UIT DE PRAKTIJK Nadeel door ongunstig weer Nieuwe ziekte in uien Meeste vlas is gelegerd De oogst is begonnen KORTE WENKEN Door de zeer vele regen 35 mm) van zaterdag zijn vele percelen graszaad, vlas en zomergerst op Zuid-Beveland tegen de grond geslagen. Hoe ver deze nog overeind zullen en kunnen komen hangt sterk af van de komende weersomstandig heden. Een enkel perceel graszaad was reeds van stam gemaaidorst, ook waren er al verschillende percelen in het zwad gemaaid. Er is wel een toe name te constateren om van stam te gaan maai- dorsen. Het vals ligt flink door elkaar, of dit allemaal nog overeind zal komen is niet aan te nemen. Het pluk ken zal daardoor minder gemakkelijk gaan, terwijl de kwaliteit er niet beter door zal worden. De wintertarwe en de zoipertarwe waren zeer duidelijk minder gelegerd als de zomergerst, hoe wel, ondanks het gebruik van CCC ook op enkele van deze percelen nog enige legering optrad. Op enkele percelen komt reeds voetziekte voor; van zulke tarwe is niet te verwachten dat deze nog over eind komt. De karwij is in de afgelopen week reeds gemaaid. Naast het in het zwad maaien ziet men ook de van ouds bekende methode om de karwij in kleine schelfjes bijeen te brengen nog toegepast. Vorige week zijn de meeste erwtenpercelen be spoten tegen de wormstekigheid. Wanneer de erw ten lang doorgaan met de peulvorming zal nog een tweede bespuiting gewenst zijn. Deze zal in de tus sentijd dan ook reeds uitgevoerd zijn. De weersomstandigheden van de laatste weken maken het ons weer zeer duidelijk dat met het op tijd spuiten van de aardappelen met de hand mag worden gelicht. Juist bij zulk weer is het nood zakelijk om zo regelmatig mogelijk, liefst iedere week, met het spuiten terug te komen. Op Walcheren draait het recreatiebedrijf weer op volle toeren. Duizenden en duizenden komen als „bleekgezichten" aan en vertrekken na enkele weken met een mooi gebruinde huid. Tot op heden hebben zowel landbouw als recreatie wat. het weer betreft geen klagen. De laatste week voldoende zonnig en warm weer met daarnaast ook een vol doende hoeveelheid neerslag. Voor de meeste gewassen is de regen niet te veel geweest, maar voor vlas, erwten en graszaad had men liever een droog en zonnig weekend gehad. Met het oogsten van enkele gewassen is weer een begin gemaakt. Verschillende percelen veldbeemd - graszaad zijn reeds gedorsen. Over opbrengsten is nog weinig bekend. Pas over enkele weken kan de netto-opbrengst bekend zijn. De telers van plantuien zijn ook begonnen met de oogst van dit produkt. De opbrengsten van de vroegstgetrokken partijen lijken redelijk goed. Na de regen groeit dit produkt nog zeer hard daar het gewas nog goed gezond is. Met de prijs is het echter omgekeerd evenredig aan de groei. Deze is snel dalende. Wanneer veel vreemde arbeid moet wor den aangetrokken is een hoge kg-opbrengst wel noodzakelijk om nog van een rendabele teelt te kun_ nen spreken. Wanneer u deze regels leest zullen bij gunstige weersomstandigheden al verschillende percelen vlas getrokken zijn. Sommige kollega's stonden vorige week al te popelen vanwege het grote risico dat er aan hun gewas was door een zware groei. De suikerbieten zijn bijzonder hard gegroeid de laatste weken. Alles wijst er op dat weer een goede opbrengst mag worden verwacht. De luisontwikke- ling is van zodanige aard dat op het merendeel van de percelen een bestrijding overbodig is. Bij de aardappelen lijkt de knolbezetting goed. Waakzaamheid blijft geboden wat betreft de be strijding van de Phytoph thora. In de uien heeft zich de laatste weken op een aan tal percelen een voor ons gebied nieuwe ziekte ge openbaard. Het betreft hier de zogenaamde papier- vlekkenziekte (Phytophthora porri) een schimmel ziekte welke ook op prei veelvuldig voorkomt. De grasgroei is op het grasland zeer goed, zodat de grasvoorraad voor het vee voorlopig gewaar borgd is. Voor de hooioogst waren de omstandig heden enkele weken minder gunstig. Op een aantal bedrijven laat de