r# De Raiffeisenbank is goed voor uw geld... Uwveilinggeld bijvoorbeeld. zlm Geen uienteler die rekent, zaait BOIA zaad BETERE oogst oogst in eigen hand Master heteluchtkanon «RAIFFEISENBANK MM PLOEGEN MEDEDELING ECHT 'n klasse beter II 2 wielige kipwagens Gebr. Weststrate E R T J E 'S Ook dit j'aar staat de BOLA er overal weer prima op. Vergelijkt U zelf eens hoe percelen BOLA opvallen door ëen gunstige stand. De goede opkomst en de sterke groeikracht van BOLA beloven weer een vroege oogst en een hoge opbrengst. origineel aaltjes vrij zaad 23 Goudland Oók in de zwaarste (klei)grotUI (vraagt uw leverancier; NEDERLANDS GROOTSTE SPECIAALFABR1EK VAN TREKKERPLOEGEN ECHT (L.) 04754 - 1844 (3 lijnen). De Vereniging „Ziekenhuisverpleging in Zeeuws- Vlaanderen", gevestigd te Terneuzen bericht hier door aan belanghebbenden dat zij met toestem ming van de Verzekeringskamer, haar verleend bij besluit van 29 mei 1968 haar rechten en ver plichtingen uit de overeenkomsten van schade verzekering wegens ziektekosten met ingang van 1 april 1968 heeft overgedragen aan de Stichting „Het Zilveren Kruis", gevestigd te Woerden, kantoorhoudend te Leiden. De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrek king op alle overeenkomsten van schadeverzeke ring, behorende of 'behoord hebbende tot de por tefeuille van de Vereniging „Ziekenhuisverple- ging in Zeeuws-Vlaanderen". Deze overdracht is overeenkomstig art. 41 van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant van 12 juni 1968 nummer 112. De overdracht wordt ten aanzien van alle be langhebbenden van kracht met ingang van de dag volgende op die na dagtekening van deze Staatscourant. De betrokken verzekeringsnemers zijn geduren de 90 dagen na dagtekening van die Staatscou rant bevoegd de' verzekeringsovereenkomst schrif telijk op te zeggen met ingang van de 91ste dag na die dagtekening van de Staatscourant. Ingeval van zodanige opzegging vindt door de Stichting „Het Zilveren Kruis" pro-rata premie restitutie plaats op basis van de bruto-premie. Als u voortaan uw veilinggelden vla de Raiffeisenbank laat uitbetalen, kunt u uw eigen rekening-courant openen. U kunt dan al uw ontvangsten en betalingen via die rekening courant laten lopen. Natuurlijk kunt u ook onmiddellijk over contant geld beschikken. Dat is gemakkelijk èn veilig. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Lva. H.H. LANDBOUWERS! Beperkte voorraad nieuwe 4 tons voor prijzen beneden alle andere. Zuidweg 11 Krabbendijke Telefoon 01134—581 vóór maandag's in te zenden aan redactie te Goes voor leden 1 x per jaar gratis plaatsing maximaal 6 regels en niet onder nummer. W« delen hierbij aan vrienden en bekenden mee, dat wij hen gaarne in de gelegenheid stellen vader D. W. LINDENBERGH te feliciteren met zijn 85ste verjaardag, die hij op 7 juli hoopt te berei ken. De ontvangst wordt ge houden op maandag 8 juli a.s. van 14.30 tot 18 uur in het Herv. Ver.ge- bouw „Het Trefpunt" aan de Raadhuisstraat te Heer Arendskerke. DE KINDEREN. Elk jaar zes natte maanden en een half jaar kans op vorst Dreigend risiko. Wend het af met een Master. Het mobiele heteluchtkanon van Jennen. Eenvoudig, direkt bedrijfs klaar: stekker in het stopkon- takt warmte. Doeltref fend wèg vocht. Sneller inschuren van de hooi-oogst. Drogen van graan, zaden en uien. Master is a trademark of Master Division of Koehring Company, Dayton, Ohio, USA. Op koude dagen verwarmen van biggen-, kalveren- en kuikenhokken. In de winter verwarmt de Master de doorloopmelk- stallen, schuren en werk plaatsen en houdt aardap pels vorstvrij. Brandveilig en stankvrij. En nog zuinig ook. In één sei zoen hebt u de kosten eruit I Hoe? de enige die keus biedt uit 6 typen van 12.500 tot 80.000 kcèl/u. U vermijdt het risiko van broei en rot U verhoogt de opbrengst van uw oogst, want U verbetert het produkt door sneller drogen, hogere voedingswaarde U wint tijd want de oogst 1$ eerder ingeschuurd. Kou of geen kou, het werk moet doorgaan. Neem uw oogst in eigen hand en vul direkt de bon in voor de Master-folder en een Master- demonstratie. Kost u niets. U kunt ook nu even bellen. 03470-248,247,248. [bRN 'k wil vrijblijvend demonstratie en |UUI«van het Master heteluchtkanon. £L-2 (Naam (firma).1 Istraat: IPIaats: m llnopen envelop met 12 ct. postzegel zenden i N.V. v/h P. Jennen (afd. MasterJ.Vreeswflfc 1 Molenstraat 1Telefoon! 103470-248, 247. 248. lennen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 23