewaarfruit zien we best een „betere" methode. We willen graag be sluiten met te zeggen dat we ook weten dat dit alles niet vanzelf gaat, maar we hoeven hemels breed weinig kilometers weg te gaan om te zien hoe andere collega's het veel „beter" doen. Daar om is het en voor de teler, en voor de veiling van het grootste belang ook dit probleem of detail zeker niet te verwaarlozen. Met de verdergaande groei van de verschillende teelten, neemt in het THOOLSE LAND de ziekte bestrijding in de verschillende gewassen weer toe. Regelmatig dienen de aardappelen, gladiolen, uien enz. enz. gespoten te worden, om ze tot volle was dom te kunnen laten komen. De niet gespoten aardappelen laten het al geheel zitten en de knol opbrengst zal daar niet meevallen, nog afgezien dat bij te veel nat, de opbrengst geheel verziekt. Hier en daar komt ook wat meeldauw in de zaaiuien voor en dit geeft dikwijls aanleiding tot opbrengstvermindering. De meeste spuitzorg besteedt men hier nog wel aan de gladiolenteelt. Misschien dat dit zijn oor zaak vindt dat het zo'n dure teelt is. De gladiolen staan er meest allemaal goed bij in de loofontwikkeling en begin augustus kunnen we weer aan het bloemensnijden. Veel gladiolen zijn hier reeds voorverkocht, tegen tamelijk goede prij zen; men kan het eenvoudig niet riskeren om alles in eigen hand te houden! Naar wij vernemen zal er dit jaar weer een „Floratho" worden gehouden en dit jaar dan op Stavenisse. Tot heden toe hebben deze gladiolen- tentoonstellingen het altijd goed gedaan en het is te hopen dat de initiatiefnemers weer eer van hun werk mogen hebben. In deze dingen zitten meestal veel onbetaalde werkuren en velen zijn hiervoor niet voor te porren. Zo lang iedere be langhebbende er het nut nog van inziet en naar vermogen daartoe het zijne aan toe bijdraagt, kan een Floratho kans van slagen hebben. De aanvoer van de vroege aardappelen is afge lopen week véél toegenomen en de gezamenlijke Thoolse veilingen hebben tot nog toe een goed binnenlands afzetgebied, getuige de vele hande laren die uit praktisch alle provincies iedere dag op onze veilingen vertegenwoordigd zijn. Toch werden de dagaanvoeren soms wel ruim groot, als men leest dat op de St. Annalandse veiling van 26 juli 18.000 kisten werden aangevoerd. De prij zen lopen dan ook regelmatig iets terug. Maar de produktie per gemet neemt ook flink toe zodat men toch nog wel aan een goed roegeld komt. De plantuienoogst komt nu ook goed op gang, maar de prijs zou toch wel een paar cent per kg hoger moeten zijn, want 0,17 is in de maand juli niet bijster groot. Alleen de plukbonen blijven dit jaar goed in prijs. Als men hoort dat eind juli voor eerste soort nog flink over de 2 betaald wordt. Degene die een mooie partij zomerbloemkool kan oogsten, zit met zijn 0,75 voor de achten, óók aan de lonende kant. Het is dan ook gelukkig, dat men voor zijn vele zorgen, die men aan zijn pro- Van onze redactie ontvingen we ook in WAL CHEREN het bericht dat er wegens vakantie de volgende week geen nummer van het land- en tuinbouwblad zal verschijnen. We vinden het fijn dat ook „onze staf" er eens uittrekt want wie het vele werk kent dat onze mensen aan de provin ciale top verzetten kan zich ook levendig inden ken dat ze ook eens uit hun dagelijks werk willen en moeten zijn. Nu is het ook bij onze Z. L. M. zó evenals bij de ondernemers dat de één meer ver antwoording heeft dan de ander. Maar onlangs waren we om enkele inlichtingen aan de balie en we willen hier wel eens „ten aanhore van het ge achte publiek" vermelden dat we buitengewoon prettig ontvangen werden en de