VAN k &RAM yr DESLIKHOEH uit de praktijk Stand der gewassen bevredigend Isolement en verspilling Geringe insektenschade Stand van de gewassen goed AARDAPPKLTERMIJNMARKT Weekbericht 1925 juni 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland: Goes, tel. 01100—6451, Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. Zowel de november- als april- noteringen gaven deze week enige terugslag te zien. November daalde van 12 tot 11,20 met een Weekomzet van 13 contr. De slotnotering was 11,5011,20. De openstaande positie 315 (v.w. Sll). April liep eveneens terug van 14,60 naar 13,80. De weekomzet was 142 contr. met een slot notering van 13,8013,60 en een openstaande positie van 711 (v.w. 641). PEULVRUCHTEN/TERMUNMARKT ROTTERDAM (laten/bieden en in per 100) Schokkererwten 3%: nieuwe oogst: okt. 64,50 63,25 nov. 63,50 dec. - 63,50 Groene erwten 3 juli 50,49, Nieuwe oogst: okt. 53,50 - 52,25 nov. 53,75—52,50 dec. 54,52,75 PE CL VRUCHTEN ROTTERDAM (25/6) (in guldens per 100 kg) Bruine bonen, prima doorsnee, juli 59,gedaan en laten, aug. 59,— bieden. Nieuwe oogst, okt./nv. 81,— tot 81,50 gedaan, 81,bieden/81,50 laten. Ka pucijners 5%, okt./nov. 61,— bieden/62,laten. Groene erwten 3 juli 49,50 gedaan. Nieuwe oogst, okt./nov. 53,gedaan, 53,50 laten, nov. 53,50 nom. Schokkers 3 juli 59,tot 58,50 gedaan, 58,75 la ten. Nieuwe oogst, okt./nov. 64,64,50 en 64, gedaan, 63,50 bieden/64,laten. Schokkers 5 juli 57,— gedaan en bieden. VROEGE AARDAPPELEN (in centen per kg) d.d. 25/6 Broek op Langedijk: Eerstl. 1520; kriel 2326; aanvoer 124 ton; Barima middel 1516; kriel 17 22; Civa middel 15. St. Annaland: Dore middel 16 29: driel. 2021: kriel 1923; aanvoer 51 ton; Eer stel. middel 1820: kriel 19. Zaltbommel: Barima middel 1518; kriel 1621; Dore middel 1618; kriel 1621; Eerstel, middel 1518; kriel 2022; Ten opzichte van vorig jaar zitten we echter veel gunstiger. Op véle percelen was er op dit tijdstip al tweemaal een bestrijding uitgevoerd. Ook het vlas heeft overwegënd een goede stand. Enkele percelen zijn tegen aantrekkelijke prijzen van eigenaar verwisseld. Bij de uien is de stand erg wisselend, er zijn goede percelen zowel wat stand als ontwikkeling betreft, maar er zijn ook percelen met een onregel matige stand of een matige ontwikkeling. Met belangstelling zien we de resultaten van de meitelling 1968 tegemoet. We hebben de indruk aanvoer 19 ton. Grootebroek-HoogkarspelEerst, middel 2022; kriel 27—30; Barima middel 1517; kriel 2427: Civa middel 1718; kriel 28; Dore middel 2224; aanvoer 177 ton, Rotterdam ZHE: Dore middel 2635; kriel 2126; poters 2025; Eerstel, middel 2428; kriel 2125; poters 2126; Barima middel 2026; kriel 1924; poters 1720; aanvoer 21 ton. VARKENSPRIJZEN COVECO Geklassificeerden: 6880 kg la 2,74; 2a, lb ƒ2,62; 3a, 2b, lc ƒ2,57; 3b, 2c, 3c ƒ2,52; 4 en Cc ƒ2,46: 81—85 kg idem; 86—90 kg la ƒ2,69; 2a, lb 2,57; 3a, 2b, lc ƒ2,52; 3b, 2c, 3c ƒ2,47; 4 en Cc ƒ2,41; 91—100 kg la ƒ2,59; 2a, lb ƒ2,47; 3a, 2b, lc ƒ2,42; 3b, 2c, 3c ƒ2,37; 4 en Cc ƒ2,31. Ongeklassi- ficeerden: 101—110 kg ƒ2,39; 111—150 kg ƒ2,29. MARKT GOES (25 juni 1968) Aardappelen: Voor consumptie-aardappelen van de oude oogst bestaat praktisch geen belangstelling meer. Voederaardappelen 0,50 tot 1 per 100 kg. Vlas: van ƒ1700 tot ƒ2000 per ha. Ongerepeld (nieuwe oogst) 2025 cent en gerepeld 2335 cent per kg, alles op auto geleverd. Er is belangstelling voor de nieuwe oogst. Hooi: Lucernehooi van 115 tót 125; weidehooi van 85 tot 90; dijkhooi: van 60 tot 70, alle uit de ruiter geperst per 100 kg. Voor mindere kwaliteiten hooi bestaat geen belang stelling. Eieren: ƒ1,38 per kg. TE VERWACHTEN AANBOD SLACHTVARKENS In de maand mei 1968 werden volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 91.3000 zeugen gedekt, dat is ruim 5 meer dan in mei 1967 (86.800). Hoewel dit grote aantal dekkingen nog niet eerder werd bereikt, moet worden opgemerkt, dat er meestal in de maand mei een top zit in het verloop van het aantal dekkingen over de verschillende maan den. In verband met de ontwikkeling van de varkens stapel in enkele belangrijke varkensvlees-produceren- de landen mag worden verwacht, dat de afzetmoge