PLATTELANDSJEUGD Amerikaanse jongeren te gast op Tholen Bejaardenstoel <^Ooor de <T^rouu? van Wet <~Platteland P. J. G. 17 De afdeling Tholen-St. Philipsland had donderdag 20 juni het genoegen 21 jongelui (16 meisjes en 5 jongens) uit de staat Idaho, gelegen in het Westen van de V.S., te mogen ontvangen. De groep was 's morgens uit Amsterdam vertrok ken. Onderweg werd nog vlug een bezoek gebracht aan de bloemenveiling in Aalsmeer. Na ontvangst op Tholen werd de rit voortgezet in de richting Oud-Vossemeer, alwaar we ons met de pont naar Nieuw-Vossemeer begaven. In deze plaats brachten we een bezoek aan het molenmuseum. Dit museum is ondergebracht in een gerestaureerde korenmolen, welke geëxploiteerd wordt door de gemeente Nieuw-Vossemeer. Vele soorten molens staan hier in miniatuur tentoonge steld en het is de moeite waard deze expositie te be zoeken. Onze gasten, die zeer veel belangstelling toonden, ■wilden graag de grote korenmolen in werking zien. Na enig gemanoeuvreer met de kop van de molen, de wieken moesten namelijk in de windrichting ge draaid worden, kwam de molen met eriig gekraak en gepiep toch in beweging. Na afscheid genomen te hebben van de molen- beheerder voerde de reis ons via de pont en een rondrit over het eiland naar Scherpenisse. Hier volgde een discussie tussen de Amerikaanse jonge ren en de jongeren van Tholen over verschillende landbouwkundige problemen, zoals: subsidies, be- drijfsgrootte (in de V.S. gem. 400 HA), opbrengsten, weersgesteldheid enz. De staat Idaho ligt op de 45ste breedtegraad en heeft een overwegend landklimaat. In de zomer valt er zeer weinig regen en de akkers worden dan ook bevloeid met behulp van water uit de bergmeren en grondwater. Na splitsing in groepjes van twee, werden onze gasten ondergebracht op de diverse logeeradressen, 's Avonds was iedereen vrij, zodat een ieder zijn avond in kon delen als wenselijk was. De volgende morgen vertrokken we naar de Z.L.M.-tentoonstelling. In de stand van de P.J.G.Z. werden we ontvangen door de voorzitter, de heer Zandee. Na gebruik van een consumptie en diverse stukjes kaas ging de groep op weg om de vele inte ressante objecten op het terrein te bezichtigen. Onze gasten kregen hier een prachtige weerspie geling van Zeeland te zien en zie waren dan ook vol lof over het tentoongestelde. Na een bezoek van enkele uurtjes namen de gas ten afscheid van hun gastheren en gastvrouwen om zodoende weer tijdig in Amsterdam te zijn. De reis naar Amsterdam liep via de Zeelandbrug en Rotter dam. De volgende dag zou de groep Nederland ver laten om een bezoek te brengen aan andere Euro pese landen, welke op hun 6-weekse programma staan. RECLASSERING Het Nederlands Genootschap tot Reclassering heeft ons benaderd met de vraag of wij medewer king zouden willen verlenen aan een actie-program onder jongeren met betrekking tot hun houding ten aanzien van misdadig gedrag en de reactie van de maatschappij hierop. Het is de bedoeling dat hiertoe een aantal ge spreksgroepen geformeerd worden, welke hierover van gedachten zullen wisselen aan de hand van do cumentatiemateriaal wat verstrekt wordt in de vorm van brochure en film. Voor uitvoerige infor matie kunt u zich wenden tot het sekretariaat der P.J.G.Z. Het is zeer zeker de moeite waard om op zyn minst één afdelingsavond aan dit onderwerp te wij den. Ik denk hierbij vooral aan de afdeling Koude- kerke. Deze afdeling heeft reeds een avond gepland met als spreker een rechter of maatschappelijk werker. Het genre van deze avond sluit prachtig aan bij het hierboven vermelde initiatief van het Neder lands Genootschap tot Reclassering. Door op deze wijze te handelen krijgt u een beter inzicht in de achtergronden van deze problematiek. In dit kader lijkt het me goed een bezoek aan een instelling in te lassen. Zo mogelijk een persoonlijk gesprek met een patient uit deze instelling. longerenaktfvfteften P.J.G. AXEL—ZAAMSLAG Al enige tijd leeft er in onze afdeling de gedachte om zelf weer eens voor muziek te zorgen. De moge