inlichtingen die we nodig hadden zeer welwillend kregen. Ook onze hogere staf is steeds zeer behulpzaam en men ontkomt soms niet aan de indruk dat ze een schaap met vijf poten moeten wezen vanwege de veel zijdigheid der vragen en problemen die hun voor gelegd worden. We willen niet nalaten onze leden te adviseren „Maak gebruik van de deskundig heden die in onze organisatietop verzameld zijn". We hebben er zelf prettige ervaringen mee. We hopen dat ieder een prettige vakantie zal hebben. Gelukkig breekt ook in onze kringen steeds meer het idee door dat we er eens uit moeten. De fruittelers hebben hun stille tijd gehad en zijn dan zo eens hier dan eens daar geweest en onze kennissen uit de groentensector gaan er meestal in 't najaar eens uit. Veel mensen blijven ook ge woon thuis wat ook veel bekoring heeft. Als men als arbeidende klasse (en wie hoort daar niet meer bij?) een heel jaar gebonden is, is het idee dat men eens één of twee weken geen „baas" heeft wel prettig. Met interesse lazen we vorige week in Dingen van de week over de vele grote fusie's in onze in dustriële sector. Als men zo leest dat deze grote firma's op nationaal niveau zoveel samengaan, dan vraagt men zich wel eens verwonderd af of ook in onze sector hier niet nog meer aandacht aan besteed dient te worden. We denken nu niet zo zeer aan de veilingen maar ook aan de vele plaat selijke Raiffeisenbanken op ons eiland. Hoe nuttig en hoe goed ook, ergens is er o.i. een manco. Een werkelijk groot bedrag is soms voor één bank niet meer te realiseren. Ook in onze zaadbranche zijn we soms bang dat er door de overvloed van kleine en grote firma's uitvallers komen tenzij ze fuseren of meer spreiding zoeken. Dit waren zo wat losse gedachten, die we tus sen onze appels en peren en onze groenten en aardappelen door, hadden. En gedachtig aan de woorden van de dichter Werumeus Beuning „Ploe gen we door!" Zij het dan niet letterlijk, want ploegen kunnen we niet en spitten doen we tegen woordig met de freesmachine! dukten moet besteden, soms nog wel betaald wordt. Jammer dat dit niet altijd kan worden ge zegd van al onze produkten, inzonderheid van het klein-fruit, zoals rode bessen en frambozen. Blij vende zorg zal echter toch zijn waarde hebben wanneer het de telers inspireert tot verbeteringen in hun bedrijfsuitkomsten. En dan is de moeite toch niet tevergeefs gedaan. ~7O is dan het nieuwe seizoen voor de hard- fruitteler begonnen. Vanaf begin vorige week zijn er mooie partijen Yellow Transparant en Stark Earliest op de Zeeuwse veilingen te koop. De goede kwaliteiten werden verkocht tegen bevredi gende prijzen. Dan praten we maar niet meer over het zeer teleurstellend begin op de eerste aanvoer- dag. Het is een les voor de komende tijd: niet meer alles zetten op de eerste aanvoerdag in de hoop met een primeur te komen. Daar is in deze tijd vrijwel geen kans meer voor. Een geleidelijk aanbod van goed fruit is het meest gewenst. De veilingen zullen daarbij een bemid delende taak moeten verlenen. Het is moeilijk om dat te realiseren, we zijn daar van overtuigd, maar wanneer de ene dag op een veiling 40 ton van een bepaald ras te koop is en de volgende dag maar 5 ton dan zit er toch iets fout. We horen van vele kanten berichten dat de ap peloogst nergens meevalt en daarom zullen we maar hopen dat het seizoen in elk geval bevredi gender prijzen zal geven dan het vorig jaar. Dan zullen er telers zijn die door een te lage produktie niet aan hun trekken komen maar er zijn geluk kig ook nog al wat bedrijven waar toch van een redelijke produktie sprake is, al zal deze nergens het peil