kwaliteit van het hooi dan ook te wensen over. Zij die in de eerste helft van juni hebben gemaaid troffen het veel beter. De Wal- cherse agrarische dagen staan weèr in het teken van de belangstelling. Deze zullen worden gehouden op 12 en 13 juli a.s. te Oostkapelle. De eerste oogstwerkzaamheden zijn op Noord- Beveland weer al aan de gang. Vorige week maan dag werd een begin gemaakt met het maaien van graszaad en enkele dagen daarna met het dorsen. Nu stagneert dit werk door het natte weer Belang rijk is dat men zich door enkele dagen stagnatie niet laat verleiden tot haastwerk. Graszaaddorsen ie precisiewerk. Enkele uren meer daaraan besteed worden door geringere zaadverliezen meestal ruim schoots betaald. Bovendien kan het gewas in het zwad veel hebben voor de kwaliteit terugloopt. Jammer dat de uitbetaling over de vorige oogst bij dit gewas zo is tegengevallen. De kg-opbrengst was vorig jaar van bijna alle graszaden goed tot zeer goed. Maar met uitbetalingsprijzen voor b.v. gewoon veldbeemd van 1,30 tot f 1,35 per kg is het aan trekkelijke van de teelt er een heel eind af. Be paalde selecties liggen wat beter zodat er ook hier weer vrij grote verschillen zijn van bedrijf tot be drijf. Voor de toekomst van de teelt snelen o.a. ook de E.E.G. importbepalingen een rol. Diegene die tot nu toe redelijke resultaten heeft behaald en op de teelt is ingesteld doet er in het algemeen niet ver standig aan lichtvaardig te veranderen. Bij verande ring is het in ieder geval raadzaam zich goed te be zinnen wat er voor in de plaats komt. M.h.o. op vruchtwisseling, werkverdeling en struktuurver- betering heeft graszaad zeker aantrekkelijke kan ten. Bij gunstig weer zal deze week ook de vlasoogst beginnen. De meer dan 40 mm regen van het afge lopen weekend heeft dit gewas geen goed gedaan. Bijna alle percelen zijn gelegerd en het wordt een zware kluif om nu nog redelijk plukwerk te leveren. Er zijn al vrij veel percelen verkocht of op kontrakt geteeld. Meest tegen prijzen van 20 tot 22 cent per kg ongerepeld. Bij de kg-opbrengst van dit jaar zijn dit redelijke prijzen. Maar toch niet zodanig dat dit het sterk gekrompen areaal een forse uitbreiding zal geven. Het nattere weertype betekent ook extra zorg aan de phytoph thorabestrij ding. De loofhoeveelheid is nu maximaal dus tijdens warm en vochtig weer een gunstige voedingsbodem voor schimmels. Spora disch komt al wat ziek voor maar minder dan 2 a 3 jaar geelden om deze tijd. Van de gebruikte middelen zijn vooral de maneb- tincombinaties favoriet. Naast een goede ziektebe strijding geven deze middelen slechts weinig blad- beschadiging. In West Zeeuws-Vlaanderen is de oogst weer be gonnen. Verschillende graszaadpercelen werden eind vorige week al gedorsen. De karwij is gemaaid en ook het vlas zal niet lang meer duren. De oogst is altijd een spannende en drukke tijd. Spannend omdat dit de beloning is voor een jaar werken en iedere boer weer nieuwsgierig is naar de hoogte van de opbrengst. De oogst staat er over het algemeen goed voor. Het is jammer van de vele regen, die af gelopen zaterdag zeer veel water bracht. Speciaal het vlas en het graszaad gaat daar hinder van krij gen, alhoewel het graszaad niet zo gevaarlijk is, wat schot e.d. betreft. Hierin hebben we al meer veel regen gehad, wat achteraf allemaal meeviel. Rood- zwenkgras gaat op den duur schot vertonen, maar veldbeemd kan heel veel verduren. Met het vlas is het slechter^gesteld. Dit ligt nu plat tegen de grond en komt niet meer overeind. Er is veel vlas voor redelijke prijzenverkocht en dit maakt het er alle maal niet gemakkelijker op, ook niet voor de koper. De prijzen van de vroege aardappelen baren weer al zorgen. Het is jammer dat de prijsontwikkeling van diverse produkten ons zorgen geeft. Als boer beste den wij al onze energie, en technische- en chemische hulpmiddelen staan ons daarin bij. om van onze gewassen 'n produkt te oogsten van prima kwaliteit met een hoge kg/opbrengst per ha. Maar dan komt de afzet van ons