PLATTELANDSJEUGD Sportdag Zeeland-Brabant <^0oor de <~Drouw van Uet Latteland p. J. G. Uitslagen prijsvragen Z.L.M.-jubileumtentoonstelling Eindeljjk op reis naar Meridon Deze eerste gezamenlijke sportdag is wat be treft het aantal deelnemers een groot succes ge worden. Helaas bleken de weergoden niet op onze hand te zijn, want naarmate de dag vorderde des te gestager werd de regenval. Een enorme tegen valler voor de deelnemers, maar een nog grotere teleurstelling voor de organiserende afdeling Tho len. Deze afdeling heeft en bloc enorm veel werk verzet om deze sportdag organisatorisch tot een topper te maken. Iedereen heeft ondervonden, dat dit uitstekend gedaan is, want behalve enige strubbelingen aan het begin van de morgen, verliep de rest van het morgenprogramma bijzonder vlot. Dit was te dan ken aan de efficiënte werkwijze van de waar nemers, allen leden van de afdeling Tholen, en aan de scheidsrechters. Slechts het volleybalprogramma verliep niet zo als we wel gewild hadden. De oorzaak van deze Strubbelingen was het overladen programma: spe lers. die tegelijkertijd moesten volleyballen en voetballen. Dit euvel was zoveel mogelijk beperkt, maar het was niet helemaal te voorkomen. In de toekomst kan men deze bezwaren opheffen, door op provinciaal niveau voorselecties te hou den. 's Middags verliep het volleybalschema vlot. Dit kwam, omdat men zich strikt aan de tijden hield. Iedere afdeling kon nu weten wanneer ze spelen moest. Wegens de slechte weersomstandigheden werd besloten om de individuele nummers heren en de loopnummers dames niet door te laten gaan. Op het middagprogramma stond alleen nog de finale voetbal heren en de volleybalwedstrijden. 's Avonds kwamen de sportbeoefenaars bijeen in hotel „Hof van Holland". Met behulp van mu ziek en dans was de regen vlug vergeten en de avond werd wat ze moest zijn: „een brok gezel ligheid en sfeer". We danken de afdeling Tholen voor de goede ontvangst en de prima afwerking van de sportdag. Dat het weer niet meespeelde was jammer, maar daaraan treffen jullie geen schuld. UITSLAGEN Voetbal heren: 1. Oost Zeeuws-Vlaanderen (win naar door strafschoppen); 2. Zuid-Beveland; 3. West Zeeuws-Vlaanderen. Touwtrekken dames: 1. Oost Zeeuws-Vlaande ren. WINTERCURSUSSEN NOORD-BEVELANO 1. Lascursus: a. Goes, Ambachtsschool, 1 avond per week, van oktober tot half mei. Kosten 45, b. Middelburg, Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen, aanvang in oktober, duur 72 uur. Kosten 25, 2. Praktijkcursus aardappelrooimachines (24 uur), bietenrooimachines (24 uur), trekkeronder- houd (36 uur). Lesgeld voor deze drie cursussen samen 35,Het is gewenst dat eventuele ge gadigden alle drie de cursussen volgen. Getracht wordt om begin Oktober met de cursussen te be ginnen, in het gebouw van „Cebeco" te Wissen- kerke. Opgave voor de cursussen liefst zo spoedig mo gelijk, doch uiterlijk half juli a.s. aan J. C. Zuijd- weg, Steenhove 6, Wissenkerke, tel. 01108422. VAKANTIE SEKRETARIAAT P.J.G.