J Het Borgstellingsfonds voor de landbouw in '67 VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1968, 56e Jaargang Mo. 2942? i f lil-illPliliiili! fet :M i i fjf #3 lp# 4# Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland m m W%- ÉTf J J %P P fj j§ P P if P Él "N Op het landbouwbedrijf is de transporteur een van de transoortwerktuigen geworden die, voor een vlot verwerken van de oogst, onmisbaar kan worden geacht. Door de vele 90or en transporteurs, die in de handel zijn, wordt bij aanschaf het maken van een keus uit die grote sortering er niet gemakkelijker op. De specialist op het gebied van landbouwwerk tuigen bij de R.L.V.D. te Goes, de heer J. T. Andringa, schreef op pagina 7, 8 en 9 van dit nummer een uitvoerig voorlichtend artikel over de veiligheidsvoorschriften en de eisen die voor de verschillende gewassen aan een transporteur gesteld moeten worden. De foto laat de zwenkwielen aan een transporteur zien (hier het type Gé Wé) waarbij de wielen worden aangedreven, zodat de transporteur automatisch kan zwenken. Op de marktpagina zijn de zojuist door het C.B.S. bekend gemaakte mei-inventarisatiegegever.s opgenomen. garanties die door de Stichting Borgstel- L,/ lingsfonds voor de landbouw in 1967 wer den verstrekt blijken vooral gericht te zijn op finan ciering van technisch noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen van het agrarische produktie- apparaat. Daarnaast, aldus het jaarverslag van de stichting over het boekjaar 1967, dat zojuist ver scheen, werd meegewerkt aan de financiering van investeringen die kostprijsverlagend werken. Dit jaar lag het door het Borgstellingsfonds ge garandeerde bedrag 5% lager dan in 1966. Deze teruggang blijkt zich vooral voorgedaan te heb ben in de tuinbouwsector. Daar is de animo om te investeren, in vergelijking met enkele jaren ge leden, aanmerkelijk gedaald. In de landbouwsector deden zich in 1967 geen opmerkelijke verschuivin gen voor. Tegenover een, in vergelijking met 1966, teruglopend garantiebedrag voor beginnende zelf standige ondernemers, de aankoop van „dode in ventaris" en de bouw van bedrijfsruimten staat een hoger bedrag aan garanties voor het aankopen van „levende inventaris". MIT het jaarverslag blijkt dat in 1967, na af- trek van 519 ingetrokken aanvragen, er 3013 garantieverzoeken uit de land- en tuinbouwsec tor werden behandeld. Hiervan werd 80 toe- en 20 afgewezen. De belangrijkste redenen van af wijzing waren de wijze waarop de garantie-aanvra gers de bedrijfsvoering behartigden. (Matige vak bekwaamheid, onvoldoende ondernemerschap, slecht financieel beheer), de slechte vermogens positie waarbij soms de schulden de bezittingen van de aanvrager aanzienlijk overtroffen, de privé- utigaven hoger waren dan de netto-inkomsten dan wel dat 'de bedrijfsomvang te gering was. ZEELAND joopt bepaald niet voorop bij het Cmm aanvragen van garanties bij het Borgstel lingsfonds. De belangstelling hiervoor is, in verge lijking met andere provincies, naar verhouding ge ring. Het aantal aanvragen in 1967 bij het Fonds be droeg slechts 67, en daarvan werden er 46 toege wezen. Zuid-Holland had 788 aanvragen, Noord- Brabant 604 en Limburg 547. Daarna volgt Noord- Holland en Gelderland met resp. 410 en 355 aan vragers en de noordelijke provincies met omstreeks 150 aanvragen per provincie. Alleen Utrecht ligt met 44 aanvragen lager dan Zeeland en daarvan werden er slechts 23 toegewezen. Wat de borgstellingen in de akkerbouw betreft is er duidelijk verschil waar te nemen tussen de zui vere akkerbouwbedrijven enerzijds en de gemeng de en weidebedrijven anderzijds. Bij de akkerbouw bedrijven werden deze het meest verstrekt aan de bedrijven van 30 ha en groter. Voor de groep gemengde en weidebedrijvert ligt juist de belangstelling in de grootteklasse tot 15 ha, daar naar een hoge veebezetting moet worden ge streefd dan wel grondloze bedrijfstakken opgezet, hetgeen de nodige investeringen vraagt Het jaarverslag geeft verder nog vele bijzonder heden over de in 1967 verleende garantiebedragen zowel in land- als tuinbouw, gespecificeerde ge gevens per provincie en cijfers over de aflossingen en de achterstand daarin. 25 van hetgeen ver plicht moest worden afgelost bleef achterstallig. Daarentegen werd echter ook 7,6 miljoen gulden extra afgelost, ondermeer door het opnemen van een nieuwe hypotheek bij de banken, verkoop van land of uit beëindigingsvergoedingen van heten S.-fonds. Vermeldenswaard is ook dat het Borgstellings fonds besloten heeft hulp te bieden aan agrariërs, waarvan het bedrijf onteigend is en een geboden kans om elders een bedrijf over te nemen (nog) niet kunnen aangrijpen omdat de onteigeningsvergoe ding nog niet uitgekeerd is. De onder fondsgarantie in die gevallen te verstrekken lening geldt dan ech ter slechts ter overbrugging van de periode tot de uitbetaling van de onteigeningsschadeloosstelling plaats vindt en er voldoende zekerheid bestaat dat de gemeente zal betalen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1