Kennismaking met. Adri Scheele De maand augustus op het Zeeuws landbouwbedrijf P. J. G. ^£L A^ 14 Adri Scheele, bijna 22 jaar oud. is geboren en getogen in Axel. Na zijn Mulo-jaren doorliep hij de Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke, een opleiding waaraan hij prettige herinneringen heeft. Hierna ging hij werken op het ouderlijke gemengd bedrijf met ongeveer éénderde deel veeteelt In dit laatste zegt Adri het meest geïnteresseerd te zijn. Na één jaar te hebben gewerkt moest Adri in militaire dienst, waar hij 21 maanden diende bij de Kon. Marechaussee. Na zijn diensttijd volgde hij een aantal vaktechnische cursussen, alsmede een cursus bedrijfsvoe- «ing, georganiseerd door de oud-leerlingenvereniging van de R. M. L. S. te Schoondijke. SNELLE P.J.G.-CARRIERS Adri Scheele maakte wat men noemt een. snelle carrière in de P.J.G.Z. In augustus 1967 werd hij gekozen in het bestuur van de afdeling Axel-Zaam- slag, in september in het streekbestuur van Oost Zeeuws-Vlaanderen en in oktober werd hij opvol ger van Jan Dieleman in het Provinciaal Bestuur. Gevraagd naar het „waarom" van zijn P.J.G.-lid- maatschap zegt Adri: „Ik heb me nooit afgevraagd waarom ik lid werd, maar in vier jaar tijd heb ik nog geen reden gevonden om géén lid te zijn." Adri stelt zijn lidmaatschap van het Prov. Be stuur zeer op prijs. „Je krijgt meer belangstelling voor de problemen waarmee de plattelands jonge ren te maken hebben, terwijl er tevens allerlei pret tige kontakten uit voortvloeien," aldus Adri Scheele. Hij ziet het als een taak van een P.B.-lid om eigen belangstelling over te brengen in de stre ken en afdelingen en daar de mogelijkheden van de kontakten te benutten. Naast de P.J.G. vindt Adri ook nog tijd voor andere hobbies: sport, lichte muziek en politiek hebben zijn speciale interesse. ZELF-DOEN BELANGRIJK Een plattelandsjongerenorganisatie heeft nog steeds een zeer nuttige taak te vervullen, meent Adri Scheele. Misschien zal in de toekomst een andere opzet hierin verandering brengen. De wens van Adri is dat er dan geen grote papieren romp slomp zal worden voorgeschoteld. Wat hem betreft is het leuker en beter om zelf iets op poten te zetten dan wanneer alles netjes voorgekauwd wordt, al zit het dan misschien beter in elkaar. In de organisatie zelf ziet Adri voor de leden vele mogelijkheden op allerlei gebied. Enkele punten zijn het verruimen van de algemene ontwikkeling door het bezoeken van een vierweekse of andere cursussen, of het deelnemen aan uitwisselingspro gramma's, al wordt van dat laatste nog veel te wei nig gebruik gemaakt. „Vlieg er eens uit," adviseert AdrL SAMENWERKING STUIT OP PRESTIGE Samenwerking met de andere plattelandsjonge renorganisaties ziet Adri als een noodzakelijkheid bij sommige aktiviteiten, die een te klein aantal be langstellenden zouden trekken als ze zelfstandig georganiseerd werden. Hij gelooft echter niet dat hieruit binnen korte tijd een vergaande samenwer king zal ontstaan. „Er zal nog heel wat water door de Schelde stromen voordat men ertoe komt va» allerlei prestige-gevoelens af te stappen, zodat vooral gezamenlijke belangen ook samen kunne», worden besproken en behartigd en dat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt." aldus de mening va» Adri Scheele. LEDENAKTIVITEITEN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Op donderdag 8 augustus wordt, met medewer king van de Rijks Landbouw Voorlichtings dienst, een instruktie-avond voor wedstrijd - ploegen, georganiseerd bij de heer A. van Hoeve, Axelsestraat D 4, Zaamslag. Aanvang 19.30 uur, Nadere inlichtingen bij de heer A. Scheele te Axel. tel 01140—2078. A" De afdeling Hoek-Terneuzen organiseert op vrij dag 9 augustus een oriëntatierit op bromfietse». Vertrek om 19 uur van de Markt te Hoek. Na de rit prijsuitreiking en Schuurfeest met Disco-bar bij de heer J. Haak, Braakmanpolder. Op zaterdag 17 augustus wordt een trekkerbe- hendigheidswedstrijd gehouden bij de heer J. v. Cadzand, le Verkorting 4, Axel. Nadere mede delingen over het verder te organiseren pro gramma volgen nog. (Vervolg van pag. 5» STOPPELBEWERKINGEN Wanneer het weer wat tegenwerkt kan de huidige manier van de graanoogst zeer ongunstig zijn voor de struktuur van de bovengrond. Ondanks dat het binnenhalen van deze oogst uiterst belangrijk en noodzakelijk is, dient toch ook gedacht te worden om de struktuur niet meer te bederven dan persé nood zakelijk is. Verhaide f 'tortplaatsen vergemakkelijken zowel het aan- als het afvoeren van de suikerbieten. Een oud spreekwoord zegt: „De stoppelploeg moet aan de oogstwagen han gen". Hoewel thans de oogstwagen vervangen zou moeten worden door de stro wagen dient toch, hoe dan ook, zo snel mogelijk getracht te worden om de grond licht te ploegen. Naderhand kan dan met eg, kultivator of weer door ploegen geleidelijk wat dieper in de grond gewerkt te worden. Tracht een zo gunstig mogelijk zaaibed voor de zaadonkruiden te verkrijgen. Kweek is een lastig onkruid. In hoofdzaak komt het alleen voor langs de sloot kanten. Bij de bewerkingen van de percelen met eg of kultivator dienen de kanten van de percelen apart bewerkt te worden. Het verdient daarom aan beveling om een strook van minstens vijf meter breed langs de slootkant alleen in de lengterichting van de sloot te bewerken. Zowel uit het oogpunt van kweekbestrijding als uit dat van het onderhoud van het talud kan een hoge grasrand langs de sloot beter in zijn geheel worden weggehaald en vervangen door een bredere zwart te houden strook op gelijke hoogte van het maaiveld. Het inzaaien van wikken of Alexandrijnse klaver dient in de eerste helft van augustus te geschieden, hoe vroeger hoe beter. Ondiep bewerken is hier voor gewenst. Over de vrijkomende percelen is het thans ook mogelijk om schuimaarde uit te strooien. Goed verdelen en flink vermengen door een dikke bovenlaag is gewenst. Als er geen schuimaarde is aangekocht kan ook met andere kalk- meststoffen het kalkgehalte en de pH weer verbeterd worden. DRAINAGE In deze tijd van het jaar is de grond veelal droog, zodat het uitvoeren van een drainage zeer goed mogelijk is. Bij het machinaal sleuven graven en leggen van de buizen, het dichtrijden van de sleuven en het eventueel aanvoeren van de buizen zal dit in deze tijd minder struktuurbederf geven dan in eén later tijd stip in najaar of winter. Ook dient zorg gedragen te worden om de eindbuizen van de oude drainage in orde te brengen, zodat ze vrij zijn van grond en goed aansluiten aan de ge hele drainreeks. BOUWPLAN Reeds wordt weer gedaeht aan het bouwplan voor 1969. Laat i.v.m. de be mestingstoestand en de mogelijkheden voor de bieten- en uienteelt tijdig hier voor grondmonsters nemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14