-sekretaris L. A. Nobels is wegens vakan tie afwezig van 29 juni t/m 14 juli. Voor dringen de zaken kan men zich wenden tot de vorming»- leider, H. A. Harderwijk, Landbouwhuis, Goes, teL 011005010, öf Landbouwhuis, Zevenbergen, teL 01680—3730. Verspringen dames: 1. T. van Maldegem 4.20 m; 2. D. van Kampen 3.70 m; 3. M. Ophorst 3.40 m. Balwerpen dames 1. Jenny van Hoeve 27,25 m; 2. R. van Beek 23,90 m; 3. A. Murre 22,60 m. Kogelstoten dames: 1. T. van Maldegem 9.45 m; 2. J. van Hoeve 8.70 m; 3. M. Ophorst 8.50 m. Hoogspringen dames: ,1. T. van Maldegem 1.4S m; 2. M. Ophorst 1.40 (beter gem.); 3. J. Geluk 1.40 m. Volleybal dames: 1. Zevenbergen; 2. Oost-Bra bant; 3. Fijnaart. Volleybal gecombineerd: 1. Oost Zeeuws-Vlaan deren; 2. West Zeeuws-Vlaanderen; 3. Tholen. Volleybal heren 1. Fijnaart; 2. Dinteloord (rang schikking door beter puntengemiddelde)3. Steen bergen. UITSLAG SPROOKJES-WEDSTRIJD 1. Sneeuwwitje; 2. De gelaarsde kat; 3. Roodkapje; 4. Assepoester; 5. Doornroosje; 6. Hans en Grietje. Ie prijs: Dien de Korte, Heerenpolderweg 2, Wol- phaartsdijk; 2e prijs: Arja Korstanje, Distelweg 6, 's Heer Abtskerke; 3e prijs: Ronnie Boesselaar, Ma- rijkestraat 9, Wilhelminadorp; 4e prijs: Joke Geluk, Scholpweg 21, Ellemeet; 5e prijs: Nita Bomhof, Kerkstraat 19, Wilhelminadorp. UITSLAG TEXTIELKENNIS-WEDSTRIJD 1. Trevira 2000; 2. tweed; 3. laken; 4. nylon; 5. lin nen; 6. molton of flanel; 7. zijde; 8. fluweel; 9. baai; 10. jute; 11 helanca; 12. keperflanel; 13. draion; 14. gloria linnen; 15. manchester. Ie prijs: mevr. J. T. Dekkerde Vrieze, Schenge- weg 4, Wilhelminadorp; 2e prijs: J. de Jonge, Goese Sas 3, Wilhelminadorp; 3e prijs: mevr. v. d. Linde, Zanddorp 89, Middelburg; 4e prijs: mevr. M. W. de Regtv. d. Berge, Dorpsstraat 78c, Breskens; 5e prijs: J. Faas, Elisabethpolder 6, Biervliet. UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG „KENT U ZEELAND?" De goede oplossing was: Hercules, Middelburg; Natuurgebied Veere; Ha ventje, Ellewoutsdijk; Dorpsgezicht, Baarland; Toren, Veere; Veerpont, Stavenisse; Watertoren, Kloetinge; Recreatie, Vrouwenpolder; Molen Kloe- tinge; Groen voederdrogerij, Sluiskil; Poldergezicht, Wolfaartsdijk; Gemaal. Kerkwerve (gem. Midden- Schouwen). Er waren 9 goede oplossingen van de 352 inge vulde formulieren. Door loting werden de volgende prijzen beschikbaar gesteld: le prijs J. M. v. d. Weele, Nassaulaan 145, Goes; 2e prijs P. Luteyn, Obynsweg 1, Zuidzande; 3e prijs D. Buteyn, J. D. v. d. Mellestraat 53, Goes: 4e prijs M. J. van 't Veer, Wilgenlaan 13, Serooskerke; 5e prijs. Marc van Dijk, A. J. Kade 9, Goes. UITSLAG VAN DE TREKKERHERKENNINGS- PRIJS VRAAG De goede oplossing was: 1. Samé; 2. Massey Ferguson; 3. Fordson Mayor; 4. Nuffield; 5. John Deere 710; 6. Allis Chalmers; 7. Samé Leone; 8. Mc Cormick; 9. Allgaier; 10. John Deere; 11. Samé Atlanta. Er waren 8 goede oplossingen van de 120 inge vulde formulieren. Prijswinnaars door loting: le pr. A. Buys, Espelerweg 10II Emmeloord (N.O.P.); 2e pr. J. A. de Schipper, Oude Rijksweg 14, 's-Heer Hendrikskinderen; 3e pr. S. J. de Regt, Geersdijkpolder 3. Wissekerke; 4e or. A. de Rooy, Broekweg 4, Zoetermeer; 5e Pr. D. L. v. d. Jagt, Slenge 1, Ierseke. Het raden van de types was blijkbaar enorm moeilijk; niemand had hier een goede oplossing! UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG „ONKRUIDENKENNIS" De goede oplossing was: stippelganzevoet; varkenskers; perzikkruid; ere prijs; zwaluwtong: kweek; ruwe melkdistel; kamille; akkermunt; kruiskruid. Er waren 80 goede oplossingen van de 461 inge vulde formulieren. Door loting vielen de volgende prijzen toe aan: le prijs Mevr. Serrarensvan Daele, Wilhelmina- straat 4, Westdorpe; 2e prijs D. Wiskerke, Veerweg 1, Wilhelminadorp; 3e prijs J. van de Vijver, Savoyaartsweg K 7, Hoek; 4e prijs K. Poppe, Olde- broekerweg 16, Biddinghuizen (Over.); 5e prijs Frans Haverbeke, A 19 IJzendijke. Op de uitslag wordt nog nader teruggekomen door de heer P. Verhage, specialist