Weekroek dRAMwr SfSlÏKHOEX NOTERINGEN Mei inventarisatiegegevens 1968 13 UIT EEN athti'm VAM AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 2430 juli 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen, n.v., Amsterdam, voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. november. De belangstelling bleef ook deze week erg gering met een weekomzet van 5 contrac ten. De notering verbeterde zich evenwel van 11,20 (v.w.) naar 11,80. De slotnotering was 12,tot 11,80. De openstaande positie 314 (v.w. 314). Voor april werd een omzet bereikt van 193 contracten. De prijzen bleven vrij stabiel en schommelden van 14,30 tot 14,10. De slotnotering was 14.30 tot 14,20. De openstaande positie 1117 (v.w. 1013). NOTERINGEN ROTTERDAMSE KORENBEURS d.d. 29—7—'68 Tarwe: franco Amsterdam/Rotterdam, 35.50, la ten aug. Kippengerst: 30.65, aug., basis boordvrij. Brouwgerst Duitse condities: ƒ33.10, nominaal, aug., basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 28.40, aug., basis franco Rotterdam. Groene erwten 3 kwaliteit: okt./ nov., 53.laten, franco Rotterdam. Schokkers 3 kwaliteit: okt./nov., 63.laten, franco Rotterdam. Schokkers 5% kwaliteit: okt./nov., ƒ61.laten, franco Rotterdam. Kapucijners 5%: 59.laten, aug.,/sept., franco Rotterdam. Bruine bonen door sneekwaliteit: 93.laten, okt. franco Rotterdam. Maanzaad exportkwaliteit: tot 145.aug./sept., franco Rotterdam. Karwijzaad exportkwaliteit: 126 laten, aug./sept., franco Rotterdam; 131.laten, dec., franco Rotterdam. Termijnmarkt consumptie aardappelen: (Oditendcaü.) Bintje 40 opw., 42 x 14.20, 35 x 14.10, laten 14.20, bieden 14.—. VARKENSNOTERINGEN CEVECO Geklassificeerden: 6880 kg la 2,88; 2a, ƒ2,76; 3a, 2b, lc ƒ2,71; 3b, 2c,3c ƒ2,66; 4 en lb Cc APPELS NA TELEURSTELLEND BEGIN WAT DUURDER Na het zeer teleurstellend prijsverloop voor het appelras Yellow Transparant op de eerste veilingdag, vorige week dinsdag, zijn sindsdien de prijzen wat aangetrokken. Door een te groot aanbod op de eer ste dag lag de prijs toen voor de klasse I 6970 mm rond 25 cent per kg en voor de maat 7080 mm tussen 45 en 50 cent. De volgende dagen was het aanbod aanzienlijk kleiner en de vraag was juist groter geworden, niet alleen voor de binnenlandse markt, maar ook voor export naar West-Duitsland. Het gevolg was dat in het eind van de week de prijzen van de kleine maat gemiddeld ongeveer 10 cent per kg hoger lagen dan op de eerste dag en voor de grote maat gemiddeld plm. 5 cent per kg. Dat was in elk geval weer wat hoopgevend na dat zeer teleurstellende begin. De handel' prees de kwaliteit van de Zeeuwse Yellow maar wanneer daar een zo lage prijs voor wordt betaald is dat een schrale troost. Sinds deze week dinsdag mag ook het pereras Oomskinderen worden aangevoerd. Met belangstelling zien we de prijsontwikkeling hiervan tegemoet. Van het appel ras Stark Earliest waren vorige week reeds mooie partijen te koop die een goede prijs opbrachten. De grote maat deed regelmatig tussen 70 en 80 cent per kg, de klasse I 6070 mm al naar gelang van de kleur tussen 50 en 65 cent en de maat 5560 mm noteerdie rond 35 cent per kg. Dat zijn bevredi gende prijzen voor deze appel waarvan de produk- tie overigens niet mee zal vallen. De aanvoer van rode bessen behoort nu in Zee land vrijwel tot het verleden. De laatste partijen van goede kwaliteit deden tot 1,40 per kg. Ook de zwarte bessenoogst is nu vrijwel vergeten. De prijs bleef tot het eind toe teleurstellend. Eind vo rige week werd rond 1,75 per kg betaald, vermoe delijk ongeveer de gemiddelde prijs van dit seizoen. Dait zal dan 1,30 per kg lager zijn dan