De maand augustus Solliciteren naar een bedrijf in de Flevopolder? op het Zeeuws Landbouwbedrijf Deze week 1 Zeeuwse boer goed aangeschreven te staan in dé nieuwe polders. En de boer, die mij laatst vertelde: „de aanhouder wint vaak want ook ik had pas de 7® maal prijs!" kan wellicht degenen die al 3 tot 4 keer meesolliciteerden een hart onder de riem steken. f\E mogelijkheid om te solliciteren naar een be- drijf in de Flevopolder is weer opengesteld. Uit een advertentie van de directeur van de Rijks dienst voor de IJsselmeerpolders blijkt dat dit jaar 80 landbouw- en 15 fruitteeltbedrijven uitgegeven zullen worden. Van de Landbouwbedrijven zijn er 48 akkerbouwbedrijven, 1 gemengd- en 11 weide- bedrijven. Nieuw is dat diegenen die hun bedrijf ter beschikking willen stellen aan een ruilverkave ling of indien zij buiten een ruilverkavelingsgebied wonen, dit bedrijf ter beschikking willen stellen aan een gegadigde uit een ruilverkaveling kunnen solliciteren tot een maximum leeftijd van 60 jaar. De eis die in dat geval wordt gesteld is dat er vol doende zekerheid dient te zijn voor een aanvaard bare opvolger, hetzij een zoon of een schoonzoon. Hetzelfde geldt voor hen wier bedrijf is gelegen in een uitbreidingsplan, gebieden waar industrie komt, bedrijven die door de aanleg van wegen totaal worden versnipperd en waar door middel van een vrijwillige verkaveling voor de bestaande bedrijven een betere kavel vorm kan worden be reikt. MET de verhoging tot de maximum leeftijd van 60 jaar zijn wij zeer verheugd. Bij ons werk zijn wij meerdere malen tegengekomen dat de vader te oud was en de zoon of schoonzoon nog te jong om in aanmerking te kunnen komen voor een toewijzing van een bedrijf in de Flevopolder. Tevens zou zich de mogelijkheid kunnen voordoen dat door deze leef tij ds verhoging de bedrijfsopvol ging in sommige gevallen gemakkelijker geregeld zou kunnen worden. Dan zijner verder nog de z.g.n. ontpachtingsgevallen, n.l. die gevallen die zeker weten dat zij over een bepaald aantal jaren van het pachtbedrijf af moeten omdat een zoon of een schoonzoon van de eigenaar dit zef wil gaan beboe ren. Ook zij kunnen nu mee solliciteren. Daarnaast blijkt in de praktijk dat ook in de vrije sector ieder jaar enkele vrije, bedrijven worden uit gegeven. HOE ver staat het tot op heden met de uitgifte in Oostelijk Flevoland? Er worden 999 land bouwbedrijven uitgegeven met 'n oppervlakte van 39330 ha. Verder ligt het in de bedoeling 2500 ha te reserveren voor fruitteelt. Tot 1976 zullen in deze polder bedrijven worden uitgegeven. Tot 1 november 1968 zijn er 619 bedrijven uitge geven met een totale oppervlakte van 21882 ha, waarvan 469 akkerbouw-, 66 gemengde-. 9 weide en 75 fruitteeltbedrijven. Indien men nadere inlichtingen wenst over de Flevopolder en het solliciteren naar bedrijven in. deze polder is de economisch-sociale voorlichter van de Z.L.M.. de heer J. Markusse, gaarne bereid deze te verstrekken J. M. F)E Inkomstenbelasting staat ander bepaalde omstandigheden aftrek toe van gemaakte kosten voor ziekte, invaliditeit, bevalling van de belastingplichtige, diens echtgenote, zijn kinderen en -verder van enige naaste verwanten. Deze af trekposten staan bekend als buitengewone lasten. Men krijgt niet meer zo vlug deze aftrek. In de jaren voor 1965 behoefde er niet zo veel te ge beuren, teneinde de aftrek te verkrijgen. Het was zó dat nauwelijks meer van buitengewone gevallen gesproken moest worden. Sedert 1965 is het regiem dan ook veel strenger geworden, omdat de eerste 500,of zo dit min der is dan 2'A van het inkomen, van de zoeven genoemde kosten niet als buitengewone lasten wer den aangemerkt. Over die buitengewone lasten is al heel wat te doen geweest. Ontelbare procedures zijn hierover gevoerd. Over de geboortekaartjes van een baby tot een reisje naar de Middellandse Zee in de va- kantietijd z.g. voor herstel van geschokte zenuwen. Over reiskosten naar geëmigreerde kinderen en wat niet al. De belastingen zijn zo hoog gestegen dat immers alles moet worden