plantenziekten R.L.V.D. Alle prijzen worden toegezonden! Onder redactie van Mevrouw L. N. Huijsman-Griep AL een paar maal had één onzer Zeeuwse leden, mej. J. Vos uit Haamstede, zich opgegeven voor een Bondsreis naar Meridon, die jaarlijks door de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen wordt georganiseerd, doch telkens lootte zij er uit. Er is zoveel animo voor deze reizen, dat er telken- jare een groot deel van de dames, die deze reis willen maken, moet worden teleurgesteld. Doch op de algemene voorjaarsvergadering vertelde mej. Vos stralend, dat zij ditmaal tot de gelukki gen behoorde en onder de leiding van mevrouw I. B. Woutersenten Have de reis hoopte te maken. Hieronder volgt haar reisverhaal, dat zij ons toezond en waaruit blijkt, dat het programma vanwege de stakingen niet altijd volgens plan ver liep. doch niettemin hebben de dames volop ge noten. Wij laten nu mej. Vos aan het woord. ..Wel zelden zal een reis naar Meridon, georga niseerd door onze Bond zo emotioneel verlopen zijn als deze. Vóór ons vertrek was Parijs al en kele dagen in de greep van de stakingen en wij hoopten dat de conflicten spoedig bijgelegd zou den worden. De zaterdagmorgen van ons vertrek hoorden wij op het station Roosendaal omroepen: „De trein naar Parijs gaat niet verder dan de Franse grens". Wij moesten door naar Breda, waar acht Zeeuwse plattelandsvrouwen, die de reis mee maakten zich by de rest van het gezelschap zou den aansluiten om met de bus verder te gaan. Vanzelfsprekend waren we erg benieuwd hoe alles gaan zou. De spanning zat er wel in. Eenmaal in de bus gezeten hoorden we: „Wij gaan in ieder geval tot de Franse grens en zien dan wel verder". Door België verliep de reis vlot, we genoten van het mooie landschap en aan alles, vooral aan de tuinbouw was te zien, dat wij ons vaderland ach ter ons gelaten hadden. Geleidelijk zagen wij meer en meer reclameborden met Franse tekst. Zo kwa men we aan de Franse grens. Er werd ons niets in de weg gelegd. De douanen gooiden er ook al met de pet naar en zelfs onze passen werden niet ge controleerd. We reden dus Frankrijk binnen en volgden de oude weg naar Parijs, waar het rustig was en het landschap afwisselend is. Soms steile heuvels met mooie valleien, dan weer reden we door streken, waar landbouw bedreven wordt en de vruchten er hier en daar mooi bij stonden. Het viel ons op, dat er zeer weinig onkruid te bespeu ren viel. De Franse boer zal ook wel over vol doende sproeimiddelen beschikken, daar het plat teland meer en meer ontvolkt wordt. ANGEVEER 50 km voor Parijs kwamen we op de grote autoweg en al vlug begonnen de contouren van de lichtstad zich af te tekenen. We kwamen langs het vliegveld Le Bourget, dat we gens de staking verlaten lag. Aan de andere kant rezen hoge flatgebouwen op. Inmiddels was het avond geworden en de verlichting werd ontstoken. De tocht ging naar het Bois de Boulogne, langs de renbaan Longchamps en zo via de andere oever van de Seine richting Chevreuse, waarna we uit eindelijk op Meridon aankwamen. De directeur, de heer Lander, en zijn staf be groetten ons allerhartelijkst, de warme maaltijd smaakte voortreffelijk en na de lange reis vonden we rust in onze slaapkamers. Het Franse ontbijt, bestaande uit stokbrood met boter en marmelade werd gecompleteerd met thee. De Fransen zelf drinken koffie. Belangstellend bekeken wij ons tijdelijk tehuis het Chateau Meridon. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 22