Bewaring van zaaiuien Het hagelrisiko in de fruitteelt neemt snel toe PINGEN VAN PE WEEK 6 Door de Stichting Nederlandse Uienfederatie is een folder uitgegeven over de bewaring van zaaiuien. Hieruit nemen we het volgende over. De bewaring geeft de teler de mogelijkheid het pro- dukt eerst dan te ruimen als de verkoopprijs gunstig is. Daar ongeveer 75 van de produktie buiten onze grenzen wordt afgezet, hangt de. duur van de bewa ring ook nauw samen met de buitenlandse vraag. In de meeste jaren betreft de vraag tijdens en direkt na de oogstperiode slechts een derde gedeelte van het voor export bestemde kwantum. Het overgrote deel van de uien moet dus voor kortere of langere tijd worden opgeslagen. Op de buitenlandse markt ontmoet het Nederlandse produkt vooral konkurrentie van uien uit Spanje, Polen en Italië. Een optimaal financieel resultaat is alleen te behalen als uien van goede kwaliteit worden geleverd. Het is dus noodzakelijk zodanige bewaar omstandigheden te scheppen, dat de kwaliteit ge durende lange tijd gehandhaafd1 blijft. HOE BEWAREN Ideale bewaaromstandigheden voor uien kunnen in ons land alleen in mechanisch gekoelde ruimten ge- Deze konklusie viel te trekken uit de woorden van de voorzitter van de Onderlinge Fruittelers Hagel- verzekering Maatschappij de heer J. Kakebeeke, tijdens zijn openingsrede ter gelegenheid van de 19e algemene ledenvergadering te Goes. Dat er jaarlijks in West-Europa meer schade moet worden uitgekeerd is niet alleen een gevolg van het feit, dat de kwaliteitseisen toenemen en derhalve de waardedaling van beschadigd fruit stijgt. Veel meer is het stijgende schadebedrag toe te schrijven aan het toenemende aantal onweersbuien, waaruit vooral in de maand juni zo dikwijls hagelstenen voort komen. Pogingen om b.v. met raketten de opkomende hagelbuien te verstoren hebben tot nu toe weinig of geen resultaat opgeleverd. Meer resultaat schijnt het afschermen van de boomgaarden met reuzen- netten op te leveren. Bezwaar hiervan is echter, dat het bijzonder kostbaar of wel onbetaalbaar is. Het afgelopen jaar 1967 bleef Nederland gespaard OPSLAG IN STAPELKISTEN Geheel nieuw is het systeem van opslag in stapel- kisten. Hierbij vindt de opslag plaats in kisten met een inhoud van 1 tot 1.5 m3. De kisten zijn voorzien van een dubbele bodem (dichte palletbodem). De bovenzijde van de bodem bestaat uit een lattenrooster; de onderzijde is gesloten. Door de kisten op en achter elkaar te plaatsen ontstaat in elke rij en laag kisten een luchtkanaal. Dit luchtkanaal wordt aangesloten op een speciaal gekonstrueerde luchtkamer. In deze ruimte opgestelde ventilatoren blazen de lucht via de dubbele bodem onder in de kisten. Boven in de kisten ontwijkt de afgewerkte lucht door spleetopeningen. Het plaatsen van de kisten gebeurt met een vorkhef truck. Om praktische redenen stapelt men als regel vier kisten op elkaar. In de rij worden meestal acht kisten geplaatst. Hoewel ook bij de bewaring in kis ten de koeling met buitenlucht geschiedt, biedt dit systeem toch vele voordelen boven de losgestorte opslag. VOORDELEN STAPELKIST Bij aanwezigheid van een hiervoor geschikte op- raapmachine kan de oogst rechtstreeks in kisten geschieden. Het gebruik van kisten geeft een belangrijke ar beidsbesparing bij extern en intern transport. Elke gewenste hoeveelheid uien kan afzonderlijk worden opgeslagen. Door de geringe storthoogte treedt geen druk- beschadiging op, terwijl de beluchting beter is. Een kunstmatige droging ter bestrijding van kop- rot heeft meer effekt. Voor een moeilijk te bewaren produkt is een af zonderlijke beluchting mogelijk. Tijdens de bewaarperiode is de kontrole op het produkt beter en eenvoudiger uitvoerbaar. Elke gewenste hoeveelheid uien kan zonder extra arbeid ">f verstoring van de beluchting snel wor den geruimd. voor katastrofale hagelbuien. Daarentegen werden delen in Zwitserland, Frankrijk en Italië zwaar ge troffen. Dit brengt met zich dat zware eisen worden gesteld aan de hagelverzekeraars. Met name hebben de reassuradeuren de laatste jaren zware financiële klappen moeten incasseren. Keren wij terug naar ons eigen werkgebied, waar