D. W. LINDENBERGH 85 JAAR 2 Op 7 juli j.l. heeft de heer D. W. Linden- be rgh te 's-Heer Arendskerke zijn 85e ver jaardag mogen vieren. Dit is voor zeer vele vrienden en bekenden aanleiding geweest om hem maandag 8 juli op een receptie te komen feliciteren. Eens te meer bleek daarbij welk een belangrijke plaats de jubilaris in de maat schappij heeft ingenomen en nog inneemt en hoe zijn werk wordt gewaardeerd. De heer Lindenbergh is geboren te Wemel- dinge als telg van een oud en bekend boeren geslacht. Later vertrok hij als jonge boer naar de Panhoevete 's-Heer Arendskerke. In zijn nieuwe woonplaats werd hij al spoedig betrokken bij het agrarische organisatie wezen. Hij bleek daarbij zo'n aanwinst dat hij voor steeds meer funkties Werd gekozen. Zijn aktiviteiten besloegen een zeer breed terrein. We noemen daarvan: het landbouwkrediet- wezenhet landbouwonderwijs, de keurings dienst voor landbouwgewassende coöpera tieve verwerking van suikerbieten (Sas van Gent) en vooral ook de kunstmestfabriék (E.N.C.K.) te Vlaardingen. Tevens bewoog hij zich op kerkelijk en politiek gebied. Op deze plaats mag zeker ook het vele dat de heer Lindenbergh voor de Z.L.M. deed, niet onvermeld blijven. Van 1917 tot 1933 was hij voorzitter van de Kring West Zuid- Beveland en tevens lid van het Dagelijks Be stuur der Z.L.M. Onder zijn leiding werd in 1919 een grote landbouwtentoonstelling te Wilhelminadorp georganiseerd. In 1948 keerde hij in zijn funktie van Prov. Voedselcommissaris terug in het Dagelijks Bestuur der Z.L.M. Thans woont hij nog vrij regelmatig de D.B.-vergaderingen bij uit hoofde van het erelidmaatschap, dat hem als blijk, van waardering werd aangeboden. Waardering ook voor het vele en goede werk dat door hem in diverse Z.L.M.-commissies werd verricht. Voor zijn vele verdiensten werd de heer Lindenbergh indertijd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, later gevolgd door een bevordering tot Officier in dezelfde orde. Namens de Z.L.M. bieden we de jarige gaarne onze hartelijke gelukwensen aan en wensen hem nog vele jaren in goede gezond heid toe. ZIEKENHUISKOSTENVERZEKERING De leden en begunstigers van de Z.L.M. die een ziekenhuiskostenverzekering elders hebben lopen en deze over willen sluiten naar de kollektieve zie kenhuiskostenverzekering van de Z.L.M., worden verzocht dit zo spoedig mogelijk mede te delen. Diverse maatschappijen gaan over tot premiever hoging, wat kan betekénen dat u van de lopende verzekering af kunt, hetgeen voor u belangrijke financiële voordelen op kan leveren. Het is wel belangrijk dat alvorens u de lopende verzekering opzegt, een aanvrage bij ons is inge diend. Pas wanneer u bericht ontvangen hebt, dat u geaccepteerd kunt worden, mag u de elders lo pende verzekering opzeggen. Wanneer u bericht krijgt van premieverhoging en u aan wilt sluiten bij de kollektieve ziekenhuiskos tenverzekering van de Z.L.M., neemt dan zo spoedig mogelijk kontakt met ons op. Inlichtingen zijn dagelijks verkrijgbaar op het Landbouwhuis te Goes (tel. 011005010) of op het kantoor van het Z.H.V. ,,Zuid en Noord", Heernisse- weg 188a te Goes (tel. 011007603). LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN Aan de Landbouwhogeschool zijn voor het pro- paedeutisch examen (juni 1968) de volgende uit Zeeland afkomstige personen geslaagd: B. Roelofsen, Goes, E. J. C. Suy, Kruiningen, H. A. C. Suy, Krui- ningen en H. Ton, Serooskerke. SECRETARIS LANDBOUWSCHAP Op voorstel van het dagelijks bestuur heeft het bestuur van het Landbouwschap in zijn openbare vergadering van 3 juli 1968 benoemd tot secretaris van het Landbouwschap de heer Drs. C. van der Sluys te Doetinchem, thans algemeen hoofdredacteur van de agrarische bladen van de Uitgeversmaat schappij Misset. Deze benoeming gaat in op 1 oktober, met ingang van welke datum de heer Van der Sluys in dienst zal treden van het Landbouwschap als hoofd van de afdeling Pers en