het vorig jaar en dat bi) een produktie die nauwelijks de helft van 1967 zal bedragen. Beter gaat het met de produktie van zure morellen, waarvan vorige week in Kapelle dagaanvoeren wa ren van 25 tot 30 ton. De prijs liep echter terug van 1,20 tot rond 1,per kg voor de beste kwa liteit. Goede pruimen waren er nog weinig te koop. Early Laxton klasse I deed vorige week tot ƒ1, per kg maar er was veel grof en fabriekskwaliteït en daarvoor werd) tussen 20 en 80 cent per kg be taald. Het is voor de pruimentelers te hopen dat tiet ondertussen mooi weer geworden zal zijn want dat heeft dit produkt erg nodig. 2,60. 81—85 kg la 2,88; 2a, lb 2,76; 3a, 2b, lc 2,71; 3b, 2c, 3c 2,66;" 4 en Cc 2,60. 86—90 kg la 2,83; 2a, lb ƒ2,71; 3a, 2b, lc ƒ2,66; 3b, 2c, 3c 2,61; 4 en Cc 2,55. 91—100 kg la 2,73; 2a, lb ƒ2,61; 3a, 2b, lc ƒ2,56; 3b, 2c, 3c ƒ2,51; 4 en Cc ƒ2,45. Ongeklassificeerden: 101110 kg ƒ2,53; 411— 150 kg 2,43. MARKT GOES 30 JULI 1968 Vlas: 1700,tot 2000,per ha. Ongerepeld (nieuwe oogst) 20 tot 25 cent per kg. Gerepeld 23 tot 35 cent per kg, alles op auto geleverd. Er is goede belangstelling voor de nieuwe oogst. Hooi en stro: Lucernehooi uit de ruiter geperst 115,tot 125,Veldbeemd uit die ruiter geperst 35,tot 42,50; Tarwestro 32,50 tot 37,50; Gerstestro 37,50 tot 40,alles per 1000 kg en op auto ge leverd. Eieren: 1,50 per kg VEEMARKT ROTTERDAM 29/30 JULI Slachtvee. S'achtrunderen: Extra kw. 4,805,20, le kw. ƒ4,20—ƒ4,65, 2e kw. 3,80—4,—, 3e kw. 3,603,75; Worstkoeien: 3,603,75; Slacht- stieren: 4,254,75. Alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren: le kw. 3,703,85, 2e kw. 3,40 3,70, 3e kw. 3,253,40. Nuchtere kalveren 1,70 1,80. Slachtvarkens: le kw. 2,252,29, 2e kw. ƒ2,23—ƒ2,25, 3e kw. ƒ2,12—ƒ2,22. Slachtzeugen 1,601,70. Zware varkens 1,90—2,A!les per kg levend gewicht. Gebruiksvee: Melk- en kalf koeien 1125,tot 1550,Varekoeien 950,tot 1250,Vaarzen 950,— tot 1075,—; Pinken 625,— tot 750,—; Graskalveren 360,tot 525,Nuchtere kalve ren (stier) ƒ240,tot 290,Voor fok of meste- rij (vaars) 180,— tot 240,Schapen 90,— tot 120,Lammeren 100,tot 130,Alles per stuk. WU de vele bouwvakkers weer begonnen zijn 11 en we hun aanwezigheid door het luide trof- felgeklank op de nieuwbouw weer hoorden, zal het nu met de weekends wel wat stiller worden op de Zeeuwse wegen. Vorig weekeinde was het op de beruchte Zeeuwse weg dwars door ons eiland weer flink fout. Van beide kanten kronkelde zeer langzaam een dubbele rij auto's over dit wegge deelte en velen met ons zullen wel eens gezegd hebben (als altijd netjes wegenbelasting betalende autorijder!) wanneer zullen we toch eens genoeg lijk kunnen rijden over een vierbaansweg van Ril land tot aan de mooie vierbaansweg naar Vlissin- gen. We zien tientallen dragline's en vrachtauto's druk bezig aan het Kreekkrakplan. Wanneer deze eens met z'n allen even ons eiland versierden met een vierbaansweg, zouden we, en met ons velen, gelukkiger zijn dan met het dan wat later klaar zijn van dit voornoemde plan. Nu wordt er hier en daar een stukje aangelegd maar het helpt alle maal niets wanneer er nog smalle stukken in voor komen. Het vastlopen van het verkeer is niet een kwes tie van nii, maar reeds van jaren her en gelukkig hebben we in 't Noorden van ons eiland nog een tweede toegangsweg. Anders was het nog veel er ger dan nu. De Zeelandbrug, die gelukkig voor de financiers, steeds drukker wordt bereden, nu ook door meerdere vrachtauto's, verwerkt in de va kantiedagen duizenden personen die Zeeland ko men opzoeken. We vinden het altijd nog een zeer wijs besluit van G. S. om deze brug te stichten, ook