rond 40 van het fruitareaal bij onze maatschappij verzekerd is, dan valt te konstateren, dat in de afge lopen 4 jaren een bedrag van 3.640.028,23 aan schade werd uitgekeerd. Met het oog op de toe nemende schadekansen is samenwerking i.q. grotere spreiding van het risiko gewenst. De maatschappij werkt reeds jaren in landelijk verband samen met 2 partners. Tot zijn vreugde kon de Voorzitter mee delen, dat thans ook in dit samenwerkingsverband is toegetreden de Onderlinge Fruittelers Hagelver- zekering Mij te Roermond, met een verzekerd bedrag van rond 11.000.000, Door de sekretaris-penningmeester, de heer J. de Lange werd vervolgens het jaarverslag toegelicht, waaruit bleek, dat in 1967 voor rond 11.870.000, bij de maatschappij was verzekerd en dat aan scha de werd uitgekeerd een bedrag van 503.350,d.i. 4.24 van het verzekerde bedrag. In 1966 bedroeg de schade 1.596.624,of wel 14,87% van het ver zekerde bedrag. Uit deze 2 cijfers zijn de volgende konklusies te trekken nl. dat het hagelrisiko bijzon der grillig is en tevens dat een brede samenwerking noodzakelijk is. De voorlopige aangifte voor 1968 bedraagt reeds rond 15.000.000,hoewel te verwachten is, dat dit bedrag bij de definitieve aangifte aanmerkelijk zal dalen. Reeds werden voor het oogstjaar 1968 alweer 35 nieuwe leden ingeschreven. Helaas hebben een aantal bedrijven ook reeds hagelschade gemeld, waarvan de beschadiging over het algemeen matig tot licht mag worden genoemd. Bij de bestuursverkiezingen werden de heren J. P. C. Boot te Haamstede en M. A. Manneke te Breskens herbenoemd. Vervolgens werden enkele reglementswijzigingen aangenomen. De vergadering was goed bezócht Zonder twijfel zullen deze week veel Zeeuwse tuinders de Houtrusthallen in Den Haag hebben be zocht, waar de grote tuinbouwhandelstentoonstel- ling de ,,Wéhaté" werd gehouden. Daar heeft men kennis kunnen nemen van de enorme ontwikkelingen die er zijn op het terrein van de mechanisering en automatisering binnen de moderne Nederlandse tuinbouw en in het bijzonder binnen de glastuinbouwsektor want daar ging het in eerste instantie om. Uit hetgeen er naar aanleiding van deze tentoon stelling door de deelnemers is bekend gemaakt, blijkt duidelijk dat het moderne tuinbouwbedrijf over bijzonder veel hulpmiddelen kan beschikken om de teelten beter te doen slagen en efficiënter te kun nen werken. De automatisering heeft een toenemende invloed in de glasbedrijven. Hier is sprake van een opmars die niet te stuiten zal zijn, zo min als de opmars van de mechanisering te stuiten is geweest. De genen die er niet aan wijlen, zullen eens tot de con clusie komen, dat ze de boot hebben gemist. Mechanisering en automatisering kost veel geld. Het is alleen verantwoord dat er in te steken wan neer men de mogelijkheid van een redelijk rende ment aanwezig acht. Of dat zo is moet elk voor zich bekijken en berekenen. Zeker is echter, dat we op alle gebied steeds meer in een maatschappij gaan leven waarin z.g. diepte-investeringen noodzakelijk zijn om de steeds duurder wordende faktor arbeid zo goed mogelijk op te vangen. Een gulden kost ook zes tot zeven cent per jaar en dat is niet weinig, maar na wat rekenen kan men dikwijls tot de konklusie komen dat mankracht nog duurder is en dan is het niet moeilijk om te beslui ten wat men moet doen. Wat moeten we doen, vragen ook heel wat Zeeuwse kleinfruittelers zich af. Ze weten het niet. Al jaren wordt hen voorgehouden en zien ze dat er kansen zijn voor de teelt van aardbeien in kassen maar ook hier zitten we dan weer met het vraag stuk van de grote investeringen en dikwijls ook van de grond. Er is nog een groep van kleinfruittelers in onze provincie die het houden op de vollegronds- teelten van aardbeien, frambozen, bessen en bra men. Helaas moeten we constateren dat de teelt resultaten van deze produkten tot nu toe allerminst gunstig zijn geweest. Met de Regina op plastic, die vroeg geoogst kon worden, liep het redelijk goed, al waren de opbrengsten en prijzen lager dan het vorig jaar. De aardbeienoogst gaf over het algemeen te wei nig kilo's en de prijzen waren redelijk maar konden toch de teelt niet goed