De schapen op de Z.L.M. tentoonstelling De varkens op de Z.L.M. tentoonstelling HflE 13 Tijdens dit agrarisch festijn waren bij de schapen alleen inzendingen uit de Bevelanden tegenwoordig. Juni is voor schapen niet het meest gunstig voor een keuring. De dieren zijn pas geschoren en zijn voor een show nog niet „gekleed". Ook voor uitwisseling van fokmateriaal is de nazomer meer geschikt. Desalniettemin hebben de Bevelandse fokkers een goede prestatie geleverd. Van 13 inzenders werden 125 dieren voorgebracht. Het kwalitatieve niveau, waarbij naast het type ook de ontwikkeling in sterke mate wordt betrokken, kon zich, in vergelijking met vorig jaar, goed handhaven. Evenwel waren er een aantal dieren die we graag wat meer ontwikkeld zagen. De kwaliteit van de vachten stemt tot tevredenheid. De exterieurbeoordeling bij de oudere dieren is kort na het scheren gemakkelijker vast te stellen. RAMMEN De 2-jarige en oudere rammen maakten een goede indruk. De 2-jarige Z 1131 van J. L. de Jager de Vlieger te Biezelinge werd la en later op de dag tevens kampioen. Dit is een ram met goed type en een beste voorhand en nek. De 5-jarige Z 1234 met het predikaat premieram werd lb en tevens reserve-kam pioen. Bij deze goed gebouwde ram met beste nek en vacht gaat de leeftijd een rol spelen. De 1-jarige rammen waren wat gewoon van kwaliteit. Z 1307 van J. L. de Jager en I. S. van de Maas te Biezelinge werd la. Een ram van goed type met matige achterbenen. OOIEN De enkeling ooien geboren voor 1967 waren van goed gehalte met beste kop- nummers. De fraaie eenredige ooi Z 7420 van J. Sinke te Biezelinge werd la en tevens kampioen. De lb prijs en tevens de titel van reserve-kampioene werd behaald door Z 7260 van I. S. van de Maas te Biezelinge. De rubriek jaarling ooien was vanwege de omvang gesplitst. De dieren ge boren voor 14 maart vormden een goede rubriek; l.o. 2421 van J. L. de Jager- de Vlieger werd la. Een evenredige ooi met beste huid. De jaarlingen geboren na 13 maart waren in kwaliteit minder en vertoonden in ontwikkeling verschillen; l.o. 4398 van J. Nieuwenhuljse te Lewedorp werd evenwel verdiend aan de kop geplaatst Bij de schapen met lammeren maakte de rubriek met 2 ooilammeren de beste rubriek. Het uniforme trio Z 7170 met 2 ooien van J. C. J. v. d. Velde te Kamper land was hier favoriet. De afdeling met 2 ramlammeren miste iets aan unifor miteit. De eerste plaats werd toegekend aan Z 7353 met goed gebroekte lamme ren van J. L. de Jager-de Vlieger. De rubriek met ooi- en ramlam was vrij goed. Z 6419 vormde met haar lam meren een correkt koppel en werd la; eigenaar M. J. van Stee te Kapelle. De rubrieken met 1 ooilam werd als vrij goed gekwalificeerd. Z 6596 werd met haar eenling als goed kopnummer gewaardeerd. Z 7325 met ramlam van J. L. de Jager-de Vlieger was een goed koppel en werd la. Kwalitatief waren de ooilammeren hier beslist beter dan de rammen. De jaarMngen met lam of lammeren missen als regel de ontwikkeling. Een eerste prijs verkreeg evenwel l.o. 4183 van I. S. van de Maas. BEDRIJFSCOLLEKTIES EN AFSTAMMELINGENGROEPEN Bij de bedrijfscollecties van 5 dieren van 1 jaar of ouder was de eerste plaat» voor J. L. de Jager-de Vlieger. De mogelijkheid van keuze voor het samenstellen van de groep is hierbij van betekenis. Bij de collektie afstammelingen 5 dieren van 1 jaar of ouder behaald» Z 1234 A van J. Nieuwenhuyse de eerste plaats met een goed uniform vijftaL Bij de rubriek met 5 lammeren van 