van het vorig jaar bereiken. Vooral de Goudreinette en Cox's Orange Pippin zit slecht. We hoorden dat het in België niet anders is. Een gelukkig teken is het dat er op het ogen blik reeds een behoorlijke export van appels plaats vindt, in hoofdzaak dan naar West-Duitsland. Ook op de Zeeuwse veilingen werd vorige week heel wat voor deze bestemming gekocht. r^EZER dagen is bekend gemaakt dat de Minis- terraad van de E. E. G. ook voor peren ba sis- en aankoopprijzen heeft vastgesteld, op grond waarvan in de perenmarkt kan worden ingegre pen indien er een crisis mocht ontstaan. Een cri sis ontstaat wanneer de prijs van een aantal ijk- rassen gedurende drie achtereenvolgende dagen op een of meer ijkveilingen (Geldermalsen, Utrecht en Goes) beneden de crisisprijs blijft. Voor de maand augustus is de crisisprijs f 28,07 per 100 kg en ijkrassen zijn dan Bon Chrétien Wil liams, Clapps Favorite en Précoce de Trevoux, al len boven 60 mm klasse I kwaliteit. In september vervalt Précoce de Trevoux als ijk- ras en komen Conference en Triomphe de Vienne er voor in de plaats. Dan is de crisisprijs 28,24 per 100 kg. Deze crisisprijzen liggen niet hoog, maar het betekent wel dat er een bodem m de markt ligt en hoe belangrijk dit kan zijn hebben we het afgelopen seizoen gezien bij de appelen. Tegen de crisisprijzen kan men geen teler blijven maar het is toch een bescherming tegen een al gehele markt-instorting bij een te overvloedig aan bod. Overigens zifllen we hopen dat de regeling in 1968 geen dienst zal moeten doen. de fruitbedrijven hebben de pruimentelers het druk met de pluk. Er hangt dit jaar een grote oogst aan de bomen en die zal in de komen de weken aan de veilingen komen. Vorige week begon de aanvoer van Early Lax- ton op gang te komen. Helaas moesten we con stateren dat de kwaliteit zeer slecht Is als gevolg van de aanhoudende regen. Er z(jn veel partijen met gescheurde vruchten, in de voorgaande jaren kon het nog wel gebeuren dat hiervoor goede prij zen werden betaald, maar die tijd is voorbij. Er Is een overvloed van fruit in de fruitwinkels en de supermarkts en een slechte is dan niet meer te verkopen. Een straatventer kan nog eens wat mee nemen maar dan tegen zeer lage prijzen. We zuilen hopen dat de kwaliteit van de vruch ten in de komende weken beter zal worden en voor het goede kwaliteitsprodukt zal dan ongetwijfeld wel een markt zijn maar voor de mindere kwali teiten zijn de afzetkansen zonder meer slecht. Vorige week moesten sommige telers het doen met middenprijzen van 25 tot 30 cent per kg voor de Early Laxton die ze naar de veiling brachten. Voor het eerst na vele jaren is er weer eens een redelijke oogst van dit ras en nu wil het niet met de kwaliteit en de prijs. Het geduld van hen die het met deze pruim wil len wagen wordt wel erg op de proef gesteld. Er zijn er al veel verdwenen in de afgelopen jaren en we vrezen dat dit nog verder zal gaan want het is een pruim die het wel deed in een tijd toen het buitenlands fruit nog weinig invloed had op de Ne derlandse markt maar bij de overvloed van goed kope en sappige perziken is de concurrentiepo sitie van de Early Laxton allesbehalve gunstig. Meer vertrouwen hebben we in Czar en Ontario maar ook daarvan zal men met goede kwaliteiten moeten komen. Dat geldt trouwens voor al het fruit. Voor Yellow Transparant maat 7080 mm werd eind vorige week rond 57 cent per kg be taald maar de maat 5560 mm ging naar de fa briek voor 10 cent. Het beste is nauwelijks goed genoeg, dat geldt in sterke mate voor de fruit teler van 1968.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4