lijkheden in 1969 voldoende groot zullen zijn om dan de hoge produktie weg te werken, onvoorziene om standigheden Luiten beschouwing gelaten. dat' er iri ons gebied nog wel enkele verschuivin gen hebben plaatsgevonden. Voor de veehouderij waren de afgelopen weken oök gunstig wat betreft de grasgroei. Velen uit ons gebied hebben de vorige week het 125-jarig bestaan van onze organisatie daad werkelijk meegevierd door bezoek aan diverse bijeenkomsten en zeer velen aan de landbouw tentoonstelling te WiLhelminadorp. Met deze, naar ons inziens zeer geslaagde viering willen wij de organisatoren van harte feliciteren. UIT EtN qcrterrrt 25 juni. Onze Jubileumtentoonstelling „Zie Zeeland" is weer achter de rug. Ze is, menen we, zeer goed ge slaagd. Wat een drukte was het op de wegen, die leidden naar de tentoonstellingsterreinen. Honder den auto's stonden op het parkeerterrein. Het par keerterrein lag iets van het tentoonstellingsterrein af. Het was de Schipperv. d. Have Fiat Express- trein, die vele personen heeft vervoerd, een geste die zeer op prijs is gesteld. Zij verdienen hiermee zeer zeker een groot woord van dank. Duizenden bezoekers liepen langs de mooie stands, bezochten het grote werktuigenpark met een oppervlakte van 100.000 m2 met de ring erbij. Het was een echt familiefeest der Z.L.M. We zien, hoe elke keer onze tentoonstellingen groter worden. Het is wel een verschil de eerste tentoonstelling in 1845 en nu die in 1968. Het was niet echt zonnig, wel wat winderig, maar toch hebben we het nog niet slecht getroffen. Elders in ons land is veel regen gevallen. Donderdag, de eerste dag, was het bezoek nog niet zo groot. Toen konden we de stands prachtig en rustig bekijken. Natuurlijk eerst onze Z.L.M.-stand, die er mocht zijn en ons nog veel kon leren hoe het vroeger was en nu. De postzegelverzamelingen met de gouden sie raden in de oude meestoof Holland waren een lust voor het oog. Wat lag daar een waarde uitgestald! De plattelandsvrouwen kwamen ook goed uit de hoek. Vrijdag was de grote dag, de dag waarop H. M. de Koningin zich op de hoogte kwam stellen wat „Zie Zeeland" bood. Wat het mooiste was? Voor mij als echt paardenliefhebber het voorbrengen dei- zware trekpaarden! Het zal toch, hoop ik, niet de laatste keer zijn dat dit nog plaats vond. De bodem dreunde toen ze zich voor onze vorstin presenteer den, met het mooiste rundvee uit Zeeland. Wat een pracht exemplaren waren hieronder, met de mooie Texelse schapen en de mooi aangespannen geiten, een gezicht om nooit te vergeten. Het koolzaad dorsen had veel bekijks, al stoof het niet erg op het zaaddorszeil. De Vorstin toonde ook veel interesse in de oude landbouwwerktuigen, opgesteld op het „Toen en Nu"-terrein, dat een beeld gaf hoe het vroeger was en nu, de snelle evo lutie van de mechanisatie. Zaterdag was in de ring weer veel te zien; de rijvereniging gaf met haar mooie paarden en ook de kleine ponyruiters acte de présence. De prachtige show van Klaaswaals muziekkorps met majorettes kwam op het groene grastapijt mooi uit. Buitengewoon mooi was het optreden der 33 ruiters van de Belgische Rijkswacht, begeleid door hun eigen subliem muziekkorps. Adembenemend was het op elkaar inrijden en ineens het tot stil stand komen van alle in galop vliegende paarden. De mooie kledij deed ook veel aan dit mooie op treden en het mooie zwarte paardje van de com mandant stal ons hart. We hebben nog veel schoons vergeten van deze geslaagde dagen. De pluim van de week aan het Tentoonstellingsbestuur met zijn vele trouwe hei pers, de vele zichtbare en onzichtbare krachten die dit alles op rolletjes hebben doen lopen. Proficiat! (Vervolg van vorige pag.) U/E schrijven in OOST ZEEUWS-VLA AN DE REN 24 juni. Een week van regen en wind, waarin we op grootse wijze het 125 jaar Z.L.M. hebben gevierd. Een week ook waarin we door koninklijk bezoek meer dan gewoon in de belang stelling kwamen. De aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis is een zaak die ons goed doet, in een tijd dat republikeinse leuzen schering en in slag zijn Ook werden we weer bepaald bij ons isolement! Oost Zeeuws-Vlaanderen is 's zondagsavonds na twintig over