Voorlichting, zulks ter voorziening in de vacature, doordat op diezelfde dag het huidige hoofd der afdeling, de heer W. J. P. van Eyck, zijn functie zal neerleggen in verband met zijn gezond heidstoestand en gevorderde leeftijd. BESTEMMINGSPLANNEN Wolphaartsdijk. Een bestemmingsplan wordt voor bereid voor het gebied jachthavens e.o., dat op de bij dat besluit behorende en als zodanig door burgemees ter en wethouders gewaarmerkte kaart gearceerd is aangegeven en met een zwarte lijn is begrensd. Dit besluit ligt vanaf 5 juli 1968 ter inzage. Zierikzee. Met ingang van 2 juli 1968 ligt geduren de één maand ter inzage het ontwerp-bestemmings- plan West I, II en III (betrekking hebbende op het gebied tussen de Boerenweg, Laan van St. Hilaire, Havenkanaal en Levensstrijddijk), met de daarbij be horende voorschriften en toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk be zwaren tegen het ontwerp-plan indienen bij de ge meenteraad. Cadzand. Een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, gelegen te Cadzand-Bad tussen de Noorddijk, de Scheldestraat, de Boulevard de Wielin gen en de bungalowwijk. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 6 juli 1968 en ligt vanaf die dag ter inzage op de gemeente-secretarie. Clinge. Met ingang van 8 juli 1968 ligt gedurende één maand ter inzage een ontwerp tot herziening van het vigerende bestemmingsplan „omgeving Nobel- straat" te Nieuw-Namen, met bijbehorende beschei den. Gedurende voornoemde termijn kan een ieder tegen bovengenoemd ontwerp schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Retranchement. Een bestemmingsplan wordt voor bereid voor het gebied, gelegen in noordoostelijke ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd'* (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma Grote Markt 28, Goes Tel. 01100—5010 en 5012 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: Woensdag 17 juli in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 18 juli in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 18 juli in hotel „De Eendracht" Tholen: Zaterdag 20 juli in hotel „Hof van Holland". RECTIFICATIE C.A.O. LAND- EN TUINBOUW Het weekloon voor een volwaardige arbeider van 2365 jaar dient zodanig te worden aan gepast dat een bruto weekloon wordt betaald van 131,per week exclusief overwerkdien- sten en vakantietoeslag. Per 1 juli 1968 zal wel licht het minimumweekloon 135,bedragen. Waarde vakantiebon In het vorige nummer werd vermeld dat de waèrde van de vakantiebon per week voor per sonen jonger dan 19 jaar 7% x het uurloon be draagt, verminderd met de halve pensioen premie, voorzover de pensioenregeling van toe passing is. Dit geldt echter alleen voor de landbouw. Voor de tuinbouw blijft het onveranderd 7\/2 x het uurloon. richting van het vigerende bestemmingsplan. Het voor bereidingsbesluit treedt in werking op 5 juli 1968 en ligt vanaf die dag ter inzage op de gemeente-secre tarie. Arnemuiden. Met ingang van 5 juli 1968 ligt ge durende één maand ter inzage de vastgestelde be stemmingsplannen „Dorp" en ,.Het Poldertje", met bijbehorende voorschriften en toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij G. S. van Zeeland tegen deze plannen bezwaren in dienen. Zaamslag. Vanaf 4 juli 1968 ligt gedurende één maand ter inzage het plan tot herziening van het be- stemingsplan voor de kom der gemeente (noordweste lijk deel, gelegen aan de Polderstraat), met bijbeho rende voorschriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. hebben ge wend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen. Baarland. Een bestemmingsplan „Industrieterrein Wester-Schelde" wordt voorbereid. Genoemd besluit ligt vanaf 8 juli 1968 ter gemeente-secretarie ter in zage. Middenschouwen. Met ingang van 10 juli 1968 ligt gedurende één maand te Scharendijke ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan „Zomerhuizenterrein Scharendijke 1966". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedu rende bovenvermelde termijn bij G. S. van Zeeland bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen. Hontenisse. Met ingang van 5 juli 1968 ligt een bestemmingsplan ter inzage, dat wordt voorbereid voor Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole. fc.e.a. zoals op de tekeningen nader is aangegeven. RADIO Dinsdag 16 JuH a.s., Hilversum I, 12.30—12.40 uur De aardappelsituatie nader bekeken', een vraag gesprek met de heer J. M. Glotzbach, directeur voor aardappelen van het Produktschap voor aardappelen. Serie: „De betekenis van de B.T.W. (belasting toege voegde waarde) voor land- en tuinbouw - 1 m.rmv. mr. M. van der Heijde, van het ministerie van land bouw en visserij. Vrijdag 19 juli a.s., Hilversum I, 12.30—12.40 uur Geïntegreerde ziektebestrijding in de glastuin bouw" m.m.v. dr. ir. L. Bravenboer van het Proef station voor de groente- en fruitteelt onder glas e Naaldwijk. „Een landelijke demonstratie met gras landwerktuigen in Z. O. Friesland" m.m.v. het RJlhs- jandbou&consulentschap te Drachten. AGRARISCHE DAGEN WALCHEREN Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli a.s. worden op het terrein van de heer Abr. Maljaars, Duinweg te Oostkapelle, de Agrarische Dagen gehouden. Het programma is rijk gevarieerd, zodat een bezoek van harte aanbevolen kan worden. RUILVERKAVELING STOPPELDIJK EEN EN ANDER OVER DE TOEDELING De Plaatselijke Commissie maakt aan de grondge bruikers het volgende bekend: Er wordt naar gestreefd om de officiële ter visie legging van het plan van toedeling te doen plaats hebben in de tweede helft van september tot begin oktober 1968. De overdracht van de kavels heeft in principe plaats na roven oogst 1968, hetgeen wil zeggen, dat de nieuwe gebruiker zijn kavel(s) in gebruik kan nemen op 't moment, dat de oude gebruiker de oogst er heeft afgehaald. In twijfelgevallen is 't nodig dat de nieuwe gebruiker contact met de oude gebruiker opneemt. Wanneer dit geen oplossing biedt, vervoege men zich op het Ruilverkavelingsbureau te Terhole. Bij graszaad kan het geval zich voordoen, dat de nieuwe gebruiker genegen is het contract over te nemen. Ook hiervoor is overleg tussen de gebruikers gewenst. Mocht door omstandigheden in bepaalde gevallen de overdracht van de kavels niet tijdig kunnen plaats vinden, dan is de oude gebruiker gehouden de grond door middel van grondbewerking zwart te houden op zodanige wijze als bij goed boerengebruik betamelijk is. Produkten als groenbemesting, stalmest, luzerne- stoppel e.d. vertegenwoordigen een zekere waarde. Het is de Plaatselijke Commissie echter onmogelijk hiervoor een regeling te treffen, zodat hiervoor geen vergoeding in het vooruitzicht gesteld kan worden. Het is uiteraard niet geoorloofd, dat de nieuwe ge bruiker door de oude gebruiker gehinderd wordt bij 't in gebruik nemen van zijn kavels door produkten te lang op 't veld te laten liggen, door inzaai met ge wassen voor het oogstjaar 1969 e.d. Overdracht van weilandpercelen geschiedt per 15 november. De oude gebruiker dient zich voor de ver rekening van de afrastering en drinkwateraansluitin- gen voor 2over zij in eigendom zijn, te wenden tot de nieuwe gebruiker. Kan hierover geen overeenstem ming bereikt worden, dan kan de oude gebruiker de afrastering desgewenst weghalen. Raakt men door deze ruilingen weiland kwijt en wil men opnieuw weiland inzaaien op een ander perceel, dan kan hier voor de gebruikelijke vergoeding van 270,per ha worden gegeven. Tot en met augustus 1969 bestaaf hiervoor de gelegenheid. Wanneer men voor het oogstjaar 1969 in moeilijk heden komt met de aardappelteelt met betrekking tof de wet op de aardappelmoeheid, dan zal men zicfï vroegtijdig om ontheffing moeten wenden tot_ hët Landbouwschap te Goes. De Plaatselijke Commissie zal deze aanvragen zoveel mogelijk steunen. DE PLAATSELIJKE COMMISSIE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2