zonder hulp van de regering. We hopen ook dat in 1978 wanneer het Delta plan klaar zal zijn, de regering deze brug die zo veel mee bijdraagt tot ontsluiting van onze pro vincie, zal overnemen en als tolvrije brug ons eiland zal blijven dienen. Wanneer het weer droog is, zien we overal nog veel drukte om de erwtenoogst er af en op de rui ters te krijgen en vele maaidorsers rijden langs de kar wij tollen of stuiken om het fijne zaad van de stengels te slaan en op te slaan in de gebouwen waar de geur er van het gehele gebouw mee ver vult. De opbrengst is dit jaar zeer ongeregeld met grote verschillen per kavel. Het graszaadareaal, de vroegste soorten zijn met veel werk en zorg gedorsen, we hopen dat een goede prijs zal wor den gemaakt, want het zou jammer zijn dat dit gewas moest verdwijnen omdat het te weinig op bracht, het heeft als grondverbeterend gewas toch een goede naam. A kherbonwgewassen 1967 1968 ha gemeten maat GRANEN Tarwe w.v. wintertarwe zomertarwe Gerst w.v. zomer gerst Rogge Haver Korrelmais Mengsels van granen PEULVRUCHTEN (droog te oogsten) Groene erwten Gele erwten Schokkers Kapucijners en grauwe erwten Bruine en witte bonen Veldbonen HANDELSGEWASSEN Koolzaad Karwijzaad Blauwmaanzaad Vlas Overige handelsgewassen 43.994 30.406 23.525 6.881 12.932 32.932 127 480 7 42 11.387 5.155 93 1.696 364 4.054 25 4.890 197 553 81 4.056 3 42.228 30.541 23.618 6.923 10.934 10.934 136 575 6 36 9.818 5.512 15 1.612 173 2.491 15 5.497 255 446 56 4.731 9 LANDBOUWZADEN 3.920 2.960 Suiker- en voederbietenzaad 6 8 Graszaad 3.891 2.949 Klaverzaad 1 1 Overige landbouwzaden 22 2 KNOL- EN WORTELGEWASSEN 30.074 36.520 Pootaardappelen 710 788 Consumptie- en voeraardappelen 2) op zand- en veengrond 86 116 op kleigrond 12.441 12.863 Suikerbieten 21.676 21.746 Voederbieten 1.158 1.004 Koolrapen 1 Landbouwwortelen 2 2 Overige knol- en wortelgewassen 1 GROENVOEDERGEWASSEN 1.982 1.862 Luzerne 1.858 1.757 Klaver 101 86 Snij m ais 20 18 Overige groenvoedergewassen 3 1 TOTAAL AKKERBOUWGEWASSEN 102.247 98.885 1) 1967. Bij de N.A.K. aangegeven oppervlakten; 1968 incl. de niet bij de N.A.K. aangegeven oppervlakten. 2) Inclusief vroege aardappelen. MINIMUMPRIJSREGELING VOOR APPELEN EN PEREN Maandag 29 juli is op de Nederlandse veilingen de nieuwe minimumprijsregeling voor appelen in werking getreden. De minimumprijs voor appelen is vastgesteld op 15 per 100 kg, maar voor rode appelen bedraagt deze S 10 per 100 kg. Tot de rode appelen worden gerekend de rassen Stark Earliest, perzikrode zomerappel, Zigeunerin, sterappel, Jonathan, Keuleman, Koningsrood, Lents rood en Rode Klumpke. Het vorig jaar was de ophoudprijs voor alle rassen 15 per 100 kg. Appelen die niet voor de minimumprijs verkocht kunnen worden, moeten vervolgens voor de indus trie worden geveild. Daarbij geldt dan een mini mumprijs van 6 per 100 kg. Het vorig jaar was de minimumprijs voor industrie-appelen 10 per 100 kg. De teler krijgt bij doordraai voor consumptie uit betaald de prijs die de industrie betaalt en draait het produkt ook op 6 per 100 kg nog door dan wordt het uit de markt genomen en krijgt de teler geen vergoeding. Het vorig jaar kreeg de teler bq het uit de markt nemen een vergoeding van f 8 per 100 kg. Er zal dit jaar een heffing verschuldigd zijn van 0,40 per 100 kg. Voor peren geldt een minimum prijs van 6 per 100 kg en van f 3 per 100 kg voor de industrie. Ook voor peren die doordraaien en uit de markt genomen moeten worden, krijgt de teler geen vergoeding. Er is over peren geen heffing ver schuldigd dit seizoen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13