tien niet meer te bereiken via Krui- ningen Men kan dat soms ondervinden, maar dat is volgens de planning. Erger is het als op woens dag 19 juni de eerste boot om half elf uit Perk- polder vertrekt, terwijl om tien uur een vol wacht- terrein in de blakende zon ligt ta wachten (één De eerste helft van deze maand was 't mooi hooiweer op SCHOUWEN-DUIVELAND. Velen hebben hiervan kunnen profiteren en een prima produkt kunnen binnenhalen. De tweede helft was minder mooi en gaf nogal wat moeilijkheden. Buiten deze hooioogstzorgen is het in de akker bouwsector vrij rustig. Velen benutten deze tijd om er eens op uit te trekken, hetzij met eigen ge zin en eigen vervoer of in groepsverband met excursies van afdelingen der Z.L.M. of verenigin gen. Vanzelfsprekend werden de hoogtijdagen van onze organisatie niet vergeten. Het was weer groots en goed: echt de Z.L.M. waardig! Begin juli (4e) wordt in Zierikzee weer de jaar lijkse fokveedag georganiseerd. Een evenement om niet over te slaan. Verder wordt dan de vol gende dag (5 juli) in 't gebouw van de Coöp. van de weinig zonnige uren van vorige week ove rigens). Een beklemmend gevoel om al het ge- investeerde kapitaal te zien dat niet iri staat schijnt zijn taak uit te voeren onder wat moeilijke om standigheden! Voor vakantiegangers niet zo leuk, voor de vergaderingbezoekers (bijv. Z.L.M.-con- gres) onprettig, maar voor al die vrachtrijders, die van 's morgens vroeg op zo'n dag maar meer een halve dag kunnen werken, is dit een onvoor stelbare verspilling! Over de oogst die er zó bij ligt, kunnen we kort zijn. Uitschieters buiten beschouwing geno men ligt er in Oost Zeeuws-Vlaanderen een goede oogst, die zeker alles belooft, ook al ziet het er niet naar uit dat top-opbrengsten zoals vorig jaar zijn te verwachten. Een bepaalde vorm van on- kruidbestrijding in sloten is deze weken actueel. Telersvereniging te Zierikzee een demonstratie met transportwerktuigen voor aardappelen ge geven, georganiseerd door de Federatie van ver enigingen voor bedrijfsvoorlichting en de Rijks voorlichtingsdienst voor de Zeeuwse eilanden. Ge demonstreerd zal worden met loswagens. kipwa gens, transporteurs, stortbakken, boxenvullers, on- derlossers en opschepmachines. De stand van de gewassen is over 't algemeen goed te noemen. De granen staan er prima voor, mede dank zij het weer en CCC, behoudens de gele-roestaantasting in de Ibis en Tadorna. De schokkers bloeien mooi, hoewel op vele plaatsen knopmade geconstateerd is, meer dan andere jaren en ook daar nog waar tegen de erwtengalmug ge spoten is. De Z. L. M.-hoogtijdagen zijn weer voorbij. Ook veel NOORDBEVELANDERS hebben de kans waargenomen om van het gebodene kennis te nemen. Er is ongetwijfeld een enorme hoeveel heid werk verzet om alles te organiseren en vlot te laten verlopen. Zo massaal opgezet zit er in het geheel een belangrijk stuk public relations. Over de groei en de stand der gewassen kun nen we in het algemeen tevreden zijn. Het geheel staat er goed voor. Vooral granen en bieten groeien goed. Voor de aardappelen was iets meer regen nog wel welkom geweest. Nu blijft de loofhoeveei- heid nog wat klein. Maar overigens hebben we het liever wat aan de droge kant dan andersom. Zeker nu de oogsttijd nadert. Deze week gaan waarschijnlijk de eerste graszaadpercelen er al af en ook het vlas is dit jaar op tijd. Over insektenschade hebben we tot nu toe niet te klagen. Tegen knopmade in erwten en trips in vlas is in onze streek nog weinig gespoten. Ook de eitjes van de tarwestengelgalmug kwamen in slechts geringe mate voor. Ditzelfde geldt tot nu toe voor de luizen in de bieten. Als het nog een beetje meeloopt kunnen we deze bespuiting dit jaar wel uitsparen. Begin deze maand hadden we in onze streek nog een verlate bietendundemonstratie. Een wat vereenvoudigd type van de Monomat tastdunner demonstreerde zijn kunnen. De indruk van het geleverde werk was zeer behoorlijk. Mede dank zij het feit dat een tastdunner de boer toch belang rijk meer aanspreekt dan een toevalsdunner zijn er sindsdien al een drietal van deze machines in onze streek geplaatst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 20