lijkheid om zelf muziek te maken is nu opengesteld, vandaar ons verzoek Iedereen weet dat er muziek zit in de afdeling AxelZaamslag, laten we dit nu uiten door middel van een instrument. Grijp de kans, die er nu ligt en bel voor meer inlichtingen het volgende telefoonnummer: 011402094 (na 19.00 uur, behalve woensdag) of 01153478. THE YOUNG FARMERS' CLUB OF ULSTER Wij ontvingen een bedankbriefje van de 4 jonge ren uit Ulster. Wij danken u en uw organisatie hartelijk voor het feit dat zij ons recent bezoek aan Zeeland moge lijk hebben gemaakt. Wij hebben van iedere minuut van ons verblijf in Zeeland genoten en waren bij zonder getroffen door de wijze, waarop wij ontvan gen zijn door de bevolking. Onze wens is dan ook, dat spoedig enkele jonge ren van uw organisatie naar Ierland zullen komen, zodat wij hen dezelfde gastvrijheid kunnen be wijzen, welke aan ons is bewezen. Nogmaals hartelijk dank voor alles. nie INTERNATIONALE KADERCURSUS De Internationale Esperanto Jeugdorganisatie organiseert onder auspiciën van de „Union des Asso ciations Internationales", U.A.I., Brussel, een cursus welke bestemd is voor aankomende bestuurs- of kaderleden. De cursus vindt plaats van .25 augustus tot 31 augustus 1968 in de Vlaamse jeugdherberg „Sippel- berg" te Brussel. De voertalen zijn: Frans, Nederlands, Esperanto, en indien nodig Engels. Inschrijvingsgeld ƒ20,te voldoen voor aan komst. Verblijfskosten voor volledig verblijf van 6 dagen 39, Nadere inlichtingen bij het secretariaat der P.J.G.Z. SCHUURFEEST OP NOORD-BEVELAND Noord-Beveland houdt zijn jaarlijks Schuurfeest op zaterdag 13 juli op hoeve „Oud-Campen" te Kamperland. Muziek: „New Black and White". Aanvang 20 uur. Toegang 2,50 voor leden op ver toon lidmaatschapskaarten en 3,50 voor niet- leden. 's Middags op voornoemde hoeve een trekker- behendigheidswedstrijd. Aanvang 14 uur. De uitwisseling met de Belgen is niet zoals ge pland op 12, 13 en 14 juli, maar op 19, 20 en 21 juli, dus een week later. Onder redactie van Mevrouw L N. Huijsman-Griep Vele spontane reacties van ouderen uit alle delen van Nederland komen bij de Vereniging Nederlands Fabrikaat binnen op de nationale prijsvraag tot het ontwerpen van een bejaardenstoel, die zij met de Centrale Bond van Meubel fabrikanten heeft uitgeschreven. Noodkreten vaak van mensen, die al zo lang op zoek zijn naar een goede stoel. Vele suggesties worden gegeven, die worden verzameld en gerubriceerd, omdat zij zullen meehelpen tot normen te komen, waaraan een zitmeubel voor ouderen moet voldoen. Uitdaging voor ontwerpers Niet alleen meubelontwerpers van beroep, doch ook mensen uit de praktijk hebben zich op dit vraagstuk geworpen. Een vrouwelijke arts (66 jaar) bijvoor beeld geeft zelfs met tekeningen aan hoe zij zich de ideale stoel voorstelt. Een verpleegster met een langdurige praktijk, die vooral de weeën kent van de gewone „opzitstoelen" heeft weer andere suggesties. De opgave is niet gemakkelijk voor de vele binnenhuisarchitecten en in dustriële ontwerpers die een prijsvraagprogramma hebben aangevraagd. De wetenschap, dat zovelen op het resultaat wachten zal ongetwijfeld inspirerend werken. Hoeveel stoelen er op de sluitingsdatum 31 juli zullen zijn binnen gekomen is nog een vraag. Een feit is, dat belangstelling is gewekt voor 1.2 miljoen Nederlanders van 65 jaar en ouder, voor wie een goed zitmeubel be langrijk is. Door velen van hen wordt een groot deel van de tijd zittend door gebracht. BEKRONING De ingezonden modellen zullen in Utrecht worden tentoongesteld tijdens de Najaarsbeurs van 8 t/m 13 september. Dóér zal op 9 september ook de prijs uitreiking plaatsvinden. De officiële jury zal de beste inzending bekronen met 3000,en daarnaast zal een jury bestaande uit bejaarden ook een bekroning toekennen van 3000, Dan is het woord aan de Nederlandse meubelindustrie. Zij gaat de bekroonde modellen maken en zal ongetwijfeld blijvend aandacht gaan besteden aan deze belangriike eroeD consumenten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17