geprobeerd aftrekbaar te ma ken! iP dit terrein deed zich nu weer een geval voor dat toch wel interessant is. Een be lastingplichtige zijn vrouw was ziek. Zijn dochter van 19 jaar die elders werkzaam was moest naar huis komen om haar moeder en het huishouden te verzorgen. De vader, niet willende dat zijn dochter finan cieel nadeel van de ziekte van haar moeder zou ondervinden, betaalde zijn dochter voor haar hulp 70,per week en verzocht om dit bedrag teza men met de verdere kosten van ziekte als buiten gewone lasten aan te merken. Bovendien werd een beroep op kinderaftrek gedaan, ingevolge een be paling dat voor één kind tussen 16 en 27 jaar kin deraftrek wordt verkregen indien de beschikbare tijd van dit kind grotendeels in beslag wordt ge nomen door het verzorgen van het huishouden. De inspecteur wilde de aftrek voor buitenge wone lasten wel toestaan, de kinderaftrek niet. Hij stelde dat dan dubbele aftrek werd verkregen Eensdeels voor het loon als buitengewone last, an derdeels als kinderaftrek en dat was dan te mooi. JTIERIN werd niet berust en een beroepsproce- dure volgde. De motivering was tamelijk ge makkelijk. Het was buiten kijf dat de dochter voor heen elders werkte en de betaling van haar loon door haar vader vloeide zonder meer voort, was een direct gevolg van de ziekte van haar moeder. Dus buitengewone lasten. De bepaling voor de kinderaftrek is duidelijk omschreven, indien de tijd van het kind groten deels in beslag wordt genomen door de verzorging van het huishouden is er kinderaftrek. De Inspecteur spartelde nogal tegen deze op vatting maar het hielp hem niet. Hij werd in het ongelijk gesteld. De wet was op dit punt zeer dui delijk. Zo ziet men weer dat de tegenwoordige belas tingheffing het noodzakelijk maakt, alle omstan digheden, niet alleen de bedrijfsmatige, maar ook de persoonlijke, te bespreken met de boekhouder. Er kunnen grote bedragen mee gemoeid zijn. En indien dit laatste niet het geval is, ook de kleintjes tellen! PAAUWE M VAN GASTEL R. L.V.D. Goes De maand augustus wordt van oudsher oogstmaand genoemd. Naast het oog sten van granen en eventueel nog erwten en vlas, wordt er ook aandacht ge vraagd voor de ziektebestrijding in gewassen zoals in aardappelen en uien. Daarnaast speelt ook de zorg voor de ondergezaaide karwij en/of graszaad, de groenbemesters en de noodzakelijke stoppelbewerkingen een rol. Door de lage prijzen van het stro neemt de belangstelling voor het liaJkselen toe. Voöral als er een groenhemester in het graan gezaaid is moet het gehak- selde stro goed verdeeld worden. Een lange stoppel is geen bezwaar. DE GRAANOOGST Vooral bij de teelt van zaaigranen en andere goedgekeurde zaden wordt bij de oogst op sommige bedrijven onvoldoende aandacht besteed aan de raszuiver heid van het te oogsten produkt. Laten wij er voor zorgen dat de maaidorser vooraf goed schoongemaakt wordt en dat er bij de verdere verwerking en het transport geen vermenging kan plaatshebben. WINTER- EN ZOMERTARWE ZOMERGERST Door de vele regen in de eerste helft van juli is heel wat gerst gelegerd, hier door treedt nogal wat doorwas op. Ook hier geldt dat zo droog mogelijk gemaai- dorst moet worden. Zo snel mogelijk uitschonen van de doorwas en drogen is dan ook gewenst. Bij de zomergerst, waar we tot voor enkele jaren maar met één ras te maken hadden, is het nu, doordat meerdere rassen verbouwd worden, noodzakelijk om rasvermengingen te voorkomen. Tracht de tarwe zo droog mogelijk te maaidorsen. Drogen kost geld. Met CCC gespoten percelen zullen door het kortere stro en de steile stand na dauw of regen sneller droog zijn. Wanneer de onder dekvrucht ingezaaide groenbemes- ter flink ontwikkeld is, verdient het aanbeveling om wat hoger te maaien, mede daardoor kan de kapaciteit van de maaidorser worden vergroot. HAVER De meeste percelen haver zijn bestemd voor zaaizaaddoeleinden; ook hier dient scherp gelet te worden op vermengingen via maaidorser en graanwagens. (Zie verder pag„ S>

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 3