produkt. Iets waar de individuele boer weinig invloed op heeft. Een uitwijkmogelijk heid naar een ander gewas met een misschien gun stiger prijs gaat ook hoe langer hoe mèer tot de on mogelijkheden behoren. VEEL RODE BESSEN EN FRAMBOZEN Groot waren vorige week op de Zeeuwse fruit veilingen die aanvoeren van rode bessen en fram bozen. Het zeer warme weer heeft het rijpingsproces erg versneld. Met de prijsontwikkeling waren de telers voor wat de bessen betreft allesbehalve gelukkig. Op grond van verwachtingen die waren uitgesproken over de bessenprijs hadden zij niet verwacht dat ze dit pro dukt zouden moeten afleveren tegen een prijs die maar ongeveer de helft bedroeg van die van het vorig jaar. Een groot deel van de aanvoer van rode bessen bestaat uit klasse II kwaliteit en deze werd door de fabrieken gekocht tegen prijzen die in het begin nog rond 70 cent per kg lagen maar later terugliepen tot iets boven 60 cent. Goede kwaliteiten rode bessen in de 2 kg kratjes deden tussen 1,75 en 1,— per kg en dezelfde kwa liteiten in de grote 5 kg kratten werden 1015 cent per kg goedkoper verkocht. We mogen aannemen dat deze week het aanbod van rode bessen geleidelijk aan minder geworden zal zijn. Vorige week waren er in Goes en Kapelle dagen met 50 ton van dit produkt, maar dat is weer voorbij. Hopelijk zullen de restanten van deze oogst een wat bevredigende prijsontwikkeling te zien geven. Bij de frambozen liep de prijs geleidelijk op en eind vorige week betaalde de industrie tussen 1,75 en 1,80 per kg. Frambozen voor consumptie noteer den rond 2,per kg. Ook voor dit produkt ligt de prijs tot nu toe lager dan het vorig jaar en bovendien is thans algemeen de verwachting dat de kilo's tegen zullen vallen. Dé aanvoer van aardbeien liep vorige week reeds terug en zal nu van geen betekenis meer zijn. De prijzen vertoonden een stijgende tendens, zowel voor de industrie als voor directe consumptie. Red Gauntlet voor verse consumptie was gevraagd voor binnenland en export en noteerde eind vorige week tot 2,per kg voor de klasse I en tot f 1,80 per kg voor de klasse II kwaliteit. Bij de industrie aardbeien werd voor de Sengana tot 1,50 per kg betaald. De aanvoeren van vroege aardappelen bleven dui delijk achter door die lage prijs waardoor de teler geen haast maakt om te rooien. Vorige week werd voor dit produkt steeds tussen 15 en 20 cent per kg betaald. VERSLETEN GRASLAND geeft een lage op brengst. Het is nu de beste tijd om dit te scheuren en nog een flinke oogst stoppelknollen te telen. Het is een gewas dat snel groeit en dit najaar nog 50 tot 60 ton verse opbrengst levert. Denkt U er wel aan het stoppel- knollenzaad te ontsmetten tegen kiemschimmels, om wegvallen van de jonge plantjes te voorkomen. WAAK ERVOOR dat de met zorg afgewerkte kui lenvoornamelijk het plastik, niet wordt beschadigd. Bij kuilen zonder of met weinig grond kunnen kalve ren, varkens, maar ook kinderen, die met een stok door het plastik prikken, veel schade berokkenen. Plaats een afrastering om de kuil en lijm eventueel gaten met zelfklevend plastikband. OP VELE BEDRIJVEN wordt elk jaar stro aange kocht en soms wordt dit aan een klamp buiten gezet. Plastik verwaait gauw, vooral als het dun plastik is. Sommigen overwegen om een kapschuur te bouwen, om het stro beter te kunnen bewaren. Het zal echter vaak veel verstandiger zijn om dit geld te gebruiken voor een drijfmeststal voor melkvee en jongvee. Stro aankoop is dan verleden tijd. VELE VEEHOUDERS moeten door de zware vee bezetting nog ruwvoer aankopen. Moet U dit nog in de winter doen dan bent U duur uit. Ga er daarom nu reeds op uit, dat is de voordeligste weg. Als de vee bezetting erg zwaar is, moet U meer aankopen dan U van de winter nodig hebt. U hebt dan een appeltje voor de dorst om risico te voorkomen. VAKANTIE GRONDPACHT EN TAXATIEBUREAU Op dinsdag 16 en 23 juli GEEN zitdag. Dringende zaken te Goes. Tel. fs avonds) 01100—7913 of 01682—373

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 4