maken. Op het ogenblik is de frambozenoogst in volle gang. De prijzen liggen nogal wat lager dan het vorig jaar en elke teler is van mening dat de kilo- opbrengt tegen zal vallen, zodat het er dik in zit dat ook dit produkt een aanzienlijk lagere geldelijke op brengst zal geven dan het vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de rode bessen. De kilo-opbrengst is redelijk, maar de prijs is een grote teleurstelling. Ze bedraagt maar ruim de helft van wat het vorig jaar voor dit produkt werd betaald. Het grootste deel van de aan voer is klasse II kwaliteit als gevolg van de regen en grote hitte van de laatste tijd. Het vorig jaar be taalden de fabrieken daarvoor rond en iets boven 1 gulden per kg. Nu ligt de prijs rond 60 cent per kg. Er zijn telers die 30 cent per kg moeten betalen voor het plukken. Onnodig te zeggen dat er bij prijzen van 60 cent geen enkele aardigheid zit in het rode bessen telen. Gezien het prijspeil van deze tijd mo gen deze nu niet beneden f 1,per kg komen. Het vorig jaar was er sprake van een gunstig teeltresultaat in de vollegrondskleinfruitsektor, maar helaas moeten we constateren dat het nu geheel anders ligt en dat is jammer in een periode waarin de kosten steeds hoger worden. We zien echter duidelijk dat deze teeltmethode grote risico's in zich heeft, niet alleen voor wat de opbrengsten be treft, maar ook voor de prijzen. Het wordt ook steeds beter zichtbaar dat we dit jaar in Zeeland gemiddeld een kleine appeloogst krijgen. De vruchtzetting van verschillende rassen was al niet geweldig maar vorige week is er een ongekend zware rui opgetreden. Vermoed wordt dat de grote temperatuursverschillen daar de oor zaak van zijn. Veel telers hebben nog niet dikwijls een zo zware rui meegemaakt. Het geldt voor alle rassen. Winston hing aanvankelijk goed maar nu Is dat ras dikwijls ook uitgesproken slecht gewor den. Hetzelfde geldt voor Cox's Orange Pippin en ook bij de James Grieve is de rui bijzonder zwaar ge weest. Op veel percelen zal van dit ras minder dan een halve oogst komen. Het is zeker dat er dit jaar van grote appelaanvoeren In Zeeland geen sprake zal zijn. Er zijn vrijwel geen bedrijven meer over gebleven waar men nog tevreden is over de om vang van de oogst schapen worden. Vanwege de hoge bewaarkosten heeft deze wijze van opslag weinig ingang gevonden. De bewaring geschiedt thans overwegend in met buitenlucht gekoelde bewaarplaatsen. Bij dit systeem bereikt de temperatuur alleen tijdens vorstperioden de voor uien optimale waarde van 0 tot 2° C. Nog algemeen vindt de opslag plaats in cellen of boxen. Ventilatoren stuwen koude buitenlucht via ondergrondse kanalen in het losgestorte produkt. Om de vrijkomende warmte en het vocht zo snel mogelijk uit de dirie meter hoge massa te voeren is een grote luchtverplaatsing noodzakelijk. In ons klimaat leidt een natuurlijke droging meestal tot kwaliteitsverlies. Het verdient dan ook aanbeve ling de uien ongeveer een week na het rooien binnen te brengen. In de bewaarruimte wordt het produkt direkt kunstmatig gedroogd. Hierdoor blijft de na tuurlijke kleur behouden, terwijl door de snelle in droging van het halsweefsel de kans op het binnen dringen van de koprotschimmel kleiner wordt. Om uitval door kale uien zoveel mogelijk te beperken, mag de kunstmatige droging niet langer dan 3 dagen duren. De ventilatoren en de warmtebron moeten vol doende kapaciteit bezitten om de uien in deze korte tijd geheel te drogen. 6 VOORWAARDEN VOOR EEN SUKSESVOL- LE BEWARING Rooi op het juiste tijdstip. Laat de uien niet langer dan 710 dagen op het veld ligen. Sla alleen uien op van goede kwaliteit. Voer direkt na het binnenbrengen van de uien een kunstmatige droging uit. Ventileer intensief tijdens koude perioden. Zorg ook tijdens minder koude dagen voor voldoende ventilatie. VERDERE GEGEVENS In de folder worden verder gegevens verstrekt over de benodigde luchthoeveelheden en warmte bij het drogen en bewaren, toegelicht met voorbeelden. Be langstellenden raden we aan de brochure aan te vra gen bij de Stichting Ned. Uienfederatie, Hoflaan 34 te Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6