Onbevredigende situatie voor landbouw De oogst van klein fruit is in volle gang. Doordat de produktie en de prijs over het algemeen min of meer tegenvallen, zijn de geldelijke resultaten tot nu toe minder gunstig dan vorig jaar. ACHTERLIJKE LANDBOUW OF ACHTERLIJKE VOORLICHTING Er was een tijd dat de landbouworganisaties zich regelmatig moesten beklagen dat er te weinig pu bliciteit aan de landbouw werd gegeven. Vandaag de dag lijkt het haast onmogelijk dat dat nog maar zo kort geleden is. Nu kan er immers bijna niets meer gebeuren zon der dat het blijkbaar groot nieuws is. Ik heb de in druk, dat vooral de E.E.G. hieraan ook veel heeft bijgedragen. Tegenwoordig hebben wij de neiging om ons steeds meer te ergeren aan het feit, dat vele van de landbouwcommentatoren met zo weinig kennis van zaken spreken. Zo erg zelfs dat men vaak in de verleiding komt al die verhalen niet eens meer te lezen. Ik moet u bekennen dat ik de notoire onzin van een Bucolicus niet meer volg. Toch blijft deze met vele anderen doorgaan over landbouw te schrij ven alsof zij die kennen als hun vestzak. Wij reali seren ons misschien niet genoeg dat de meeste an dere Nederlanders er nog veel minder van weten. Men kan dan natuurlijk al gauw de indruk maken dat men er wel alles van weet. Dergelijke lieden worden dan ook veel meer geloofd dan wij denken. Al lijkt het tijdverspilling, wij zullen aandacht moe ten besteden aan hun commentaren. Zo is er langzamerhand het idee ontstaan dat de Nederlandse land- en tuinbouw en dan vooral de veehouderij, achterlijk is. Die produceert maar door en trekt zich nergens iets van aan. De regering moet maar voor de stroppen opdraaien. En als men dan nog wil aannemen dat de boeren en tuinders toch aardig kunnen rekenen, dan is het de regering die een totaal verkeerde politiek voert. De land bouwpolitiek maakt de boeren lui en zet ze aan tot produktie, waaraan niet de minste behoefte bestaat. Het toppunt las ik laatst, n.l. dat de honger en de ondervoeding in de onderontwikkelde gebieden nota bene als het falen van de landbouw werd voor geschoteld. Bij de landbouw is blijkbaar tegenwoor dig alles mis. Die kan men gerust van alles verwij ten, want dan is men in goed gezelschap, dat doet immers iedereen. ONPLEZIERIG EN GEVAARLIJK Dat deze situatie voor de landbouw onplezierig is wil waarschijnlijk iedereen wel aannemen. Ik meen dat het goed is vooral in boerenkringen erop te wijzen dat het ook gevaarlijk is. Het blijkt n.l. dat ook zeer serieuze mensen in dit opzicht op het ver keerde spoor raken. Op het pas gehouden congres van de drie algemene plattelandsorganisaties „Zie Zeeland" bracht o.a. de heer Hupkes, direkteur van Ir. C. S. KNOTTNERUS „De Schelde", de visie van de industrie op de land bouw en de landbouwpolitiek duidelijk (misschien iets overdreven) naar voren. Ik moet zeggen dat, uitgaande van gangbare economische theorieën, zijn betoog ook een heel logische indruk maakte. Ik heb de discussies helaas niet bij kunnen wonen (zij zullen t.z.t. wel worden gepubliceerd) maar ik moest er direkt aan denken hoe men, merkwaardig genoeg, blijkbaar meent voor landbouw andere maatstaven te moeten aanleggen dan voor de in dustrie. De landbouw wordt niet in grootbedrijven uitge oefend, waarvan de economische wetten meestal blijken te zijn afgeleid. Het hoofd van de onder neming in de land- en tuinbouw is tegelijk ook geld schieter en arbeidskracht. Dat geeft heel andere reakties op omstandigheden en prijzen als in de economie wordt aangenomen. Maar de uitgangs punten en de doelstelling zullen toch altijd hetzelf de moeten zijn als die voor anderen. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1