1 vader was Z 1131 van J. L. de Jager- de Vlieger favoriet. De getoonde collekties maakten een goede indruk. De geslaagde keuring heeft velen voldoening gegeven. Een aantal liefhebbers hebben de keuringen met intense belangstelling gevolgd. De uitwisseling van fokkerservaringen is waardevol en is op een keuring goed mogelijk. Vooral op deze keuring kwam dit tot uiting. SHOWRUBRIEK De keuring kreeg een enigszins provinciaal karakter door een showrubriek van een 5-tal van de beste Texelse rammen uit de provincie alsmede van 10 stuks jaarling ooien van uitstekende kwaliteit. Deze dieren genoten veel belang stelling. Bovendien waren een 4-tal melkschapen van het oude Zeeuwse ras aanwezig. Een doelmatige opstelling van de hokken en plaatsing van de balie alsmede droog en koel weer droegen bij tot het slagen van deze keuring. De schapen deden het goed in de Wilhelminapolder. J. H. LANTINGA. V.l.n.r.: Z 1131 Kampioenram van J. L. de Jagerde Vlieger te Biezelinge. Z 1234 Reserve-kampioen van J. Nieuwenhuyse te Lewedorp. Z 7420 Kampioen-ooi van J. Sinke te Biezelinge. Z 7260 Reserve-kampioen van I. S. van de Maas te Biezelinge. De regionale fokvarkensdag voor Midden- en Noord-Zeeland die in het kader van de grote Z.L.M. tentoonstelling te Wilhelminadorp is gehouden is in alle opzichten geslaagd. De publieke belangstelling was goed. Vele geïnteresseerde fokkers, waaronder van buiten de provincie Zeeland, waren aanwezig. De kwa liteit van de dieren was beter, dan voorafgaande jaren. Bemerkingen werden gemaakt op de ontwikkeling bij een deel der dieren en op de bespiering in de bovenbouw. Aan de bespiering van rug en lendenen, dient men ter opvoering van de gebruikswaarde meer aandacht te schenken. BEREN De oudere beren hadden een goede vertegenwoordiger van het meest moderne slachttype in hun midden. Deze bijna 2-jarige kleinzoon van de Overijsselse Adjudant 8300P Karolus 1196P van Gebr. Versluis, Wissenkerke is goed ont wikkeld en heeft een lichte, gesloten voorhand met bespierde sterke boven bouw. De achterhand is ruim. maar kon even dieper. Na afloop van de individuele keuringen werd deze beer met het hoogste pre dikaat van de dag getooid. Labo 1098P van Th. Verburg, Dreischor, volgde in deze klasse. Deze gewoon ontwikkelde beer heeft een best gespierde bovenbouw en gevulde achterhand. Het reservekampioenschap werd aan deze beer toegekend. Tweede prijzen waren achtereenvolgens voor Leo 1226P (vader 1098P) van Fa. Clement en de Looff, Kamperland en voor Loeuw 1245P die in eigendom is van de Varkensfokvereniging „Schouwen-Duiveland", Kerkwerve. In de jongere rubriek werd Louis 1304* van C. P. Flikweert, Nieuwerkerk IA geplaatst. Deze Labo 1098P-zoon is een lange, vlezige, fraai soortige beer. Zijn nestbroer Lassie 1310* van B. M. v. Goudzwaard, Kats werd 1B geplaatst. Een vlezige, lange beer met iets steile schouder en voldoende sterkte in de achter benen. De IC prijs in deze goed bezette klasse was voor Fik 1282P van Th. Verburg, Dreischor en de 1D prijs voor Brutus 1325P van W. de Buck, Colijns plaat. Ria 5766, geb. 8-1 '65. Elg.: C. Versluis, Colijnsplaat. Kampioene Wilhelminadorp 21-6-'68. STERZEUGEN Bij de gedekte oudere sterzeugen werd Astrid 5390* van W. de Buck, Colijns plaat IA geplaatst. Deze bijzonder productieve zeug, die na afloop van de indi viduele keuringen als reservekampioene werd aangewezen is een ruime, best ontwikkelde zeug met wat platte rib en goed achterstel. De 1B prijs in deze