2 jiéi t'guier IJ Op donderdag 1 augustus j.Z. was het 40 jaar geleden dat de heer D. DE PUTTER, op het bedrijf van de heer C. A. Dekker te Axel in dienst'trad. Onze hartelijke gelukwensen met dit 40- jarig jubileum. BESTEMMINGSPLANNEN Zeeland. Streekplan. Met yngang van 1 augustus 1968 tot en met 30 september 1968 ligt op de pro vinciale griffie te Middelburg, Sint Pieterstraat 42, alsmede op de secretarie van de gemeenten Aarden burg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Groede, Hoofd plaat, IJzendijke, Nieuwvliet, Oostburg, Retranche- ment, Schoondijke, Sluis, Waterlandkerkje en Zuid- zande voor een ieder ter inzage het ontwerp-Streek- plan West Zeeuws-Vlaanderen. Gedurende bovenge noemde termijn van ter-visie-legging kunnen schrifte- Ijk bezwaren tegen het ontwerp worden ingediend MJ de provinciale staten van Zeeland, te Middelburg. Exemplaren van het ontwerp kunnen, tegen kostprijs vergoeding, worden besteld bij de Provinciale Plano logische Dienst, Nieuwstraat 27, te Middelburg. Goes. Met ingang van 29 juli 1968 ligt gedurende één maand ter inzage het vastgestelde bestemmings plan Voorstad, met voorschriften en toelichting. Ge durende bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij G. S. van Zeeland bezwaren tegen het onderhavige bestemmingsplan indienen. Rectificatie LANDBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING In de afgedrukte tekst van mijn rede ter gele genheid van het K. N. L..C.-congres te Goes over I^andbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling is t.g.v. een te grote beknoptheid op één plaats de bedoeling niet goed tot uitdrukking gekomen. Sprekende over het verschil in behandeling bij het bouwtoezicht tussen industrie en boerderij, had ik in mijn tekst ter herinnering voor mijzelf de woorden: „drogerij Scherpenisse", ingelast. Wat ik als voorbeeld daarna sprekende invoegde werd echter niet afgedrukt. De aanwezigen zullen zich herinneren dat ik memoreerde dat van de zijde van de P. P. D. destijds aangedrongen was op een be planting rond de drogerij in Scherpenisse (wat ge beurd is), terwijl ik elders (ik noemde weer een voorbeeld, namelijk het havenindustrieterrein te Roosendaal) vaak zag dat er niet alleen niet be- plant werd, maar dat men er ook niet tegenop zag hopen oud roest langs de openbare weg op Zicht te deponeren of manshoge distels op een ver wilderd terrein te kweken. Met dank voor de plaat- zing, hoogachtend, M. A. GEUZE. DE KOMENDE NAJAARSENTING RUNDEREN In de z.g. Vervoersbeschikking runderen 196® heeft de Minister van Landbouw en Visserij ten aanzien van de enting van rundvee tegen mond en klauwzeer in het komende najaar de volgende wijzigingen doen aanbrengen. Om te voorkomen dat runderen, geboren in de maanden oktober, november en december van het vorig jaar, in 1968 ongeënt zouden blijven en daar door gevoelig zullen zijn voor besmetting met de ziekte, moeten nu ook deze dieren in de najaars enting worden opgenomen. De voor deze enting tegen mond- en klauwzeer in aanmerking komende categorie dieren, die oor spronkelijk de na 1 januari 1968 geboren runde ren omvatte, zal nu dus bestaan uit alle na 30 sep tember 1967 geboren runderen. De entingsperiode zelf werd met veertien dagen verruimd en beloopt nu het tijdvak van 1 september tot 16 december 1968. Ir. L. VELLEKOOP RIJKSTUINBOUWCONSULENT GELDERLAND EN Ir. B. ROELOFSEN R.T. C. BOSKOOP Met de leiding van het nieuwe Rijkstuinbouwcon- sulentschap Gelderland zal ir. L. Vellekoop be last worden, nu rijkstuinbouwconsulent te Goes. Zijn benoeming tot deze funktie is binnenkort te verwachten. In het kader van het streven naar een meer efficiënte opstelling van de rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdienst ten behoeve van het agrarische bedrijfsleven, heeft de minister van landbouw en visserij, na overleg met de Provin ciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de land bouw in Gelderland, besloten de rijkstuinbouw- consulentschappen Arnhem en Geldermalsen met ingang van 1 november 1968 samen te. voegen tot het nieuwe Rijkstuinbouwconsulentschap voor Gel derland. Over de plaats van vestiging van het nieuwe consulentschap zal worden beslist nadat het overleg over de samenwerking tussen de hui dige proeftuinen voor de fruitteelt in Geldermalsen en Kesteren is afgesloten. Over de opvolging van ir. Vellekoop zal zodra mogelijk worden beslist. In de vacature van rijkstuinbouwconsulent te Boskoop, tevens directeur van het Proefstation voor de Boomkwekerij, ontstaan door het vertrek van ir. C. Dorsman naar Wageningen als directeur van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw- gewassen (I. V. T.), wordt de benoeming per 1 no vember 1968 verwacht van ir. B. Roelofsen, thans werkzaam als deskundige voor de kleinfruitteelt op het Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp. PROVINCIALE TENTOONSTELLING VARKENS EN SCHAPEN Het Zeeuws Varkens- en Schapenstamboek or ganiseert op vrijdag 6 september op de Grote Markt te Goes een Provinciale Tentoonstelling voor var kens en schapen. In het kader van deze tentoon stelling wordt een demonstratie van slachtvarkens gehouden. Aanvang 10 uur. Nadere bijzonderhe den volgen. DE VOLGENDE WEEK VRIJDAG 9 AUGUSTUS verschijnt er in verband met vakanties op de drukkerij GEEN Zeeuws Land- en Tuinbouwblad! Het volgende nummer komt dus eerst 16 augustus weer bij onze lezers in de brievenbus! RED. RADIO Dinsdag 6 augustus a^., Hilversum I, 12.3012.40 uur. Serie: „Hoe werkt de B. T. W. de belasting toegevoegde waarde in de praktijk?", mr. M. van der Heijde van het Ministerie van Landbouw en Visserij. „Ontwikkelingen in de legsector", een vraaggesprek met ir. H. M. K. Frings, rijkspluim- veeteeltconsulent voor de provincie Gelderland. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande MET TERUGWERKENDE KRACHT VERLAGING ZUIVELFONDSHEFFING Het Bestuur van het Produktschap voor Zuivel heeft in zijn op 24 juli gehouden vergadering be sloten om de sinds 31 maart 1968 geldende zuivel- fondsheffing van 0,40 per 100 kg door zuivelfa brieken van veehouders ontvangen melk met te rugwerkende kracht tot 30 maart 1968 te verlagen en tot nader order vast te stellen op ƒ0,10 per 100 kg melk. ING. REGISTER VOOR HOGERE LANDBOUWKUNDIGEN In overleg met het Ned. Inst, van Landbouw kundige Ingenieurs (NILI) én de Fed. van oud leerlingen Hogere Agrarische Scholen (FOLHAS) en met medewerking van het Ministerie van Land bouw heeft het bestuur van de Stichting Ing. re gister besloten de gelegenheid op te stellen voor inschrijving van landbouwkundigen met diplo ma Hogere Landbouwschool in het Ing. register. Inschrijving kan plaats vinden op grond van de z.g. overgangsbepalingen dan wél op grond van in te stellen examens. Nadere inlichtingen- verstrekt het secretariaat FOLHAS, Prins Bernhardlaan 50 te Voorschoten en Stichting Ing. Register, Van Alkemadelaan 506 te Den Haag. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU WESTKAPELLE: Maandag 5 augustus in „Kasteel van Batavia", van 9.15 tot 12.30 uur. OOSTBURG: Woensdag 7 augustus in café „De Windt". KOUDEKERKE: Woensdag 7 augustus in ho tel „Walcheren", van 9.00 tot 1.00 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 8 augustus in hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 8 augustus in hotel „De Eendracht". THOLEN: Zaterdag 10 augustus in hotel „Hof van Holland". NA-INLEVERING OUDE VAKANTIEBONNEN 1967—1968 Werkgevers en werknemers worden nog éénmaal in de gelegenheid gesteld om de eventueel nog in hun bezit zijnde oude vakantiebonnen van het boek jaar 1967—1968 kenbaar aan de opdruk „Geldig tot en met 30 april 1968", in te wisselen. Ofschoon de periode, waarbinnen deze per 1 mei 1968 ongeldig geworden vakantiebonnen ter ver zilvering moesten worden aangeboden, reeds lang is verstreken, zal bij wijze van uitzondering nog uiterlijk tot en met 30 november 1968 de gelegen heid daartoe worden opengesteld. Echter wórdt een korting toegepast van 10 procent wegens de te late inlevering. Werkgevers kunnen de bonnen, zoals gebruikelijk toezenden aan de Administratie van het Vakantiefonds voor de Landbouw, Buiten- rustweg 3 te 's-Gravenhage. Werknemers dienen de bonnen in te leveren bij een afdelingspenning meester van één der Agrarische Bedrijfsbonden. Met nadruk wordt erop gewezen, dat dit de LAAT STE GELEGENHEID is om vakantiebonnen van het boekjaar 19671968 in te leveren. UITGIFTE FRUITTEELTBEDRIJVEN OOSTELIJK FLEVOLAND 1969 Evenals voor de landbouwbedrijven is de Direk- teur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Zwolle voornemens met ingang van 1 novem ber 1969 een aantal fruitteeltbedrijven uit te geven. Het gaat ditmaal om 15 fruitteeltbedrijven van 7,5 tot 14,5 ha grootte voor een deel in pacht en voor een deel in erfpacht of eigendom. De voorwaar den om hiervoor in aanmerking te komen zijn de zelfde als genoemd in de advertentie voor de uit gifte van landbouwbedrijven, opgenomen in ons vorig nummer. Dit met dien verstande dat als mi nimumeis betreffende de opleiding het diploma fruitteeltvakschool wordt geëist. Ook hiervoor aanmelding per briefkaart echter onder aandui ding „Fruitteeltbedrijven O. F." Ook hier de mo gelijkheid tot het bestellen van een prospectus door het storten van 1,50 op giro 869847 van de Rijksdienst IJsselmeerpolders te Zwolle onder ver melding van „Fruitteeltbedrijf O. F. '69". DOODSPUITEN LOOF CONSUMPTIE-AARDAPPELEN De R.L.V.D. te Axel, de heer F. W. Buyze, schrijft ons dat in de periode van 2027 juli een plotseling hevige uitbreiding van de phytophthora heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn percelen met plaat selijk een enkel aangetast blad in één week vol ledig besmette percelen geworden, sommige zo erg dat vroeg doodspuiten overwogen moet worden. Dat dit plaatselijk sterk verschilt valt te begrijpen, zodat eigen controle van het perceel noodzakelijk is. Niet alleen op zicht, maar ook in de sproeisporen is de phytophthorareuk reeds aanwezig. Het weer van de komende weken zal zeer zeker van invloed zijn op het tijdstip van doodspuiten. Sterk drogend weer zal dit tijdstip kunnen verlaten. Daar een lage dosering met schadelijk natrium- arseniet gewenst is, kan aan dit middel maneb-tin worden toegevoegd. De loof doding is voldoende, terwijl we minder schadelijke natrium-arseniet in de grond brengen en tevens nog enige phytoph thora voorkomende werking hebben van de maneb. Plaatselijk heeft het afgelopen jaar 6 liter natrium- arseniet, aangevuld met de normale hoeveelheid maneb-tin middel per ha, gunstig gewerkt. Zonnig weer zal het effect verhogen. Onvoldoende uitspoeling kan een opeenhoping van arsenicum tot gevolg hebben. Deze weinig op losbare verbindingen kunnen voor een volgend ge was schadelijk zijn. De groep van DNOC en dinoseb bevattende middelen worden echter in de grond af gebroken, hoewel de middelen zelf ook zeer giftig zijn. Vooral bij warm weer wordt de opname door de huid bevorderd. Nauwkeurige eigen controle zal dus van groot belang zijn om het juiste moment van doodspuiten vast te stellen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2