door de jury als goed omschreven klasse was voor Lea 4621*, eveneens in eigendom van W. de Buck. Deze 7 jaar oude zeug kan met recht een echte fokmoeder worden genoemd, mede door het feit dat niet minder dan 5 dochters op deze fokdag aanwezig waren, waarvan er drie met een eerste prijs bekroond werden. Tevens kwam Lea 4621* in de catalogus 7 maal als grootmoeder voor. De vijfjarige Tineke 5147* van J. C. Nijsse, Heinkenszand werd met een 2e prijs gewaardeerd. Bij de gedekte jongere sterzeugen was Ria 5766* van A. Versluis, Colijnsplaat favoriet. Deze ruime, behangen, iets gewoon ontwikkelde zeug werd later op de dag als „de beste zeug" van de fokdag aangewezen. De 1B prijs was voor Agnes 5688* van C. P. Flikweert, Nieuwerkerk. Bij de gedekte zeugen, geboren vóór 1 januari 1966 was Aartje 5309* van W. de Buck, Colijnsplaat favoriet. Zij werd gevolgd door Enna 5680* van C. v. d. Houten en P. J. Hart, Kerkwerve. Bij de hieropvolgende rubriek was de hoogste eer aan Marca 6099 van A. Ver sluis, Colijnsplaat. Deze typische, ontwikkelde zeug werd gevolgd door Roosje 6237 en Mattie 6087, beide in eigendom van D. Hannewijk, Heinkenszand. De gedekte zeugen, geboren vanaf l-ll-'66 t/m 30-6-'67 werden door de jury omschreven als een gewone klasse, met beste kopnummers. Hier waren het Erica en Elisbeth 6585 beiden in eigendom van J. v. d. Hoek, Ellemeet en Gerri» 6235 van B. M. v. Goudzwaard, Kats die de toon aangaven. In de rubriek zeugen, geboren vanaf l-7-'67 t/m 30-9-'67 waren eerste prijzen voor zeugen van Gebr. Versluis, Wissenkerke en W. de Buck, Colijnsplaat. ZEUGEN MET BIGGEN Het aantal ingezonden zeugen met biggen (3 stuks) was ten opzichte van de overige inzendingen beperkt. De soortige, wat smalle sterzeug Lena 5519* van W. de Buck, Colijnsplaat verkreeg met een koppel van 11 vrijwel gelijke ruim 6 weekse biggen een verdiende eerste prijs. BEDRIJFSCOLLECTIES Bij de groepenkeuring was het in dit verslag reeds bij herhaling genoemde bedrijf van W. de Buck, die bij de oudere bedrijfsgroepen een drietal goed bij elkaar passende soortige, ontwikkelde zeugen toonde. De 1B prijs was voor de groep van J. C. Nijsse, Heinkenszand. Bij de jongere groepen was de eerste prijs voor de uniforme, typische groep van J. v. d. Hoek, Ellemeet. Zoals gemeld werden bemerkingen gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling bij een deel der zeugen en op de bespiering in de bovenbouw. Voor opfokzeugen is het gewenst de weidegang te beperken tot één a twee uur per dag. Tijdens de opfokperiode is voor de ontwikkeling van droog en krachtig beenwerk enige uitloop noodzakelijk. Bij voortdurende gelegenheid tot uitloop is, vooral als de hoeveelheid krachtvoer niet is aangepast, een remmende invloed op ontwikke ling te verwachten. Zelfs met een ruime voeding groeien de dieren dikwijls niet voldoende uit. Het gebruik van goed manlijk fokmateriaal met bekende vererving is van uitermate groot belang. Daarom zullen we, om niet achter te geraken bij de andere provincies, ook hier in Zeeland de mogelijkheden van het gebruik van beren met bekende, goede vererving door middel van kunstmatige inseminatie in de praktijk verder moeten toepassen. Zeer zeker zal het van groot belang zijn voor de gehele Zeeuwse varkensstapel om de betere zeugen in onze pro vincie te gaan insemineren met sperma van beren, die bewezen hebben het goed te doen in de fokkerij. C. W. M. BACKX.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 13